REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 22 poz. 127

ZARZĄDZENIE NR 715
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 grudnia 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Zarządzenie określa:

1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji;

2) zakres działań jednostek organizacyjnych Policji związanych z organizowaniem nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji oraz ich przygotowaniem do wykonywania zadań.

2. Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendanta wojewódzkiego Policji, komendy wojewódzkiej Policji i jej komórek organizacyjnych stosuje się odpowiednio do Komendanta Stołecznego Policji, Komendy Stołecznej Policji i jej komórek organizacyjnych.

3. Przepisy zarządzenia odnoszące się do komendanta powiatowego Policji i komendy powiatowej Policji stosuje się odpowiednio do komendanta miejskiego Policji i komendy miejskiej Policji oraz komendanta rejonowego Policji i komendy rejonowej Policji.

§ 2

1. Nieetatowe pododdziały i oddziały prewencji Policji są organizowane do wykonywania zadań oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

2. Do składu nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji wyznacza się policjantów, którzy pełnią służbę, w komórkach organizacyjnych Policji:

1) noszących nazwę: prewencji, patrolowa, interwencyjna, patrolowo-interwencyjna, konwojowa, ochronna, konwojowo-ochronna, dzielnicowych, policji sądowej;

2) noszących inną nazwę, niż wymienione w pkt 1, które wykonują zadania odpowiadające zadaniom komórek, o których mowa w pkt 1.

Rozdział 2

Zasady organizacji, tworzenia, koncentracji oraz rozformowywania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji

§ 3

1. Podstawową komórką nieetatowych pododdziałów prewencji Policji, zwanych dalej „NPP”, jest kompania NPP, której strukturę, określa załącznik do zarządzenia.

2. NPP organizuje się także jako pluton NPP lub drużynę. NPP.

§ 4

1. Kompanie NPP w województwie łączy się, organizując nieetatowy oddział prewencji Policji, zwany dalej „NOP”.

2. Dowództwo NOP składa się z:

1) dowódcy NOP;

2) zastępcy dowódcy NOP do spraw prewencji;

3) zastępcy dowódcy do spraw logistyki;

4) pomocnika dowódcy NOP do spraw łączności;

5) policjanta (kierowcy).

3. Do pełnienia funkcji, o których mowa w ust. 2:

1) pkt 1 – wyznacza się policjantów zajmujących stanowiska: zastępcy naczelnika, kierownika sekcji, eksperta lub specjalisty w wydziale prewencji lub sztabie Policji komendy wojewódzkiej Policji;

2) pkt 2 i 3 – wyznacza się policjantów zajmujących stanowiska: kierownika sekcji, eksperta lub specjalisty w wydziale komendy wojewódzkiej Policji właściwym w sprawach objętych zakresem działania zastępcy dowódcy oddziału;

3) pkt 4 – wyznacza się policjantów komórek organizacyjnych właściwych do spraw łączności komendy wojewódzkiej Policji.

§ 5

1. Komendant wojewódzki Policji organizuje NPP i NOP określając w drodze decyzji:

1) liczbę kompanii NPP w województwie;

2) liczbę i strukturę organizowanych NOP;

3) miejsca koncentracji i siedziby NOP oraz kompanii, plutonów i drużyn NPP;

4) imiennie policjantów pełniących funkcje, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1–4;

5) NPP, które utworzą komendanci powiatowi Policji.

2. Liczbę organizowanych kompanii NPP ustala się na podstawie łącznego stanu etatowego stanowisk policyjnych w komórkach, o których mowa w § 2 ust. 2, z zachowaniem następujących proporcji:

1) 30% stanowisk przy stanie etatowym do 2000 policjantów;

2) 25% stanowisk przy stanie etatowym powyżej 2000 policjantów.

3. Organizując NPP, zapewnia się dodatkowo rezerwę osobową obejmującą 20% stanu osobowego NPP, przeznaczoną do utrzymania pełnej obsady stanowisk, w szczególności w przypadku absencji chorobowej i urlopów.

4. Jeżeli zastosowanie wskaźników określonych w ust. 2 nie pozwala na jednoznaczne określenie liczby organizowanych kompanii NPP, decyzję w tej sprawie podejmuje komendant wojewódzki Policji stosownie do przewidywanych potrzeb, jednak nie mniej niż 3 kompanie NPP.

§ 6

1. Komendanci powiatowi Policji, tworząc NPP, wyznaczają imiennie policjantów do składu NPP spośród podległych sobie policjantów, kierując się ich sprawnością fizyczną oraz kwalifikacjami przydatnymi do wykonywania zadań przez NPP, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Policjanci wyznaczeni do pełnienia funkcji dowódczych w NPP powinni posiadać przeszkolenie, predyspozycje i doświadczenie w dowodzeniu pododdziałami Policji.

§ 7

1. Zgrupowanie w jednym miejscu policjantów wchodzących w skład NPP, zwane dalej „koncentracją NPP”, można zarządzić w przypadkach:

1) wystąpienia na terenie województwa zbiorowych naruszeń prawa;

2) konieczności zapewnienia porządku publicznego podczas zgromadzeń, imprez i uroczystości;

3) konieczności zapewnienia ochrony porządku publicznego i mienia obywateli w czasie akcji ratowniczych podczas katastrof naturalnych, awarii technicznych i zagrożeń epidemiologicznych lub ekologicznych;

4) organizowania działań w ramach pościgów za niebezpiecznymi przestępcami;

5) innych wydarzeń nadzwyczajnych wymagających natychmiastowego użycia zwiększonych sił policyjnych.

2. Koncentracje. NPP zarządza się również na czas doskonalenia zawodowego.

§ 8

1. Decyzje, o koncentracji NOP lub wybranych NPP w województwie podejmuje komendant wojewódzki Policji, uwzględniając wyniki analizy i ocenę, stanu porządku publicznego na terenie województwa.

2. Komendant powiatowy Policji w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1, może podjąć decyzje, o koncentracji NPP utworzonych z podległych mu policjantów i skierować je do działań na obszarze powiatu.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do koncentracji, o której mowa w § 7 ust. 2.

4. O zarządzonej koncentracji komendant powiatowy Policji niezwłocznie informuje komendanta wojewódzkiego Policji za pośrednictwem komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji wykonującej zadania sztabu Policji, podając dane na temat czasu i przyczyny koncentracji oraz liczby uczestniczących policjantów.

§ 9

1. Komendant Główny Policji może zarządzić koncentrację NPP albo NOP przeznaczonych do działań na terenie innego województwa lub do działań o szerszym zasięgu.

2. Koncentracja, o której mowa w ust. 1, może nastąpić także na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji właściwego dla miejsca działań.

§ 10

Decyzję o rozformowaniu NPP albo NOP komendanci, o których mowa w § 8 i 9, podejmują niezwłocznie po ustaniu okoliczności, które uzasadniały koncentrację.

Rozdział 3

Zakres działania NPP i NOP

§ 11

Do zakresu działania NPP i NOP należy wykonywanie zadań w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1.

§ 12

1. NPP mogą być wykorzystywane do uzupełnienia stanów osobowych oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, zwanych dalej „OPP”, na czas ich działań.

2. Komendant wojewódzki Policji wyznacza NPP przewidywane do uzupełniania stanów osobowych OPP.

§ 13

1. Przygotowywanie policjantów do wykonywania zadań w NPP odbywa się w ramach doskonalenia zawodowego organizowanego regionalnie i w miejscu pełnienia służby.

2. Doskonaleniem zawodowym NPP objęci są wszyscy policjanci wyznaczeni do składu NPP, w tym wyznaczeni jako rezerwa osobowa, o której mowa w § 5 ust. 3.

3. Doskonalenie zawodowe NPP jest organizowane na podstawie rocznych planów opracowywanych przez komórkę komendy wojewódzkiej Policji realizującą zadania sztabu Policji, zatwierdzanych przez komendanta wojewódzkiego Policji, i jest prowadzone na podstawie programów tych przedsięwzięć.

4. Organizując doskonalenie zawodowe NPP, należy:

1) planować zajęcia plutonów i drużyn NPP w jednostkach je tworzących;

2) doskonalić umiejętności nabyte w trakcie zajęć, o których mowa w pkt 1, podczas ćwiczeń zgrywających organizowanych dla NPP o strukturze co najmniej kompanii.

§ 14

1. NPP, o których mowa w § 12 ust. 2, oraz policjanci wyznaczeni na stanowiska dowódcy i zastępców dowódcy kompanii NPP uczestniczą w zajęciach doskonalenia zawodowego organizowanych i prowadzonych przez OPP.

2. Tematyka wspólnych zajęć powinna odpowiadać zawartości merytorycznej programów doskonalenia zawodowego OPP oraz NPP w komendzie wojewódzkiej Policji.

3. Przy organizowaniu i prowadzeniu doskonalenia zawodowego, o którym mowa w ust. 1, należy zachować następujące zasady:

1) zajęcia dla NPP, o których mowa w § 12 ust. 2, oraz kadry dowódczej NPP powinny być organizowane nie rzadziej niż raz na kwartał;

2) we wspólnych zajęciach z oddziałem prewencji Policji uczestniczy kompania NPP, a z samodzielnym pododdziałem prewencji Policji – pluton NPP;

3) wymiana NPP uczestniczących we wspólnych zajęciach może być przeprowadzona po upływie 12 miesięcy.

4. Liczbę kompanii NPP wyznaczonych do udziału w doskonaleniu zawodowym z oddziałami prewencji Policji w Katowicach i Warszawie określą, z zachowaniem ust. 3, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach i Komendant Stołeczny Policji.

Rozdział 4

Organizacja dowodzenia oraz zadania dowództwa NOP i NPP

§ 15

1. Dowódca NOP jest w czasie koncentracji przełożonym wszystkich policjantów oddziału. Podlega on komendantowi wojewódzkiemu Policji.

2. Do obowiązków dowódcy NOP w szczególności należy:

1) utrzymanie oddziału w stanie gotowości do realizacji zadań oraz dowodzenie nim w czasie działań;

2) wdrożenie i stały nadzór nad utrzymaniem regulaminowego porządku zgrupowania w przypadku koncentracji podległych NPP, a także zapewnienie policjantom odpowiednich warunków socjalno-bytowych;

3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przebiegiem doskonalenia zawodowego oraz osobiste prowadzenie zajęć;

4) nadzór i organizowanie pracy podległej kadry dowódczej;

5) utrzymanie właściwej dyscypliny i stosunków międzyludzkich;

6) składanie meldunków, sprawozdań i informacji przełożonym o wykonaniu zadań lub przebiegu doskonalenia zawodowego.

§ 16

1. Zastępca dowódcy NOP do spraw prewencji podlega bezpośrednio dowódcy oddziału.

2. Do obowiązków zastępcy dowódcy NOP do spraw prewencji w szczególności należy:

1) prowadzenie ewidencji osobowej, sporządzanie raportów stanu sił i środków oraz projektów rozkazów dziennych oddziału;

2) opracowanie, doskonalenie i aktualizacja systemu alarmowania oddziału;

3) przygotowanie założeń do ćwiczeń sztabowych z kadrą dowódczą;

4) organizowanie i sprawowanie kontroli nad przebiegiem doskonalenia zawodowego oraz osobiste prowadzenie zajęć;

5) przygotowanie ćwiczeń taktycznych i zgrywających podległych NPP z OPP;

6) przygotowanie pomocy oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia doskonalenia zawodowego;

7) kontrola pełnienia służby prewencyjnej i wewnętrznej oddziału;

8) przygotowanie koncepcji i planów działania oddziału w określonych sytuacjach i warunkach;

9) składanie meldunków i informacji dowódcy NOP o realizacji nałożonych obowiązków.

§ 17

1. Zastępca dowódcy NOP do spraw logistyki podlega bezpośrednio dowódcy oddziału.

2. Do obowiązków zastępcy dowódcy NOP do spraw logistyki w szczególności należy:

1) sprawowanie nadzoru nad sprawnością i gotowością do użycia środków i sprzętu techniczno-bojowego przyjętego z jednostek Policji na czas koncentracji podległych NPP;

2) prowadzenie ewidencji materiałowej i technicznej w oddziale;

3) nadzór nad utrzymaniem w pomieszczeniach i rejonie zakwaterowania oddziału porządku, czystości i higieny;

4) zapewnienie wyżywienia, pomocy lekarskiej i należytych warunków socjalno-bytowych policjantom oddziału przy udziale właściwych komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej Policji.

3. Zastępca dowódcy NOP do spraw logistyki po zakończeniu działań przez NOP sporządza notatkę zawierającą informacje dotyczące:

1) sprawności technicznej środków transportu oraz sprzętu techniczno-bojowego przyjętego z jednostek Policji na czas koncentracji NPP;

2) stanu technicznego pomieszczeń wykorzystywanych do kwaterowania oraz warunków socjalno-bytowych, jakie zapewniono policjantom;

3) sprawności przyjętego systemu organizacji zaopatrzenia, wyżywienia oraz pomocy medycznej;

4) działalności asystentów (szefów kompanii NPP);

5) współpracy z komórkami organizacyjnymi komend wojewódzkich Policji właściwymi w sprawach łączności, transportu i zaopatrzenia oraz pracownikami służb wspomagających w innych jednostkach organizacyjnych Policji;

6) wniosków do wykorzystania w następnych operacjach.

4. Notatkę, o której mowa w ust. 3, przekazuje się do komórek organizacyjnych właściwych w sprawach transportu i zaopatrzenia komendy wojewódzkiej Policji za pośrednictwem komórki organizacyjnej wykonującej zadania sztabu Policji.

§ 18

1. Pomocnik dowódcy NOP do spraw łączności jest przełożonym asystentów do spraw łączności w NPP na czas koncentracji oddziału. Podlega on bezpośrednio dowódcy NOP.

2. Do obowiązków pomocnika dowódcy NOP do spraw łączności w szczególności należy:

1) organizowanie łączności w oddziale w porozumieniu z naczelnikami właściwych wydziałów komend wojewódzkich Policji, na podstawie instrukcji i wytycznych Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji;

2) opracowanie niezbędnych dokumentów organizacji łączności takich, jak: zarządzenia łączności, schematy organizacji łączności, dane radiowe oraz wyciągi z tych danych;

3) kontrolowanie stanu łączności, kontrolowanie i przestrzeganie zasad eksploatacji urządzeń łączności radiotelefonicznej i prowadzenia korespondencji radiotelefonicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) rozliczanie sił i środków łączności oraz podawanie aktualnego stanu środków łączności na żądanie przełożonych;

5) odtwarzanie sprawności technicznej sprzętu łączności przez jego przeglądy, naprawy we własnym zakresie oraz organizowanie przekazywania uszkodzonego sprzętu do naprawy komendzie wojewódzkiej Policji właściwej dla miejsca działań;

6) nadzór nad asystentami do spraw łączności oraz systemem łączności NPP wchodzących w skład oddziału;

7) prowadzenie zajęć dla kadry dowódczej w zakresie organizacji i utrzymania łączności oraz eksploatacji urządzeń łączności.

3. Pomocnik dowódcy NOP do spraw łączności po zakończeniu działań przez NOP sporządza notatkę zawierającą informacje dotyczące:

1) oceny przyjętej w trakcie działań organizacji łączności i jej zabezpieczenia technicznego;

2) sprawności systemów łączności radiotelefonicznej komendy wojewódzkiej Policji właściwej dla miejsca działań;

3) stanu technicznego sprzętu łączności i typowych jego uszkodzeń;

4) działalności asystentów do spraw łączności;

5) współpracy z komórkami organizacyjnymi komend wojewódzkich Policji właściwymi w sprawach łączności i policjantami innych jednostek organizacyjnych Policji;

6) wniosków do wykorzystania w kolejnych działaniach.

4. Notatkę, o której mowa w ust. 3, przekazuje się kierownikowi komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji właściwej w sprawach łączności za pośrednictwem komórki organizacyjnej wykonującej zadania sztabu Policji.

§ 19

1. Dowódca kompanii NPP jest przełożonym wszystkich policjantów kompanii na czas koncentracji. Podlega on komendantowi Policji, który zarządził koncentrację albo dowódcy NOP.

2. Do obowiązków dowódcy kompanii NPP w szczególności należy:

1) utrzymanie kompanii w stanie gotowości do realizacji zadań oraz osobiste dowodzenie w czasie działań;

2) realizowanie programu doskonalenia zawodowego;

3) doskonalenie umiejętności kadry dowódczej kompanii;

4) prowadzenie ćwiczeń sztabowych z kadrą dowódczą kompanii;

5) umacnianie dyscypliny służbowej i kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich w kompanii;

6) nadzór nad przestrzeganiem regulaminowego porządku dnia w rejonie zakwaterowania kompanii;

7) zapewnienie policjantom należytych warunków socjalno-bytowych.

§ 20

1. Zastępca dowódcy kompanii NPP podlega bezpośrednio dowódcy kompanii NPP oraz zastępuje go w przypadku jego nieobecności.

2. Do obowiązków zastępcy dowódcy kompanii w szczególności należy:

1) planowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego kadry dowódczej kompanii;

2) przygotowanie założeń do ćwiczeń sztabowych z kadrą dowódczą kompanii;

3) przygotowanie ćwiczeń taktycznych i zgrywających z OPP;

4) kontrolowanie pełnienia służby prewencyjnej i wewnętrznej w kompanii;

5) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad przestrzeganiem regulaminowego porządku dnia w rejonie zakwaterowania kompanii.

§ 21

1. Asystent (szef kompanii NPP) podlega bezpośrednio dowódcy kompanii NPP.

2. Do obowiązków asystenta (szefa kompanii NPP) w szczególności należy:

1) prowadzenie ewidencji stanów osobowych, wyposażenia indywidualnego i zbiorowego kompanii;

2) sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym, właściwym użytkowaniem i przechowywaniem mienia powierzonego policjantom oraz materiałów i sprzętu stanowiącego wyposażenie kompanii;

3) dbanie o konserwację sprzętu i środków technicznych będących na wyposażeniu kompanii;

4) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w rejonie zakwaterowania kompanii;

5) zapewnienie wyżywienia, wypoczynku, pomocy lekarskiej oraz należytych warunków socjalno-bytowych policjantom podczas koncentracji kompanii;

6) dbanie o przestrzeganie porządku, czystości i higieny, a także sprawność urządzeń sanitarnych i grzewczych podczas koncentracji kompanii.

3. Przepisy § 17 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do asystenta (szefa kompanii NPP) w przypadku, gdy koncentracji podlegała wyłącznie kompania NPP.

§ 22

1. Asystent do spraw łączności kompanii NPP podlega bezpośrednio dowódcy kompanii NPP albo pomocnikowi dowódcy NOP do spraw łączności.

2. Do obowiązków asystenta do spraw łączności kompanii NPP w szczególności należy:

1) utrzymywanie w gotowości i pełnej sprawności sprzętu łączności eksploatowanego w kompanii;

2) pomoc dowódcy kompanii NPP w organizacji i utrzymaniu systemu łączności, w tym przygotowanie niezbędnych dokumentów;

3) szybka i sprawna lokalizacja uszkodzeń sprzętu łączności oraz usuwanie uszkodzeń w miarę posiadanych możliwości technicznych;

4) kontrola i ładowanie źródeł zasilania sprzętu łączności;

5) instruowanie użytkowników sprzętu w zakresie jego eksploatacji oraz zasad prowadzenia łączności zgodnie z instrukcjami i wytycznymi Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji;

6) kontrolowanie sieci radiowych wykorzystywanych przez kompanię.

3. Przepisy § 18 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do asystenta do spraw łączności kompanii NPP w przypadku, gdy koncentracji podlegała wyłącznie kompania NPP.

§ 23

1. Dowódca plutonu NPP jest przełożonym wszystkich policjantów w plutonie podczas koncentracji. Podlega on bezpośrednio komendantowi Policji, który zarządził koncentrację albo dowódcy kompanii NPP.

2. Do obowiązków dowódcy plutonu NPP w szczególności należy:

1) dowodzenie plutonem podczas realizacji zadań;

2) prowadzenie doskonalenia zawodowego z policjantami zgodnie z programem i instruktażem przełożonych;

3) przygotowanie plutonu do pełnienia służby, rozmieszczenie patroli, określenie zadań oraz sprawowanie nadzoru nad pełnieniem służby;

4) kształtowanie dyscypliny służbowej oraz dbanie o regulaminowy wygląd policjantów i porządek w rejonie zakwaterowania plutonu.

3. W przypadku, gdy w jednostce Policji został utworzony pluton NPP, jego dowódca prowadzi ewidencję stanu osobowego, wyposażenia indywidualnego i zbiorowego przeznaczonego dla plutonu.

§ 24

1. Dowódca drużyny NPP jest przełożonym policjantów w drużynie na czas koncentracji. Podlega on bezpośrednio dowódcy plutonu NPP.

2. Do obowiązków dowódcy drużyny NPP w szczególności należy:

1) dowodzenie drużyną podczas realizacji zadań;

2) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad indywidualnym wyposażeniem policjantów oraz sprzętem stanowiącym wyposażenie drużyny;

3) bezpośrednie reagowanie na przypadki naruszania dyscypliny służbowej przez policjantów.

3. W przypadku, gdy w jednostce Policji została utworzona drużyna NPP, jej dowódca prowadzi ewidencję stanu osobowego, wyposażenia indywidualnego i zbiorowego przeznaczonego dla drużyny.

Rozdział 5

Zakres działań jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz ich kierowników związanych z organizowaniem, przygotowaniem do działania oraz prowadzeniem działań przez NPP i NOP

§ 25

Komendant wojewódzki Policji:

1) sprawuje nadzór nad NPP i NOP za pośrednictwem komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji wykonującej zadania sztabu Policji;

2) zapewnia środki techniczne i kwatermistrzowskie niezbędne do wyposażenia NPP i NOP;

3) zapewnia zabezpieczenie medyczne;

4) wyznacza policjantów przeszkolonych w obsłudze sprzętu wideo do rejestracji i przebiegu działań;

5) organizuje okresowe treningi i ćwiczenia sztabowe dla kadry dowódczej NPP i NOP oraz innych policjantów przewidywanych do wykonywania funkcji dowódczych i logistycznych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego na obszarze województwa;

6) zarządza, co najmniej raz w roku, sprawdzenie skuteczności systemu alarmowania i powiadamiania NPP i NOP.

§ 26

Komendant powiatowy Policji w przypadku podjęcia decyzji o koncentracji NPP albo NOP utworzonego z podległych mu policjantów:

1) zapewnia zabezpieczenie medyczne działań;

2) wyznacza policjantów przeszkolonych w obsłudze sprzętu wideo do rejestracji działań zespołowych NPP.

§ 27

Komendanci jednostek organizacyjnych Policji, tworząc NPP, udostępniają podległym policjantom uzbrojenie, środki transportu i wyposażenie techniczne.

§ 28

Komórka organizacyjna komendy wojewódzkiej Policji właściwa w sprawach łączności zapewnia środki techniczne umożliwiające prawidłową łączność dowodzenia, współdziałania i alarmowania.

§ 29

W komendzie wojewódzkiej Policji prowadzi się dokumentacje, związaną z funkcjonowaniem NPP i NOP zawierającą:

1) decyzje, komendanta wojewódzkiego Policji, o której mowa w § 5 ust. 1;

2) wyciąg z planu organizacji łączności komendy wojewódzkiej Policji do działań w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1, a także do działań w sytuacji określonej w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, zawierający:

a) tabelę sygnałów dowodzenia,

b) rozliczenie sił i środków łączności;

3) wykazy stanu i rodzaju wyposażenia przeznaczonego dla NPP i NOP oraz miejsce jego składowania i tryb pobierania;

4) planowaną organizacje, systemu kwaterowania i żywienia NPP i NOP;

5) system powiadamiania i alarmowania kadry dowódczej i policjantów wchodzących w skład NPP i NOP;

6) plan i programy doskonalenia zawodowego NPP i NOP.

§ 30

W komendzie powiatowej Policji prowadzi się dokumentacje, związaną z funkcjonowaniem NPP albo NOP zawierającą:

1) imienny wykaz policjantów wyznaczonych do składu ze wskazaniem pełnionych przez nich funkcji;

2) organizacje, alarmowania kadry dowódczej i policjantów;

3) książkę, służby policjantów NPP;

4) dziennik doskonalenia zawodowego wraz z konspektami;

5) ewidencje, wyposażenia indywidualnego i zbiorowego NPP;

6) wyciąg z dokumentacji, o której mowa w § 29, dotyczący NPP albo NOP tworzonych w komendzie powiatowej Policji.

§ 31

1. Dokumenty, o których mowa w § 29 i 30, przechowują, z zastrzeżeniem ust. 2, komórki organizacyjne właściwych jednostek Policji wykonujące zadania sztabów Policji.

2. Dokumenty określające organizację alarmowania NPP oraz wyciąg z planu organizacji łączności NPP przechowują dyżurni jednostek Policji, w których utworzono NPP.

§ 32

Dowódca OPP przekazuje, raz na półrocze, komendantowi wojewódzkiemu Policji za pośrednictwem komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji wykonującej zadania sztabu Policji informację o przebiegu zajęć, o których mowa w § 14 ust. 1, poziomie opanowania umiejętności oraz stwierdzonej absencji w NPP podczas tych zajęć.

§ 33

Biuro Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji:

1) sprawuje nadzór nad organizowaniem i doskonaleniem zawodowym NPP i NOP;

2) koordynuje koncentrację i przemieszczenie NPP albo NOP w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1.

§ 34

Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji nadzoruje i koordynuje zabezpieczenie potrzeb w środki łączności, zgodnie z obowiązującymi normami należności, oraz określa zasady organizacji łączności radiotelefonicznej w NPP i NOP.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 35

Komendanci wojewódzcy Policji dostosują organizację i tryb szkolenia NPP do wymogów określonych w zarządzeniu w terminie do dnia 31 stycznia 2004 r.

§ 36

W zarządzeniu nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Zasady organizacji i zakres działania nieetatowych pododdziałów i oddziałów prewencji Policji określają odrębne przepisy”.

§ 37

Traci moc zarządzenie nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 kwietnia 1998 r. w sprawie organizowania i koncentracji nieetatowych pododdziałów Policji.

§ 38

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Leszek Szreder

 

1) Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609 i Nr 192, poz. 1873.

Załącznik 1. [Struktura kompanii NPP]

Załącznik do zarządzenia nr 715
Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 grudnia 2003 r.

Struktura kompanii NPP

Lp.

Nazwa komórki / stanowiska

Liczba stanowisk

Ogółem

w tym:

Kadra dowódcza

Policjanci

1

2

3

4

5

1.

Dowództwo kompanii

1

1

– Dowódca kompanii

 

– zastępca dowódcy kompanii

1

1

 

– asystent (szef kompanii)

1

1

 

– asystent do spraw łączności

1

1

 

– policjant (kierowca, strażak, sanitariusz)

3

3

7

4

3

2.

Pluton (4)

 

 

 

 

– dowódca plutonu

4

4

 

– dowódca drużyny

12

12

 

– policjant (w tym kierowcy)

72

72

88

16

72

Ogółem

95

20

75

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-12-29
  • Data wejścia w życie: 2003-12-29
  • Data obowiązywania: 2017-12-16
  • Dokument traci ważność: 2018-09-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA