REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 8 poz. 28

ZARZĄDZENIE NR 962 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 lipca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 715 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 22, poz. 127, z 2004 r. Nr 13, poz. 66 oraz z 2006 r. Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) pkt 1 – wyznacza się oficerów Policji zajmujących stanowiska: zastępcy naczelnika, kierownika sekcji, eksperta lub specjalisty w komórce organizacyjnej wykonującej zadania sztabu Policji lub wydziale prewencji komendy wojewódzkiej Policji;

2) pkt 2 i 3 – wyznacza się oficerów lub aspirantów Policji zajmujących stanowiska: kierownika sekcji, eksperta lub specjalisty w wydziale komendy wojewódzkiej Policji właściwym w sprawach objętych zakresem działania zastępcy dowódcy oddziału;”;

2) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komendanci powiatowi Policji, tworząc NPP, wyznaczają imiennie policjantów do składu NPP spośród podległych policjantów, kierując się ich sprawnością fizyczną oraz kwalifikacjami przydatnymi do wykonywania zadań przez NPP, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do pełnienia funkcji dowódcy i zastępcy dowódcy kompanii NPP wyznacza się oficerów lub aspirantów Policji.”;

3) w § 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych, a także w związku z przejazdami osób w nich uczestniczących;”;

4) w § 14 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zajęcia dla NPP, o których mowa w § 12 ust. 2, oraz kadry dowódczej NPP powinny być organizowane nie rzadziej niż trzy razy w okresie półrocza;”;

5) w § 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomocnik dowódcy NOP do spraw łączności podlega bezpośrednio dowódcy NOP.”;

b) w ust. 2 pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6) nadzór nad wykonywaniem przez asystentów (szefów kompanii NPP) zadań związanych z utrzymaniem w gotowości i sprawności technicznej sprzętu łączności eksploatowanego w kompanii oraz całym systemem łączności NPP wchodzących w skład oddziału;

7) prowadzenie zajęć dla kadry dowódczej w zakresie organizacji i utrzymania łączności oraz eksploatacji urządzeń łączności zgodnie z instrukcjami i wytycznymi Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.”;

c) w ust. 3 uchyla się pkt 4;

6) w § 21:

a) w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7-9 w brzmieniu:

„7) utrzymanie w gotowości i pełnej sprawności sprzętu łączności eksploatowanego w kompanii;

8) rozliczanie środków łączności oraz podawanie aktualnego stanu środków łączności;

9) kontrola i ładowanie źródeł zasilania sprzętu łączności.”;

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy § 17 ust. 3 i 4 oraz § 18 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do asystenta (szefa kompanii NPP) w przypadku, gdy koncentracji podlegała wyłącznie kompania NPP.”;

7) uchyla się § 22;

8) § 32 otrzymuje brzmienie:

„§ 32. 1. Dowódca OPP przekazuje, raz na pół roku, komendantowi wojewódzkiemu Policji za pośrednictwem komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji wykonującej zadania sztabu Policji informację o przebiegu zajęć, o których mowa w § 14 ust. 1, poziomie opanowania umiejętności oraz stwierdzonej absencji w NPP podczas tych zajęć.

2. Po akceptacji przez komendanta wojewódzkiego Policji informacja, o której mowa w ust. 1, przekazywana jest także Dyrektorowi Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.”;

9) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620 i Nr 98, poz. 626.

Załącznik 1. [Struktura kompanii NPP]

Załącznik do zarządzenia nr 962
Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 lipca 2010 r.

Struktura kompanii NPP

 

Nazwa

Liczba stanowisk

Lp.

komórki/stanowiska

Ogółem

w tym:

 

 

kadra dowódcza

policjanci

1

2

3

4

5

1.

Dowództwo kompanii:

 

 

 

– dowódca kompanii

1

1

– zastępca dowódcy kompanii

1

1

– asystent (szef kompanii)

1

1

– policjant (kierowca, strażak, ratownik)

3

3

 

6

3

3

2.

Pluton (4):

 

 

 

 

– dowódca plutonu

4

4

– dowódca drużyny

12

12

– policjant (w tym kierowcy)

72

72

 

88

16

72

OGÓŁEM

94

19

75

 

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA