REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 3 poz. 17

ZARZĄDZENIE NR 418 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 kwietnia 2011 r.

w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Sprawność fizyczna policjanta jest oceniana raz w roku za pomocą testu sprawności fizycznej policjantów, zwanego dalej „testem”.

2. Test polega na wykonaniu w ciągu jednego dnia czterech prób sprawnościowych:

1) próby 1 – do oceny siły eksplozywnej – rzut oburącz znad głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze:

a) 2 kg dla kobiet,

b) 3 kg dla mężczyzn;

2) próby 2 – do oceny siły mięśni brzucha – z leżenia tyłem skłony tułowia w przód przez 30 s;

3) próby 3 – do oceny szybkości i koordynacji ruchowej – bieg ze zmianami kierunków po tzw. kopercie;

4) próby 4 – do oceny wytrzymałości – bieg na dystansie:

a) 800 m dla kobiet,

b) 1000 m dla mężczyzn.

3. Opis wykonywania prób sprawnościowych, o których mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

1. Wyniki uzyskane z prób sprawnościowych są oceniane na podstawie norm, ustalonych w zależności od płci i wieku policjanta. Normy wyników uzyskanych z prób sprawnościowych określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Ustala się następujące grupy wiekowe policjantów:

1) grupa I

– do 29 lat;

2) grupa II

– od 30 do 39 lat;

3) grupa III:

 

a) kobiety

– od 40 do 45 lat,

b) mężczyźni

– od 40 do 50 lat.

 

3. Grupę wiekową, o której mowa w ust. 2, należy ustalać na podstawie roku urodzenia, bez uwzględniania dnia i miesiąca.

§ 3

Zwalnia się z testu policjanta, który:

1) przekroczył wiek określony w § 2 ust. 2 pkt 3;

2) w roku przeprowadzania testu:

a) jest przeniesiony do dyspozycji przełożonego właściwego w sprawach osobowych,

b) jest zwolniony z obowiązku wykonywania zadań służbowych na zasadach określonych w przepisach o związkach zawodowych,

c) jest oddelegowany do pełnienia zadań służbowych poza Policją,

d) ukończył szkolenie zawodowe podstawowe lub kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji,

e) jest oddelegowany do pełnienia służby poza granicami państwa w celu realizacji zadań w kontyngencie policyjnym.

§ 4

1. Test przeprowadza komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

2. Dla policjantów:

1) Komendy Głównej Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, test przeprowadza komisja powołana przez kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji;

2) komórki organizacyjnej właściwej w sprawach antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, test przeprowadza komisja powołana przez kierownika tej komórki organizacyjnej;

3) komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych i Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji mających siedzibę na obszarze działania komendanta wojewódzkiego Policji, test przeprowadza komisja powołana przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji;

4) komisariatów Policji test przeprowadza komisja powołana przez właściwego komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji;

5) komisariatów specjalistycznych Policji test przeprowadza komisja powołana przez właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

3. W przypadku braku możliwości powołania komisji do przeprowadzenia testu dla policjantów komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji i komisariatów Policji, test przeprowadza komisja powołana przez właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

4. W razie potrzeby powołuje się więcej niż jedną komisję do przeprowadzenia testu.

§ 5

1. W skład komisji powołanej do przeprowadzenia testu, zwanej dalej „komisją”, wchodzą policjanci będący absolwentami kursu specjalistycznego z zakresu taktyki i technik interwencji lub inne osoby posiadające odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje z zakresu szkolenia fizycznego.

2. W skład komisji mogą wchodzić osoby posiadające kwalifikacje zawodowe: lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego.

§ 6

1. Test przeprowadza się od 15 kwietnia do 31 października.

2. Kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej Policji właściwej do powołania komisji ustala skład osobowy komisji oraz miejsca i terminy przeprowadzania testu.

3. Policjant przystępuje do testu prowadzonego przez komisję właściwą dla miejsca pełnienia służby.

§ 7

Do testu przystępuje policjant, który posiada aktualne zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonych badań profilaktycznych, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych.

§ 8

1. Komisja ocenia sprawność fizyczną policjanta na podstawie wyników uzyskanych z prób sprawnościowych, o których mowa w § 1 ust. 2.

2. Ocenę końcową z testu wystawia się na podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z prób sprawnościowych.

3. Wystawia się z testu ocenę końcową:

1) 6 – wyróżniającą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 5,51 do 6,00;

2) 5 – bardzo dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 4,51 do 5,50;

3) 4 – dobrą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 3,51 do 4,50;

4) 3 – poprawną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,51 do 3,50;

5) 2 – dopuszczającą, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi od 2,0 do 2,50;

6) 1 – niedostateczną, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi poniżej 2,0.

§ 9

Policjant nie zalicza testu w przypadku:

1) otrzymania oceny końcowej niedostatecznej;

2) nieprzystąpienia do wszystkich prób sprawnościowych;

3) otrzymania oceny niedostatecznej z więcej niż jednej próby sprawnościowej.

§ 10

1. Komisja sporządza:

a) protokół z przeprowadzenia testu oraz wyników i ocen uzyskanych przez policjantów, którzy przystąpili do testu,

b) zestawienie ocen końcowych uzyskanych przez policjantów.

2. Zestawienie ocen końcowych, o którym mowa w ust. 1, dotyczące policjantów komórki organizacyjnej właściwej w sprawach antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych i Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji mających siedzibę na obszarze działania komendanta wojewódzkiego Policji, przesyła się do kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji.

3. Protokół i zestawienie ocen końcowych, o których mowa w ust. 1, przechowuje się w komórce lub jednostce organizacyjnej Policji właściwej do powołania komisji.

4. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1 lit. a, stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

5. Wzór zestawienia, o którym mowa w ust. 1 lit. b, stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2011 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578 i Nr 240, poz. 1 602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

Załącznik 1. [OPIS WYKONYWANIA PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ POLICJANTÓW]

Załączniki do zarządzenia nr 418 Komendanta
Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Załącznik nr 1

OPIS WYKONYWANIA PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ POLICJANTÓW

I. PRÓBA 1:

RZUT OBURĄCZ ZNAD GŁOWY DO PRZODU PIŁKĄ LEKARSKĄ O CIĘŻARZE 2 KG DLA KOBIET, 3 KG DLA MĘŻCZYZN:

SPRZĘT: Piłki lekarskie 2 i 3 kg, kreda, taśma do wykonywania pomiarów.

WYKONANIE:

Policjant wykonuje próbę sprawnościową w stroju i obuwiu sportowym.

Postawa rozkroczna, przodem do kierunku rzutu, stopy są ułożone równolegle do siebie przed linią rzutu, piłka jest trzymana oburącz z tyłu głowy. Policjant wykonuje rzut znad głowy do przodu piłką lekarską. Podczas wykonywania rzutu można wspiąć się na palce lub wykonać podskok. W trakcie rzutu i po rzucie nie można przekroczyć linii rzutu lub podeprzeć się rękoma za linią rzutu.

WYNIK:

Długość rzutu ustala się na podstawie przygotowanych uprzednio pomiarów, wykonanych z dokładnością do 0,5 m i oznaczonych przy użyciu kredy. Wynik próby podaje się, zaokrąglając pomiar w dół (np. rzut o długości od 7,0 m do 7,49 m oznacza wynik 7,0 m, natomiast o długości od 7,5 do 7,99 m oznacza wynik 7,5 m). Policjant ma prawo wykonać dwa rzuty.

II. PRÓBA 2:

Z LEŻENIA TYŁEM SKŁONY TUŁOWIA W PRZÓD PRZEZ 30 SEKUND:

SPRZĘT: Stoper, materace gimnastyczne.

WYKONANIE:

Policjant wykonuje próbę sprawnościową w stroju sportowym i bez obuwia. Do wykonania próby sprawnościowej niezbędna jest pomoc drugiej osoby.

Policjant w leżeniu na plecach ugina nogi w kolanach pod kątem zbliżonym do prostego, stopy rozstawia na szerokość bioder i w taki sposób, aby całą powierzchnią dotykały podłoża, dłonie splata palcami i układa z tyłu na głowie. Osoba pomagająca policjantowi klęka przy stopach policjanta i stabilizuje ich położenie, przenosząc na stopy policjanta środek ciężkości ciała, używając dłoni i ramion jako dźwigni kostnej. Policjant wykonuje cykle ruchowe polegające na wykonywaniu skłonów tułowia w przód, dotykaniu dwoma łokciami kolan i natychmiastowym powracaniu do leżenia tyłem w taki sposób, aby umożliwić splecionym palcom dłoni kontakt z podłożem itd. Podczas wykonywania próby sprawnościowej nie można unosić bioder.

WYNIK:

Wynik próby sprawnościowej stanowi liczba prawidłowo wykonanych w czasie 30 sekund skłonów tułowia w przód z leżenia tyłem.

III. PRÓBA 3:

BIEG ZE ZMIANAMI KIERUNKÓW PO TZW. KOPERCIE:

SPRZĘT: Stoper, taśma do wykonywania pomiarów, kreda, pięć stojaków o wysokości co najmniej 160 cm.

WYKONANIE:

Policjant wykonuje próbę sprawnościową w stroju i obuwiu sportowym. Trasa biegu, linia startu i mety, a także obrysy podstaw stojaków powinny być oznakowane przy użyciu kredy. Sposób oznakowania trasy określa fotografia nr 1.

Policjant biegnie, pokonując w określony sposób trzykrotnie bez przerwy i w jak najkrótszym czasie dystans po tzw. kopercie o wymiarach 3 x 5 metrów, omijając stojaki w kolejności A – B – E – C – D – E – A, zgodnie ze schematem rozstawienia stojaków przedstawionym na rycinie nr 1. Podczas omijania stojaka można go dotknąć lub pchnąć, próba jest przerywana w przypadku przewrócenia stojaka. Podczas omijania stojaka „A” policjant jest informowany: „jeszcze dwa razy......jeszcze jeden raz”. Po trzecim cyklu przekroczenie linii mety powoduje zatrzymanie czasu. W przypadku przewrócenia stojaka policjant ma prawo do powtórzenia próby sprawnościowej.

WYNIK:

Wynik próby sprawnościowej stanowi czas, w którym policjant trzykrotnie bez przerwy pokonał dystans po tzw. kopercie o wymiarach 3 x 5 metrów. Należy go ustalać z dokładnością do 0,1 sekundy.

infoRgrafika

IV. PRÓBA 4:

BIEG NA DYSTANSIE 800 METRÓW DLA KOBIET, 1000 METRÓW DLA MĘŻCZYZN:

SPRZĘT: Stoper, taśma do wykonywania pomiarów.

WYKONANIE:

Policjant wykonuje próbę sprawnościową w stroju i obuwiu sportowym.

Policjant biegnie po wyznaczonej trasie i pokonuje dystans w jak najkrótszym czasie. Trasa biegu musi być pozbawiona wzniesień terenu.

WYNIK:

Wynik próby sprawnościowej stanowi czas, w którym policjant pokonał dystans. Należy go ustalać z dokładnością do 1 sekundy, zaokrąglając pomiar w górę (np. czas: 3 minuty i 25,2 s oznacza wynik 3 minuty i 26 sekund).


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

TABELA A

NORMY WYNIKÓW UZYSKANYCH Z PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH – KOBIETY

Lp.

RODZAJ PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ:

JEDNOSTKA POMIARU:

GRUPA WIEKOWA:

OCENA

6

5

4

3

2

1

1.

Próba 1:
Rzut oburącz znad głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 2 kg

[metr]

I [do 29 lat]

9,5 i więcej

9,0

8,0

7,0

6,0

*

II [30–39 lat]

9,0 i więcej

8,5

7,5

6,5

5,5

*

III [40–45 lat]

7,5 i więcej

7,0

6,0

5,0

4,0

*

2.

Próba 2:
Z leżenia tyłem skłony tułowia w przód przez 30 s

[liczba powtórzeń]

I [do 29 lat]

29 i więcej

27

24

21

18

*

II [30–39 lat]

27 i więcej

25

22

19

16

*

III [40–45 lat]

24 i więcej

22

19

16

13

*

3.

Próba 3:
Bieg ze zmianami kierunków po tzw. kopercie

[sekunda]

I [do 29 lat]

24,9 i mniej

25,6

27,0

28,4

29,8

*

II [30–39 lat]

26,4 i mniej

27,1

28,5

29,9

31,3

*

III [40–45 lat]

27,9 i mniej

28,6

30,0

31,4

32,8

*

4.

Próba 4:
Bieg na dystansie 800 m

[minuta]

I [do 29 lat]

3;15,0 i mniej

3;25,0

3;40,0

3;55,0

4;10,0

*

II [30–39 lat]

3;35,0 i mniej

3;45,0

4;00,0

4;15,0

4;30,0

*

III [40–45 lat]

4;00,0 i mniej

4;10,0

4;25,0

4;40,0

4;55,0

*

* uzyskany wynik – poniżej określonego w rubryce z oceną „2”.

 

TABELA B

NORMY WYNIKÓW UZYSKANYCH Z PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH – MĘŻCZYŹNI

Lp.

RODZAJ PRÓBY SPRAWNOŚCIOWEJ:

JEDNOSTKA POMIARU:

GRUPA WIEKOWA:

OCENA

6

5

4

3

2

1

1.

Próba 1:
Rzut oburącz znad głowy do przodu piłką lekarską o ciężarze 3 kg

[metr]

I [do 29 lat]

11,5 i więcej

11,0

10,0

9,0

8,0

*

II [30–39 lat]

11,0 i więcej

10,5

9,5

8,5

7,5

*

III [40–50 lat]

10,0 i więcej

9,5

8,5

7,5

6,5

*

2.

Próba 2:
Z leżenia tyłem skłony tułowia w przód przez 30 s

[liczba powtórzeń]

I [do 29 lat]

32 i więcej

30

27

24

21

*

II [30–39 lat]

29 i więcej

27

24

21

18

*

III [40–50 lat]

26 i więcej

24

21

18

15

*

3.

Próba 3:
Bieg ze zmianami kierunków po tzw. kopercie

[sekunda]

I [do 29 lat]

23,5 i mniej

24,0

25,0

26,0

27,0

*

II [30–39 lat]

24,0 i mniej

24,5

25,5

26,5

27,5

*

III [40–50 lat]

24,7 i mniej

25,2

26,2

27,2

28,2

*

4.

Próba 4:
Bieg na dystansie 1000 m

[minuta]

I [do 29 lat]

3;30,0 i mniej

3;40,0

3;55,0

4;10,0

4;25,0

*

II [30–39 lat]

3;45,0 i mniej

3;55,0

4;10,0

4;25,0

4;40,0

*

III [40–50 lat]

4;15,0 i mniej

4;25,0

4;40,0

4;55,0

5;10,0

*

* uzyskany wynik – poniżej określonego w rubryce z oceną „2”.

Załącznik 3. [WZÓR - PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ WYNIKÓW I OCEN UZYSKANYCH W ROKU PRZEZ POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ]

Załącznik nr 3

WZÓR – PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ORAZ WYNIKÓW I OCEN Uzyskanych W ROKU ...... przez policjantów pełniących służbę

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 4. [WZÓR - ZESTAWIENIE OCEN KOŃCOWYCH Z TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ UZYSKANYCH PRZEZ POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ]

Załącznik nr 4

WZÓR – ZESTAWIENIE OCEN KOŃCOWYCH Z TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ UZYSKANYCH PRZEZ POLICJANTÓW PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA