REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 15 poz. 76

DECYZJA NR 434 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 listopada 2009 r.

w sprawie podziału zadań między zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) oraz § 5 ust. 1 i 2 zarządzenia nr 372 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 kwietnia 2008 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 47 i Nr 2, poz. 9) postanawia się, co następuje:

§ 1

1. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biura Kryminalnego;

2) Biura Wywiadu Kryminalnego;

3) Centralnego Biura Śledczego;

4) Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego.

2. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemar Jarczewski nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biura Operacji Antyterrorystycznych;

2) Biura Prewencji;

3) Biura Ruchu Drogowego;

4) Głównego Sztabu Policji.

3. Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Andrzej Trela nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biura Finansów;

2) Biura Logistyki Policji;

3) Biura Łączności i Informatyki.

4. Osobiście nadzoruję realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Gabinetu Komendanta Głównego Policji;

2) Biura Kadr i Szkolenia;

3) Biura Kontroli;

4) Biura Międzynarodowej Współpracy Policji;

5) Biura Ochrony Informacji Niejawnych;

6) Biura Prawnego;

7) Biura Spraw Wewnętrznych;

8) Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

9) Zespołu Audytu Wewnętrznego.

§ 2

I Zastępca Komendanta Głównego Policji i zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorują komendantów wojewódzkich Policji według następującego podziału:

1) nadinsp. Kazimierz Szwajcowski nadzoruje Komendanta Stołecznego Policji i komendantów wojewódzkich Policji w: Gdańsku, Kielcach, Opolu, Radomiu i we Wrocławiu;

2) nadinsp. Waldemar Jarczewski nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie i w Szczecinie;

3) insp. Andrzej Trela nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Lublinie i w Łodzi.

§ 3

I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam do:

1) wydawania w moim imieniu decyzji i poleceń w sprawach związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez nich służb oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem wydawania aktów normatywnych w formie zarządzeń;

2) reprezentowania mnie w kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz podmiotami niemającymi osobowości prawnej w sprawach określonych w pkt 1;

3) dekretowania korespondencji niejawnej w czasie mojej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie.

§ 4

1. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji wyznaczam do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków, zgodnie z podziałem zadań i w zakresie sprawowanego nadzoru.

2. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam do podejmowania decyzji, zgodnie z podziałem zadań i w zakresie sprawowanego nadzoru, w ramach osobistych przyjęć policjantów lub pracowników jednostek organizacyjnych Policji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego lub pracowniczych.

§ 5

1. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam do załatwiania w moim imieniu spraw dyscyplinarnych policjantów pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji nadzorowanych przez tych komendantów.

2. Sprawy dyscyplinarne policjantów pełniących służbę w komórkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 4, rozpatruję osobiście.

3. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje podejmowania decyzji dotyczących:

1) wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy;

2) wyznaczenia i odwołania rzeczników dyscyplinarnych;

3) orzekania o wymierzaniu kar dyscyplinarnych obniżenia stopnia lub wydalenia ze służby oraz podejmowanych w celu wykonania tych kar.

§ 6

I Zastępca Komendanta Głównego Policji, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie, Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego i w dalszej kolejności Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Andrzeja Trelę upoważniam do zarządzania badań psychologicznych lub psychofizjologicznych lub testu sprawności fizycznej, o których mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

§ 7

1. Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego upoważniam do:

1) wydawania w moim imieniu decyzji w sprawach szkolenia zawodowego oraz doskonalenia zawodowego w Policji, w tym do określania programów tego szkolenia i doskonalenia oraz powoływania zespołów do opracowywania projektów tych programów;

2) oceny realizacji programów szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego oraz przestrzegania zasad oceniania postępów policjantów w tych szkoleniach i doskonaleniu zawodowym.

2. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie, Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego i w dalszej kolejności Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Andrzeja Trelę upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji w sprawach należących do zadań Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, w przypadkach pilnych, w których ze względu na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przeze mnie.

3. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kazimierza Szwajcowskiego upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy o Policji w sprawach należących do zadań Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji.

4. Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Waldemara Jarczewskiego, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie, Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Andrzeja Trelę, upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji, o których mowa w ust. 3, w przypadkach pilnych, w których ze względu na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przeze mnie lub przez I Zastępcę Komendanta Głównego Policji.

§ 8

1. I Zastępca Komendanta Głównego Policji zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie.

2. Wskazany przeze mnie lub I Zastępcę Komendanta Głównego Policji zastępca Komendanta Głównego Policji zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie i jednoczesnej nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie I Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

§ 9

Traci moc decyzja nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie podziału zadań między zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 21).

§ 10

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 11 5, poz. 959, Nr 157, poz. 1241 i Nr 168, poz. 1323.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-26
  • Data wejścia w życie: 2009-11-20
  • Data obowiązywania: 2009-11-20
  • Dokument traci ważność: 2012-01-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA