REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 8 poz. 30

ZARZĄDZENIE NR 1058 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 lipca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 350 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach samobójczych i wypadkach tonięcia (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 74, z późn. zm.2)) wprowadza następujące zmiany:

„1) w załączniku nr 1 w części 2 „Formularz Stp-2” w pkt 9 lit. f otrzymuje brzmienie:

f) skierowanie wniosku do prokuratora o zatwierdzenie lub sporządzenie postanowienia o umorzeniu postępowania:

– wobec okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa, a jednocześnie nie wykryto sprawcy

18

– z powodu niewykrycia sprawcy

19

– wobec znikomej społecznej szkodliwości czynu

20

– z braku znamion czynu zabronionego lub z powodu niedopełnienia czynu zabronionego albo braku danych dostatecznie uzasadniających jego popełnienie

21

– z braku znamion czynu zabronionego lub z powodu niedopełnienia czynu zabronionego albo braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, po wykonaniu czynności w trybie art. 308 lub 17 § 2 k.p.k., bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania

22

– z powodu niecelowości orzekania

25

– wobec stwierdzenia, że podejrzany dopuścił się czynu w stanie niepoczytalności

23

– wobec stwierdzenia, że czyn stanowi wykroczenie

13

– z innych przyczyn niż wymienione wyżej

17”;

 

2) w załączniku nr 2 „Katalog symboli cyfrowych przestępstw” wprowadza się następujące zmiany:

a) w części A „Przestępstwa z Kodeksu Karnego”:

– w pozycji nr 5 w „Rozdziale XX Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu” dodaje się punkt 6a) w brzmieniu:

„6a) art. 165a finansowanie przestępstw o charakterze terrorystycznym

858 90”,

– w pozycji nr 8 „Rozdział XXIII Przestępstwa przeciwko wolności” otrzymuje brzmienie:

„1) art. 189 § 1 pozbawienie człowieka wolności

130 90

2) art. 189 § 2 pozbawienie człowieka wolności dłużej niż 7 dni

131 90

3) art. 189 § 3 pozbawienie człowieka wolności ze szczególnym udręczeniem

129 90

4) art. 190 § 1 groźba karalna

132 90

5) art. 191 § 1 zmuszanie do określonego zachowania się

133 90

6) art. 191 § 2 wymuszenie zwrotu wierzytelności

134 90

7) art. 191a § 1 utrwalanie lub rozpowszechnianie bez zgody wizerunku nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej

153 90

8) art. 192 § 1 wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta

135 90

9) art. 193 wdarcie się do cudzego pomieszczenia

136 90”,

– w pozycji nr 10 „Rozdział XXV Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności” otrzymuje brzmienie:

 

„1) art. 197 § 1-2 zgwałcenie

100 24

2) art. 197 § 3 zgwałcenie:

 

a) wspólnie z inną osobą

097 24

b) wobec małoletniego poniżej lat 15

098 24

c) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry

099 24

3) art. 197 § 4 zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem

101 24

4) art. 198 obcowanie płciowe lub inne czynności seksualne z osobą pozbawioną zdolności rozpoznawania znaczenia czynu

102 26

5) art. 199 molestowanie seksualne z nadużyciem stosunku zależności

103 26

6) art. 200 obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczanie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania lub prezentowanie małoletniemu poniżej lat 15 czynności seksualnych w celu zaspokojenia seksualnego

104 26

7) art. 200a wykorzystywanie urządzeń teleinformatycznych lub sieci telekomunikacyjnej w celu popełnienia przestępstwa z art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200 i nawiązanie kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 oraz produkowanie lub utrwalanie treści pornograficznych z jego udziałem lub składanie propozycji obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych

115 26

8) art. 200b publiczne propagowanie lub pochwała zachowań o charakterze pedofilskim

116 26

9) art. 201 kazirodztwo

106 26

10) art. 202 § 1 publiczne prezentowanie treści pornograficznych

107 26

11) art. 202 § 2 prezentowanie treści pornograficznych lub udostępnianie przedmiotów o charakterze pornograficznym albo rozpowszechnianie treści pornograficznych małoletniemu poniżej lat 15

108 26

12) art. 202 § 3 produkowanie, utrwalanie lub sprowadzanie w celu rozpowszechniania, przechowywanie lub posiadanie albo rozpowszechnianie lub publiczne prezentowanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego albo treści pornograficznych związanych z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem

113 26

13) art. 202 § 4, 4a i 4b utrwalanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15; sprowadzanie, przechowywanie lub posiadanie treści pornograficznych z udziałem małoletniego poniżej lat 15

114 26

14) art. 203 przymuszanie do uprawiania prostytucji

109 26

15) art. 204 § 1-2 stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo

110 26

16) art. 204 § 3 stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo z udziałem osoby małoletniej

111 26

17) art. 204 § 4 uprowadzenie w celu uprawiania prostytucji za granicą

112 26”,

– w pozycji nr 17 w „Rozdziale XXXII Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu” pkt 1, 2 i 7 otrzymują brzmienie:

„1) art. 252 § 1 i 3 wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika

954 90

2) art. 252 § 2 wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika ze szczególnym udręczeniem

955 90

7) art. 256 § 1-2 propagowanie faszyzmu i totalitaryzmu; rasizm; nietolerancja

960 90”,

 

b) w części B „Przestępstwa z ustaw szczególnych”:

– skreśla się pozycję 33a,

 

– dodaje się pozycję 71a w brzmieniu:

 

„71a. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim

 

art. 18a

798 90”,

– dodaje się pozycję 126 w brzmieniu:

 

„126. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

 

art. 58 ust. 1-2

457 90

art. 59 ust. 1

458 90

art. 60 ust. 1-4

459 90

art. 61

460 90”.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620 i Nr 98, poz. 626.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. urz. KGP z 2003 r. Nr 20, poz. 105, z 2004 r. Nr 1, poz. 2, Nr 8, poz. 32, Nr 12, poz. 60 i Nr 18, poz. 116, z 2005 r. Nr 2, poz. 2, Nr 9, poz. 46, Nr 11, poz. 70, Nr 17, poz. 116 i Nr 19, poz. 127 oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 3, Nr 5, poz. 50 i Nr 22, poz. 160, Dz. Urz. KGP z 2009 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 15, poz. 71.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA