REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 10

DECYZJA NR 66
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie doskonalenia umiejętności instruktorów strzelań policyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie doskonalenia umiejętności instruktorów strzelań policyjnych, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Pile.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

p.o. Komendant Główny Policji

mł. insp. Andrzej Szymczyk

 

Załącznik 1. [PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI INSTRUKTORÓW STRZELAŃ POLICYJNYCH]

Załącznik do decyzji nr 66 Komendanta Głównego Policji
z dnia 29 lutego 2016 r.

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI INSTRUKTORÓW STRZELAŃ POLICYJNYCH

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu i organizacja zajęć

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Zakres tematyczny kursu

8. Forma zakończenia kursu

II. LISTA WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO

1. Obiekty

2. Pomoce dydaktyczne

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Program nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie doskonalenia umiejętności instruktorów strzelań policyjnych, zwany dalej „kursem”.

2. Cel kursu

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy i umiejętności nabytych przez instruktorów w zakresie strzelań policyjnych oraz posługiwania się bronią palną podczas zajęć szkolenia strzeleckiego realizowanych w jednostkach organizacyjnych Policji.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są policjanci, przynajmniej raz na trzy lata, posiadający uprawnienia instruktora strzelań policyjnych realizujący w jednostkach organizacyjnych Policji zajęcia z zakresu szkolenia strzeleckiego. Uczestnicy biorą udział w szkoleniu z indywidualną bronią palną krótką.

4. System prowadzenia kursu

Kurs specjalistyczny prowadzony jest w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu i organizacja zajęć

Realizacja treści kształcenia zawartych w programie kursu wymaga przeprowadzenia 39 godzin lekcyjnych (5 dni szkoleniowych). Liczba godzin lekcyjnych, liczona w jednostkach 45-minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie. Realizując określone zagadnienia, dopuszczalne jest regulowanie czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów.

Zajęcia prowadzone są przez dwóch policjantów posiadających uprawnienia instruktora strzelań policyjnych (instruktora szkolenia strzeleckiego).

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Kurs specjalistyczny należy realizować w grupach szkoleniowych, w których liczba uczestników nie powinna przekraczać 16 słuchaczy.

7. Zakres tematyczny kursu

Treści kursu obejmują podstawowe wiadomości z zakresu metodyki prowadzenia zajęć ze szkolenia strzeleckiego i pierwszej pomocy oraz zajęcia praktyczne ze strzelania z broni palnej krótkiej, pistoletu maszynowego, strzelby gładkolufowej i karabinka automatycznego.

8. Forma zakończenia kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia tematu numer 5. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia kursu. W miejscu ogólnego wyniku nauki wpisuje się „z wynikiem pozytywnym”.

II. LISTA WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO

1. Obiekty:

Sala dydaktyczna, sala do przeprowadzenia treningu bezstrzałowego, oś strzelecka.

2. Pomoce dydaktyczne:

Kategoria/nazwa wyposażenia

Ilość na grupę/osobę

Wyposażenie pracowni:

Komputer

1

Fantom osoby dorosłej

1

Rzutnik multimedialny

1

Pomoce dydaktyczne:

Zestaw pozoracji obrażeń ciała

1

Opatrunek hemostatyczny

1

Staza taktyczna

8

Opatrunek wentylowy

1

Rękawiczki jednorazowego użytku

16 par

Maseczka do resuscytacji

16

Kompres gazowy 1x1m2

16

Opatrunek indywidualny

16

Sztuczna krew

1 litr

Prezentacja multimedialna

1

Karabinek automatyczny

16

Broń palna krótka indywidualna/szkolna

16/16

Strzelba gładkolufowa

16

Pistolet maszynowy

16

Amunicja

400 szt. na osobę, w tym: 300 szt. 9mm Parabellum, 40 szt. kal.12, 60 szt. 7,62x39

Amunicja szkolna

100 sztuk

Tarczownica

8

Tarcza strzelecka

200

Zszywacz

1

Zszywki

500

Ochronniki słuchu

16

Ochronniki wzroku

16

Lista wyników strzelania

30

Speed – timer strzelecki z wyświetlaczem

1 komplet

Stoper

2

 

III. TREŚCI KSZTAŁCENIA

Lp.

Przedsięwzięcia

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

1

Rozpoczęcie kursu, czynności organizacyjne, omówienie zasad pobytu słuchacza w jednostce szkoleniowej Policji.

1

2

Realizacja treści kształcenia.

37

3

Podsumowanie i zakończenie kursu.

1

 

Temat nr 1: Podstawowe elementy metodyki szkolenia strzeleckiego.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

– wskazać wybrane zasady kształcenia stosowane podczas szkolenia strzeleckiego policjantów,

– omówić wybrane metody kształcenia stosowane podczas szkolenia strzeleckiego policjantów.

Zagadnienia

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

Sposób realizacji

Wskazówki do realizacji

1. Elementy metodyki szkolenia i doskonalenia strzeleckiego policjantów.

1

wykład

1. Omów zasady kształcenia:

a. zasadę świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie kształcenia,

b. zasadę poglądowości,

c. zasadę przystępności,

d. zasadę wiązania teorii z praktyką.

2. Omów wybrane metody kształcenia:

a. wykład interaktywny,

b. opis,

c. pokaz,

d. ćwiczenia.

 

Temat nr 2: Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku postrzału.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

– dokonać wstępnego badania poszkodowanego,

– udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wyniku postrzału.

Zagadnienia

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

Sposób realizacji

Wskazówki do realizacji

1. Ocena wstępna poszkodowanego.

2. Postępowanie w przypadku wystąpienia wstrząsu hipowolemicznego.

3. Postępowanie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia i prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

4. Praktyczne opatrywanie ran postrzałowych.

4

pokaz, ćwiczenia

1. Dokonaj pokazu oceny wstępnej poszkodowanego z wykorzystaniem fantoma osoby dorosłej – standardy postępowania.

2. Omów rodzaje ran i krwotoków oraz dokonaj pokazu trybu postępowania w przypadku ich wystąpienia.

3. Dokonaj pokazu i przećwicz algorytm postępowania w nagłym zatrzymaniu krążenia.

4. Omów, zaprezentuj i przećwicz działania przeciwwstrząsowe.

5. Zademonstruj i przećwicz sposoby tamowania krwotoków ze szczególnym uwzględnieniem ran postrzałowych (stosowanie opatrunków na różne części ciała).

 

Temat nr 3: Bezpieczeństwo użytkowania broni palnej.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił stosować zasady bezpiecznego użytkowania broni palnej.

Zagadnienia

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

Sposób realizacji

Wskazówki do realizacji

1. Zasady użytkowania broni palnej przydzielonej do celów służbowych.

1

wykład

Omów zasady bezpiecznego użytkowania broni palnej oraz warunki bezpieczeństwa podczas zajęć ze szkolenia strzeleckiego.

Przypomnij zasady bezpieczeństwa podczas strzelania i obowiązki strzelającego.

2. Zasady bezpiecznego użytkowania i posługiwania się bronią palną oraz warunki bezpieczeństwa podczas szkoleń z wykorzystaniem broni palnej.

 

Temat nr 4: Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił sporządzić dokumentację dotyczącą szkolenia strzeleckiego.

Zagadnienia

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

Sposób realizacji

Wskazówki do realizacji

1. Podstawowa dokumentacja dotycząca szkolenia strzeleckiego.

1

wykład

Omów zasady sporządzania dokumentacji instruktora strzelań policyjnych (konspekt, karta rozchodu amunicji, lista wyników strzelania, arkusz wyszkolenia strzeleckiego).

 

Temat nr 5: Standaryzacja wiedzy i umiejętności instruktora.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił zaplanować, zorganizować i przeprowadzić zajęcia praktyczne ze szkolenia strzeleckiego.

Zagadnienia

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

Sposób realizacji

Wskazówki do realizacji

1. Prowadzenie zajęć szkoleniowych z broni palnej krótkiej.

16

ćwiczenia

Poleć słuchaczom przeprowadzenie zajęć praktycznych ze szkolenia strzeleckiego. Zajęcia ze wskazanej tematyki powinni realizować wszyscy uczestnicy kursu w blokach 2x45 minut bez przerwy. Czas ten przeznaczony jest również na przygotowanie, omówienie i podsumowanie zajęć, które łącznie nie powinny przekroczyć 20 minut. Każdy z uczestników realizuje zajęcia z tematyki wskazanej przez prowadzącego, na podstawie przygotowanej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia zajęć.

Oceń sposób prowadzenia zajęć stosując skalę ocen uogólnionych zal./nzal. Uzyskana ocena stanowi ocenę okresową.

2. Prowadzenie zajęć szkoleniowych z pistoletu maszynowego.

6

3. Prowadzenie zajęć szkoleniowych ze strzelby gładkolufowej.

4

4. Prowadzenie zajęć szkoleniowych z karabinka automatycznego.

4

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA