Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 32

ZARZĄDZENIE NR 24
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 11 lipca 2016 r.

w sprawie Rady Dyplomacji Historycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Radę Dyplomacji Historycznej, zwaną dalej „Radą”.

2. Rada jest organem pomocniczym Ministra Spraw Zagranicznych.

§ 2.

 Celem działalności Rady jest wspieranie działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zwanego dalej „MSZ”, w dziedzinie promocji historii Polski za granicą.

§ 3.

 Do zadań Rady należy:

1) współtworzenie strategii polityki historycznej państwa polskiego oraz zgłaszanie propozycji jej realizacji w odniesieniu do zagranicy;

2) opracowanie rekomendacji i propozycji priorytetów dla polskich placówek zagranicznych w zakresie dyplomacji historycznej;

3) wspieranie działań MSZ skierowanych na przeciwdziałanie „wadliwym kodom pamięci” w mediach zagranicznych, w szczególności przygotowywanie propozycji i rekomendacji w tym zakresie;

4) inspirowanie działań zmierzających do tworzenia i wzmocnienia katedr historii Polski lub studiów polonistycznych na zagranicznych uniwersytetach, a także programów stypendialnych dla zagranicznych historyków w Polsce;

5) współpraca merytoryczna w przygotowywaniu propozycji przedsięwzięć promujących polską narrację historyczną za granicą (konferencje, obchody rocznic historycznych, wystawy, filmy, prezentacje internetowe);

6) wspieranie działań MSZ w zakresie upowszechniania znajomości historii Polski w kulturze masowej za granicą, zwłaszcza poprzez propozycje i rekomendacje kierowane do przedstawicieli Polonii i instytucji polskich za granicą;

7) podejmowanie innych przedsięwzięć służących realizacji celu, o którym mowa w § 2.

§ 4.

 1. W skład Rady wchodzą:

1) przewodniczący – sekretarz stanu do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej w MSZ;

2) członkowie:

a) zaproszeni przez Ministra Spraw Zagranicznych:

– Koordynator sekcji ds. kultury, tożsamości narodowej i polityki historycznej w Narodowej Radzie Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej,

– Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,

– Dyrektor Muzeum Historii Polski,

– Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej,

– Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego,

– Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego,

– Prezes Fundacji Reduta Dobrego Imienia – Polish League Against Defamation,

– Prezes Fundacji Ośrodka Karta,

b) Rzecznik Prasowy MSZ,

c) kierujący komórką organizacyjną MSZ właściwą do spraw współpracy z Polonią,

d) kierujący komórką organizacyjną MSZ właściwą do spraw archiwum i zarządzania informacją;

e) sekretarz Rady – zastępca kierującego komórką organizacyjną MSZ właściwą do spraw dyplomacji publicznej i kulturalnej, właściwy do spraw dyplomacji historycznej.

2. Przewodniczący Rady może, w uzasadnionych przypadkach – kierować zaproszenia do udziału w posiedzeniach Rady z głosem doradczym do ekspertów, będących przedstawicielami urzędów obsługujących ministrów właściwych do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania, mniejszości narodowych i etnicznych nauki, szkolnictwa wyższego, oraz środowisk naukowych, mediów, przedstawicieli think-tanków.

3. Członkowie Rady, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zastępowani przez upoważnionych przedstawicieli.

§ 5.

 1. Przewodniczący Rady:

1) kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) zwołuje posiedzenia Rady;

3) przewodniczy posiedzeniom Rady.

2. Przewodniczący Rady składa Ministrowi Spraw Zagranicznych roczne sprawozdanie z działalności Rady w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.

§ 6.

 Przewodniczący wyznacza spośród członków Rady zastępcę, któremu powierza realizację czynności na czas nieobecności.

§ 7.

 Sekretarz Rady:

1) organizuje przebieg posiedzeń;

2) nadzoruje wykonywanie uchwał Rady;

3) prowadzi korespondencję dotyczącą prac Rady;

4) koordynuje działalność Rady w okresach pomiędzy jej posiedzeniami;

5) sporządza protokoły z posiedzeń Rady;

6) przygotowuje sprawozdania, o których mowa w § 5 ust. 2.

§ 8.

 Rada podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały zwykłą większością głosów, w obecności przewodniczącego i co najmniej połowy członków Rady.

§ 9.

 1. Protokół z posiedzenia Rady sporządza sekretarz Rady. Podpisuje go osoba przewodnicząca posiedzeniu Rady.

2. Podpisany protokół przedkładany jest do wiadomości Ministrowi Spraw Zagranicznych.

§ 10.

 Rada może powierzać poszczególnym członkom Rady przygotowanie opracowań i ekspertyz.

§ 11.

 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Rady zapewnia wydział właściwy w sprawach dyplomacji historycznej w komórce organizacyjnej MSZ właściwej w sprawach dyplomacji publicznej i kulturalnej, który przygotowuje materiały na posiedzenia Rady.

2. Wydatki związane z działalnością Rady, pokrywane są z części 45 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych, będących w dyspozycji komórki organizacyjnej MSZ właściwej w sprawach dyplomacji publicznej i kulturalnej.

§ 12.

 Udział w pracach Rady jest nieodpłatny.

§ 13.

 1. Znosi się Radę Naukową do spraw historycznych przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

2. Traci moc zarządzenie nr 18 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowej do spraw historycznych przy Ministrze Spraw Zagranicznych.

§ 14.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: Witold Waszczykowski

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działami administracji rządowej – sprawy zagraniczne oraz członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1899 oraz z 2016 r. poz. 131).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-11
  • Data wejścia w życie: 2016-07-12
  • Data obowiązywania: 2018-09-14

Dzienniki Urzędowe