Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 301 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie prowadzenia rejestru „Broń”

Tekst pierwotny

W związku z art. 27 ust. 2 i art. 43 ust. 11 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959) postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Komendant Główny Policji prowadzi rejestr „Broń”, zwany dalej „rejestrem”, w którym są zawarte dane i informacje określone w art. 27 ust. 2 i art. 43 ust. 11 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 i Nr 96, poz. 959), zwanej dalej ustawą.

2. W rejestrze są gromadzone i przetwarzane:

1) informacje o osobach i podmiotach posiadających pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni, zawierające:

a) dane osobowe osób posiadających pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni,

b) dane dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 29 ustawy,

c) urzędowe informacje i opinie o osobach i podmiotach, o których mowa w lit. a–b, sporządzone w związku ze sprawami pozwoleń na broń,

d) liczbę egzemplarzy, rodzaj i cechy identyfikacyjne broni posiadanej przez osoby i podmioty, o których mowa w lit. a–b;

2) informacje o osobach i podmiotach ubiegających się o pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni, zawierające:

a) dane osobowe osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni,

b) dane dotyczące podmiotów ubiegających się o pozwolenie na broń na okaziciela;

3) informacje dotyczące broni utraconej;

4) dane osobowe cudzoziemców, o których mowa w art. 39 ust. 1, art. 40, art. 42 ust. 1 i 2, art. 43 ust. 1 ustawy;

5) informacje urzędowe o terminowych pozwoleniach na broń, zaświadczeniach, zatrzymaniu broni i złożeniu jej do depozytu oraz inne informacje o przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przywozie z zagranicy i wywozie za granicę broni palnej przez cudzoziemców, wraz z danymi wymienionymi w art. 43 ust. 6 ustawy;

6) rodzaj i numer dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy.

§ 2

1. Wprowadzania, aktualizacji i usuwania z rejestru informacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, dokonują policjanci lub pracownicy właściwej komendy powiatowej (miejskiej) i komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji upoważnieni przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

2. Wprowadzania, aktualizacji i usuwania z rejestru informacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, dokonują policjanci lub pracownicy Komendy Głównej Policji upoważnieni przez Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.

3. Wprowadzania, aktualizacji i usuwania z rejestru informacji, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 4–6, dokonują policjanci lub pracownicy właściwej komendy powiatowej (miejskiej) i komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji upoważnieni przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

§ 3

1. Wyszukiwania w rejestrze informacji, o których mowa w § 1 ust. 2, dokonują policjanci lub pracownicy Policji upoważnieni odpowiednio:

1) w Komendzie Głównej Policji – przez Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji,

2) w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji – przez kierownika komórki organizacyjnej do spraw informatyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji,

3) w komendzie powiatowej (miejskiej) Policji i komisariacie Policji – przez kierownika komórki organizacyjnej do spraw informatyki komendy powiatowej (miejskiej) Policji,

4) w komisariacie Policji podległym komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji – przez kierownika komórki organizacyjnej do spraw informatyki komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

2. Pisemny wniosek o przyznanie upoważnienia, zawierający wskazanie zakresu dostępu do rejestru, kieruje do kierownika komórki organizacyjnej do spraw informatyki, określonego w ust. 1, przełożony policjanta lub pracownika.

3. Policjanci i pracownicy uzyskują dostęp do informacji zgromadzonych w rejestrze w zakresie niezbędnym do realizacji zadań.

§ 4

1. Rejestr prowadzony jest w ramach podstawowych policyjnych systemów informatycznych w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

2. Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji sprawuje nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem rejestru poprzez sprawdzanie zgodności wprowadzonych do rejestru danych z danymi zawartymi w aktach postępowań administracyjnych, prowadzonych przez komendantów wojewódzkich (Komendanta Stołecznego) Policji.

3. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem w rejestrze zbiorów w zakresie słowniczka broni i jednostek broni utraconej.

§ 5

W terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r. komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji uaktualnią rejestr w zakresie informacji określonych w § 1 ust. 2 pkt 4–6.

§ 6

Traci moc decyzja nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia rejestru „Broń” (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 15, zm. z 2004 r. Nr 14, poz. 78).

§ 7

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bie
ńkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-06-19
  • Data wejścia w życie: 2006-05-22
  • Data obowiązywania: 2009-11-03
  • Dokument traci ważność: 2014-11-07

Dzienniki Urzędowe