REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 122

WYTYCZNE NR 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 grudnia 2019 r.

zmieniające wytyczne w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2016 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa (Dz. Urz. KGP poz. 58, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) status zagrożenia - etap na jakim znajduje się zagrożenie naniesione na Mapę zagrożeń, określany jako: "Nowe", "Weryfikacja", "Potwierdzone", "Potwierdzone (przekazane poza Policję)", "Niepotwierdzone", "Potwierdzone (wyeliminowane)", "Żart lub pomyłka";";

2) w § 3 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Udostępnianie osobom nieuprawnionym indywidualnych loginów i haseł dostępowych do Mapy zagrożeń jest zabronione.";

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po stwierdzeniu pojawienia się na Mapie zagrożeń zagrożenia posiadającego status "Nowe", koordynator lokalny niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty jego naniesienia, zapoznaje się z kategorią zagrożenia i jego lokalizacją oraz sporządza kartę weryfikacji zagrożenia.";

4) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Czas na weryfikację zagrożenia nie powinien być dłuższy niż siedem dni od momentu naniesienia zagrożenia.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza ze względu na charakter zagrożenia i czas jego występowania, dopuszcza się wydłużenie czasu na weryfikację zagrożenia powyżej siedmiu dni.",

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Zagrożenia, które nie są widoczne na ogólnodostępnej Mapie zagrożeń, podlegają weryfikacji i eliminacji na ogólnych zasadach.";

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Kierownik komórki organizacyjnej Policji lub inny policjant wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, niezwłocznie po otrzymaniu karty weryfikacji zagrożenia organizuje działania zmierzające do weryfikacji zagrożenia, określając czas i sposób podejmowanych przedsięwzięć.

2. Opis podjętych działań oraz ich efekty kierownik komórki organizacyjnej Policji lub inny policjant wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji wpisuje do karty weryfikacji zagrożenia, a następnie przekazuje ją, w wyznaczonym terminie, koordynatorowi lokalnemu. Dopuszcza się wpisywanie efektów działań do karty weryfikacji bezpośrednio przez policjantów realizujących zadania związane z Mapą zagrożeń.

3. W przypadku potwierdzenia występowania zagrożenia, za eliminację którego odpowiedzialne są również inne podmioty, kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub inny policjant wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji niezwłocznie przekazuje informację w formie pisemnej tym podmiotom zgodnie z ich właściwością.

4. W przypadku przekazania informacji innym podmiotom o potwierdzeniu występowania zagrożenia, należy prowadzić stałą współpracę na rzecz eliminacji zagrożenia.

5. W karcie weryfikacji zagrożenia kierownik komórki organizacyjnej Policji lub inny policjant wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji zamieszcza informację o potwierdzeniu, potwierdzeniu i przekazaniu poza Policję lub niepotwierdzeniu zagrożenia.";

6) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na podstawie informacji, o których mowa w § 9 ust. 5, koordynator lokalny niezwłocznie dokonuje na Mapie zagrożeń zmiany statusu zagrożenia z "Weryfikacja", odpowiednio na status "Potwierdzone", "Potwierdzone (przekazane poza Policję)" lub "Niepotwierdzone".",

b) ust. 2a-4 otrzymują brzmienie:

"2a. Kierownik komórki organizacyjnej Policji, o którym mowa w ust. 2, podejmuje działania zmierzające do eliminacji zagrożenia. Po eliminacji zagrożenia niezwłocznie informuje o tym koordynatora lokalnego, który dokonuje na Mapie zagrożeń zmiany statusu z "Potwierdzone" lub "Potwierdzone (przekazane poza Policję)" na "Potwierdzone (wyeliminowane)".

3. W przypadku naniesienia na Mapę zagrożeń, w bliskiej odległości, kolejnych zagrożeń tej samej kategorii, które uprzednio posiadały status "Potwierdzone", lub "Potwierdzone (przekazane poza Policję)" koordynator lokalny sporządza kartę weryfikacji zagrożenia wypełniając wyłącznie pkt 1-5 oraz 18 lub 19 formularza karty.

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, koordynator lokalny przekazuje kopię karty weryfikacji zagrożenia kierownikowi komórki organizacyjnej Policji lub innemu policjantowi wyznaczonemu przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, w której właściwości pozostają zadania zmierzające do eliminacji potwierdzonego zagrożenia oraz dokonuje na Mapie zagrożeń zmiany statusu zagrożenia z "Nowe" na status "Potwierdzone" lub "Potwierdzone (przekazane poza Policję)".",

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Kierownik komórki organizacyjnej Policji, o którym mowa w ust. 2, podejmuje działania zmierzające do eliminacji zagrożenia niezwłocznie nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania kopii karty weryfikacji zagrożenia.";

7) załącznik nr 2, stanowiący wzór karty weryfikacji zagrożenia, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszych wytycznych.

§ 2.

Wytyczne wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020.

2) Zmiana tekstu jednolitego wymienionych wytycznych została ogłoszona w Dz. Urz. KGP z 2017 r. poz. 53.

Załącznik 1. [KARTA WERYFIKACJI ZAGROŻENIA]

Załącznik do wytycznych nr 3
Komendanta Głównego Policji
z dnia 20 grudnia 2019 r.

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA