| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 10 sierpnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. Opiniowania Ofert w 2010 roku w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) dotacji – rozumie się przez to dotacje, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146);

2) Komisji Konkursowej – rozumie się przez to Komisję Konkursową ds. Opiniowania Ofert, powołaną zgodnie z art. 15 ust. 2a z uwzględnieniem art. 15 ust. 2c i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego;

3) otwartym konkursie ofert – rozumie się przez to konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, który został ogłoszony po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 28, poz. 146);

4) podmiocie uprawnionym – rozumie się przez to podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.3));

5) programie – rozumie się przez to program Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt. „Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”.

§ 2.

1. Powołuje się Komisję Konkursową do oceny ofert podmiotów uprawnionych, zgłoszonych w 2010 r. w otwartym konkursie ofert w ramach programu.

2. Do zadań Komisji Konkursowej należy:

1) analiza i ocena ofert podmiotów uprawnionych spełniających warunki określone w opublikowanym w czerwcu 2010 r. ogłoszeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej o otwartym konkursie ofert w ramach programu – pkt V ogłoszenia;

2) przedłożenie Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej opinii co do złożonych ofert, rekomendacji ich wyboru do przyznania dotacji.

3. Wzór formularza ocen „Karta oceny oferty” określa załącznik do zarządzenia.

§ 3.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1) przewodniczący – Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;

2) wiceprzewodniczący – Andrzej Trzeciecki Naczelnik Wydziału Aktywnych Form Pomocy w Departamencie Pomocy i Integracji Społecznej;

3) członkowie:

a) Iwona Rogozińska – pracownik Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,

b) Andrzej Radniecki – pracownik Departamentu Pożytku Publicznego,

c) Małgorzata Kowalska – przedstawiciel organizacji pozarządowych – Prezes Stowarzyszenia Partnerstwa Społecznego z siedzibą w Toruniu.

§ 4.

Do prac Komisji Konkursowej mogą zostać zaproszone przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego osoby będące ekspertami w obszarze pomocy społecznej, w tym przeciwdziałania bezdomności, a także z obszaru zatrudnienia socjalnego oraz rynku pracy.

§ 5.

Do obowiązków przewodniczącego Komisji Konkursowej należy:

1) określenie trybu pracy Komisji Konkursowej;

2) zwoływanie posiedzeń Komisji Konkursowej i określanie ich porządku;

3) przewodniczenie obradom Komisji Konkursowej;

4) wyznaczanie osoby prowadzącej posiedzenie Komisji Konkursowej w przypadku swojej nieobecności;

5) podejmowanie ostatecznej decyzji w przypadkach spornych.

§ 6.

1. Praca członków Komisji Konkursowej, reprezentujących organ administracji rządowej, odbywa się w ramach obowiązków służbowych i członkowie nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

2. Praca członka Komisji Konkursowej, reprezentującego organizację pozarządową, odbywa się na zasadach nieodpłatnych oraz nie przewiduje się z tego tytułu zwrotu kosztów przejazdów i noclegu.

§ 7.

Obsługę prac Komisji Konkursowej zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER
PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ

wz. Jarosław Duda
Sekretarz Stanu

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 2141 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842.

Załącznik 1. [KARTA OCENY OFERTY]

Załącznik do Zarządzenia Nr 12 Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 10 sierpnia 2010 r.

KARTA OCENY OFERTY

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »