REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 169

DECYZJA NR 138
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 marca 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część ogólna

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 472 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego - część ogólna (Dz. Urz. KGP poz. 95, z 2014 r. poz. 61, z 2017 r. poz. 83 oraz z 2021 r. poz. 17) w załączniku do decyzji w części I "Założenia organizacyjno-programowe" wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 4 "System prowadzenia kursu" otrzymuje brzmienie:

"Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym. Kurs może być prowadzony w formie elektronicznego kształcenia na odległość w przypadku treści realizowanych metodą wykładu lub za pomocą innych metod podających.";

2) pkt 8 "Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia" otrzymuje brzmienie:

"Policjanci skierowani na kurs powinni posiadać umundurowanie i wyposażenie do służby, przydzielone policjantowi ruchu drogowego oraz ubiór ćwiczebny.

Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w 45-minutowych jednostkach realizowanych od poniedziałku do piątku, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie.

W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących rozkładu czasu służby, wprowadzić inny tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych oraz realizować zajęcia od poniedziałku do soboty.

Za zgodą kierownika jednostki szkoleniowej wybrane treści kształcenia mogą być realizowane przez słuchaczy w ramach pracy własnej.

Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej, realizującej określone zagadnienia, dopuszczalne jest podczas prowadzenia ćwiczeń regulowanie czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnego tematu w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych. Określone w programie sposoby realizacji zajęć są sugerowane. O wyborze metody decyduje osoba prowadząca.

Wskazane jest, aby podczas realizacji ćwiczeń grupa szkoleniowa podzielona była na zespoły. Kierownik komórki organizacyjnej realizującej dane tematy (zagadnienia) określi w korelacji liczbę słuchaczy w zespole i liczbę nauczycieli przewidzianych do prowadzenia ww. zajęć dydaktycznych. W razie potrzeby, za zgodą kierownika jednostki szkoleniowej, której powierzono realizację kursu, wybrane zagadnienia, wymagające wiedzy specjalistycznej, mogą być realizowane przez policjantów z innych jednostek organizacyjnych Policji i pracowników podmiotów pozapolicyjnych, po uzgodnieniu ich uczestnictwa z właściwymi przełożonymi tych osób.

Podczas realizacji treści programowych, z których wynika potrzeba nawiązania do zasad etyki zawodowej, praw człowieka, polityki antydyskryminacyjnej lub tez działań antykorupcyjnych, obowiązkiem każdego nauczyciela policyjnego jest kształtowanie w tym zakresie pożądanych postaw i zachowań.".

§ 2.

Kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego - część ogólna rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, prowadzi się na podstawie programu nauczania obowiązującego w dniu rozpoczęcia kursu.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208, z 2019 r. poz. 462, z 2021 r. poz. 647 oraz z 2022 r. poz. 54.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-04-01
  • Data wejścia w życie: 2022-03-30
  • Data obowiązywania: 2022-03-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA