REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 24

ZARZĄDZENIE NR 16
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 14 maja 2024 r.

w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2020 r. poz. 72, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r., zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest dyrektor komórki organizacyjnej właściwej do spraw konsularnych.

§ 2.

1. Pełnomocnik reprezentuje Ministra Spraw Zagranicznych wobec Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego oraz innych organów i instytucji w sprawach związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r. w obwodach głosowania utworzonych dla obywateli polskich przebywających za granicą.

2. Pełnomocnik nadzoruje oraz koordynuje wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r. w obwodach głosowania utworzonych dla obywateli polskich przebywających za granicą przez komórki organizacyjne Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz placówki zagraniczne, w szczególności:

1) przewodniczy, powoływanemu przez dyrektora generalnego służby zagranicznej, zespołowi do spraw wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r. w obwodach głosowania utworzonych dla obywateli polskich przebywających za granicą;

2) zapewnia grupy dyżurnych w celu udzielenia konsulom i obwodowym komisjom wyborczym za granicą wsparcia w czasie trwania głosowania i ustalania wyników głosowania.

3. Pełnomocnik podpisuje korespondencję urzędową w zakresie swojego działania.

§ 3.

Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Spraw Zagranicznych, w terminie 30 dni od zakończenia głosowania, sprawozdanie z przeprowadzenia wyborów, a na żądanie Ministra Spraw Zagranicznych, okresowe informacje na temat stanu przygotowań do wyborów.

§ 4.

1. Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną i kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Spraw Zagranicznych właściwa do spraw konsularnych.

2. Delegacje służbowe Pełnomocnika akceptowane są przez Ministra Spraw Zagranicznych.

3. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, w tym koszty podróży służbowych, pokrywane są ze środków przydzielonych do dyspozycji komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych właściwej do spraw konsularnych.

§ 5.

Pełnomocnik jest upoważniony do planowania środków budżetowych przyznanych w ramach rezerwy celowej na przygotowanie i organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r., dysponowania nimi oraz nadzorowania ich wykorzystania.

§ 6.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych udzielają Pełnomocnikowi, zgodnie z właściwością, wszelkiej pomocy niezbędnej dla realizacji jego zadań.

§ 7.

Pełnomocnika ustanawia się do dnia ogłoszenia uchwały Sądu Najwyższego o ważności przeprowadzonych wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2024 r.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2713).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2021 r. poz. 1, 13, 14, 31 i 51, z 2022 r. poz. 1, 44, 47, 62 i 70, z 2023 r. poz. 41 oraz z 2024 r. poz. 1 i 16.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-15
  • Data wejścia w życie: 2024-05-15
  • Data obowiązywania: 2024-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA