REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 2 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady organizacji i zakres działania Komendy Głównej Policji, zwanej dalej w skrócie „KGP”, komendy wojewódzkiej Policji, komendy powiatowej Policji, komisariatu i komisariatu specjalistycznego Policji oraz Wyższej Szkoły Policji, szkoły policyjnej, oddziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, a także ośrodka szkolenia Policji.

2. Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendanta wojewódzkiego Policji i komendy wojewódzkiej Policji stosuje się odpowiednio do Komendanta Stołecznego Policji i Komendy Stołecznej Policji.

3. Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendanta powiatowego Policji i komendy powiatowej Policji stosuje się odpowiednio do komendanta miejskiego Policji i komendy miejskiej Policji oraz komendanta rejonowego Policji i komendy rejonowej Policji.

4. Do Wyższej Szkoły Policji przepisy zarządzenia stosuje się w zakresie nie uregulowanym przepisami o wyższym szkolnictwie wojskowym.

§ 2

Przez użyte w zarządzeniu określenia należy rozumieć:

1) jednostka organizacyjna Policji, zwana dalej „jednostką Policji” – KGP, komendę wojewódzką Policji, komendę powiatową Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji, szkołę policyjną, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji;

2) komendant Policji – Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowego Policji, komendanta komisariatu i komendanta komisariatu specjalistycznego Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji, komendanta szkoły policyjnej;

3) kierownik jednostki Policji – komendanta Policji, dowódcę oddziału prewencji Policji, dowódcę samodzielnego pododdziału prewencji Policji, dowódcę samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji oraz kierownika ośrodka szkolenia Policji;

4) struktura organizacyjna jednostki Policji, zwana dalej „strukturą organizacyjną” – układ i wzajemne zależności między poszczególnymi jej komórkami oraz stanowiskami, wskazujące hierarchię oraz specjalizacje zadań służbowych w jednostce Policji;

5) komórka organizacyjna, zwana dalej „komórką” – wyodrębnioną część struktury organizacyjnej;

6) struktura etatowa jednostki Policji, zwana dalej „strukturą etatową” – dane określające nazwy i liczbę stanowisk etatowych oraz ich zaszeregowanie i przyporządkowanie do komórek;

7) stanowisko policyjne – stanowisko, na którym pełni służbę policjant;

3) stanowisko pracownicze etatowe:

a) stanowisko, na którym zatrudnia się pracownika w: KGP, komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej Policji, komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji – na podstawie przepisów o służbie cywilnej,

b) stanowisko, na którym zatrudnia się nauczyciela akademickiego w Wyższej Szkole Policji – na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym,

c) stanowisko, inne niż obsługi, na którym zatrudnia się pracownika nie będącego nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Policji – na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym,

d) stanowisko, inne niż robotnicze, na którym zatrudnia się pracownika w szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji – na podstawie kodeksu pracy;

9) stanowisko etatowe – stanowisko policyjne lub stanowisko pracownicze etatowe;

10) stanowisko pracownicze pozaetatowe:

a) stanowisko, na którym zatrudnia się pracownika w: KGP, komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej Policji, komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji – na podstawie przepisów o pracownikach urzędów państwowych,

b) stanowisko obsługi, na którym zatrudnia się pracownika w Wyższej Szkole Policji – na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym,

c) stanowisko robotnicze, na którym zatrudnia się pracownika w szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji – na podstawie kodeksu pracy;

11) stanowisko kierownicze – stanowisko etatowe, kierownika jednostki Policji i jego zastępcy, kierownika komórki i jego zastępcy;

12) etat – dokument określający strukturę etatową jednostki Policji lub komórki w KGP;

13) normatyw etatowy – minimalną liczbę stanowisk etatowych ustaloną dla jednostki Policji lub komórki.

§ 3

1. Przy tworzeniu i przekształcaniu struktury organizacyjnej należy:

1) kierować się wymogami sprawności działania w realizacji ustawowych zadań Policji;

2) uwzględniać specjalizację zadań oraz sprawność i ciągłość ich realizacji;

3) uwzględniać możliwości finansowe jednostki Policji.

2. Struktura organizacyjna zawiera stanowiska etatowe, a także stanowiska pracownicze pozaetatowe, określone w planie zatrudnienia i ewidencjonowane poza etatem jednostki Policji.

3. Strukturę organizacyjną określa regulamin jednostki Policji.

§ 4

1. Komórka może ulegać podziałowi na komórki niższego szczebla przy zachowaniu hierarchii komórek i normatywów etatowych określonych w § 13 i 14.

2. Komórka nie posiadająca stanowiska kierowniczego :nie ulega podziałowi na komórki niższego szczebla.

§ 5

Stanowisko samodzielne można tworzyć, jeżeli zakres zadań wymaga szczególnych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych.

§ 6

Kierownik jednostki Policji oraz kierownik komórki może powołać nieetatowy zespół do zadań przez niego określonych.

§ 7

Komendant Główny Policji podejmuje decyzje w sprawach:

1) tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w KGP;

2) tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek o charakterze naukowym i dydaktyczno-wychowawczym w Wyższej Szkole Policji, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;

3) tworzenia lub likwidacji oddziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, ustalania ich struktury organizacyjnej i etatowej oraz wskazania komend wojewódzkich Policji, w których działają komórki o nazwach: antyterrorystyczna, minersko-pirotechniczna i określa ich strukturę organizacyjną, etatową oraz terytorialny zasięg ich działania;

4) tworzenia lub likwidacji szkoły policyjnej i ośrodka szkolenia Policji.

§ 8

Komendant wojewódzki Policji podejmuje decyzje w sprawach:

1) tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w komendzie wojewódzkiej Policji;

2) tworzenia lub likwidacji komisariatu specjalistycznego Policji w porozumieniu z Komendantem Głównym Policji oraz przekształcania jego struktury organizacyjnej i etatowej;

3) ustalania struktury organizacyjnej i etatowej ośrodka szkolenia Policji, z zachowaniem liczby etatów policyjnych przyznanych przez Komendanta Głównego Policji.

§ 9

Komendant powiatowy Policji podejmuje decyzje w sprawach:

1) tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w komendzie powiatowej Policji;

2) tworzenia lub likwidacji komisariatu Policji;

3) tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w komisariacie Policji.

§ 10

Komendant Wyższej Szkoły Policji podejmuje decyzje w sprawach tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek, realizujących zadania o charakterze wspomagającym działalność szkoły w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

§ 11

Komendant szkoły policyjnej podejmuje decyzje w sprawach tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w szkole.

Rozdział 2

Szczegółowe zasady organizacji

§ 12

1. Strukturę etatową ustala się z zachowaniem następujących proporcji między liczbą stanowisk policyjnych w poszczególnych korpusach a ogólną liczbą stanowisk policyjnych w skali województwa:

1) oficerów – 19 %;

2) aspirantów – 34 %;

3) podoficerów i szeregowych – 47 %.

2. W przypadku utworzenia w korpusie oficerów lub aspirantów stanowisk policyjnych w liczbie mniejszej niż wynikająca z proporcji, o której mowa w ust. 1, można o powstałą różnicę zwiększyć liczbę stanowisk policyjnych w korpusie odpowiednio niższym.

3. Proporcje, o których mowa w ust. 1, stosuje się do ustalenia struktury etatowej Komendy Stołecznej Policji.

4. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można zwiększyć proporcje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

5. Etaty policyjne w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji, finansowane przez gminę, powiat lub samorząd województwa, nie wpływają na liczbę stanowisk policyjnych w korpusach wymienionych w ust. 1 i na normatyw etatowy.

§ 13

1. Komórkę można tworzyć:

1) w KGP – jako: biuro (inspektorat,: laboratorium, oddział), zarząd, wydział, sekcję, referat, ogniwo, zespół i stanowisko samodzielne, z zastrzeżeniem ust. 5;

2) w komendzie wojewódzkiej Policji – jako: wydział (inspektorat, laboratorium), sekcję, izbę dziecka, referat, ogniwo, orkiestrę, sekcję muzyczną, zespół i stanowisko samodzielne;

3) w komendzie powiatowej Policji – jako: sekcję, izbę dziecka, referat, ogniwo, posterunek Policji, rewir dzielnicowych, zespół i stanowisko samodzielne;

4) w komisariacie Policji – jako: sekcję, referat, ogniwo, posterunek Policji, rewir dzielnicowych, zespół i stanowisko samodzielne, z zastrzeżeniem ust. 2;

5) w komisariacie specjalistycznym Policji – jako: sekcję, referat, ogniwo, zespół i stanowisko samodzielne, z zastrzeżeniem ust. 2;

6) w Wyższej Szkole Policji do realizacji zadań o charakterze wspomagającym organizacyjnie, logistycznie i technicznie – jako: wydział, sekcję, referat, ogniwo, zespół i stanowisko samodzielne;

7) w szkole policyjnej:

a) do realizacji zadań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym – jako: zakład, studium, wydział, bibliotekę i zespół,

b) do realizacji zadań o charakterze wspomagającym organizacyjnie, logistycznie i technicznie – jako: wydział, sekcję, referat, ogniwo, zespół i stanowisko samodzielne;

8) w ośrodku szkolenia Policji – jako: zespół i stanowisko samodzielne;

9) w oddziale prewencji Policji i samodzielnym pododdziale prewencji Policji – jako: kompanię, pluton, drużynę, zespół, załogę i stanowisko samodzielne;

10) w samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym Policji – jako: kompanię, pluton, drużynę, zespół i stanowisko samodzielne.

2. Sekcję tworzy się wyłącznie w komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji o stanie etatowym powyżej 60.

3. Posterunek Policji tworzy się do realizacji zadań z zakresu służb prewencyjnej i kryminalnej.

4. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można tworzyć komórkę inną niż wymieniona w ust. 1, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów.

5. W KGP referat lub ogniwo tworzy się wyłącznie, jako komórkę niższego szczebla w komórce właściwej w sprawach antyterrorystycznych.

§ 14

1. Określa się normatywy etatowe jednostek Policji:

1) komisariatu Policji – 25;

2) komisariatu specjalistycznego Policji – 15;

3) oddziału prewencji Policji – 240;

4) samodzielnego pododdziału prewencji Policji 115;

5) samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji – 50.

2. Określa się normatywy etatowe komórek:

1) wydziału (inspektoratu, laboratorium) – 10;

2) sekcji:

a) w KGP, komendzie wojewódzkiej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej 6,

b) w komendzie powiatowej Policji i komisariacie Policji, o którym mowa w § 13 ust. 2 10;

3) referatu: w KGP, komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej Policji, komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji, Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej – 8;

4) ogniwa: w KGP, komendzie wojewódzkiej Policji, w komendzie powiatowej Policji/, komisariacie i komisariacie specjalistycznym, Policji, Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej – 6;

5) zespołu i załogi – 2.

3. Komórkę można tworzyć, jeżeli liczba stanowisk policyjnych wynosi dla;

1) kompanii podzielonej na plutony – 40110;

2) plutonu podzielonego na drużyny – 13 – 39;

3) drużyny – 4 – 12;

4) posterunku Policji – 5;

5) rewiru dzielnicowych – 3.

4. Nie określa się normatywu etatowego jednostek Policji innych niż wymienione w ust. 1 oraz komórek:

1) w KGP – biura (inspektoratu, laboratorium, oddziału) i zarządu;

2) w komendzie wojewódzkiej Policji – izby dziecka, orkiestry i sekcji muzycznej;

3) w komendzie powiatowej Policji – izby dziecka;

4) w szkole policyjnej – zakładu, studium, wydziału realizującego zadania o charakterze dydaktyczno-wychowawczym i biblioteki.

5. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można tworzyć komórkę nie spełniającą normatywu etatowego, o którym mowa w ust. 2, lub o mniejszej liczbie stanowisk policyjnych, niż określona ust. 3.

§ 15

1. Komendant Policji tworzy nieetatowe pododdziały policyjne z zachowaniem liczby stanowisk policyjnych, o których mowa w § 14 ust. 3 pkt 1–3.

2. W Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej nieetatowymi pododdziałami policyjnymi dowodzi etatowy dowódca kompanii.

§ 16

1. Stanowisko zastępcy kierownika jednostki Policji można tworzyć w liczbie:

1) trzech – w komendzie powiatowej Policji, w której liczba stanowisk etatowych przekracza 500;

2) dwóch – w:

a) komendzie powiatowej Policji, w której liczba stanowisk etatowych nie przekracza 500,

b) komisariacie i komisariacie specjalistycznym Policji, w którym liczba stanowisk etatowych przekracza 60,

c) w Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej;

3) jednego – w:

a) komisariacie i komisariacie specjalistycznym :Policji, w którym liczba stanowisk etatowych nie przekracza 60,

b) ośrodku szkolenia Policji, w którym liczba stanowisk etatowych przekracza 25.

2. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można utworzyć większą liczbę stanowisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 lit. a.

§ 17

1. Stanowisko zastępcy naczelnika wydziału lub zastępcy naczelnika sekcji można tworzyć, jeżeli liczba stanowisk etatowych w komórce wynosi co najmniej:

1) 20 – jedno stanowisko;

2) 40 – dwa stanowiska;

3) 80 – trzy stanowiska.

2. Stanowisko zastępcy dowódcy kompanii można tworzyć, jeżeli liczba stanowisk policyjnych w kompanii wynosi co najmniej 50.

3. Za zgodą Komendanta Głównego Policji można tworzyć większą liczbę stanowisk, o których mowa w ust. 1.

§ 18

W Komendzie Głównej Policji, w poszczególnych służbach Policji komórki noszą nazwy określone przez Komendanta Głównego Policji.

§ 19

1. W służbie kryminalnej Policji, z zastrzeżeniem § 18, komórki noszą nazwy:

1) kryminalna, operacyjno-rozpoznawcza, dochodzeniowo-śledcza, nadzoru nad postępowaniami przygotowawczymi, techniki operacyjnej, obserwacji, werbunków i operacji specjalnych, laboratorium kryminalistyczne, techniki kryminalistycznej, biologii, chemii, daktytoskopii, automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej, mechanoskopii, elektrotechniki i elektroniki, badań dokumentów, broni i balistyki, traseologii, genetyki, antroposkopii, technik wizualno-komputerowych, fonoskopii, medycyny sądowej, fotografii, osmologii, przewodników psów specjalnych, poszukiwań i identyfikacji osób, analizy kryminalnej, statystyki przestępczości, magazyn dowodów rzeczowych, międzynarodowej współpracy Policji;

2) do walki z przestępczością przeciwko:

a) życiu i zdrowiu,

b) mieniu,

c) wolności seksualnej i obyczajności,

d) własności intelektualnej i przemysłowej;

3) do walki z:

a) terrorem kryminalnym,

b) korupcją,

c) praniem brudnych pieniędzy,

d) fałszerstwami pieniędzy,

e) przestępstwami przy użyciu elektronicznych instrumentów płatniczych;

4) do walki z przestępczością:

a) samochodową,

b) narkotykową,

c) gospodarczą lub ochrony obrotu gospodarczego,

d) podatkową,

e) celną,

f) bankową,

g) komputerową,

h) ubezpieczeniową,

i) przeciwko środowisku.

2. Komórkę o nazwie „techniki operacyjnej”, „laboratorium kryminalistyczne”, „międzynarodowej współpracy Policji” tworzy się wyłącznie w komendzie wojewódzkiej Policji.

3. Komórkę o nazwie „operacyjno-rozpoznawcza” tworzy się wyłącznie jako komórkę niższego szczebla.

§ 20

1. W służbie prewencyjnej Policji, z zastrzeżeniem § 18, komórki noszą nazwy: prewencji, prewencji kryminalnej, profilaktyki społecznej, współpracy z samorządami, wykroczeń, wywiadowcza, patrolowa, interwencyjna lub patrolowo-interwencyjna, sztab Policji, stanowisko kierowania, dyżurnych, organizacji służby, zarządzania kryzysowego, operacji policyjnych, negocjacji policyjnych, antyterrorystyczna, minersko-pirotechniczna, zabezpieczenia lotniska, ruchu drogowego, kontroli ruchu drogowego, obsługi zdarzeń drogowych, przestępstw w ruchu drogowym, dzielnicowych, policji sądowej, konwojowa, ochronna lub konwojowo-ochronna, nieletnich i patologii, izba dziecka, przewodników psów służbowych, prewencji na wodach, lotnictwa policyjnego, konna, postępowań w sprawach cudzoziemców, strzeżony ośrodek dla cudzoziemców, pomieszczenie dla osób zatrzymanych, areszt w celu wydalenia, postępowań administracyjnych, pozwoleń na broń, ochrony osób i mienia, uzbrojonych formacji ochronnych, ochrony placówek dyplomatycznych.

2. W oddziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale prewencji Policji i samodzielnym pododdziale antyterrorystycznym Policji komórki noszą nazwy określone przez Komendanta Głównego Policji.

3. Komórkę o nazwie „zabezpieczenia lotniska” tworzy się wyłącznie we właściwym komisariacie specjalistycznym, na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta Stołecznego Policji.

§ 21

1. W służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym, z zastrzeżeniem § 18, komórki noszą nazwy:

1) inspektorat komendanta lub inspekcji, kontroli, skarg i wniosków, prawna, kadr, spraw osobowych, dyscyplinarna, szkolenia, doskonalenia zawodowego, organizacji Policji lub organizacyjno-etatowa, zarządzania jakością, ewidencji, prezydialna, prasowa, komunikacji społecznej, psychologów, finansów, kontroli finansowej, budżetu, wydatków osobowych, wydatków rzeczowych, księgowości, inwentaryzacji, kwatermistrzowska, zaopatrzenia, gospodarki materiałowo-technicznej, administracyjno-gospodarcza, transportu, inwestycji, remontów, nieruchomości, zamówień publicznych, uzbrojenia, techniki specjalnej, eksploatacji, łączności, informatyki, administratorów, wsparcia merytorycznego i technologii, obsługi systemów informacyjnych, telekomunikacji, radiokomunikacji, wsparcia technicznego, poczty specjalnej, pomocniczych węzłów teleinformatyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, wspomagająca, ogólna, socjalna, medycyny pracy, sportowo-szkoleniowa, ochrony informacji niejawnych, postępowań sprawdzających, kancelaria tajna, obsługi kancelaryjnej, archiwum, składnica akt, centralna składnica uzbrojenia, składnica mundurowa, upowszechniania kultury, orkiestra reprezentacyjna Policji, orkiestra policyjna, instrumentów drewnianych, instrumentów blaszanych, instrumentów perkusyjnych;

2) ewidencji, rozliczeń i zaopatrzenia;

3) organizacji, rozwoju i szkolenia;

4) stacji szyfrów, telegrafii i telekopii. Komórką o nazwie „psychologów” lub „archiwum” tworzy się wyłącznie w komendzie wojewódzkiej Policji, Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej.

2. Komórkę o nazwie „prawna” nie tworzy się, jako komórki niższego szczebla, jeżeli zawiera w strukturze etatowej stanowisko etatowe „radca prawny”.

3. Komórki o nazwach: sportowo-szkoleniowa, orkiestra reprezentacyjna Policji, orkiestra policyjna, instrumentów drewnianych, instrumentów blaszanych, instrumentów perkusyjnych tworzy się wyłącznie w komendzie wojewódzkie] Policji.

4. Komórkę o nazwie „spraw osobowych” lub „szkolenia” tworzy się wyłącznie jako komórkę, niższego szczebla w komórce o nazwie „kadr i szkolenia” w komendzie lub komisariacie Policji.

6. Komórkę o nazwie „centralna składnica uzbrojenia” tworzy się wyłącznie w Komendzie Stołecznej Policji.

7. Komórkę o nazwie „składnica mundurowa” tworzy się wyłącznie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

8. W Wyższej Szkole Policji i szkole policyjnej komórki, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 lit. b, noszą nazwy, o których mowa w ust. 1 oraz nazwy: wydawnictw i poligrafii, organizacji dydaktyki, organizacji szkolenia, żywnościowa, medyczna.

9. W szkole policyjnej komórki, o których mowa w § 13 ust. 1 pkt 7 lit. a, noszą nazwy określone przez komendanta szkoły.

10. W ośrodku szkolenia Policji komórki noszą nazwy: dydaktyczno-wychowawcza, dowódczo-organizatorska, doskonalenia zawodowego, doskonalenia kadr policji wodnej.

11. Komórkę o nazwie „doskonalenia kadr policji wodnej” tworzy się wyłącznie w Ośrodku Szkolenia Policji w Olsztynie.

§ 22

Komórce można nadać nazwę inną, niż wymieniona w zarządzeniu, za zgodą Komendanta Głównego Policji albo jeżeli wynika to z odrębnych przepisów.

§ 23

1. Komórki można łączyć w ramach służby Policji, zachowując co najmniej jedną z nazw określonych w zarządzeniu.

2. Nazwa komórki niższego szczebla nie może być tożsama z nazwą komórki wyższego szczebla,

3. Nazwom wymienionym w § 19–21 można nadać brzmienie poprzez dodanie wyrazów „do spraw”.

4. W przypadku, gdy komórka dzieli się na komórki o tożsamym zakresie zadań można zastosować oznaczenie liczbami rzymskimi, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W komórce o nazwie „techniki operacyjnej” komórki niższego szczebla oznacza się liczbami rzymskimi.

§ 24

1. W przypadku:

1) utworzenia jednostki Policji lub komórki w KGP;

2) reorganizacji albo zmiany struktury organizacyjnej lub etatowej powodującej niejasność etatu wprowadza się etat jako załącznik do decyzji, w formie rozkazu organizacyjnego, zwanej dalej „rozkazem”.

2. Etat uchyla się rozkazem w przypadku likwidacji jednostki Policji lub komórki w KGP albo w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. W przypadku innym niż określony w ust. 1 pkt 2 wydaje się rozkaz określający reorganizację lub zmianę.

4. Etat sporządza się na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia, w sposób określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.

5. Rozkaz wydawany jest co najmniej 30 dni przed wejściem w życie i zawiera uzasadnienie.

6. W szczególnie uzasadnionym przypadku dopuszcza się wydanie rozkazu bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 5.

§ 25

1. Etat wprowadza, dokonuje w nim zmian lub uchyla:

1) Komendant Główny Policji w odniesieniu do:

a) KGP,

b) Wyższej Szkoły Policji;

2) komendant wojewódzki Policji w odniesieniu do:

a) komendy wojewódzkiej Policji,

b) komisariatu specjalistycznego Policji,

c) ośrodka szkolenia Policji,

d) oddziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału prewencji Policji oraz samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji;

3) komendant powiatowy Policji w odniesieniu do:

a) komendy powiatowej Policji,

b) komisariatu Policji;

4) komendant szkoły policyjnej w odniesieniu do szkoły.

2. Zmian w etacie Wyższej Szkoły Policji, w części dotyczącej zadań o charakterze wspomagającym organizacyjnie, logistycznie i technicznie, dokonuje Komendant Wyższej Szkoły Policji.

3. Możliwości finansowe wprowadzenia etatu lub dokonania w nim zmian potwierdza na rozkazie właściwy główny księgowy lub kierownik komórki właściwej w sprawach finansowych.

§ 26

W przypadku stwierdzenia błędów w etacie lub w rozkazie podmiot, który wydał ten rozkaz, obowiązany jest usunąć błędy na polecenie:

1) Komendanta Głównego Policji – w odniesieniu do jednostek Policji, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 2 i 4,

2) komendanta wojewódzkiego Policji – w odniesieniu do jednostek Policji, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 3.

Rozdział 3

Zakresy działania

§ 27

Do zakresu działania Komendy Głównej Policji należy w szczególności:

1) inicjowanie i koordynowanie działań jednostek Policji w zakresie celów określonych, jako ustawowe zadania Policji oraz kontrolowanie wykonania tych zadań;

2) tworzenie warunków do sprawnej i skutecznej działalności służb Policji;

3) tworzenie warunków do sprawnego rozpoznania oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej, transgranicznej i narkotykowej;

4) przeciwdziałanie i fizyczne zwalczanie terroryzmu oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w tym zakresie, a także szkolenie w ramach taktyki antyterrorystycznej;

5) wykrywanie i ściganie przedsięwzięć gospodarczych i operacji finansowych mających na celu wprowadzenie do legalnego obrotu środków uzyskanych z działalności przestępczej;

6) wykrywanie i ściganie przestępstw korupcyjnych związanych ze znacznymi rozmiarami nielegalnie uzyskiwanych korzyści lub powodujących poważne szkody w funkcjonowaniu administracji publicznej i innych instytucji państwowych albo w obrocie gospodarczym;

7) realizacja programów ochrony świadków koronnych i osób dla nich najbliższych;

8) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz opracowywanie programów mających na celu zapobieganie tym zjawiskom i ich zwalczanie, a także udzielanie pomocy przy wdrażaniu tych przedsięwzięć przez jednostki Policji;

9) inspirowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań jednostek Policji w przypadku konieczności podjęcia działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach prowadzonych operacji policyjnych;

10) wspomaganie działań jednostek Policji w przypadkach konieczności udzielenia im wsparcia w sprawach o szczególnym stopniu skomplikowania bądź obejmujących zasięgiem obszar więcej niż jednego województwa;

11) organizowanie, nadzór i koordynowanie systemu negocjacji policyjnych;

12) bezpośrednia współpraca z zagranicznymi formacjami policyjnymi lub ich organizacjami międzynarodowymi oraz organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości, koordynacja działań Policji w tym zakresie;

13) opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie programów prewencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich;

14) inspirowanie, koordynowanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej, w tym z komisariatów specjalistycznych;

15) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych;

16) inspirowanie, koordynowanie, nadzór i kontrola wykonywania zadań Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby w konwojach, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców i aresztach w celu wydalenia;

17) koordynowanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń;

18) wykrywanie przestępstw popełnionych przez policjantów i pracowników oraz ujawnianie zjawisk patologicznych w środowisku policyjnym;

19) planowanie, organizowanie i koordynowanie działań jednostek Policji w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie oraz w przypadku nadzwyczajnego zagrożenia ludzi lub środowiska, a także współdziałanie w tych zakresach z innymi podmiotami systemu obronnego państwa;

20) współdziałanie z organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej i organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;

21) inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w zakresie realizacji zadań wynikających z umów, porozumień i konwencji międzynarodowych, dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości;

22) wykonywanie prac badawczo-rozwojowych i eksperckich w dziedzinie techniki kryminalistycznej;

23) nadzór nad prawidłowym zorganizowaniem struktur organizacyjnych jednostek Policji i kontrola w tym zakresie oraz prowadzenie ewidencji etatów i stanu zatrudnienia w Policji;

24) realizacja problematyki kadrowej, w tym zwłaszcza w zakresie planowania zasobów, naboru i doboru kandydatów na stanowiska w Policji;

25) kontrolowanie sprawności zarządzania jednostkami Policji oraz komórkami w KGP;

26) kreowanie polityki kadrowej w Policji oraz obsługa kadrowa policjantów i pracowników w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji;

27) określanie szczegółowych zasad, metod i form szkolenia oraz doskonalenia zawodowego strażników gminnych;

28) legislacja, pomoc prawna oraz informacja prawna w zakresie realizacji zadań Policji;

29) organizacja i prace nad rozwojem systemów łączności i systemów informatycznych, ochroną informacji w sieciach łączności i informatyki, teletransmisji, telekomunikacji i radiokomunikacji;

30) organizacja systemów informatycznych oraz koordynacja działań związanych z włączaniem do obiegu informacyjnego danych gromadzonych w nowo tworzonych systemach informatycznych;

31) realizacja zadań wynikających z przepisów o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, na podstawie odrębnych przepisów;

32) koordynowanie działań jednostek Policji w dziedzinie systemów i sieci teleinformatycznych;

33) organizacja i koordynacja łączności telekomunikacyjnej przewodowej w Policji oraz obsługa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i innych użytkowników;

34) realizacja zadań w zakresie łączności rządowej i poczty specjalnej;

35) nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań w jednostkach Policji w zakresie łączności i informatyki;

36) udzielanie zamówień publicznych oraz zawieranie umów i kontraktów na nabywanie sprzętu łączności i informatyki, transportowego, uzbrojenia, techniki bojowej, techniki policyjnej, umundurowania, druków i formularzy oraz usług dla jednostek Policji;

37) sprawowanie ogólnego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań I utrzymaniem obiektów budowlanych i eksploatowanych dla potrzeb służbowych i socjalnych jednostek Policji oraz ogólnego nadzoru nad gospodarką i obrotem nieruchomościami;

38) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz bieżącej eksploatacji obiektów, środków transportu i wyposażenia technicznego, a także realizowanie zadań w zakresie spraw socjalnych;

39) realizacja zadań w zakresie budżetu, działalności pozabudżetowej, rachunkowości oraz związanych z tym czynności, wynikających z przepisów prawa finansowego – stosownie do posiadanych uprawnień dysponenta środków budżetu państwa;

40) prowadzenie audytu wewnętrznego na podstawie odrębnych przepisów;

41) koordynowanie przedsięwzięć związanych z udziałem policjantów w misjach pokojowych działających pod auspicjami organizacji międzynarodowych;

42) rozpoznawanie potrzeb kulturalnych i edukacyjnych środowiska policyjnego oraz wdrażanie rozwiązań mających na celu kształtowanie indywidualnej i zbiorowej aktywności policjantów w różnych formach działalności kulturalnej, sprzyjających samorealizacji i rozwojowi osobowości funkcjonariuszy;

43) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach Policji na terenie kraju;

44) kreowanie w społeczeństwie pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję, działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

45) gromadzenie, opracowywanie, zabezpieczanie i udostępnianie zasobu archiwalnego Policji, koordynacja działań oraz nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działalnością archiwalną;

46) koordynowanie zagadnień w zakresie opieki psychologicznej nad policjantami oraz współpraca w tym zakresie z psychologami z komend wojewódzkich Policji;

47) sprawowanie profilaktycznej i interwencyjnej opieki psychologicznej nad policjantami i pracownikami KGP;

48) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, koordynowanie problematyki medycyny pracy oraz nadzór w tych zakresach;

49) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;

50) wydawanie czasopism policyjnych;

51) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

§ 28

1. Do zakresu działania komendy wojewódzkiej Policji, z zastrzeżeniem ust. 2, należy w szczególności:

1) inspirowanie i koordynowanie programów prewencyjnych jednostek Policji, ukierunkowanych na:

a) tworzenie warunków do efektywnego działania społecznych ogniw profilaktycznych,

b) opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją dzieci i młodzieży,

c) współpracę ze społecznościami lokalnymi w zwalczaniu przestępczości i zjawisk patologii społecznej oraz popularyzowanie wiedzy o skutecznych metodach i środkach ich zapobiegania,

d) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniewo-śledczych, podejmowanych przez podległe jednostki Policji w celu sprawnego ścigania sprawców przestępstw, również w zakresie przestępczości narkotykowej oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji, a także organizowanie współpracy z osobami udzielającymi pomocy Policji;

3) współpraca z zagranicznymi formacjami policyjnymi lub ich organizacjami międzynarodowymi oraz organami i instytucjami uprawnionymi do zapobiegania i zwalczania przestępczości o zasięgu międzynarodowym, koordynowanie działań podejmowanych przez podległe jednostki Policji w tym zakresie;

4) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w sprawach własnych oraz w przypadkach konieczności udzielenia podległym jednostkom Policji wsparcia ze względu na niedostateczne możliwości realizacyjne w działaniach prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw:

a) trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych,

b) obejmujących swym zasięgiem obszar kilku powiatów lub województw,

c) wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych, we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;

5) prowadzenie poszukiwań osób oraz koordynowanie realizowanych przez podległe jednostki Policji poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacji osób i zwłok we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;

6) planowanie, organizowanie i koordynowanie zadań związanych z realizacją prowadzonych na obszarze województwa operacji policyjnych w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych imprez masowych i protestów społecznych;

7) wykonywanie zadań z zakresu negocjacji policyjnych oraz organizowanie i prowadzenie szkoleń w tym zakresie;

8) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w podległych jednostkach Policji;

9) koordynowanie i nadzór nad ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym również w komunikacji kolejowej i lotniczej oraz na obszarach wodnych;

10) koordynowanie działalności komend powiatowych Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz współdziałanie z instytucjami właściwymi w sprawach związanych z organizacją ruchu na drogach;

11) współdziałanie w zakresie zadań realizowanych przez komórki KGP na obszarze województwa w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej;

12) nadzorowanie działalności straży miejskiej i gminnej oraz przedsiębiorstw lub instytucji zajmujących się ochroną osób i mienia;

13) analizowanie zjawisk kryminogennych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotyczą dzieci i młodzieży, oraz opracowywanie i wdrażanie programów przeciwdziałania tym zjawiskom;

14) opracowywanie, wdrażanie i koordynowanie programów prewencyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów zagrożenia demoralizacją i przestępczością nieletnich;

15) organizowanie, koordynowanie i wykonywanie konwojów na obszarze terytorialnego zasięgu działania komendanta wojewódzkiego Policji oraz współdziałanie z komendami wojewódzkimi Policji w zakresie realizacji konwojów;

16) koordynowanie, nadzór i kontrola działań w zakresie organizacji i pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem komisariatów specjalistycznych;

17) koordynowanie, nadzór i kontrola wykonywania zadań w zakresie organizacji i pełnienia służby w konwojach, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i aresztach w celu wydalenia oraz strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców;

18) koordynowanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze województwa z organami administracji publicznej i organizacjami społecznymi;

19) zapewnianie właściwych warunków w zakresie opieki nad nieletnimi przebywającymi w izbie dziecka oraz realizowanie programów wychowawczych;

20) współdziałanie z funkcjonującymi na obszarze województwa organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości;

21) zapewnianie odpowiednich środków do techniczno-kryminalistycznego zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz wykonywania badań kryminalistycznych, a także wsparcia w tym zakresie jednostek Policji oraz odpłatnie na rzecz podmiotów pozapolicyjnych;

22) zapewnianie właściwych warunków pobytu w aresztach w celu wydalenia w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, a także w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych;

23) kontrolowanie sprawności działania podległych jednostek Policji;

24) planowanie, organizowanie, koordynowanie działań w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, przygotowanie podległych jednostek Policji do wykonywania zadań w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu obronnego państwa;

25) koordynowanie działań w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości, międzynarodowej współpracy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach policyjnych;

26) realizowanie zadań służby wspomagającej przez:

a) zapewnianie pomocy prawnej komendantowi wojewódzkiemu Policji,

b) prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich szkolenia i doskonalenia zawodowego,

c) sprawowanie profilaktycznej i interwencyjnej opieki psychologicznej nad policjantami i pracownikami podległymi komendantowi wojewódzkiemu Policji oraz z jednostek Policji i komórek KGP wykonujących zadania na terenie województwa,

d) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych komendanta wojewódzkiego Policji, a także innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami,

e) doskonalenie struktury organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji i podległych jednostek Policji w celu zwiększenia efektywności ich działania przez monitorowanie i ocenę rozwiązań organizacyjnych oraz analizowanie i opiniowanie propozycji zmian, jak też nadzór nad prawidłowym zorganizowaniem struktur organizacyjnych podległych jednostek,

f) realizacja zadań w zakresie budżetu, działalności pozabudżetowej, rachunkowości oraz związanych z tym czynności wynikających z przepisów prawa finansowego –stosownie do posiadanych uprawnień dysponenta środków budżetu państwa,

g) obsługę finansowo-księgową komendy wojewódzkiej Policji oraz jednostek Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu Policji, a także znajdujących się na terenie jej działania komórek organizacyjnych podległych Komendantowi Głównemu Policji,

h) zapewnianie zaopatrzenia logistycznego jednostkom Policji i komórkom KGP znajdującym się naterenie jej działania, jak też udzielanie zamówień publicznych oraz zawieranie umów i kontraktów na nabywanie sprzętu i materiałów oraz koordynowanie dostaw zaopatrzenia sprzętu i materiałów z zaopatrzenia centralnego do podległych jednostek Policji,

i) działalność inwestycyjna i remontowa,

j) prowadzenie gospodarki transportowej, kwatermistrzowskiej, mieszkaniowej, a także realizowanie zadań w dziedzinie spraw socjalnych oraz nadzorowanie podległych jednostek Policji w tym zakresie,

k) organizowanie, eksploatowanie i techniczne utrzymywanie systemów łączności i informatyki, wykorzystywanych w jednostkach Policji na terenie województwa, oraz udzielanie komendantom powiatowym Policji niezbędnej pomocy w tym zakresie,

I) modernizowanie eksploatowanych systemów łączności i informatyki we współpracy z właściwą komórką w KGP,

m) gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych komendy wojewódzkiej Policji oraz udzielanie pomocy w tym zakresie podległym jednostkom Policji,

n) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

o) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach Policji na terenie województwa,

p) zapewnianie obsługi prasowej oraz organizowanie kontaktów komendanta wojewódzkiego Policji z mediami,

q) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, koordynowanie problematyki medycyny pracy oraz nadzór w tych zakresach,

r) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

2. Zakres działania komend wojewódzkich Policji, o których mowa w § 7 pkt 3, obejmuje odpowiednio zakres działania samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji określony w § 35.

§ 29

Do zakresu działania komendy powiatowej Policji należy w szczególności:

1) tworzenie i realizacja, we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami i instytucjami pozarządowymi, programów prewencyjnych ukierunkowanych na:

a) zapewnienie osobom zamieszkałym na obszarze powiatu bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych,

b) zwalczanie przestępczości,

c) ujawnianie, zapobieganie i zwalczanie zjawisk patologii społecznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

d) zapewnienie mieszkańcom możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji o zdarzeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia albo porządkowi publicznemu, a także stworzenie warunków umożliwiających natychmiastową reakcję Policji na takie sygnały lub zgłoszenia,

e) organizowanie, koordynowanie i wykonywanie czynności patrolowych, interwencyjnych, konwojowych oraz ochronnych,

f) edukacja mieszkańców w zakresie uwarunkowań dotyczących utrzymywania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz aktywnego udziału w przedsięwzięciach profilaktycznych podejmowanych na obszarze powiatu,

g) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawniania przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców, również w zakresie przestępczości narkotykowej, we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;

3) prowadzenie i koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy, a także identyfikacja osób i zwłok, współdziałanie w tym zakresie z innymi jednostkami Policji;

4) koordynowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych podejmowanych przez podległe jednostki Policji oraz udzielanie tym jednostkom wsparcia;

5) realizowanie czynności w zakresie technicznej obsługi miejsc zdarzeń oraz przeprowadzanie badań kryminalistycznych śladów i dowodów;

6) organizacja, wykonanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie pełnienia służby przez policjantów służby prewencyjnej;

7) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie funkcjonowania służb dyżurnych w podległych jednostkach Policji;

8) planowanie i organizacja działań własnych związanych z realizacją zadań w zakresie zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas organizowanych imprez masowych i protestów społecznych;

9) organizowanie i wykonywanie, nadzór i kontrola działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania wykroczeń oraz współdziałanie na obszarze powiatu z organami ochrony prawnej, administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w tym zakresie; inicjowanie lokalnej polityki zapobiegania, ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń;

10) ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz porządku publicznego w komunikacji publicznej i na obszarach wodnych;

11) realizowanie zadań policji sądowej;

12) wykonywanie czynności zapewniających bezpieczeństwo i porządek w ruchu na drogach publicznych przez kierowanie tym ruchem oraz jego kontrolowanie;

13) realizowanie zadań związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych oraz zabezpieczeniem procesowym śladów i dowodów;

14) analizowanie zjawisk w dziedzinie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, określanie tendencji w tym zakresie i kreowanie lokalnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;

15) edukacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej, w zakresie bezpiecznego korzystania z dróg i przeciwdziałania zagrożeniom w ruchu drogowym;

16) zapewnienie właściwych warunków opieki nad nieletnimi przebywającymi w izbie dziecka oraz realizacja programów wychowawczych;

17) zapewnienie właściwych warunków pobytu w aresztach w celu wydalenia oraz pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;

18) współdziałanie w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości z funkcjonującymi na obszarze powiatu organami ochrony prawnej, a także współdziałanie w zakresie profilaktyki wychowawczej i edukacji z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi oraz mediami;

19) analizowanie zjawisk kryminogennych oraz rozpoznanych zagrożeń przestępczością, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk patologicznych dotyczących dzieci i młodzieży;

20) kontrolowanie i ocenianie funkcjonowania podległych jednostek Policji;

21) podejmowanie działań w ramach realizacji umów i porozumień międzynarodowych w zakresie zwalczania przestępczości, międzynarodowej współpracy policyjnej oraz uczestnictwa w międzynarodowych organizacjach policyjnych;

22) planowanie i organizacja działań własnych oraz koordynacja działań podległych jednostek Policji w warunkach katastrof naturalnych i awarii technicznych, a także przygotowania do wykonywania zadań w warunkach konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych w państwie oraz bieżące współdziałanie z innymi podmiotami systemu obronnego państwa;

23) realizowanie zadań służby wspomagającej Policji na obszarze powiatu przez:

a) zapewnianie pomocy prawnej komendantowi powiatowemu Policji,

b) wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich szkolenia i doskonalenia zawodowego,

c) doskonalenie struktury organizacyjnej komendy powiatowej Policji oraz podległych jednostek Policji przez monitorowanie i ocenę zastosowanych rozwiązań organizacyjnych, analizowanie i opiniowanie propozycji dotyczących zmian strukturalnych,

d) opracowywanie projektów decyzji administracyjnych komendanta powiatowego Policji oraz innych rozstrzygnięć w sprawach określonych odrębnymi przepisami,

e) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej w ramach określonych przez dysponenta środków budżetu państwa,

f) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

g) eksploatowanie policyjnego systemu łączności i informatyki oraz realizację usług telekomunikacyjnych, pocztowych i informatycznych dla organów zespolonej administracji rządowej i administracji samorządowej na podstawie odpowiednich porozumień,

h) eksploatowanie i techniczne utrzymanie w komendzie powiatowej Policji oraz podległych jednostkach Policji systemów łączności i informatyki oraz koordynowanie tych systemów we współpracy z właściwą komórką komendy wojewódzkiej Policji,

i) zapewnianie niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego na potrzeby komendy powiatowej Policji oraz podległych jednostek Policji,

j) prowadzenie gospodarki mieszkaniowej oraz bieżącej eksploatacji, konserwacji i remontów obiektów, środków transportu i wyposażenia technicznego, a także realizowanie zadań w zakresie spraw socjalnych,

k) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach Policji na terenie powiatu,

I) gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych komendy powiatowej,

m) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, koordynowanie problematyki medycyny pracy oraz nadzór w tych zakresach,

n) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

§ 30

1. Do zakresu działania komisariatu i komisariatu specjalistycznego Policji, z zastrzeżeniem ust. 3, należy:

1) realizowanie zadań służby prewencyjnej Policji;

2) rozpoznawanie zagrożeń przestępczością oraz wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń, również w zakresie przestępczości narkotykowej, a także prowadzenie poszukiwań osób i rzeczy, identyfikacji osób i zwłok, we współdziałaniu z innymi jednostkami Policji;

3) zapewnienie właściwych warunków pobytu w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych;

4) realizowanie zadań administracyjno-porządkowych;

5) współdziałanie z samorządem terytorialnym;

6) realizowanie w niezbędnym zakresie zadań służby wspomagającej;

7) zapewnienie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;

8) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy;

9) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

2. Komendant powiatowy Policji może rozszerzyć zakres działania komisariatu Policji o wybrane zagadnienia z zakresu działania komendy powiatowej Policji.

3. Zakres działania komisariatu specjalistycznego Policji, o którym mowa w § 20 ust. 3, obejmuje odpowiednio zakres działania samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji określony w § 35.

§ 31

1. Do zakresu działania Wyższej Szkoły Policji należy:

1) kształcenie policjantów w dziedzinie wiedzy i umiejętności zawodowych wymaganych na stanowiskach w korpusie oficerskim;

2) wykonywanie, na polecenie Komendanta Głównego Policji, zadań polegających na wspieraniu jednostek Policji w realizowaniu ustawowych zadań Policji;

3) szkolenie policjantów i pracowników w zakresie przysposobienia do wykonywania służby lub pracy na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych;

4) doskonalenie metodyczne kadry dydaktycznej szkół policyjnych i ośrodków szkolenia;

5) opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów;

6) opracowywanie założeń oraz pakietów egzaminacyjnych z zakresu szkolenia zawodowego policjantów oraz egzaminów na stopnie policyjne;

7) kształcenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy innych służb państwowych i żołnierzy na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

8) prowadzenie badań naukowych w dziedzinach nauk oraz dyscyplin, stanowiących teoretyczną i praktyczną podstawę funkcjonowania i działania Policji;

9) wykonywanie zadań określonych w pkt 1–8 we współdziałaniu z innymi jednostkami Policji, krajowymi uczelniami, instytucjami i organizacjami naukowymi, a także organami administracji publicznej;

10) współdziałanie z zagranicznymi szkołami policyjnymi w zakresie wymiany doświadczeń w działalności dydaktycznej, naukowej i wychowawczej;

11) prowadzenie działalności wydawniczej przede wszystkim w celach dydaktycznych, dla upowszechniania własnego dorobku naukowego oraz na potrzeby zainteresowanych jednostek Policji, a także odpłatnie na rzecz innych podmiotów;

12) sprawowanie profilaktycznej i interwencyjnej opieki psychologicznej nad policjantami i pracownikami podległymi Komendantowi Wyższej Szkoły Policji oraz słuchaczami;

13) zapewnienie pomocy prawnej Komendantowi Wyższej Szkoły Policji;

14) wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich szkolenia i doskonalenia zawodowego;

15) realizacja zadań w zakresie budżetu, działalności pozabudżetowej, rachunkowości oraz związanych z tym czynności wynikających z przepisów prawa finansowego – stosownie do obowiązujących regulacji prawnych oraz posiadanych uprawnień dysponenta środków budżetu państwa;

16) realizacja zadań w zakresie zapewniania niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego, prowadzenie działalności inwestycyjnej i remontowej oraz gospodarki żywnościowej, mieszkaniowej, transportowej i kwatermistrzowskiej, a także w zakresie spraw socjalnych;

17) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach szkoły;

18) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

19) gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych szkoły;

20) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy;

21) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;

22) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

2. Za zgodą Komendanta Głównego Policji w Wyższej Szkole Policji może być prowadzone szkolenie innego rodzaju niż wymienione w ust. 1, w tym także odpłatnie, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między Komendantem Wyższej Szkoły Policji a podmiotem zlecającym przeprowadzenie szkolenia.

§ 32

1. Do zakresu działania szkoły policyjnej należy:

1) kształcenie policjantów w dziedzinie wiedzy i umiejętności zawodowych, wymaganych na stanowiskach w korpusach aspiranckim i podoficerskim, a także przygotowywanie kierowniczej rezerwy kadrowej w tych korpusach;

2) wykonywanie, na polecenie Komendanta Głównego Policji, zadań polegających na wspieraniu jednostek Policji w realizowaniu ustawowych zadań Policji;

3) działalność badawcza i wydawnicza na potrzeby procesu dydaktycznego szkoły oraz odpłatnie na rzecz innych podmiotów, prowadzenie badań naukowych w dziedzinach nauk i dyscyplin stanowiących podstawę działania Policji;

4) współpraca z jednostkami Policji oraz krajowymi placówkami dydaktycznymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań;

5) sprawowanie profilaktycznej i interwencyjnej opieki psychologicznej nad policjantami i pracownikami podległymi komendantowi szkoły policyjnej oraz słuchaczami;

6) zapewnienie pomocy prawnej komendantowi szkoły policyjnej;

7) wykonywanie zadań w zakresie spraw osobowych policjantów i pracowników oraz ich szkolenia i doskonalenia zawodowego;

8) realizacja zadań w zakresie budżetu, działalności pozabudżetowej, rachunkowości oraz związanych z tym czynności, wynikających z przepisów prawa finansowego – stosownie do posiadanych uprawnień dysponenta środków budżetu państwa;

9) realizacja zadań w zakresie zapewniania niezbędnego zaopatrzenia logistycznego i technicznego, prowadzenie działalności inwestycyjnej i remontowej oraz gospodarki żywnościowej, mieszkaniowej, transportowej i kwatermistrzowskiej, a także w zakresie spraw socjalnych;

10) informowanie opinii publicznej, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o zamierzeniach i działaniach szkoły;

11) kreowanie w społecznościach lokalnych pozytywnego obrazu Policji oraz podejmowanych przez Policję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

12) gromadzenie, opracowywanie i zabezpieczanie zasobów archiwalnych szkoły;

13) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;

14) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy;

15) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków.

2. Za zgodą Komendanta Głównego Policji w szkole policyjnej może być prowadzone szkolenie innego rodzaju niż wymienione w ust. 1, w tym także odpłatnie, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między komendantem szkoły a podmiotem zlecającym przeprowadzenie szkolenia.

§ 33

Do zakresu działania ośrodka szkolenia Policji należy:

1) przygotowanie nowo przyjętych do służby policjantów do wykonywania zadań;

2) organizowanie i przeprowadzanie kursów szkoleniowych w ramach doskonalenia zawodowego policjantów;

3) uczestnictwo w doborze kandydatów do służby w Policji;

4) szkolenie pracowników instytucji nadzorowanych przez Policję, w przypadkach określonych przez Komendanta Głównego Policji;

5) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy;

6) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

§ 34

Do zakresu działania oddziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału prewencji Policji należy:

1) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) udział w pościgach za niebezpiecznymi przestępcami;

3) ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych;

4) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw;

5) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń oraz w czasie imprez sportowych lub rozrywkowych;

6) przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa;

7) wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy;

8) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

§ 35

Do zakresu działania samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji należy:

1) fizyczne zwalczanie terroryzmu poprzez prowadzenie działań rozpoznawczych oraz bojowych przy użyciu taktyki antyterrorystycznej, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze;

2) prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;

3) wykonywanie innych działań niż określone w pkt 1 i 2, wymagających użycia specjalistycznych sił i środków będących na wyposażeniu pododdziału lub konieczności stosowania specjalnej taktyki działania.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe

§ 36

Komendanci Policji wymienieni w § 8–11 dostosują struktury organizacyjne podległych jednostek Policji do wymogów określonych w zarządzeniu w terminie do dnia 1 kwietnia 2003 r.

§ 37

Komisariaty Policji, które nie spełniają normatywu etatowego, istniejące na mocy dotychczasowych przepisów, mogą funkcjonować nie dłużej, niż do dnia 31 grudnia 2004 r.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 38

1. Traci moc zarządzenie nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 17 i Nr 7, poz. 73 oraz z 2002 r. Nr 5, poz. 23 i Nr 10, poz. 62).

2. Decyzje wydane na podstawie zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, zachowują moc w zakresie, w jakim nie są sprzeczne z tym zarządzeniem.

§ 39

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Komendant Główny Policji:
gen. insp. Antoni Kowalczyk

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA ETATU]

Załączniki do zarządzenia nr 25
Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 grudnia 2002 r.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ETATU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Sposób sporządzania etatu]

Załącznik nr 2

Sposób sporządzania etatu

1. Etat i rozkaz sporządza się:

1) w KGP – w co najmniej dwóch egzemplarzach;

2) w komendzie wojewódzkiej Policji, Wyższej Szkole Policji, szkole policyjnej – w dwóch egzemplarzach; drugi egzemplarz przekazuje się niezwłocznie komórce właściwej w sprawach organizacyjno-etatowych w KGP;

3) w komendzie powiatowej Policji – w trzech egzemplarzach; drugi i trzeci egzemplarz przekazuje się niezwłocznie komórce właściwej w sprawach organizacyjno-etatowych w komendzie wojewódzkiej Policji, która niezwłocznie przekazuje trzeci egzemplarz odpowiedniej komórce w KGP.

2. Numer egzemplarza rozkazu jest tożsamy z numerem egzemplarza etatu.

3. Ewidencję etatów prowadzi komórka właściwa w sprawach organizacyjno-etatowych w:

1) KGP – dla wszystkich jednostek Policji;

2) komendzie wojewódzkiej Policji – dla komendy wojewódzkiej Policji, komendy powiatowej Policji, komisariatu Policji, komisariatu specjalistycznego Policji, ośrodka szkolenia Policji, oddziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji;

3) komendzie powiatowej Policji – dla komendy powiatowej Policji i komisariatu Policji;

4) Wyższej Szkole Policji – dla Wyższej Szkoły Policji;

5) szkole policyjnej – dla szkoły policyjnej.

4. Zmiany w ewidencji, o której mowa w pkt 3, wprowadza osoba upoważniona przez komendanta Policji lub kierownika komórki właściwej w sprawach organizacyjno-etatowych.

5. Formularz etatu, o którym mowa w § 24 ust. 4 zarządzenia, wypełnia się w następujący sposób:

1) treść wpisuje siępismem maszynowym – stosując dostępne urządzenia edycyjne – zgodnie z brzmieniem poszczególnych rubryk;

2) nazwę jednostki Policji, nazwę komórki wynikającą z zarządzenia oraz nazwę stanowiska i dane je określające, zawarte w odrębnych przepisach, wpisuje się w pełnym brzmieniu;

3) do nazwy jednostki Policji, o której mowa w ppkt 2, w odniesieniu do komendy powiatowej Policji, komisariatu i komisariatu specjalistycznego Policji dodaje się nazwę jednostki nadrzędnej;

4) w etacie wyodrębnia się część o nazwie „Kierownictwo” w odniesieniu do stanowisk: komendanta Policji, zastępcy komendanta Policji, dowódcy i zastępcy dowódcy oddziału prewencji Policji, dowódcy i zastępcy dowódcy samodzielnego pododdziału prewencji Policji, dowódcy i zastępcy dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, kierownika ośrodka szkolenia Policji, zastępcy kierownika ośrodka szkolenia Policji. Nazwie tej przyporządkowuje się liczbę rzymską „I”;

5) na karcie formularza etatu w tabeli ORGANIZACJA, w części „Stan liczbowy” wpisuje się liczbę stanowisk policyjnych i stanowisk pracowniczych etatowych oddzielając je znakiem „I”;

6) na karcie formularza etatu w tabeli STAN ETATOWY, w części „Stan liczbowy” przy rubrykach „Razem” i „Ogółem” wpisuje się łączną liczbę etatów;

7) na karcie formularza etatu STAN LICZBOWY WG STANOWISK pomiędzy wpisami dotyczącymi poszczególnych komórek należy pozostawić co najmniej pięć wolnych wierszy, przeznaczonych na dokonywanie zmian etatowych;

8) komórki niższego szczebla należy zapisać, każdą z osobna;

9) czynności, o których mowa w ppkt 7 i 8, nie wykonuje się przy sporządzaniu etatu oddziału prewencji Policji lub samodzielnego pododdziału prewencji Policji w odniesieniu do pododdziałów policyjnych;

10) komórkę oznacza się w następujący sposób:

a) komórce podlegającej kierownikowi jednostki Policji przyporządkowuje się kolejną liczbę rzymską, z wyjątkiem liczby „I”,

b) komórce niższego szczebla, podlegającej komórce oznaczonej liczbą rzymską, przyporządkowuje się liczbę arabską,

c) komórce niższego szczebla, podlegającej komórce oznaczonej liczbą arabską, przyporządkowuje się literę;

11) numeracja komórek oraz wyodrębnionej części o nazwie „Kierownictwo” oznaczonych liczbami rzymskimi jest tożsama z ich liczbami porządkowymi w tabeli ORGANIZACJA;

12) stanowisko policyjne, utworzone na podstawie przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków porozumienia między organem powiatu lub gminy a wojewodą, w zakresie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów w rewirach dzielnicowych i w posterunkach Policji, oznacza się przez dopisanie do nazwy tego stanowiska wyrazu (porozumienie);

13) stanowiska etatowe wpisuje się zachowując hierarchię grup uposażenia oraz następującą kolejność:

a) stanowiska policyjne,

b) stanowiska pracownicze etatowe;

14) stanowiska policyjne od pracowniczych należy oddzielić trzema wolnymi wierszami;

15) zmianą w etacie, wynikającą z rozkazu, wpisuje się pismem maszynowym lub ręcznym, bez konieczności zachowania wymagań określonych w ppkt 13 i 14.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA