REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 30

ZARZĄDZENIE NR 10
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 maja 2015 r.

w sprawie sposobu postępowania z materiałem badawczym oraz trybu tworzenia i sposobu prowadzenia zbiorów kryminalistycznych w laboratoriach kryminalistycznych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa sposób przyjmowania, przechowywania i przekazywania materiałów poddawanych czynnościom w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz tryb tworzenia i sposób prowadzenia zbiorów kryminalistycznych w tych laboratoriach.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) laboratorium – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji oraz laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i szkół policyjnych;

2) materiał dowodowy – ślady lub przedmioty ujawnione podczas czynności procesowych i zabezpieczone zgodnie z wymogami techniki kryminalistycznej;

3) materiał porównawczy – ślady lub przedmioty uzyskane lub wykonane na zlecenie organu procesowego w celu wykorzystania podczas badań identyfikacyjnych;

4) materiał wzorcowy – przedmioty o cechach określonych w laboratorium, uzyskane w celu włączenia do zbiorów kryminalistycznych lub wykorzystania podczas czynności w laboratorium;

5) materiał badawczy – poddawany czynnościom w laboratorium materiał dowodowy, materiał porównawczy i materiał wzorcowy;

6) czynności w laboratorium – badania kryminalistyczne, analizy i inne czynności techniczne, jakim poddawany jest materiał badawczy;

7) zlecenie – postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego lub inna forma dyspozycji uprawnionego organu do przeprowadzenia czynności w laboratorium;

8) kierownik laboratorium – naczelnik laboratorium kryminalistycznego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i szkoły policyjnej oraz kierownik komórki organizacyjnej Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

9) zbiór kryminalistyczny – zbiór materiałów badawczych, gromadzonych w celu wyznaczania związków pomiędzy przestępstwami, identyfikacji przedmiotów mających związek z przestępstwem oraz typowania osób mogących mieć związek z przestępstwem.

Rozdział 2

Przekazywanie materiału badawczego do laboratorium

§ 3.

1. Przesyłka z materiałem badawczym powinna mieć opakowanie zapewniające ochronę zawartości przesyłki przed zamianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz odpowiednie oznaczenie identyfikacyjne.

2. Z laboratorium, do którego przesyłka z materiałem badawczym ma być dostarczona, należy uzyskać informacje dotyczące:

1) określonego w ust. 1 sposobu opakowania lub oznaczenia przesyłki, jeżeli nadawca przesyłki ma w tym zakresie jakiekolwiek wątpliwości;

2) wielkości próbek niezbędnych do przeprowadzenia badań kryminalistycznych w przypadku znacznej ilości materiału badawczego oraz sposobu pobierania próbek, z zastrzeżeniem udokumentowania uzyskanych informacji w notatce urzędowej dołączonej do dokumentacji sporządzanej w związku ze zleceniem;

3) sposobu opakowania, oznaczenia i dostarczenia materiału badawczego o właściwościach stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub broni palnej, która ze względów dowodowych lub technicznych musi być przekazana do laboratorium w stanie naładowanym.

3. Jeżeli wiadomo, że materiał badawczy może stanowić zagrożenie życia lub zdrowia, taka informacja musi być zamieszczona na opakowaniu w widocznym miejscu.

4. Należy niezwłocznie zwrócić nadawcy przesyłkę z materiałem badawczym przygotowaną lub dostarczoną w sposób niezgodny z odrębnymi przepisami, zwłaszcza obowiązującymi w zakresie wykonywania czynności procesowych, ochrony informacji niejawnych oraz metod i form pracy kancelaryjnej w Policji.

§ 4.

1. Dokumentację dotyczącą zlecenia należy przesłać w odrębnej kopercie z napisem „Dokumentacja”, dołączonej do zapakowanego materiału badawczego.

2. Przesyłkę należy przygotować w taki sposób, aby dostęp do dokumentacji zlecenia był możliwy bez ingerencji w opakowanie materiału badawczego.

3. W przypadku przesyłki nie spełniającej wymogów określonych w ust. 2 pracownik laboratorium uprawniony do przyjmowania i rejestrowania przesyłek z materiałem badawczym jest obowiązany do niezwłocznego skontaktowania się ze zlecającym i uzyskania dokumentacji zlecenia. Jeżeli nie jest możliwe uzyskanie dokumentacji zlecenia, przesyłkę zwraca się zleceniodawcy.

Rozdział 3

Postępowanie z materiałem badawczym w laboratorium

§ 5.

Przesyłkę z materiałem badawczym sprawdza:

1) pod względem kompletności przesłanej dokumentacji zlecenia – pracownik laboratorium uprawniony do przyjmowania i rejestrowania przesyłek;

2) pod względem zgodności zlecenia z opisem i przesłanym materiałem badawczym oraz możliwości badawczych laboratorium – pracownik laboratorium wyznaczony do tej czynności przez kierownika laboratorium lub kierownika właściwej rzeczowo komórki organizacyjnej laboratorium.

§ 6.

1. W przypadku, gdy w wyniku sprawdzeń, o których mowa w § 5, stwierdzi się niekompletność dokumentacji zlecenia lub niezgodność zlecenia z opisem lub przesłanym materiałem badawczym, należy zwrócić się do zleceniodawcy o odpowiednie uzupełnienie we wskazanym terminie dokumentacji, zlecenia lub materiału badawczego, a jeżeli takie uzupełnienie nie nastąpi – przesyłkę zwraca się zleceniodawcy.

2. W przypadku braku możliwości realizacji czynności w laboratorium w terminie określonym w zleceniu należy niezwłocznie powiadomić o tym zleceniodawcę ze wskazaniem proponowanego terminu realizacji. W przypadku braku akceptacji proponowanego terminu realizacji zlecenia niezwłocznie zwraca się zleceniodawcy materiał badawczy z załączoną dokumentacją.

3. W przypadku stwierdzenia, że zlecenie nie odpowiada możliwościom badawczym laboratorium albo występują inne okoliczności uniemożliwiające przeprowadzenie zleconych czynności w laboratorium, przesyłkę zwraca się nadawcy z informacją o przyczynach odstąpienia od realizacji zlecenia.

§ 7.

1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie zleconych czynności w laboratorium rejestruje przyjęty do laboratorium materiał badawczy w rejestrze zleceń oraz określa sposób przechowywania materiału badawczego.

2. Materiał badawczy może być przechowywany w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach lub w innych miejscach gwarantujących jego ochronę przed dostępem osób nieuprawnionych oraz zniszczeniem.

3. Materiał badawczy musi być oznaczony w sposób umożliwiający jego identyfikację.

4. Obieg materiału badawczego w laboratorium podlega stałemu nadzorowi poprzez dokumentowanie każdego przekazania, ewentualnego zużycia oraz sposobu przechowywania materiału badawczego.

§ 8.

1. Materiał badawczy pozostały po zakończeniu zleconych czynności w laboratorium przekazuje się zleceniodawcy z opinią lub sprawozdaniem z przeprowadzonych czynności, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Przed wysłaniem do zleceniodawcy materiał badawczy powinien być zapakowany w sposób określony w § 3 ust. 1.

3. Pakiety z krwią przechowuje się po badaniach przez 6 miesięcy, a następnie utylizuje, o ile zlecający badania nie podejmie innej decyzji.

Rozdział 4

Zbiory kryminalistyczne

§ 9.

1. Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji tworzy i likwiduje zbiory kryminalistyczne na potrzeby więcej niż jednej komendy wojewódzkiej Policji oraz określa sposób ich prowadzenia.

2. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji na wniosek właściwego miejscowo kierownika laboratorium tworzy i likwiduje zbiory kryminalistyczne na potrzeby podległych jednostek organizacyjnych Policji oraz określa sposób prowadzenia tych zbiorów.

3. W decyzji o utworzeniu zbioru kryminalistycznego określa się cel prowadzenia i zasięg terytorialny zbioru oraz wymogi, jakie musi spełniać materiał badawczy włączany do zbioru.

§ 10.

1. Do zbiorów kryminalistycznych włącza się dowody rzeczowe, co do których uprawniony organ wydał orzeczenie o przepadku na rzecz Skarbu Państwa wykonywane poprzez bezpośrednie przekazanie Policji.

2. W przypadku braku postanowienia w przedmiocie dowodu rzeczowego przechowywanego w laboratorium, właściwe laboratorium jest obowiązane skierować do uprawnionego organu wniosek o wydanie postanowienia o przepadku na rzecz Skarbu Państwa wykonywanego poprzez przekazanie Policji.

3. Dowód rzeczowy, co do którego został skierowany wniosek określony w ust. 2, przechowuje się w laboratorium do czasu rozpatrzenia wniosku przez sąd.

§ 11.

Do zbiorów kryminalistycznych można włączać również przedmioty pochodzące z zakupów i darowizn.

§ 12.

Laboratorium prowadzące zbiór kryminalistyczny powiadamia jednostkę organizacyjną Policji prowadzącą postępowanie karne, w ramach którego zlecono czynności w laboratorium, o włączeniu materiału badawczego do zbioru oraz ustalonych w zbiorze powiązaniach dotyczących tego materiału badawczego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 13.

Niniejsze zarządzenie niema zastosowania do zbiorów materiałów badawczych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 14.

Traci moc zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu tych badań (niepubl.), zmienione zarządzeniem nr 840 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 71).

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Krzysztof Gajewski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA