REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 2 poz. 43

ZARZĄDZENIE Nr 36 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 17 września 2010 r.

w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 5 Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zmienione zarządzeniem nr 17 Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2004 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zarządzeniem nr 46 Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zarządzeniem nr 95 Ministra Gospodarki z dnia 22 marca 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zarządzeniem nr 164 Ministra Gospodarki z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zarządzeniem nr 7 Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i zarządzeniem nr 18 Ministra Gospodarki z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Ministra Gospodarki

z up. Dariusz Bogdan

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505.

Załącznik 1. [STATUT POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI]

Załącznik do zarządzenia nr 36 Ministra Gospodarki
z dnia 17 września 2010 r. (poz. 43)

STATUT
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Agencja może używać nazwy skróconej „PARP” oraz znaku graficznego (logo Agencji).

2. W stosunkach z zagranicą Agencja może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy na język angielski w brzmieniu „Polish Agency for Enterprise Development”.

3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3

1. Agencja jest państwową osobą prawną, powołaną na podstawie ustawy w celu realizacji zadań publicznych, określonych w ustawie i przepisach wykonawczych do ustawy oraz zadań powierzonych przez podmioty sektora finansów publicznych, za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki, w trybie przepisu art. 5 ustawy.

2. Zadania z zakresu administracji rządowej Agencja realizuje w szczególności przez:

1) świadczenie usług doradczych i eksperckich przedsiębiorcom, instytucjom otoczenia przedsiębiorstw oraz organom administracji rządowej i organom jednostek samorządu terytorialnego;

2) udzielanie pomocy finansowej w zakresie określonym w odrębnych przepisach;

3) podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie transferu nowych technologii oraz działalności innowacyjnej, o których mowa w przepisach ustawy;

4) prowadzenie rejestru „Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, rejestru podmiotów działających na rzecz innowacyjności „Krajowa Sieć Innowacji”; o których mowa w przepisach ustawy, promowanie podmiotów wpisanych do tych rejestrów, organizowanie współpracy między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych;

5) organizowanie szkoleń i seminariów, przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju oraz organizowanie, w porozumieniu z właściwymi instytucjami, przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych za granicą;

6) gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców, bezrobotnych oraz innych podmiotów, o których mowa w przepisach ustawy;

7) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji.

§ 4

1. Agencja jest jednostką sektora finansów publicznych, a od dnia 1 stycznia 2012 r. – agencją wykonawczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

2. Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Rozdział 2

Rada Nadzorcza

§ 5

1. Rada Nadzorcza Agencji, zwana dalej „Radą”, jest organem Agencji sprawującym nadzór nad jej działalnością w zakresie określonym w ustawie.

2. Do Rady należy wykonywanie zadań określonych w ustawie:

1) opiniowanie projektów rocznych planów działania, projektów planów finansowych Agencji oraz projektów zmian tych planów;

2) okresowa ocena wykonywania rocznych planów działania Agencji;

3) analizowanie efektywności działań podejmowanych przez Agencję;

4) opiniowanie sprawozdań z działalności Agencji, w szczególności kwartalnych i rocznych sprawozdań z realizacji planów działania i planów finansowych Agencji;

5) nadzór nad gospodarką finansową Agencji;

6) zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Agencji, dokonywanego przez Agencję w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych;

7) opiniowanie regulaminu organizacyjnego Agencji;

8) opiniowanie regulaminu wynagradzania pracowników Agencji;

9) ustalanie wysokości wynagrodzenia Prezesa Agencji, zwanego dalej „Prezesem”, i jego zastępców;

10) występowanie do ministra, o którym mowa w § 4 ust. 2 z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa;

11) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

§ 6

1. Skład Rady, tryb powoływania i odwoływania Przewodniczącego oraz członków Rady, a także czas trwania kadencji określa ustawa.

2. Radą kieruje Przewodniczący Rady, który reprezentuje ją na zewnątrz.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego kompetencje Przewodniczącego wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

4. Przewodniczący Rady może upoważnić Zastępcę Przewodniczącego do wykonywania określonych czynności w jego imieniu.

§ 7

1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Posiedzenia Rady zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy oraz na pisemny wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, Prezesa lub co najmniej połowy członków Rady.

3. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien być zgłoszony w formie pisemnej i zawierać szczegółowy porządek posiedzenia oraz projekty uchwał, o ile są wnioskowane. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Agencji lub w innym miejscu określonym przez Przewodniczącego Rady.

5. Zawiadomienie o posiedzeniu, wraz z porządkiem obrad, powinno być przekazane członkom Rady za 7-dniowym wyprzedzeniem, w formie pisemnej, elektronicznej za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem faksu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zawiadomienia o posiedzeniu w krótszym terminie, nieprzekraczającym jednak trzech dni roboczych lub w innej formie.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 nie jest wymagane, jeżeli na posiedzeniu Rady, na którym ustalono porządek i termin kolejnego posiedzenia, byli obecni wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrazili na to zgodę. W takim przypadku członkowie Rady otrzymują materiały najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem posiedzenia.

7. W posiedzeniach Rady, oprócz jej członków, może uczestniczyć, bez prawa głosu, Prezes Agencji i upoważnione przez niego osoby oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

§ 8

1. Rada może podejmować uchwały gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o posiedzeniu i bierze w nim udział co najmniej połowa członków Rady, w tym Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały mogą być podejmowane tylko wówczas, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu.

2. Uchwały Rady są podejmowane w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie tajne w sprawach określonych w § 9 ust. 2 statutu lub na żądanie członków Rady.

3. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

4. Członek Rady nie uczestniczy w głosowaniach w sprawach, które mogłyby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, co odnotowuje się w protokole z posiedzenia Rady.

§ 9

1. W sprawach pilnych Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nie jest dopuszczalne podjęcie uchwały w trybie obiegowym w następujących sprawach:

1) opiniowanie projektu rocznego planu działania i projektu planu finansowego Agencji oraz projektów zmian tych planów;

2) okresowa ocena wykonania rocznego planu działania i planu finansowego Agencji;

3) opiniowanie sprawozdań z działalności Agencji.

3. Uchwały Rady podejmowane w trybie obiegowym zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady.

§ 10

Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, zawierający w szczególności: porządek obrad, nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu, teksty podejmowanych uchwał, rodzaj głosowania (jawne/tajne), wyniki głosowań przeprowadzonych nad poszczególnymi uchwałami, a w przypadku uchwał podejmowanych przed posiedzeniem Rady w trybie obiegowym – treść tych uchwał oraz wyniki głosowania. Protokół podpisują wszyscy członkowie Rady obecni na posiedzeniu.

§ 11

1. Rada może przyjąć regulamin określający szczegółowy tryb jej pracy.

2. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Prezes.

Rozdział 3

Prezes

§ 12

1. Prezes jest organem Agencji, powoływanym i odwoływanym w trybie określonym w ustawie.

2. Prezes kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz oraz ponosi odpowiedzialność za realizację zadań Agencji.

§ 13

Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów rocznych planów działania i projektów planów finansowych Agencji oraz projektów zmian tych planów, ich przekazywanie i przedstawianie właściwym ministrom w trybie i w terminach określonych w przepisach prawa;

2) wykonywanie zatwierdzonych rocznych planów działania i planów finansowych Agencji;

3) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności Agencji oraz sprawozdań z realizacji planów finansowych – w zakresie, trybie i w terminach określonych w przepisach prawa oraz przykazywanie ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki;

4) sprawowanie zarządu majątkiem Agencji;

5) podejmowanie decyzji w sprawach umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności i wierzytelności Agencji z tytułu udzielonej pomocy finansowej – na zasadach określonych w ustawie;

6) powoływanie zespołów do przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na stanowisko Zastępcy Prezesa oraz wnioskowanie do ministra właściwego do spraw gospodarki o powołanie lub odwołanie Zastępcy Prezesa;

7) udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania w imieniu Agencji.

§ 14

1. Do zadań Prezesa w zakresie zarządzania Agencją należy zapewnienie funkcjonowania i ciągłości pracy Agencji przy realizacji jej zadań, w szczególności poprzez:

1) kształtowanie prawidłowej organizacji wewnętrznej, zapewniającej realizację powierzonych zadań oraz ustanawianie systemów kontroli zarządczej i kontroli wewnętrznej dostosowanych do realizowanych przez Agencję zadań;

2) nadawanie Agencji regulaminu organizacyjnego oraz wydawanie zarządzeń i decyzji organizacyjnych regulujących tryb działania Agencji w sprawach nieuregulowanych w ustawach i w statucie;

3) nadawanie Agencji regulaminu wynagradzania, określającego zasady wynagradzania pracowników;

4) politykę personalną służącą rozwojowi kadr Agencji;

5) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Agencji – osobiście lub przez wyznaczoną do tego osobę lub osoby.

2. Prezes kieruje Agencją przy pomocy Zastępców Prezesa, Głównego Księgowego i Dyrektorów komórek organizacyjnych, nad którymi sprawuje bezpośrednią zwierzchność służbową.

Rozdział 4

Zastępcy Prezesa

§ 15

1. Zastępcy Prezesa są powoływani na wniosek Prezesa i odwoływani w trybie określonym w ustawie.

2. W razie nieobecności Prezesa lub czasowej niemożności wykonywania przez niego czynności służbowych działalnością Agencji kieruje wyznaczony przez Prezesa Zastępca.

3. Zakresy kompetencji Zastępców Prezesa określa Prezes w regulaminie organizacyjnym Agencji lub w odrębnym zarządzeniu.

4. Zastępcy Prezesa są odpowiedzialni przed Prezesem za całość spraw objętych zakresem ich kompetencji.

Rozdział 5

Organizacja Agencji

§ 16

1. Strukturę Agencji tworzą następujące komórki organizacyjne:

1) departamenty – do realizacji merytorycznych zadań Agencji;

2) biura – do realizacji zadań w zakresie obsługi Agencji;

3) sekcje – jako komórki organizacyjne wewnątrz departamentów i biur.

2. Prezes może tworzyć samodzielne stanowiska pracy i zespoły problemowe o charakterze stałym lub doraźnym, określając nazwę, skład osobowy zespołu, zakres zadań i tryb pracy.

§ 17

1. Merytoryczne zadania nałożone na Agencję realizowane są przez:

1) Departament Koordynacji Wdrażania Programów;

2) Departament Wsparcia e-Gospodarki;

3) Departament Wsparcia Działalności Badawczo-Rozwojowej;

4) Departament Wsparcia Innowacyjności;

5) Departament Wsparcia Projektów Szkoleniowych;

6) Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu;

7) Departament Programów Pilotażowych;

8) Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności;

9) Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego;

10) Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu;

11) Departament Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki;

12) Departament Projektów Infrastrukturalnych;

13) Departament Promocji Gospodarczej;

14) Departament Komunikacji Zewnętrznej;

15) Departament Finansowo-Księgowy.

2. Zadania w zakresie obsługi Agencji (funkcje wspierające) pełnią:

1) Biuro Prezesa;

2) Biuro Zarządzania Kadrami;

3) Biuro Administracji;

4) Biuro Prawne;

5) Biuro Zamówień Publicznych;

6) Biuro Informatyki;

7) Biuro Zarządzania Jakością;

8) Biuro Audytu Wewnętrznego.

3. Szczegółową organizację Agencji, w tym zadania komórek organizacyjnych i ich dyrektorów, wewnętrzną strukturę komórek organizacyjnych oraz tryb ich pracy określa regulamin organizacyjny Agencji, nadawany przez Prezesa po zasięgnięciu opinii Rady.

Rozdział 6

Delegacja zadań

§ 18

1. Agencja może zlecić regionalnej instytucji finansującej realizację niektórych zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej, w szczególności: promocję, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków oraz nadzorowanie sposobu wykorzystania pomocy – w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

2. Agencja może powierzyć wojewódzkiemu urzędowi pracy wykonywanie określonych w ustawie czynności związanych z realizacją przez Agencję programów, a w szczególności monitorowanie przedsięwzięć z udziałem pomocy finansowej Agencji – w drodze umowy zawartej z właściwym zarządem województwa.

3. Przy delegowaniu zadań Agencja zapewnia kontrolę realizacji zleconych zadań oraz spełniania wymaganych prawem warunków.

Rozdział 7

Pełnomocnictwa i upoważnienia

§ 19

1. Prezes – jako organ Agencji może udzielać Zastępcom Prezesa, Dyrektorom komórek organizacyjnych Agencji, a także innym pracownikom Agencji lub innym osobom ogólnych i szczególnych pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych a także szczególnych upoważnień do dokonywania określonych czynności w imieniu Agencji.

2. Prezes udziela pełnomocnictw w formie pisemnej lub w innej formie wymaganej do ważności czynności prawnej.

3. Agencja prowadzi rejestr udzielonych pełnomocnictw zawierający adnotacje o odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa.

4. W sprawach nieuregulowanych w statucie do pełnomocnictw stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

Rozdział 8

Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna

§ 20

1. Audyt wewnętrzny prowadzi audytor wewnętrzny.

2. Szczegółowy sposób i tryb przeprowadzenia audytu wewnętrznego określają przepisy działu szóstego ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

§ 21

1. Prezes organizuje kontrolę wewnętrzną, zapewnia jej działanie oraz wykorzystanie wyników przeprowadzonych kontroli – jako podstawy podjęcia czynności zmierzających do usunięcia uchybień stwierdzonych w toku kontroli i do zapobieżenia powstawaniu nieprawidłowości w przyszłości.

2. Czynności kontrolne, stosownie do zakresów ich zadań i kompetencji, wykonują:

1) Prezes, Zastępcy Prezesa i Główny Księgowy;

2) Dyrektorzy komórek organizacyjnych;

3) wyznaczeni przez Prezesa pracownicy Agencji.

Rozdział 9

Kontrola zarządcza

§ 22

1. Prezes zapewnia funkcjonowanie w Agencji adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, w tym organizuje system zarządzania ryzykiem – zgodnie ze standardami kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, a w szczególności standardami określonymi przez Ministra Finansów dla agencji wykonawczych.

2. Czynności z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem – stosownie do zakresów ich zadań i kompetencji – wykonują:

1) Prezes, Zastępcy Prezesa i Główny Księgowy;

2) Dyrektorzy komórek organizacyjnych;

3) wszyscy pracownicy Agencji.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań delegowanych, o których mowa w § 18 ust. 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-20
  • Data wejścia w życie: 2010-09-17
  • Data obowiązywania: 2015-01-28
  • Dokument traci ważność: 2016-06-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA