REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 5 poz. 38

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 11 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia Rady Programowej Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrze Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. Nr 3, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Pierwsza kadencja Rady trwa do dnia 10 czerwca 2011 r.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 15 kwietnia 2011 r.

Minister Spraw Zagranicznych

Radosław Sikorski

 

 

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej – sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-05
  • Data wejścia w życie: 2011-04-28
  • Data obowiązywania: 2011-04-28
  • Z mocą od: 2011-04-15
  • Dokument traci ważność: 2014-12-18

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA