REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 110

DECYZJA NR 378
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów danych „System Informacji Operacyjnych”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. z 2013 r. poz. 8) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów danych „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP poz. 29), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szczegółowy obieg dokumentów wprowadzanych za pomocą MWD jest określony w Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji MWD oraz w Szczególnych Wymaganiach Bezpieczeństwa dla MWD.”;

2) w § 7 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji lub Centralnego Biura Śledczego Policji,”;

3) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego w KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji albo policjant lub pracownik Policji upoważniony w tym zakresie, zwraca sporządzającemu dokument bez wprowadzenia do SIO, jeżeli:

1) dokument został sporządzony niezgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;

2) informacje zawarte w dokumencie są powszechnie znane lub nieprzydatne w realizacji zadań ustawowych Policji;

3) dokument został wypełniony nieprawidłowo lub nieczytelnie;

4) dokument zawiera informacje, których przetwarzanie jest zabronione.”;

4) w § 16 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Po zatwierdzeniu protokołu usunięcia przez dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego informacje określone w protokole są trwale usuwane z SIO przez CAMe SIO lub administratora lokalnego.”;

5) w § 19:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) na polecenie Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji lub jego zastępców.”,

b) w ust. 6:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dla innych niż wymienione w pkt 1 komórek organizacyjnych służby kryminalnej – policjanci lub pracownicy Policji komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego, z zastrzeżeniem pkt 3;”,

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) dla komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji – policjanci i pracownicy Centralnego Biura Śledczego Policji posiadający uprawnienia dostępu do CBIU;”;

6) w § 20 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Sprawdzeń w formie zapytania/typowania i analizy dokonuje się na podstawie pisemnych wniosków kierowników jednostek organizacyjnych Policji oraz kierowników komórek organizacyjnych służby kryminalnej i śledczej.

2. Wniosek o dokonanie sprawdzenia w formie analizy jest realizowany pod warunkiem potwierdzenia możliwości realizacji wniosku przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji albo przez kierownika komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego.

3. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji i kierownicy jednostek organizacyjnych Policji mogą upoważnić pisemnie podległych policjantów służby kryminalnej i śledczej do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2.”;

7) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r., z wyjątkiem § 6 pkt 2, który wchodzi w życie po zatwierdzeniu Procedur Bezpiecznej Eksploatacji MWD oraz Szczególnych Wymagań Bezpieczeństwa dla MWD przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie później jednak niż po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia decyzji.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Marek Działoszyński

 

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O NADANIE/ODEBRANIE/ZMIANĘ UPRAWNIEŃ DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH DLA POLICJANTA/PRACOWNIKA]

Załącznik do decyzji nr 378 Komendanta Głównego
Policji z dnia 6 października 2014 r.

Załącznik nr 4

WZÓR – WNIOSEK O NADANIE/ODEBRANIE/ZMIANĘ UPRAWNIEŃ DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH DLA POLICJANTA/PRACOWNIKA

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-09
  • Data wejścia w życie: 2014-10-09
  • Data obowiązywania: 2014-10-09
  • Dokument traci ważność: 2016-10-12

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA