| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 25
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 23 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – edycja 2014 r.”

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej „Komisją”, w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – edycja 2014 r.”.

§ 2.

1. Do zadań Komisji należy:

1) analiza i ocena złożonych ofert, w oparciu o kryteria określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”, w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;

2) przedłożenie Ministrowi opinii co do złożonych ofert wraz z rekomendacją ich wyboru do przyznania dotacji w 2014 r., a także proponowaną kwotą dotacji.

2. Ocenę złożonych ofert Komisja zamieszcza na formularzu „Karta oceny oferty”, którego wzór określa załącznik do zarządzenia.

§ 3.

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej;

2) wiceprzewodniczący – wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4;

3) sekretarz – wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Komisji, o których mowa w pkt 4;

4) członkowie rekomendowani przez przewodniczącego w liczbie:

a) trzech przedstawicieli reprezentujących pracowników Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej,

b) jednego przedstawiciela reprezentującego organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wybranego z listy zgłoszeń do prac w komisjach konkursowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministerstwem”, zatwierdzonej przez Podsekretarza Stanu nadzorującego Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

2. Listę członków Komisji przedstawioną przez przewodniczącego zatwierdza Minister.

§ 4.

Do prac Komisji mogą zostać zaproszone przez przewodniczącego, z głosem doradczym, osoby będące ekspertami w dziedzinie pomocy społecznej, zatrudnienia socjalnego oraz rynku pracy.

§ 5.

1. Przewodniczący Komisji:

1) kieruje pracami Komisji;

2) zwołuje posiedzenia Komisji i określa porządek obrad;

3) przewodniczy posiedzeniom Komisji;

4) określa tryb pracy Komisji;

5) podejmuje ostateczną decyzję w przypadkach spornych.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji zadania określone w ust. 1 wykonuje wiceprzewodniczący albo upoważniony pisemnie przez przewodniczącego inny członek Komisji.

3. Z posiedzenia Komisji sekretarz sporządza protokół.

§ 6.

1. Udział w pracach Komisji członków wyznaczonych spośród pracowników Ministerstwa odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

2. Udział w pracach Komisji członka reprezentującego organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. b, odbywa się na jego koszt lub koszt tych organizacji.

3. Osobom, o których mowa w § 4, za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów.

§ 7.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji zapewnia Departament Pomocy i Integracji Społecznej.

§ 8.

Komisja działa do dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Władysław Kosiniak-Kamysz

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 223 i 498.

Załącznik 1. [KARTA OCENY OFERTY OTWARTY KONKURS „KONWENT CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ – EDYCJA 2014 R.”]

Załącznik do zarządzenia nr 25 Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 23 lipca 2014 r. (poz. 27)

KARTA OCENY OFERTY
Otwarty konkurs „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej – edycja 2014 r.”

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »