REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 29

DECYZJA NR 126
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 kwietnia 2013 r.

w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów danych „System Informacji Operacyjnych”

Tekst pierwotny

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. z 2013 r. poz. 8) postanawia się, co następuje:

§ 1.

 Decyzja określa:

1) cel prowadzenia zestawu zbiorów danych;

2) zakres informacyjny, rzeczowy i terytorialny informacji przetwarzanych w zestawie zbiorów danych;

3) podmioty odpowiedzialne za prowadzenie zestawu zbiorów danych;

4) podmioty uprawnione do korzystania z zestawu zbiorów danych;

5) procedury nadawania, zmiany, odbierania uprawnień osobom uprawnionym do przetwarzania danych w zestawie zbiorów danych;

6) strukturę zestawu zbioru danych oraz procedury przetwarzania informacji w nim zgromadzonych;

7) techniczne i organizacyjne warunki wykonywania czynności służbowych niezbędnych do realizacji ustalonego celu prowadzenia zestawu zbioru danych oraz zapewniających zgodne z prawem efektywne przetwarzanie informacji w nim zgromadzonych, w realizacji ustawowych zadań Policji.

§ 2.

 Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) SIO – zestaw zbiorów danych o nazwie „System Informacji Operacyjnych”;

2) SMI – zbiór danych o nazwie „System Meldunku Informacyjnego”;

3) CBIU – zbiór danych o nazwie „Centralna Baza Informacji z Ustaleń”;

4) MWD – Moduł Wprowadzania Danych będący funkcjonalnością zestawu zbioru danych SIO poprzez który wprowadza się informacje do SIO;

5) ustawa o Policji – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1));

6) ustawa o ochronie danych osobowych – ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2));

7) ustawa o ochronie informacji niejawnych – ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228);

8) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję;

9) zarządzenie – zarządzenie nr pf-634 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych zmienione zarządzeniami nr pf-1292 z dnia 19 grudnia 2008 r. oraz nr pf-671 z 7 czerwca 2011 r.;

10) dyrektor biura KGP – dyrektor biura Komendy Głównej Policji lub kierownik równorzędnej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji;

11) Centralny Administrator Merytoryczny SIO – policjant lub pracownik Policji odpowiedzialny za kontrolę i nadzór nad jakością i aktualnością informacji przetwarzanych w SIO, pisemnie upoważniony w tym zakresie przez dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego;

12) podmioty uprawnione – komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej Policji oraz podmioty pozapolicyjne, które mogą uzyskiwać dane z SIO na podstawie odrębnych przepisów;

13) dokument – dokument źródłowy zawierający informacje podlegające wprowadzeniu do SIO;

14) komunikat systemowy – komunikat generowany automatycznie, zawierający dane policjanta zlecającego ochronę informacji wprowadzonej do zestawu zbiorów danych SIO.

§ 3.

 1. W biurze KGP właściwym w sprawach wywiadu kryminalnego prowadzi się w systemie teleinformatycznym, obejmujący terytorium całego kraju, zestaw zbiorów danych SIO.

2. SIO składa się ze zbiorów:

1) SMI, utworzonego z dniem 1 czerwca 2004 r.3);

2) CBIU, utworzonego z dniem 20 kwietnia 2007 r.4);

3) zbioru danych ARCHIWUM, utworzonego z dniem 1 czerwca 2004 r. i przekształconego z dniem 20 kwietnia 2007 r. w drodze wyodrębnienia ze zbiorów wymienionych w pkt. 1 i 2.

3. SMI i CBIU są przeznaczone do gromadzenia informacji wykorzystywanych przez służbę kryminalną i śledczą Policji podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także do sprawdzania miejsc podczas wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych.

4. Zbiór danych ARCHIWUM jest przeznaczony do weryfikacji informacji przetwarzanych w SMI i CBIU, prowadzonej w celu usuwania informacji uznanych za nieprzydatne do realizacji ustawowych zadań Policji.

§ 4.

 1. W SIO przetwarza się informacje uzyskane przez policjantów w trakcie wykonywania czynności służbowych, przydatne do zapobiegania, rozpoznawania, ujawniania i wykrywania przestępstw, ustalania metod ich popełniania oraz wykrywania i zatrzymywania sprawców, w tym także:

1) informacje o zdarzeniach, miejscach, pojazdach, dokumentach oraz osobach fizycznych i innych podmiotach nie będących osobami fizycznymi;

2) informacje o telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, wykorzystywanych do przekazu informacji, z wyłączeniem danych pozyskanych w trybie określonym w art. 20c ustawy o Policji;

3) informacje o rachunkach w bankach lub innych instytucjach finansowych oraz o czynnościach bankowych, z zastrzeżeniem ograniczeń dostępu do tych informacji określonych w art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o Policji.

2. Do przetwarzania informacji w SIO stosuje się system teleinformatyczny opatrzony świadectwem akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, w trybie określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

§ 5.

 1. Informacje w poszczególnych zbiorach, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2 wprowadza się na podstawie dokumentów:

1) meldunek informacyjny, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do decyzji;

2) zapytanie/typowanie, sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 2 do decyzji;

3) wniosek o obserwację i komunikat z obserwacji, o których mowa w § 66 ust. 1 i § 75 ust. 1 pkt 1 zarządzenia;

4) innego dokumentu wytworzonego w Policji oraz poza Policją, zawierającego dane przydatne do realizacji celów określonych w § 4 ust. 1.

2. Meldunek informacyjny sporządza się w każdym przypadku uzyskania przez policjanta informacji mogącej przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w § 4 ust. 1.

§ 6.

 1. Informacje do SIO wprowadzane są poprzez aplikację MWD lub ze stanowisk dostępowych do SIO.

2. Szczegółowy obieg dokumentów wprowadzanych za pomocą MWD jest określony w Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji SIO.

§ 7.

 1. Policjant sporządzający dokument zawierający informacje podlegające wprowadzeniu do SIO:

1) jest odpowiedzialny za rzetelne i kompletne podanie uzyskanych informacji;

2) jest obowiązany zweryfikować uzyskane informacje w dostępnych policyjnych i pozapolicyjnych zbiorach informacji, a wynik tej weryfikacji umieścić w treści dokumentu źródłowego.

2. Przed rejestracją w SIO dokument źródłowy musi być sprawdzony i zatwierdzony pod względem formalnym i merytorycznym przez właściwego:

1) kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji,

2) kierownika komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji,

3) komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji oraz komendanta komisariatu Policji, komisariatu specjalistycznego Policji

– zwanych dalej „komendantami i kierownikami”.

3. Komendanci i kierownicy mogą upoważnić na piśmie podległych policjantów do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 2.

4. Policjant sporządzający dokument jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2, niezwłocznie po wykonaniu czynności służbowych wynikających z charakteru tego dokumentu, przekazać go:

1) komórce organizacyjnej właściwej do spraw wywiadu kryminalnego – w przypadku dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4;

2) komórce organizacyjnej właściwej do spraw techniki operacyjnej – w przypadku dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 3;

3) innej, właściwej rzeczowo komórce organizacyjnej uprawnionej do wprowadzania informacji do SIO – w przypadku dokumentu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 4.

§ 8.

 1. Dokument zawierający informacje o policjancie lub pracowniku Policji przekazuje się, bez wprowadzania do SIO, do właściwej miejscowo komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach wewnętrznych. O wprowadzeniu tej informacji do SIO decyduje kierownik wymienionej komórki organizacyjnej bądź upoważniony przez niego policjant.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się uprawnionym podmiotom za zgodą dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych.

§ 9.

 Policjant sporządzający meldunek informacyjny dokonuje oceny wiarygodności źródła informacji, a wyniki tej oceny zaznacza w odpowiednich polach formularza meldunku w formie następujących kodów:

1) kod „A” – oznacza brak wątpliwości co do wiarygodności źródła informacji;

2) kod „B” – oznacza, że informacja pochodzi ze źródła, które w większości przypadków dotychczas było wiarygodne;

3) kod „C” – oznacza, że informacja pochodzi ze źródła, które w większości przypadków dotychczas nie było wiarygodne;

4) kod „X” – oznacza, że informacja pochodzi z nowego źródła, którego wiarygodność nie jest znana, bo źródło nie było sprawdzane lub sprawdzenie nie jest możliwe.

§ 10.

 Policjant sporządzający meldunek informacyjny dokonuje oceny prawdziwości i sposobu uzyskania informacji przekazywanej tym meldunkiem, a wyniki tej oceny wpisuje w odpowiednim polu formularza meldunku w formie następujących kodów:

1) kod „1” – oznacza, że informacja jest oceniana jako prawdziwa przez policjanta;

2) kod „2” – oznacza, że fakty wskazane w informacji są znane bezpośrednio źródłu przekazującemu informację;

3) kod „3” – oznacza, że fakty wskazane w informacji nie są znane bezpośrednio źródłu przekazującemu informację, ale zostały potwierdzone przez inne źródła informacji;

4) kod „4” – oznacza, że fakty wskazane w informacji nie są znane bezpośrednio źródłu przekazującemu informację i nie mogą być sprawdzone przez inne aktualnie dostępne źródła informacji.

§ 11.

 1. Policjant sporządzający dokument, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 lub jego bezpośredni przełożony określa w odpowiednim polu formularza dokumentu dopuszczalny sposób wykorzystania informacji, w formie następujących kodów:

1) kod „H1” – oznacza, że informacja nie może być wykorzystana w postępowaniu karnym bezpośrednio, bez uprzedniego dowodowego przetworzenia w sposób określony przepisami postępowania karnego;

2) kod „H2” – oznacza, że informacje można udostępnić tylko po uprzednim uzyskaniu zgody policjanta, który sporządził dokument lub jego bezpośredniego przełożonego;

3) kod „H3” – oznacza, że wykorzystanie informacji podlega ograniczeniom innym niż wymienione w pkt 1 i 2, wskazanym opisowo w polu „Uwagi” formularza dokumentu;

2. Kod „H1” wpisuje się do każdego dokumentu wprowadzanego do SIO, a kody „H2” i „H3” dodatkowo w przypadku uznania, że zachodzą określone powody do dalej idącego ograniczenia sposobu wykorzystania informacji, przy czym kod „H2” wpisuje się zawsze do dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.

3. W przypadku przekazania lub przejęcia dokumentów objętych ochroną, o której mowa w ust. 1 i 2, decyzję o sposobie wykorzystania podejmuje funkcjonariusz przejmujący lub jego przełożony.

4. Sposób wykorzystania informacji ogranicza się kodem „H2” w przypadku konieczności szczególnej ochrony przebiegu prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych przed dekonspiracją, zapewnienia właściwego toku postępowania karnego albo ochrony zdrowia i życia policjantów lub innych osób uczestniczących w czynnościach służbowych.

5. Ograniczenie sposobu wykorzystania informacji kodem „H2” lub „H3” obowiązuje przez okres trzech miesięcy od daty wprowadzenia dokumentu do SIO. Okres ten może być przedłużany o kolejne trzymiesięczne okresy na pisemny wniosek kierownika komórki organizacyjnej Policji skierowany do komórki organizacyjnej właściwej do spraw wywiadu kryminalnego lub techniki operacyjnej.

6. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 2, podmiot dokonujący sprawdzenia w SIO otrzymuje tylko informacje występujące w komunikacie systemowym.

§ 12.

 1. Po wprowadzeniu informacji do SIO dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, są zwracane sporządzającemu z adnotacją określającą datę wprowadzenia i numer identyfikacyjny nadany w SIO.

2. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego w KGP, komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji albo policjant lub pracownik Policji upoważniony w tym zakresie, zwraca sporządzającemu dokument bez wprowadzenia do SIO jeżeli:

1) dokument został sporządzony niezgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;

2) informacje zawarte w dokumencie są powszechnie znane lub nieprzydatne w realizacji zadań ustawowych Policji;

3) dokument został wypełniony nieprawidłowo lub nieczytelnie;

4) dokument zawiera informacje, których przetwarzanie jest zabronione.

§ 13.

 1. Na podstawie informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w § 5 ust. 1, w SIO można tworzyć obiekty analityczne, z opisem ich wzajemnych powiązań:

1) „Adres” – informacje o miejscach;

2) „Dokument” – informacje o dokumentach;

3) „Firma” – informacje o podmiotach, które nie są osobami fizycznymi;

4) „Grupa” – informacje o grupach przestępczych, a w szczególności o ich charakterze, celach i obszarach działania oraz zachowaniach członków;

5) „Konto” – informacje o rachunkach w bankach lub innych instytucjach finansowych oraz o czynnościach bankowych;

6) „Osoba” – informacje o osobach fizycznych;

7) „Pojazd” – informacje o pojazdach oraz ich częściach składowych;

8) „Telefon” – informacje o numerach i abonentach telefonów, urządzeń telekopiowych, adresach (kontach) poczty elektronicznej lub innych adresach albo numerach urządzeń wykorzystywanych do przekazu informacji;

9) „Zdarzenie” – informacje o zdarzeniach oraz ich umiejscowieniu czasowym i terytorialnym.

2. Jeżeli treść dokumentu zawiera wszystkie informacje pozwalające na utworzenie obiektu analitycznego, utworzenie obiektu analitycznego jest obowiązkowe.

§ 14.

 1. Dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, grupuje się w podzbiorach tematycznych dotyczących poszczególnych czynów karalnych, metod działań przestępczych, grup przestępczych oraz innych zagadnień, uznanych za istotne w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji. Każdy podzbiór tematyczny oznacza się nazwą „Sprawa” z indywidualnym numerem, nazwą lub symbolem identyfikacyjnym.

2. Obiekty analityczne wymienione w § 13 można grupować w podzbiorach tematycznych dotyczących poszczególnych czynów karalnych, metod działań przestępczych, grup przestępczych oraz innych zagadnień, uznanych za istotne w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji.

3. Podzbiór tematyczny tworzy i usuwa w drodze decyzji dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego, z własnej inicjatywy lub:

1) na polecenie Komendanta Głównego Policji lub Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej KGP;

2) na wniosek komendantów jednostek organizacyjnych Policji albo kierowników komórek organizacyjnych KGP.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 3, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego określa szczegółowo rodzaj informacji przetwarzanych w podzbiorze tematycznym, kategorie użytkowników uprawnionych do dostępu i zakres dostępu oraz warunki korzystania z podzbioru i sposób usuwania informacji przetwarzanych w podzbiorze.

5. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego może odmówić wydania decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jeżeli uzna wniosek o utworzenie podzbioru tematycznego za nieuzasadniony albo wniosek o usunięcie dotyczy podzbioru tematycznego utworzonego na wniosek innego podmiotu. W takim przypadku zwraca wniosek wnioskodawcy ze wskazaniem przyczyn jego nieuwzględnienia.

6. Decyzja i odmowa wydania decyzji, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, podlega zatwierdzeniu przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadzorującego komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej KGP.

§ 15.

 1. Policjant prowadzący czynności operacyjno-rozpoznawcze w odniesieniu do któregokolwiek z wyodrębnionych obiektów analitycznych może złożyć wniosek o zastrzeżenie koordynacyjne, w wyniku którego powinien być powiadamiany o każdym wprowadzeniu informacji do SIO, mającej związek z obiektem analitycznym objętym zastrzeżeniem.

2. Policjant prowadzący czynności operacyjno-rozpoznawcze lub jego przełożony podejmuje decyzję co do sposobu wykorzystania powiadomienia, o którym mowa w ust. 1.

3. Zastrzeżenie koordynacyjne obowiązuje przez okres 3 miesięcy od daty objęcia zastrzeżeniem obiektu analitycznego w SIO.

4. Można przedłużać okres zastrzeżenia koordynacyjnego o kolejne trzymiesięczne okresy, na pisemny wniosek skierowany do kierowników komórek organizacyjnych Policji właściwych do spraw wywiadu kryminalnego lub techniki operacyjnej.

5. Wzór wniosku o zastrzeżenie koordynacyjne/przedłużenie okresu zastrzeżenia koordynacyjnego w SIO określa załącznik nr 3 do decyzji.

§ 16.

 1. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego zapewnia prowadzenie systematycznej weryfikacji informacji przetwarzanych w SMI, pod względem ich prawidłowości oraz przydatności do realizacji celów wymienionych w § 3 ust. 3.

2. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach techniki operacyjnej zapewnia, w porozumieniu z dyrektorem biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego, prowadzenie systematycznej weryfikacji informacji przetwarzanych w CBIU pod względem ich prawidłowości oraz aktualnej przydatności do realizacji celów wymienionych w § 3 ust. 3.

3. Informacje przetwarzane w SIO podlegają okresowej weryfikacji, o której mowa w art. 20 ust. 17 ustawy o Policji oraz w § 32 rozporządzenia.

4. Informacje uznane w wyniku weryfikacji za zbędne do realizacji ustawowych zadań Policji usuwa się z SIO w sposób trwały i udokumentowany protokolarnie, zgodnie z § 34 rozporządzenia.

§ 17.

 Policjant sporządzający dokument, w przypadku zmiany klauzuli tajności, jest zobowiązany do poinformowania o tym właściwej miejscowo komórki wywiadu kryminalnego, celem naniesienia zmian w oznaczeniu informacji wprowadzonych do systemu.

§ 18.

 1. Informacje wprowadzone na podstawie dokumentów do SIO mogą być modyfikowane przez uprawnionych użytkowników SIO w celu poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej.

2. Błędy ujawnione w obiektach analitycznych mogą być poprawiane przez każdego uprawnionego użytkownika systemu.

§ 19.

 1. Sprawdzenia w SIO można dokonać:

1) w przypadku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych w odniesieniu do osób, miejsc lub innych obiektów analitycznych;

2) w ramach czynności dochodzeniowo-śledczych, określonych decyzją dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego w odniesieniu do miejsc;

3) na polecenie Komendanta Głównego Policji i Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej KGP albo kierowników tych komórek organizacyjnych lub ich zastępców;

2. W wyniku sprawdzenia, jednostka organizacyjna Policji lub uprawniony podmiot pozapolicyjny otrzymuje dostępne w SIO informacje, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 i § 11 ust. 6.

3. Sprawdzenia dla zagranicznych organów ścigania wykonywane są za pośrednictwem biura KGP właściwego w sprawach międzynarodowej współpracy Policji.

4. Dopuszcza się kierowanie zapytań do SIO przez uprawnione podmioty pozapolicyjne na podstawie innych dokumentów, niż wymienione w § 5 ust. 1 pkt 2 zawierających niezbędne dane.

5. Sprawdzenia w SMI na wniosek uprawnionych podmiotów pozapolicyjnych są dokonywane przez policjantów i pracowników Policji z komórki organizacyjnej podległej dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.

6. Sprawdzeń w CBIU na podstawie zapytania/typowania dokonują:

1) dla komórek organizacyjnych właściwych w sprawach techniki operacyjnej – policjanci i pracownicy Policji pełniący służbę i zatrudnieni w tych komórkach organizacyjnych;

2) dla innych niż wymienione w pkt 1 komórek organizacyjnych służby kryminalnej i śledczej – policjanci lub pracownicy Policji komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dla komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wewnętrznych – policjanci i pracownicy Policji wyznaczeni przez dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych oraz centralni administratorzy merytoryczni wyznaczeni przez dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego;

4) dla uprawnionych podmiotów pozapolicyjnych – policjanci i pracownicy Policji komórki organizacyjnej podległej dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach techniki operacyjnej, za pośrednictwem dyrektora KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.

§ 20.

 1. Sprawdzeń w formie zapytania/typowania i analizy dokonuje się na podstawie pisemnych wniosków kierowników komórek organizacyjnych służby kryminalnej i śledczej Policji lub komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, komendantów komisariatów i komisariatów specjalistycznych Policji.

2. Komendanci i kierownicy mogą upoważnić na piśmie podległych policjantów służby kryminalnej i śledczej do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1.

3. Wniosek o dokonanie sprawdzenia w formie analizy jest realizowany pod warunkiem potwierdzenia możliwości realizacji wniosku przez kierownika właściwej komórki organizacyjnej Policji do spraw wywiadu kryminalnego.

4. Sprawdzenie w formie analizy może być dokonane jedynie w celu:

1) rozpoznania lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury organizacji przestępczych oraz sposobu wykorzystywania dochodów z działalności przestępczej;

2) ustalenia związków i zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi informacjami znajdującymi się w zbiorze, przydatnych do wspomagania działań wykrywczych i procesów decyzyjnych związanych z realizacją zadań Policji;

3) weryfikacji zgromadzonych informacji.

5. Wyniki zapytania/typowania i analizy mogą być przedstawione w formie opisowej i graficznej.

6. Do zapytania/typowania i analizy stosuje się odpowiednio przepisy § 11 i § 15.

§ 21.

 1. Indywidualne uprawnienia dostępu do SIO są nadawane, odbierane lub zmieniane na podstawie pisemnego wniosku właściwego komendanta i kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, według procedury określonej w dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego SIO.

2. Indywidualne uprawnienia dostępu do informacji przetwarzanych z wykorzystaniem MWD są nadawane i odbierane na podstawie pisemnego wniosku właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

3. Wniosek o nadanie/odebranie uprawnień do aplikacji MWD należy przesłać do dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego za pośrednictwem właściwej komórki wywiadu kryminalnego KGP, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.

4. Komendant i kierownik, o którym mowa w ust. 1, lub upoważniony przez niego policjant, jest obowiązany przynajmniej raz w roku przeprowadzić weryfikację indywidualnych uprawnień dostępu do SIO, nadanych podległym policjantom i pracownikom Policji.

5. Wzór wniosku o nadanie/odebranie/zmianę uprawnień dostępu do SIO, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4.

6. Wzór wniosku o nadanie/odebranie uprawnień dostępu do MWD stanowi załącznik nr 5 do decyzji.

§ 22.

 1. Kontrolę i nadzór służbowy nad przetwarzaniem informacji w SIO wykonują:

1) dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego;

2) Centralni Administratorzy Merytoryczni SIO wyznaczeni decyzją dyrektora KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego;

2. Zakres kontroli i nadzoru służbowego nad przetwarzaniem informacji w SIO obejmuje zgodność przetwarzania z zasadami ogólnymi określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach oraz z uregulowaniami niniejszej decyzji i innych policyjnych przepisów wewnętrznych.

3. Centralny Administrator Merytoryczny SIO przeprowadza kontrolę w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na podstawie pisemnego polecenia kontroli wskazującego zakres kontroli, wydanego przez dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.

4. W ramach nadzoru centralny administrator merytoryczny SIO zapewnia właściwe funkcjonowanie zestawu zbioru danych poprzez weryfikację, w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji, dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzania informacji oraz bieżącą analizę zgromadzonych w zestawie zbiorów informacji.

5. W przypadku stwierdzonych uchybień w przetwarzaniu informacji dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego wydaje zalecenia lub wytyczne celem ich usunięcia.

6. Kontrolowanych i nadzorowanych jednostek lub komórek organizacyjnych Policji nie informuje się wcześniej o planowanych czynnościach kontrolnych lub nadzorczych.

§ 23.

 1. Dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego upoważnia się do:

1) pełnienia funkcji administratora danych osobowych przetwarzanych w SIO;

2) kontroli dostępu do informacji przetwarzanych w SIO;

3) nadawania, odbierania i zmiany uprawnień dostępu do SIO;

4) wyznaczania centralnych administratorów merytorycznych SIO i określania zakresu ich zadań;

5) wydania wytycznych w sprawach szczegółowego sposobu wykonywania przez policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji czynności służbowych związanych z przetwarzaniem informacji w SIO.

2. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego jest odpowiedzialny za merytoryczną jakość informacji przetwarzanych w SMI i ARCHIWUM.

3. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach techniki operacyjnej jest odpowiedzialny za merytoryczną jakość informacji przetwarzanych w CBIU.

4. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach łączności i informatyki jest odpowiedzialny za niezawodne funkcjonowanie SIO pod względem technicznym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

§ 24.

 Traci moc decyzja nr 773 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP z 2009 r. Nr 1, poz. 3).

§ 25.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

3) Wymieniony zbiór został utworzony na podstawie decyzji nr 192 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie założenia oraz zasad prowadzenia centralnego zbioru informacji dla potrzeb analizy kryminalnej (Dz. Urz. KGP Nr 10, poz. 51).

4) Wymieniony zbiór został utworzony na podstawie decyzji nr 256 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie założenia i prowadzenia na potrzeby Policji centralnego zbioru Systemu Informacji Operacyjnych (Dz. Urz. Nr 8, poz. 69 i Nr 13, poz. 103).

Załącznik 1. [WZÓR - MELDUNEK INFORMACYJNY]

Załączniki do decyzji nr 126 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 kwietnia 2013 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – MELDUNEK INFORMACYJNY

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - ZAPYTANIE/TYPOWANIE DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH SMI, CBIU]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAPYTANIE/TYPOWANIE DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH SMI, CBIU

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - WNIOSEK O ZASTRZEŻENIE KOORDYNACYJNE/PRZEDŁUŻENIE ZASTRZEŻENIA KOORDYNACYJNEGO W SYSTEMIE INFORMACJI OPERACYJNYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O ZASTRZEŻENIE KOORDYNACYJNE/PRZEDŁUŻENIE ZASTRZEŻENIA KOORDYNACYJNEGO W SYSTEMIE INFORMACJI OPERACYJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - WNIOSEK O NADANIE/ODEBRANIE/ZMIANĘ UPRAWNIEŃ DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH]

Załącznik nr 4

WZÓR – WNIOSEK O NADANIE/ODEBRANIE/ZMIANĘ UPRAWNIEŃ DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - WNIOSEK O NADANIE/ODEBRANIE/ UPRAWNIEŃ DOSTĘPU DO MODUŁU WPROWADZANIA DANYCH]

Załącznik nr 5

WZÓR – WNIOSEK O NADANIE/ODEBRANIE/ UPRAWNIEŃ DOSTĘPU DO MODUŁU WPROWADZANIA DANYCH

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA