| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie zasad prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady prowadzenia konsultacji publicznych dokumentów opracowywanych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, z wyłączeniem uzgodnień i konsultacji prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2.

Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

1) Ministrze – oznacza to Ministra Pracy i Polityki Społecznej;

2) Ministerstwie – oznacza to Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;

3) Regulaminie pracy Rady Ministrów – oznacza to uchwałę Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979);

4) konsultacjach – oznacza to konsultacje publiczne, w znaczeniu przyjętym w przepisach Regulaminu pracy Rady Ministrów, prowadzone w Ministerstwie;

5) projektach dokumentów – oznacza to opracowane przez Ministra projekty dokumentów rządowych, o których mowa w § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu pracy Rady Ministrów, wpisane do wykazu prac legislacyjnych albo wykazu prac programowych Rady Ministrów, o których mowa w § 25 Regulaminu pracy Rady Ministrów, lub wykazu prac legislacyjnych Ministra, o którym mowa w § 141 Regulaminu pracy Rady Ministrów;

6) komórce wiodącej – oznacza to komórkę organizacyjną Ministerstwa odpowiedzialną za projekt dokumentu.

§ 3.

1. Konsultacje prowadzone są w sposób otwarty i powszechny oraz zapewniający dostęp do konsultowanych projektów dokumentów i możliwość wypowiedzenia się.

2. Konsultacje prowadzone są przy uwzględnieniu zasad: dobrej wiary, powszechności, przejrzystości, responsywności, koordynacji, przewidywalności oraz poszanowania dobra ogólnego.

§ 4.

Konsultacjom podlegają wszystkie projekty dokumentów.

§ 5.

1. W Ministerstwie tworzy się listy podmiotów właściwych do konsultowania projektów dokumentów, stanowiące zbiory reprezentatywne dla danego obszaru kompetencji Ministra.

2. Listy, o których mowa w ust. 1, są tworzone przez komórki wiodące, w szczególności w następujących obszarach kompetencji Ministra:

1) dialog społeczny;

2) fundusze pozostające w gestii Ministra;

3) pomoc społeczna;

4) polityka rodzinna;

5) polityka senioralna;

6) pożytek publiczny;

7) prawo pracy;

8) rynek pracy, w tym migracje;

9) sprawy osób niepełnosprawnych;

10) ubezpieczenie społeczne.

3. Listy, o których mowa w ust. 1, mają charakter jawny i otwarty oraz są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa.

4. W ramach każdej z list, o których mowa w ust. 1, mogą być wyodrębniane grupy podmiotów właściwych, ze względu na ich przedmiot działania, do konsultowania projektów dokumentów w węższym obszarze tematycznym, mieszącym się w określonym obszarze kompetencji Ministra.

§ 6.

Konsultacje przeprowadza i odpowiada za ich przebieg komórka wiodąca.

§ 7.

1. Konsultacje trwają nie krócej niż 21 dni.

2. Dniem rozpoczęcia konsultacji jest dzień publikacji projektu dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa.

3. Do projektów dokumentów poddawanych konsultacjom dołącza się informację, wskazującą podstawowe reguły przeprowadzanych konsultacji oraz wskazującą ich przedmiot. Informacja ta:

1) zawiera:

a) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

b) krótki opis celów i przesłanek konsultowanego projektu dokumentu;

2) wskazuje:

a) sposób zgłaszania uwag,

b) koordynatora konsultacji – osobę z komórki wiodącej, która czuwać będzie nad przebiegiem konsultacji i stosowaniem zasad, o których mowa w § 3 ust. 2.

4. Do informacji, o której mowa w ust. 3, dołącza się listę podmiotów, do których zostanie indywidualnie skierowana informacja o zamieszczeniu projektu dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych wskazanych w § 8.

5. Informacja, o której mowa w ust. 3, oraz projekty dokumentów poddawane konsultacjom publikowane są w postaci elektronicznej umożliwiającej przeszukiwanie ich treści.

§ 8.

1. Projekty dokumentów, o których mowa w § 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów, oraz dokumenty przedstawiające proces konsultacji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

2. Projekty dokumentów, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt 2 Regulaminu pracy Rady Ministrów, oraz dokumenty przedstawiające proces konsultacji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa.

§ 9.

Komórka wiodąca odpowiada za:

1) przesłanie projektu dokumentu oraz listy, o której mowa w § 7 ust. 4, do Biura Promocji i Mediów w Ministerstwie, w celu ich zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny;

2) rozesłanie, w formie elektronicznej, podmiotom wskazanym na liście, o której mowa w § 7 ust. 4, informacji o zamieszczeniu projektu dokumentu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa oraz na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.

§ 10.

1. W terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji, komórka wiodąca przesyła do Biura Promocji i Mediów w Ministerstwie raport z konsultacji, sporządzony w sposób określony w § 51 Regulaminu pracy Rady Ministrów, w celu zamieszczenia go w miejscach publikacji projektu dokumentu, o których mowa w § 8. W raporcie z konsultacji możliwe jest zbiorcze merytoryczne odniesienie się do zgłoszonych uwag.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może zostać wydłużony. Decyzję w tej sprawie podejmuje Minister.

§ 11.

1. Minister może podjąć decyzję o przeprowadzeniu uproszczonych konsultacji, w których:

1) termin konsultacji trwa co najmniej:

a) 14 dni – w przypadku projektów dokumentów, o których mowa w § 19 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów,

b) 7 dni – w przypadku projektów dokumentów, o których mowa w § 19 ust. 2 Regulaminu pracy Rady Ministrów;

2) komórka wiodąca nie ma obowiązku sporządzenia opisu celów i przesłanek konsultowanego projektu dokumentu, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b.

2. Powodem przeprowadzenia uproszczonych konsultacji może być pilność sprawy lub charakter projektu dokumentu, który tylko w nieznacznym stopniu wpływa na prawa i obowiązki obywateli.

3. Decyzja o przeprowadzeniu uproszczonych konsultacji jest szczegółowo uzasadniana w informacji dołączanej do projektu, o której mowa w § 7 ust. 3.

§ 12.

Minister w wyjątkowych przypadkach może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu konsultacji. W takim przypadku projekt dokumentu publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa wraz ze szczegółowym uzasadnieniem odstąpienia od konsultacji.

§ 13.

1. Czas trwania rozpoczętych konsultacji, o którym mowa w § 7 ust. 1, może zostać przedłużony decyzją Ministra.

2. W przypadku przedłużenia czasu trwania konsultacji, komórka wiodąca informuje o tym w miejscach publikacji projektu dokumentu.

§ 14.

Konsultacje w Ministerstwie rozpoczęte przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia prowadzone są na dotychczasowych zasadach.

§ 15.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Władysław Kosiniak-Kamysz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »