| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 11
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 5 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Audytu, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet działa jako wspólny komitet audytu dla działów administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne, sprawy rodziny.

3. Celem Komitetu jest doradztwo świadczone na rzecz Ministra Pracy i Polityki Społecznej kierującego działami, o których mowa w ust. 2, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący Komitetu – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, zwanym dalej „Ministerstwem”;

2) trzech członków niezależnych, powołanych z osób spełniających wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu (Dz.U. Nr 226, poz. 1826).

2. Komitet powołuje Minister. Skład osobowy Komitetu określa załącznik do zarządzenia.

3. Przy powoływaniu członków Komitetu stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu.

4. Komitet rozpoczyna pracę z dniem powołania.

5. Członkowie Komitetu wykonują swoje funkcje osobiście.

§ 3.

Minister odwołuje członka Komitetu:

1) na jego pisemny wniosek;

2) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;

3) jeżeli stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków z powodu choroby stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

4) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Komitetu.

§ 4.

1. Do zadań Komitetu działającego na rzecz Ministra w zakresie zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego należy w szczególności:

1) sygnalizowanie istotnych rodzajów ryzyk w obszarach działalności Ministerstwa oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra;

2) sygnalizowanie istotnych słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień;

3) doradztwo w zakresie priorytetów i zadań określonych przez Ministra;

4) wyznaczanie priorytetów do rocznych i strategicznych planów audytu wewnętrznego;

5) przegląd istotnych wyników audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich wdrożenia;

6) przegląd sprawozdań z wykonania planu rocznego audytu wewnętrznego oraz z oceny kontroli zarządczej;

7) monitorowanie efektywności pracy audytu wewnętrznego, w tym przeglądanie wyników wewnętrznych i zewnętrznych ocen pracy audytu wewnętrznego;

8) wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy oraz zmianę warunków płacy i pracy kierowników komórek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra.

2. Do końca lutego każdego roku Komitet składa sprawozdanie z realizacji zadań w roku poprzednim, w tym w szczególności zadań, o których mowa w ust. 1, Ministrowi oraz Ministrowi Finansów. Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa.

§ 5.

Komitet na swoim pierwszym posiedzeniu większością głosów przyjmuje regulamin prac Komitetu, określający w szczególności:

1) szczegółowy zakres zadań i organizację Komitetu;

2) sposób działania Komitetu, w tym:

a) tryb i częstotliwość zwoływania posiedzeń,

b) tryb prowadzenia posiedzeń,

c) podejmowanie uchwał,

d) zasady i sposób głosowania,

e) udział w posiedzeniach osób trzecich,

f) sposób dokumentowania posiedzeń oraz wykonanych zadań;

3) sposób i tryb dostępu członków Komitetu do dokumentów, informacji i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w komórkach organizacyjnych oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra, w działach wymienionych w § 1 ust. 2, przy zachowaniu przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;

4) sposób i tryb współpracy pomiędzy Komitetem, a kierownikami komórek audytu wewnętrznego w Ministerstwie oraz w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra;

5) tryb postępowania w sprawach o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierowników komórek audytu wewnętrznego, wymienionych w pkt 4, z uwzględnieniem zapewnienia pracodawcom oraz kierownikom komórek audytu wewnętrznego możliwości udziału w postępowaniu.

§ 6.

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu, pracami Komitetu kieruje członek niezależny Komitetu, wskazany przez Przewodniczącego Komitetu.

3. Do zadań Przewodniczącego Komitetu należy:

1) planowanie i organizowanie prac Komitetu;

2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komitetu;

3) ustalanie harmonogramu prac Komitetu, w tym terminów i tematów kolejnych posiedzeń Komitetu.

§ 7.

1. Komitet obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komitetu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na kwartał.

3. W sprawach, o których mowa w § 4 ust. 1, Komitet może podejmować decyzje w drodze uchwał, które zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komitetu.

4. Uchwały podjęte przez Komitet stanowią podstawę do rozważenia przez Ministra podjęcia działań niezbędnych dla zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej oraz skutecznego audytu wewnętrznego.

5. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół.

6. Protokół z posiedzenia Komitetu podpisuje Przewodniczący lub członek Komitetu, o którym mowa w § 6 ust. 2, po zapoznaniu się i ewentualnym uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez członków Komitetu.

§ 8.

1. Udział w pracach Komitetu jest obowiązkowy.

2. Przewodniczący Komitetu uczestniczy w posiedzeniach Komitetu w ramach obowiązków służbowych i nie otrzymuje z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

3. Członkowie niezależni Komitetu otrzymują za udział w posiedzeniach Komitetu wynagrodzenie w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu.

4. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia jest udział niezależnego członka Komitetu w co najmniej jednym posiedzeniu Komitetu w danym kwartale.

5. Przewodniczący Komitetu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, może zapraszać do udziału w pracach Komitetu osoby spoza składu Komitetu, które z głosem doradczym uczestniczą w pracach Komitetu. Osoby zaproszone nie otrzymują wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komitetu.

§ 9.

1. Obsługę organizacyjno-biurową i administracyjną Komitetu, w tym sporządzanie protokołów, o których mowa w § 7 ust. 5, zapewnia Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie.

2. Pracownicy Stanowiska do Spraw Audytu Wewnętrznego uczestniczą w posiedzeniach Komitetu w trybie doradczym, bez prawa udziału w głosowaniach Komitetu.

3. Dokumentacja spraw będących przedmiotem działania Komitetu stanowi akta stałe audytu wewnętrznego w Ministerstwie.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jolanta Fedak

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne, sprawy rodziny na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 216, poz. 1598).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »