Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 26
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 lutego 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie doskonalenia umiejętności instruktorów strzelań policyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1) ) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 66 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie doskonalenia umiejętności instruktorów strzelań policyjnych (Dz. Urz. KGP poz. 10 i 19) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku.";

2) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208 oraz z 2019 r. poz. 462.

Załącznik 1. [PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI INSTRUKTORÓW STRZELAŃ POLICYJNYCH]

Załącznik do decyzji nr 26 Komendanta Głównego Policji
z dnia 8 lutego 2021 r.

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM W ZAKRESIE DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI INSTRUKTORÓW STRZELAŃ POLICYJNYCH

Treść programu do pobrania w formie PDF

Metryka

Dzienniki Urzędowe