REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 25

ZARZĄDZENIE NR 17
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie powierzenia Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej z siedzibą w Rzymie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej z siedzibą w Watykanie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powierza się Kierownikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej z siedzibą w Rzymie następujące obowiązki w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej z siedzibą w Watykanie:

1) przygotowywanie projektów planów finansowych oraz ich korekt w zakresie wydatków, dochodów oraz dochodów gromadzonych zgodnie z art. 163 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

3) zatwierdzanie dokumentów finansowo-księgowych pod względem formalno-rachunkowym i do wypłaty;

4) nadzór nad realizacją planów finansowych;

5) sporządzanie wewnętrznych dokumentów księgowych oraz raportów kasowych i bankowych;

6) gromadzenie środków finansowych, w szczególności naliczanie należności i przyjmowanie wpłat;

7) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

8) przygotowywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i budżetowych, sprawozdań wynikających z wewnętrznych przepisów o nadzorze nad działalnością finansową placówek zagranicznych oraz przygotowywanie na zlecenie komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych dokumentów w zakresie wykorzystanie środków budżetowych;

9) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598 oraz z 2024 r. poz. 619) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342).

§ 2.

Wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 1 pkt 1 i 8, odbywa się w uzgodnieniu z Kierownikiem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej z siedzibą w Watykanie.

§ 3.

Traci moc zarządzenie nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie powierzenia Kierownikowi Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach Narodów Zjednoczonych w Rzymie obowiązków w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej z siedzibą w Watykanie (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 57).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2024 r.

Minister Spraw Zagranicznych: R.Sikorski


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2713).

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407. 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-05-21
  • Data wejścia w życie: 2024-07-15
  • Data obowiązywania: 2024-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA