Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 13
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 17 września 2021 r.

w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw organizacji XXXIII Sesji Konferencji Regionalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia
i Rolnictwa dla Europy w 2022 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2020 r. poz. 72 oraz z 2021 r. poz. 1, 13, 14 i 31) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw organizacji XXXIII Sesji Konferencji Regionalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy w 2022 r., zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2. Na Pełnomocnika wyznacza się Pana Konrada Kiedrzyńskiego, Naczelnika Wydziału Politycznego w Departamencie Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) przewodniczenie w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych przygotowaniom do organizacji w Polsce XXXIII Sesji Konferencji Regionalnej Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa dla Europy w 2022 roku, zwanej dalej "Konferencją".

2) przygotowanie dokumentów i korespondencji związanych z przygotowaniami do Konferencji;

3) reprezentowanie Ministra Spraw Zagranicznych w spotkania koordynacyjnych związanych z organizacją Konferencji z udziałem innych ministerstw i przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa;

4) koordynowanie współpracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych z innymi urzędami i instytucjami w sprawach związanych z organizacją Konferencji.

§ 3.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Spraw Zagranicznych wspierają Pełnomocnika w realizacji powierzonych mu zadań, zgodnie ze swoją właściwością.

§ 4.

Pełnomocnik podpisuje korespondencję w zakresie swojej właściwości.

§ 5.

Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje sekretarz stanu albo podsekretarz stanu właściwy do spraw Narodów Zjednoczonych.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Departament Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka.

§ 7.

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, w tym koszty podróży służbowych, są pokrywane ze środków będących w dyspozycji dyrektora komórki organizacyjnej, o której mowa w § 6.

§ 8.

Pełnomocnik przedkłada Ministrowi Spraw Zagranicznych sprawozdanie ze swojej działalności w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konferencji.

§ 9.

Z dniem zatwierdzenia przez Ministra Spraw Zagranicznych sprawozdania, o którym mowa w § 8:

1) znosi się Pełnomocnika;

2) traci moc zarządzenie.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: Zbigniew Rau


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-20
  • Data wejścia w życie: 2021-09-20
  • Data obowiązywania: 2021-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe