Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 48
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 marca 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część ogólna

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1) ) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 472 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego (Dz. Urz. KGP poz. 95, z 2014 r. poz. 61 oraz z 2017 r. poz. 83) wprowadza się następujące zmiany w załączniku do decyzji w części I "Założenia organizacyjno-programowe":

1) pkt 5 "Czas trwania kursu" otrzymuje brzmienie:

"Realizacja treści kształcenia zawartych w programie kursu wymaga przeprowadzenia 117 godzin lekcyjnych.

Przedsięwzięcia

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

Zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu (rozpoczęcie i organizacja kursu)

2

Zajęcia programowe

117

Zakończenie kursu

1

Ogółem

120

";

2) pkt 8 "Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia" otrzymuje brzmienie: "Policjanci skierowani na kurs powinni posiadać umundurowanie i wyposażenie do służby, przydzielone policjantowi ruchu drogowego oraz ubiór ćwiczebny. Z uwagi na charakter programu zaleca się aby liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, realizowanych od poniedziałku do soboty nie przekraczała 8 godzin dziennie, tj. 48 godzin tygodniowo. W uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących rozkładu czasu służby, wprowadzić inny dzienny oraz tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych. Za zgodą kierownika jednostki szkoleniowej wybrane treści kształcenia mogą być realizowane przez słuchaczy w ramach pracy własnej. Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, realizującej określone zagadnienia, dopuszczalne jest podczas prowadzenia ćwiczeń regulowanie czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnego tematu w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych. Określone w programie sposoby realizacji zajęć są sugerowane. O wyborze metody decyduje osoba prowadząca.

Wskazane jest, aby podczas realizacji ćwiczeń grupa szkoleniowa podzielona była na zespoły. Kierownik komórki organizacyjnej realizującej dane tematy (zagadnienia) określi w korelacji liczbę słuchaczy w zespole i liczbę nauczycieli przewidzianych do prowadzenia ww. zajęć dydaktycznych. W razie potrzeby, za zgodą kierownika jednostki szkoleniowej, której powierzono realizację kursu, wybrane zagadnienia, wymagające wiedzy specjalistycznej, mogą być realizowane przez policjantów z innych jednostek organizacyjnych Policji i pracowników podmiotów pozapolicyjnych, po uzgodnieniu ich uczestnictwa z właściwymi przełożonymi tych osób.

Podczas realizacji treści programowych, z których wynika potrzeba nawiązania do zasad etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antydyskryminacyjnej lub też działań antykorupcyjnych, obowiązkiem każdego nauczyciela policyjnego jest kształtowanie w tym zakresie pożądanych postaw i zachowań.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208 oraz z 2019 r. poz. 462.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-11
  • Data wejścia w życie: 2021-03-05
  • Data obowiązywania: 2021-03-05

Dzienniki Urzędowe