REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 10 poz. 44

ZARZĄDZENIE NR 492 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 maja 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 22, poz. 127) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Struktura organizacyjna zawiera stanowiska etatowe, a także stanowiska pracownicze pozaetatowe ewidencjonowane poza etatem jednostki Policji”.

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6 Kierownik jednostki Policji oraz kierownik komórki może powołać nieetatowy zespół do realizacji zadań przez niego określonych”.

3) w § 14 ust. 1:

a) pkt 1 uchyla się,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) komisariatu i komisariatu specjalistycznego Policji – 15”;

4) w § 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku utworzenia jednostki Policji lub komórki w KGP, ich reorganizacji albo zmiany struktury organizacyjnej lub etatowej powodującej nieczytelność etatu wprowadza się etat oraz ewidencję stanowisk pracowniczych pozaetatowych jako załączniki do decyzji, w formie rozkazu organizacyjnego, zwanej dalej «rozkazem»”;

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Ewidencję stanowisk pracowniczych pozaetatowych sporządza się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia, stosując odpowiednio zasady zawarte w załączniku nr 2 do zarządzenia”;

5) w § 27 po pkt 51 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 52 w brzmieniu:

„52) zapewnienie standaryzacji wymagań egzaminacyjnych w Policji przez opracowywanie pakietów egzaminacyjnych i nadzór nad przebiegiem egzaminów:

a) na pierwszy stopień w korpusie podoficerów i aspirantów Policji,

b) kończących obowiązkowe szkolenia kwalifikacyjne,

c) kończących szkolenia językowe”.

6) § 28 ust. 1 pkt 26 litera b otrzymuje brzmienie: „b) prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich doskonalenia zawodowego”;

7) w § 31:

a) ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opracowywanie projektów programów szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów”;

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Komendant Główny Policji może rozszerzyć zakres działania o zadania wynikające z zakresu działania określonego w § 33”;

8) w § 32 dodaje się ust. 3 w brzmieniu;

„3. Komendant Główny Policji może rozszerzyć zakres działania o zadania wynikające z zakresu działania określonego w § 33”.

9) § 37 uchyla się.

§ 2

Brzmienie załącznika nr 3 do zarządzenia jest określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Komendanci Policji, o których mowa w § 7-11, dokonają zmian, wynikających z przepisu § 24, w terminie 90 dni od wejścia w życie zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Leszek Szreder

 

 

1 Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 192, poz. 1873.

Załącznik 1.

Załącznik
do zarządzenia nr 492
Komendanta Głównego Policji
z dnia 19 maja 2004 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-06-28
  • Data wejścia w życie: 2004-06-28
  • Data obowiązywania: 2004-06-28
  • Dokument traci ważność: 2007-10-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA