REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 29

ZARZĄDZENIE NR 20
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 12 czerwca 2024 r.

w sprawie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234, i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) w związku z § 17 ust. 1 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 września 2015 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2020 r. poz. 72, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje, w drodze decyzji, Minister Spraw Zagranicznych.

§ 2.

1. Do zadań Pełnomocnika należy:

1) formułowanie propozycji mających na celu poprawę polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej;

2) wspieranie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju polsko-niemieckich kontaktów społecznych;

3) współpraca z Koordynatorem do spraw Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej;

4) wspieranie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w dialogu ze stroną niemiecką w obszarze polityki historycznej;

5) monitorowanie stanu realizacji Domu Niemiecko-Polskiego w Berlinie i podejmowanie działań, mających na celu uwzględnienie przez stronę niemiecką polskich interesów w ramach tego projektu;

6) zaangażowanie na rzecz realnego zwiększenia dostępności nauczania języka polskiego w Republice Federalnej Niemiec.

2. Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Spraw Zagranicznych rekomendacje i opinie w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1.

3. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, Pełnomocnik współpracuje z dyrektorami właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz z kierownikami placówek zagranicznych.

§ 3.

Nadzór nad działalnością Pełnomocnika sprawuje sekretarz stanu albo podsekretarz stanu właściwy do spraw polityki europejskiej.

§ 4.

1. Pełnomocnik przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności Ministrowi Spraw Zagranicznych za pośrednictwem sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, o którym mowa w § 3.

2. Pełnomocnik przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

§ 5.

1. Obsługę merytoryczną, kancelaryjno-biurową oraz organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Departament Polityki Europejskiej.

2. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika, w tym koszty podróży służbowych, są pokrywane ze środków budżetowych Departamentu Polityki Europejskiej.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Zagranicznych: R.Sikorski


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2713).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. z 2021 r. poz. 1, 13, 14, 31 i 51, z 2022 r. poz. 1, 44, 47, 62 i 70, z 2023 r. poz. 41 oraz z 2024 r. poz. 1 i 16.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-12
  • Data wejścia w życie: 2024-06-13
  • Data obowiązywania: 2024-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA