| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 449 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 24 września 2004 r.

w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej w Policji

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317), § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2000 r. w sprawie służby medycyny pracy w resorcie spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. Nr 3, poz. 42), § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 września 2001 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy (Dz. U. Nr 118, poz. 1270) i § 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów (Dz. U. Nr 151, poz. 1261) postanawia się, co następuje:

§ 1

Profilaktyczna opieka zdrowotna obejmuje:

1) badania:

a) profilaktyczne i kontrolne policjantów;

b) wstępne, okresowe i kontrolne pracowników;

c) specjalistyczne;

2) szczepienia ochronne.

§ 2

1. Badania i szczepienia, z zastrzeżeniem ust. 2–3, realizuje się w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych i nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

2. Badania pilotów należy zlecać Wojskowemu Instytutowi Medycyny Lotniczej w Warszawie lub Głównemu Ośrodkowi Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu.

3. Badania nurków i płetwonurków należy zlecać placówkom uprawnionym do przeprowadzania tych badań lub Instytutowi Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.

§ 3

Umowy na badania i szczepienia zawierają:

1) komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji uwzględniając:

a) policjantów i pracowników komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, komend powiatowych (miejskich, rejonowych), komisariatów, oddziałów (pododdziałów) prewencji oraz samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych;

b) policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendy wojewódzkiej Policji;

2) Komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendanci szkół Policji uwzględniając kadrę oraz słuchaczy;

3) Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy Głównej Policji w porozumieniu z Dyrektorem Biura Finansów Komendy Głównej Policji uwzględniając:

a) Komendanta Głównego Policji i jego zastępców,

b) policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji, z zastrzeżeniem pkt. 1 lit. b,

c) policjantów grupy stanowisk tymczasowych Komendy Głównej Policji oraz policjantów pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Policji.

§ 4

Umowy na badania i szczepienia zawiera się zgodnie z postanowieniami:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.1);

2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317);

3) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.2);

4) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.3).

§ 5

1. Skierowania na badania i szczepienia wystawiają komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, Komendant Wyższej Szkoły Policji, komendanci szkół Policji, a w Komendzie Głównej Policji dyrektorzy biur – ich zastępcy lub osoby właściwie upoważnione.

2. Skierowania na badania i szczepienia dla policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji znajdujących się na terenie działania komend wojewódzkich Policji wystawiają dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, będący przełożonymi tych policjantów i pracowników, ich zastępcy lub osoby właściwie upoważnione.

3. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, wystawione przez dyrektorów biur Komendy Głównej Policji, przekazuje się Dyrektorowi Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji.

4. Skierowania na badania i szczepienia podlegają rejestracji przez osobę upoważnioną przez kierownika jednostki, a w Komendzie Głównej Policji przez upoważnionego pracownika Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji.

5. Wzory skierowań na badania i szczepienia określa Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy Głównej Policji w porozumieniu z Dyrektorem Departamentu Zdrowia MSWiA. Przedmiotowe wzory stanowią załączniki do niniejszej decyzji: załącznik nr 1 (skierowanie na badania), załącznik nr 2 (skierowanie na szczepienie).

6. Jednostki organizacyjne Policji, a w Komendzie Głównej Policji Biuro Logistyki Policji, zaopatrują policjantów i pracowników w książeczki szczepień, których wzór określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień (Dz. U. Nr 237, poz. 2018 z późn. zm.4).

7. Jednostki organizacyjne Policji, a w Komendzie Głównej Policji Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji, prowadzą ewidencje:

1) zarejestrowanych skierowań na badania i szczepienia;

2) zrealizowanych badań i szczepień;

3) wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie medycyny pracy.

§ 6

Zakres i terminy badań określają:

1) dla policjantów – załączniki nr 3 – 7 do niniejszej decyzji;

2) dla pracowników – zasady określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.5).

§ 7

1. Oryginały zaświadczeń o stanie zdrowia, wydawanych przez lekarzy poradni badań profilaktycznych, placówki służby zdrowia przekazują osobom rejestrującym skierowania w celu zaewidencjonowania terminu ważności badań.

2. Po zaewidencjonowaniu orzeczenia przekazywane są do komórek organizacyjnych właściwych w sprawach osobowych.

§ 8

Nadzór nad realizacją decyzji sprawuje Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji Komendy Głównej Policji.

§ 9

Umowy zawarte przez kierowników jednostek organizacyjnych Policji, które określają inne zakresy i terminy badań, pozostają w mocy do dnia 31 grudnia 2004 roku.

§ 10

Tracą moc wytyczne nr 2/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie służby medycyny pracy (Dz. Urz. KGP z 2000 r. Nr 1, poz. 12).

§ 11

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 96, poz. 959, Nr 11 6, poz. 1 207 i Nr 145, poz. 1 537.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 199, poz. 1938, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 64, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264 i Nr 123, poz. 1291.

4 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 51, poz. 513.

5 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 60, poz. 375, z 1998 r. Nr 159, poz. 1057, z 2001 r. Nr 37, poz. 451, Nr 128, poz. 1405.

Załącznik 1. [SKIEROWANIE NA WYKONANIE BADAŃ]

Załączniki do decyzji nr 449
Komendanta Głównego Policji
z dnia 24 września 2004 r.

Załącznik nr 1

SKIEROWANIE
NA WYKONANIE BADAŃ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [SKIEROWANIE NA WYKONANIE SZCZEPIEŃ]

Załącznik nr 2

SKIEROWANIE
NA WYKONANIE SZCZEPIEŃ

infoRgrafika

Załącznik 3. [Zakres badań profilaktycznych funkcjonariuszy służb wspomagających działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym; Wyższej Szkoły Policji, ośrodków szkolenia i szkół policyjnych; jednostek badawczo-rozwojowych i policji sądowej]

Załącznik nr 3

Zakres badań profilaktycznych funkcjonariuszy służb wspomagających działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym; Wyższej Szkoły Policji, ośrodków szkolenia i szkół policyjnych; jednostek badawczo-rozwojowych i policji sądowej

Lp.

Przedział wiekowy

Okres*

Rodzaj badania

Zakres badania*

1

2

3

4

5

1.

do 40 roku życia

co 3 lata

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.)

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, bad. ogólne moczu, poziom glukozy

BDOD

Rtg. klatki piersiowej (duży obrazek)

2.

40–50 lat

co 3 lata

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.)

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, bad. ogólne moczu, poziom glukozy, cholesterol, trójglicerydy

BDOD

Rtg. klatki piersiowej (duży obrazek), ekg spoczynkowe

3.

Powyżej 50 lat

co 2 lata

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.)

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, bad. ogólne moczu, poziom glukozy, cholesterol, trójglicerydy, ALAT

BDOD

Rtg. klatki piersiowej (duży obrazek), ekg spoczynkowe

* w uzasadnionych przypadkach lekarz medycyny pracy może skrócić czas badań i rozszerzyć zakres badań o dodatkowe badania i/lub konsultacje, uzasadniając to w dokumentacji.

 

Załącznik 4. [Zakres badań profilaktycznych funkcjonariuszy – pracowników pracowni biologii i chemii laboratoriów kryminalistycznych oraz techników kryminalistyki narażonych na kontakt z materiałem biologicznym]

Załącznik nr 4

Zakres badań profilaktycznych funkcjonariuszy – pracowników pracowni biologii i chemii laboratoriów kryminalistycznych oraz techników kryminalistyki narażonych na kontakt z materiałem biologicznym

Lp.

Przedział wiekowy

Okres*

Rodzaj badania

Zakres badania*

1

2

3

4

5

1.

do 40 roku życia

co 2 lata

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.), okulista

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, bad. ogólne moczu, poziom glukozy, kreatynina, ALAT, bilirubina, p/ciała HBc, p/ciała HIV

BDOD

Rtg. klatki piersiowej co dwa lata (duży obrazek)

2.

40–50 lat

co 1 rok

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.), okulista

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, bad. ogólne moczu, poziom glukozy, kreatynina, ALAT, bilirubina, p/ciała HBc, p/ciała HIV, cholesterol, trójglicerydy

BDOD

Rtg. klatki piersiowej (duży obrazek), ekg spoczynkowe

3.

Powyżej 50 lat

co 1 rok

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.), okulista

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, bad. ogólne moczu, poziom glukozy, kreatynina, ALAT, bilirubina, p/ciała HBc, p/ciała HIV, cholesterol, trójglicerydy

BDOD

Rtg. klatki piersiowej (duży obrazek), ekg spoczynkowe

* w uzasadnionych przypadkach lekarz medycyny pracy może skrócić czas badań i rozszerzyć zakres badań o dodatkowe badania i/lub konsultacje, uzasadniając to w dokumentacji.

 

Załącznik 5. [Zakres badań profilaktycznych funkcjonariuszy pododdziałów antyterrorystycznych, oddziałów bojowych i pirotechnicznych]

Załącznik nr 5

Zakres badań profilaktycznych funkcjonariuszy pododdziałów antyterrorystycznych, oddziałów bojowych i pirotechnicznych

Lp.

Przedział wiekowy

Okres*

Rodzaj badania

Zakres badania*

1

2

3

4

5

1.

Do 40 roku życia

co 1 rok

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.), okulista, laryngolog ****, neurolog, stomatolog

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki + retikulocyty**, bad. ogólne moczu, poziom glukozy, kreatynina, cholesterol, ALAT, trójglicerydy, bilirubina, p/ciała HBc, p/ciała HIV

BDOD

Rtg. klatki piersiowej co dwa lata (duży obrazek), ekg spoczynkowe, ekg wysiłkowe*, spirometria

2.

Powyżej 40 roku życia

co 1 rok

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.), okulista, laryngolog ****, neurolog, stomatolog, ortopeda***, psycholog kliniczny

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki + retikulocyty**, bad. ogólne moczu, poziom glukozy, kreatynina, cholesterol, ALAT, trójglicerydy, bilirubina, p/ciała HBc, p/ciała HIV

BDOD

Rtg. klatki piersiowej co dwa lata (duży obrazek), ekg spoczynkowe, ekg wysiłkowe, spirometria

* w uzasadnionych przypadkach lekarz medycyny pracy może skrócić czas badań i rozszerzyć zakres badań o dodatkowe badania i/lub konsultacje, uzasadniając to w dokumentacji.** retikulocyty – badanie niezbędne dla funkcjonariuszy mających kontakt z promieniowaniem jonizującym.*** ortopeda – konsultacja w uzasadnionych przypadkach.**** laryngolog – konsultacja laryngologiczna obejmuje audiogram i próby błędnikowe.

 

Załącznik 6. [Zakres badań profilaktycznych funkcjonariuszy służb kryminalnej, prewencyjnej (ruchu drogowego) i oddziałów prewencji]

Załącznik nr 6

Zakres badań profilaktycznych funkcjonariuszy służb kryminalnej, prewencyjnej (ruchu drogowego) i oddziałów prewencji

Lp.

Przedział wiekowy

Okres*

Rodzaj badania

Zakres badania*

1

2

3

4

5

1.

Do 50 roku życia

co 2 lata

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.), okulista, laryngolog*, neurolog*

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, bad. ogólne moczu, poziom glukozy, cholesterol, trójglicerydy, ALAT, bilirubina

BDOD

Rtg. klatki piersiowej co dwa lata (duży obrazek), ekg spoczynkowe*, spirometria**

2.

Powyżej 50 lat

co 1 rok

BLEK

Badanie przez lekarza profilaktyka (wyd. orzecz.), okulista, laryngolog*, ortopeda*, psycholog kliniczny*

BLAB

Morfologia z rozmazem + płytki, bad. ogólne moczu, poziom glukozy, cholesterol, trójglicerydy, ALAT, bilirubina

BDOD

Rtg. klatki piersiowej co dwa lata (duży obrazek), ekg spoczynkowe, spirometria**

* w uzasadnionych przypadkach lekarz medycyny pracy może skrócić czas badań i rozszerzyć zakres badań o dodatkowe badania i/lub konsultacje, uzasadniając to w dokumentacji.** dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej ruchu drogowego spirometria obowiązkowa w każdym przedziale wiekowym.

 

Załącznik 7. [BADANIA SPECJALISTYCZNE]

Załącznik nr 7

BADANIA SPECJALISTYCZNE

Przeprowadzane według zasad i częstotliwości określonych odrębnymi przepisami:

– personelu latającego;

– nurków i płetwonurków;

– osób kierujących pojazdami silnikowymi;

– stermotorzystów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »