| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 23 lipca 2010 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2010 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych” w 2010 r., zwaną dalej „Komisją”, w składzie:

1) Elwira Gross-Gołacka – przewodniczący Komisji;

2) Krystyna Kulka – sekretarz Komisji;

3) Iwona Banaczkowska-Łuszcz – członek Komisji;

4) Marzena Ciecierska – członek Komisji;

5) Rafał Michał Tomasik – członek Komisji;

6) Beata Wesołek – członek Komisji;

7) Krzysztof Śmiszek – członek Komisji, przedstawiciel organizacji pozarządowej.

§ 2.

Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania, a kończy z chwilą przedłożenia Ministrowi rekomendacji co do wyboru ofert.

§ 3.

Do zadań Komisji należy:

1) analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria podane w treści ogłoszenia o konkursie;

2) przedłożenie Ministrowi opinii co do złożonych ofert, rekomendacji co do wyboru ofert oraz propozycji przyznania zarekomendowanym oferentom wysokości środków publicznych.

§ 4.

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący Komisji.

2. Przewodniczący Komisji:

1) zwołuje posiedzenia Komisji określając jej porządek;

2) przewodniczy posiedzeniom Komisji;

3) rozstrzyga kwestie sporne powstałe w toku prac Komisji;

4) określa tryb pracy Komisji;

5) akceptuje sporządzony przez sekretarza Komisji protokół z posiedzenia Komisji.

3. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji jego zadania wypełnia upoważniony przez niego pisemnie członek Komisji.

§ 5.

Sekretarz Komisji odpowiada za:

1) powiadamianie członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia Komisji;

2) sporządzanie protokołu z posiedzenia Komisji;

3) przechowywanie dokumentacji Komisji.

§ 6.

Praca w Komisji ma charakter nieodpłatny i członkowie Komisji nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7.

1. W pracach Komisji mogą brać udział osoby będące ekspertami w obszarze wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy, zaproszone do udziału w jej pracach przez przewodniczącego Komisji.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w głosowaniu dotyczącym oceny poszczególnych ofert.

§ 8.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jolanta Fedak

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne oraz sprawy rodziny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »