| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 16 MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 15 czerwca 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 19 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. Nr 6, poz. 26 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 6) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 uchyla się pkt 21;

2) w § 14 w ust. 4:

a) pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7) Biurem Kontroli – w zakresie składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, a także załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania obywateli w tych sprawach;

8) Biurem Ministra:

a) przy przedkładaniu do podpisu Ministra pism, odpowiedzi i dokumentów kierowanych do naczelnych i centralnych organów administracji publicznej,

b) przy przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii informacyjnych,

c) przy publicznym prezentowaniu działalności Ministerstwa oraz programów realizowanych z ich udziałem, a także innych formach współpracy z mediami,

d) przy przekazywaniu na każdym etapie prac legislacyjnych, drogą elektroniczną projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów normatywnych oraz wszelkich dokumentów dotyczących prac nad tymi projektami, w celu umieszczania ich przez Biuro Ministra w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji (BIP RCL),

e) przy realizowaniu zadań obronnych wynikających z ustawowych i wewnętrznych regulacji oraz doskonaleniu przyjętych procedur reagowania, stosownie do roli i odpowiedzialności, przypisanych w planach operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej, kierowanych przez Ministra;”,

b) uchyla się pkt 9;

3) w § 22 w ust. 2 uchyla się pkt 22;

4) w § 28:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Wdrażania EFS odpowiada za przygotowywanie raportów, dochodzenie zwrotu środków od beneficjentów, administrowanie danymi osobowymi oraz archiwizację dokumentacji Działań 1.1, 1.5, 1.6 i Priorytetu 3 Pomoc Techniczna w ramach SPO RZL oraz nadzorowanie czynności końcowych projektów Phare 2002 i 2003 Spójność Społeczno-Gospodarcza. Departament pełni również rolę Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu I oraz II PO KL, jak również Instytucji Wdrażającej dla Działań 5.4 i 5.5 Priorytetu V PO KL oraz, jako beneficjent, realizuje Roczne Plany Działania Pomocy Technicznej w PO KL i odpowiada za realizację projektów na wsparcie kadrowe w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej 2007–2013 (PO PT).”,

b) w ust. 2:

– pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) nadzór nad realizacją umów przez beneficjentów, w tym beneficjentów systemowych, rozliczanie tych umów zgodnie z przyjętymi procedurami oraz przygotowywanie poświadczeń i deklaracji wydatków i przekazywanie ich do Instytucji Zarządzającej;”,

– pkt 25–27 otrzymują brzmienie:

„25) realizacja Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej PO KL, w tym kontrola prawidłowości ich realizacji w IW(IP2);

26) przygotowywanie okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej;

27) opracowywanie, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność IP w ramach Pomocy Technicznej;”,

– po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:

„27a) weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność IW (IP2) w ramach Pomocy Technicznej;”,

– uchyla się pkt 35;

5) w § 31 w ust. 2 w pkt 1:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) projektowanie budżetu państwa w zakresie części: 31 – Praca, 44 – Zabezpieczenie społeczne oraz 63 – Rodzina:”,

b) lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) sprawowanie nadzoru i kontroli nad całością gospodarki finansowej podległych jednostek organizacyjnych, realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa i podejmowanie, w razie potrzeby, działań zmierzających do prawidłowego wykonania budżetu,”;

6) w § 32 w ust. 2 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

„15) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej kierownictwa Ministerstwa;”;

7) w § 33:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Kontroli odpowiada za realizację zadań kontrolnych zleconych przez Ministra oraz Dyrektora Generalnego, a także prowadzi monitoring i koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków, w tym wnoszonych i przekazywanych przez posłów i senatorów.”,

b) w ust. 2:

– pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przygotowywanie oświadczenia Ministra o stanie kontroli zarządczej;”,

– po pkt 12 dodaje się pkt 13–15 w brzmieniu:

„13) monitorowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków wpływających do Ministerstwa;

14) koordynowanie przyjęć obywateli przez Ministra, Sekretarza lub Podsekretarzy Stanu w ramach skarg i wniosków;

15) dokonywanie okresowej oceny przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane.”;

8) w § 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Biuro Ministra realizuje zadania z zakresu wspomagania organizacyjnego Ministra, Sekretarza, Podsekretarzy Stanu i szefa Gabinetu Politycznego Ministra, a także realizuje we współpracy z innymi departamentami politykę informacyjną Ministra i Ministerstwa. Ponadto, Biuro wykonuje i koordynuje wykonywanie określonych w odrębnych przepisach zadań Ministra z dziedziny obronności, cywilnego zarządzania kryzysowego oraz służby zastępczej.”,

b) w ust. 2:

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a–2k w brzmieniu:

„2a) koordynowanie kontaktów kierownictwa Ministerstwa oraz departamentów z mediami;

2b) realizowanie obowiązków wynikających z przepisów prawa prasowego;

2c) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o dostępie do informacji publicznej przez zapewnienie, w porozumieniu z właściwymi departamentami, publikacji oraz aktualizacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) treści określonych w tych przepisach;

2d) informowanie środków masowego przekazu o działaniach, inicjatywach i programach podejmowanych przez Ministra i Ministerstwo;

2e) organizowanie konferencji prasowych, briefingów i akcji informacyjnych;

2f) monitorowanie prasy ogólnopolskiej i regionalnej w zakresie informacji dotyczących działalności Ministerstwa w celu sporządzenia codziennego przeglądu prasy;

2g) analizowanie publikacji prasowych o tematyce związanej z zakresem działania Ministerstwa oraz opracowywanie zbiorczych analiz tych publikacji;

2h) przygotowywanie, w porozumieniu z właściwymi departamentami, projektów odpowiedzi na publikacje prasowe dotyczące działalności Ministerstwa, w tym przygotowywanie projektów odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową

2i) redagowanie i administrowanie stroną internetową Ministerstwa (www.mpips.gov.pl), w tym w szczególności stroną internetową BIP (www.mpips.gov.pl/bip);

2j) zamieszczanie na stronie internetowej BIP RCL projektów założeń projektów ustaw oraz projektów aktów normatywnych oraz wszelkich dokumentów dotyczących prac nad tymi projektami, przekazywanych do Biura Ministra przez właściwe departamenty, na każdym etapie prac legislacyjnych nad danym projektem;

2k) prowadzenie obsługi organizacyjno-biurowej rzecznika prasowego Ministra.”,

– uchyla się pkt 14–16 i 20;

9) uchyla się § 36.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER PRACY
i POLITYKI SPOŁECZNEJ

Jolanta Fedak

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działami administracji rządowej – praca, zabezpieczenie społeczne, sprawy rodziny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »