REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 20 poz. 105

ZARZĄDZENIE NR 554 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 października 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) postępowaniach w niezbędnym zakresie umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy i wpisanych do rejestru przestępstw;”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Formularz Stp-1 wypełnia się bezpośrednio po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania, postanowienia o wyłączeniu materiałów z postępowania przygotowawczego lub niezwłocznie po otrzymaniu pierwszy raz przez Policję postępowania z prokuratury do dalszego prowadzenia, albo równocześnie z wydaniem postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw po przeprowadzeniu postępowania w niezbędnym zakresie.”;

3) w § 13 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Formularz Stp-5 wypełnia się niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji procesowej, o której mowa w ust. 1.”;

4) w załączniku nr 1 „Wykaz symboli cyfrowych do formularzy”:

a) w pozycji 1 dotyczącej formularza Stp-1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) »II. Podstawa rejestracji« – symbol podstawy rejestracji, gdy:

a) postępowanie wszczęto pierwszy raz:

– bez postępowania sprawdzającego ..................................................................... 1

– po postępowaniu sprawdzającym ........................................................................ 2

– z zastosowaniem art. 308 k.p.k.1a) ....................................................................... 3

b) postępowanie wyłączono względem:

– czynu/czynów........................................................................................................7

– współsprawcy/współsprawców (bez względu na formę zjawiskową) ................. 8”,

b) po przypisie 1 dodaje się przypis 1a w brzmieniu:

1a) Symbol »3« wpisuje się wyłącznie w przypadku przekazywania na formularzu Stp-1 danych o postępowaniu w niezbędnym zakresie umorzonym w trybie rejestrowym.”;

5) w załączniku nr 2 w części B „Przestępstwa z ustaw szczególnych”:

a) uchyla się pozycję 3,

b) uchyla się pozycję 9,

c) po pozycji 29 dodaje się pozycję 29a w brzmieniu:

„29a. Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej

art. 51...........................................................................................................................761 90”,

d) uchyla się pozycję 31,

e) dodaje się pozycje nr 96 – 101 w brzmieniu:

„96. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym 5)

art. 47 i art. 48 ........................................................................................................ 659 90

97. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 6)

art. 225, art. 226 i art. 230....................................................................................... 662 90

art. 224 i art. 227 – 232 .......................................................................................... 663 90

98. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

art. 147 ................................................................................................................... 881 90

99. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

art. 125 ................................................................................................................... 881 90

100. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami7)

art. 108.................................................................................................................... 872 90

101. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej 8)

art. 46 i 47 .............................................................................................................. 762 90”,

f) po przypisie 4 dodaje się przypisy 5 – 8 w brzmieniu:

5) Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

6) Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

7) Ustawa wchodzi z życie z dniem 17 listopada 2003 r.

8) Ustawa wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.”;

6) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 r. z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 5:

1) lit. a, który wchodzi w życie z dniem 17 listopada 2003 r.;

2) lit. b, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Antoni Kowalczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz. 1609.

Załącznik 1.

Załącznik
do zarządzenia nr 554
Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 października 2003 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-11-27
  • Data wejścia w życie: 2003-11-01
  • Data obowiązywania: 2003-11-01
  • Dokument traci ważność: 2013-01-31

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA