| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 57
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 października 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 3 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

"e) Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej "BSWP";",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku projektu planowanego do dofinansowania lub finansowania z budżetu Unii Europejskiej, źródeł zagranicznych lub źródeł krajowych, innych niż budżet Policji, przed ubieganiem się o realizację projektu z tych źródeł, stosuje się przepisy określone w rozdziałach 2-4 zarządzenia.";

2) w § 2:

a) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) dla projektu realizowanego przez KGP - wyznaczoną z komórki organizacyjnej KGP, CBŚP, CLKP lub BSWP, wnioskujących o realizację projektu,",

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) użytkownik końcowy -jednostkę organizacyjną Policji, komórkę organizacyjną KGP, CBŚP, CLKP lub BSWP, które użytkują produkt;",

c) w pkt 24 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) projektu realizowanego przez KGP - zastępcę kierownika komórki organizacyjnej KGP, zastępcę kierownika CBŚP, zastępcę kierownika CLKP lub zastępcę kierownika BSWP, wnioskujących o realizację projektu, a w przypadku jego braku, osobę wskazaną odpowiednio przez kierownika komórki organizacyjnej KGP, kierownika CBŚP, kierownika CLKP lub kierownika BSWP,";

3) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) projektu realizowanego przez KGP - wnioskujący o realizację projektu kierownik komórki organizacyjnej KGP - z wyłączeniem Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP, zwanego dalej "BŁil KGP", gdzie kartę projektu opracowuje właściwy kierownik komórki organizacyjnej BŁil KGP - kierownik CBŚP, kierownik CLKP lub kierownik BSWP, podając w niej w szczególności informację o wchodzących w skład zespołu zarządzania projektem, zwanego dalej "zespołem", następujących uczestnikach projektu:

a) zastępcy przewodniczącego zespołu,

b) kierowniku zespołu do spraw merytorycznych,

c) innych osobach merytorycznie przygotowanych do realizacji projektu;",

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. W przypadku zmiany uczestników projektu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, niezwłocznie przekazuje się pisemną informację o tym do komórki organizacyjnej właściwej do zarządzania projektami w BŁil KGP.

3. W przypadku realizacji projektu wspólnego przez komórki organizacyjne KGP, CBŚP, CLKP, BSWP lub jednostki organizacyjne Policji, pomysłodawca projektu przygotowuje i podpisuje kartę projektu, kontrasygnowaną przez pozostałych kierowników komórek organizacyjnych KGP, kierownika CBŚP, kierownika CLKP, kierownika BSWP lub kierowników jednostek organizacyjnych Policji, uczestniczących w projekcie.";

4) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku odmowy zatwierdzenia przekazanej do BŁil KGP karty projektu, dyrektor BŁil KGP, nie później niż w ciągu 15 dni od daty otrzymania karty projektu, przekazuje w formie pisemnej stanowisko do wnioskującego o realizację projektu kierownika komórki organizacyjnej KGP, kierownika CBŚP, kierownika CLKP lub kierownika BSWP, który odstępuje od przygotowania założeń projektu lub dokonuje zmiany karty projektu.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku odmowy zatwierdzenia karty projektu opracowanej w BŁil KGP, wnioskujący o realizację projektu kierownik komórki organizacyjnej BŁil KGP odstępuje od przygotowania założeń projektu lub dokonuje zmiany karty projektu.";

5) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) właściwego merytorycznie kierownika komórki organizacyjnej KGP, który akceptuje potrzebę realizacji projektu, z wyłączeniem podpisu dyrektora BŁil KGP;";

6) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Projekt realizowany przez KGP na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji, komórek organizacyjnych KGP, CBŚP, CLKP lub BSWP prowadzi BŁil KGP";

7) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W ramach przygotowania projektu po zatwierdzeniu karty projektu powołuje się zespół w drodze decyzji.",

b) uchyla się ust. 4;

8) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Studium wykonalności, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywane do komórki organizacyjnej właściwej do zarządzania projektami w BŁil KGP w celu rejestracji, a po zarejestrowaniu zwraca się wnioskującemu o realizację projektu kierownikowi komórki organizacyjnej KGP, kierownikowi CBŚP, CLKP lub BSWP, w celu jego zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia.";

9) w § 19:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Produkt zakupiony na podstawie udzielonego zamówienia publicznego podlega odbiorowi komisyjnemu dokonanemu w KGP w trybie określonym odrębnymi przepisami lub w jednostce organizacyjnej Policji przez powołaną w drodze decyzji przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Policji komisję, do odbioru przedmiotu umowy zgodnie z wymogami umowy.",

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Komendanta Głównego Policji, w przypadku gdy w skład komisji powołanej do odbioru produktu wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych KGP, CBŚP, CLKP, BSWP lub jednostek organizacyjnych Policji;";

10) w § 23 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) kierownika komórki organizacyjnej KGP lub kierownika komórki organizacyjnej BŁil KGP odpowiedzialnego za utrzymanie techniczne produktu,";

11) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

12) w załączniku nr 2 do zarządzenia pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Analiza ryzyka dla rekomendowanego wariantu realizacji projektu - przeprowadzona zgodnie z procedurą zarządzania ryzykiem w Policji określoną w przepisach w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji.";

13) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

14) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

15) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 stycznia 2018 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544 i 1669.

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA PROJEKTU]

Załączniki do zarządzenia nr 57 Komendanta Głównego Policji
z dnia 16 października 2018 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - KARTA PROJEKTU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – DECYZJA]

Załącznik nr 2

WZÓR - DECYZJA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – DECYZJA]

Załącznik nr 3

WZÓR - DECYZJA

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – DECYZJA]

Załącznik nr 4

WZÓR - DECYZJA

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »