REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 93

ZARZĄDZENIE NR 48
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 418 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów (Dz. Urz. KGP z 2011 r. Nr 3, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji mających siedzibę na obszarze działania komendanta wojewódzkiego Policji, test przeprowadza komisja powołana przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji;”;

2) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zestawienie ocen końcowych, o których mowa w ust. 1, dotyczące policjantów komórki organizacyjnej właściwej w sprawach antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji mających siedzibę na obszarze działania komendanta wojewódzkiego Policji, przesyła się do kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zestawienie ocen końcowych, o których mowa w ust. 1, dotyczące policjantów komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji mających siedzibę na obszarze działania komendanta wojewódzkiego Policji, przesyła się do kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach szkolenia Centralnego Biura Śledczego Policji.”.

§ 2.

 1. Komisja powołana do przeprowadzenia w roku 2014 testu dla pełniących służbę w Warszawie policjantów Komendy Głównej Policji oraz funkcjonariuszy Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przeprowadzi test również dla policjantów komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji mających siedzibę na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji.

2. Komisje powołane przez właściwych komendantów wojewódzkich Policji do przeprowadzenia w roku 2014 testu dla policjantów komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji mających siedzibę na obszarze działania komendantów wojewódzkich Policji przeprowadzą test również dla policjantów komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji mających siedzibę na obszarze działania komendantów wojewódzkich Policji.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-09
  • Data wejścia w życie: 2014-10-09
  • Data obowiązywania: 2014-10-09
  • Dokument traci ważność: 2021-05-20

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA