reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 28
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 134 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 października 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka (Dz. Urz. KGP poz. 59, z 2013 r. poz. 1 oraz z 2015 r. poz. 37) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 28 i 29 otrzymują brzmienie:

"§ 28. 1. W przypadku ujawnienia wydarzenia nadzwyczajnego policjant pełniący służbę w izbie jest obowiązany do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wydarzenia nadzwyczajnego, w szczególności do:

1) uruchomienia instalacji alarmowej;

2) udzielenia pierwszej pomocy, jeżeli zachodzi taka potrzeba;

3) poinformowania o wydarzeniu kierownika izby lub dyżurnego izby;

4) zabezpieczenia miejsca wydarzenia nadzwyczajnego;

5) sporządzenia notatki urzędowej o przebiegu wydarzenia nadzwyczajnego i przekazania jej kierownikowi izby lub bezpośredniemu przełożonemu.

2. Kopię notatki, o której mowa w ust. 1 pkt 5 kierownik izby, a w razie jego nieobecności upoważniony policjant, przesyła niezwłocznie do właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

3. Kierownik właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, po zapoznaniu się z kopią notatki, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przesyła ją niezwłocznie do właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji.

4. W przypadku gdy izba została wyposażona w urządzenia monitorujące kierownik izby, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego policjant, jest obowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia materiału pochodzącego z zapisu tych urządzeń.

§ 29. 1. Kierownik izby, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego policjant, sporządza meldunek o przebiegu wydarzenia nadzwyczajnego i przekazuje go w terminie 7 dni od dnia tego wydarzenia kierownikowi właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

2. Meldunek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1) nazwę jednostki, na obszarze właściwości której doszło do wydarzenia nadzwyczajnego;

2) stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe i staż służby policjanta, o którym mowa w § 14 ust. 2 i 3, pełniącego służbę w izbie w czasie, w którym doszło do wydarzenia nadzwyczajnego, oraz termin, w którym uczestniczył on w doskonaleniu zawodowym, o którym mowa w § 3;

3) czas, miejsce oraz rodzaj wydarzenia nadzwyczajnego;

4) opis sposobu nadzoru nad:

a) realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem izby,

b) pełnioną służbą w izbie przez bezpośrednich przełożonych policjantów wykonujących te zadania;

5) dane personalne osoby lub osób uczestniczących w wydarzeniu nadzwyczajnym;

6) szczegółowy opis przebiegu i skutków wydarzenia nadzwyczajnego;

7) opis czynności podjętych po wydarzeniu nadzwyczajnym oraz dane personalne osób uczestniczących w tych czynnościach;

8) wskazanie naruszonych przepisów prawa;

9) opis planowanych przedsięwzięć zmierzających do wyeliminowania możliwości wystąpienia podobnych wydarzeń nadzwyczajnych.";

2) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

"§ 29a. 1. Przyczyny i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego są analizowane przez policjantów właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, wyznaczonych przez kierownika tej komórki organizacyjnej.

2. Policjanci, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do opracowania, na podstawie zgromadzonych materiałów, w szczególności informacji zawartych w meldunku, analizy przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego.

3. Analiza przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego powinna zawierać w szczególności:

1) informacje zawarte w meldunku;

2) ocenę przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego;

3) wnioski i propozycje rozwiązań zmierzających do wyeliminowania możliwości wystąpienia podobnych wydarzeń nadzwyczajnych.

4. Analizę przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego przedkłada się do akceptacji komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji lub jego zastępcy, przed upływem 14 dni od dnia wydarzenia nadzwyczajnego.

5. Kopię zaakceptowanej analizy przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego niezwłocznie przesyła się do właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji oraz właściwej do spraw kontroli komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

6. W terminie do 2 miesięcy od dnia wydarzenia nadzwyczajnego, kierownik właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji przesyła do właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji meldunek uzupełniający do analizy, dotyczący sposobu realizacji zawartych w niej wniosków i zaleceń.".

§ 2.

 Do zadań związanych z wydarzeniami nadzwyczajnymi w izbach dziecka - rozpoczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia - stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama