Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 59
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 8 czerwca 2021 r.

w sprawie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mombasie (Republika Kenii)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Siedzibą Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mombasie (Republika Kenii) 2 ) , jest Mombasa.

§ 2.

Okręg konsularny konsulatu, o którym mowa w § 1, obejmuje hrabstwa: Tana River, Lamu, Taita-Taveta, Kilifi, Mombasa i Kwale.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 13 czerwca 2021 r.

Minister Spraw Zagranicznych: Zbigniew Rau


1) Minister kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1469).

2) Wymieniony konsulat został utworzony na podstawie zarządzenia nr 6 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 5 lutego 1998 r. w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mombasa (Kenia).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-15
  • Data wejścia w życie: 2021-06-13
  • Data obowiązywania: 2021-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe