REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 9 poz. 83

ZARZĄDZENIE NR 22 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 21 lipca 2008 r.

w sprawie organizacji stałego dyżuru w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z późn. zm.1)), w związku z § 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Infrastruktury Nr 22 z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie systemu stałego dyżuru (Dz. Urz. Ml z 10.03.2008 r. Nr 5, poz. 27) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego „Instrukcję stałego dyżuru”, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

1. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyznaczą po jednym pracowniku do składu stałego dyżuru i w terminie 15 dni od dnia ogłoszenia zarządzenia przekażą do Dyrektora Biura Spraw Obronnych dane o wyznaczonym pracowniku, zgodnie z danymi, o których mowa w załączniku nr 3 do „Instrukcji stałego dyżuru”.

2. Wykaz pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, wyznaczonych do składu stałego dyżuru, przechowywany jest w Biurze Spraw Obronnych.

§ 3

Traci moc „Instrukcja stałego dyżuru” z października 2007 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625.

Załącznik 1. [INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU]

Załącznik do zarządzenia Nr 22
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 21 lipca 2008 r. (poz. 83)

INSTRUKCJA STAŁEGO DYŻURU

infoRgrafika

SPIS TREŚCI

Strona

1. ZASADY OGÓLNE

 

1.1. Cel organizacji stałego dyżuru

3

1.2. Zadania realizowane w ramach stałego dyżuru

3

1.3. Skład osobowy i czas pełnienia stałego dyżuru

3

1.4. Miejsce pełnienia stałego dyżuru i jego podległość

4

1.5. Kontrola i nadzór nad stałym dyżurem

4

2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

 

2.1. Uprawnienia osób pełniących stały dyżur

4

2.2. Zadania osób pełniących stały dyżur

5

2.3. Zadania zmiany przyjmującej stały dyżur

5

2.4. Zadania zmiany zdającej stały dyżur

5

2.5. Zadania i obowiązki kierowcy pojazdu przydzielonego na potrzeby stałego dyżuru

6

3. INFORMACJE DODATKOWE

 

3.1. Wykaz załączników

6

Załącznik 1 - Schemat powiadamiania w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego

7

Załącznik 2 - Schemat organizacji łączności z jednostkami poza Urzędem Lotnictwa Cywilnego

8

Załącznik 3 - Wykaz pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego wyznaczonych do stałego dyżuru

9

Załącznik 4 - Wykaz środków transportu stałego dyżuru

10

Załącznik 5 - Stałe czynności zmiany dyżurnej .

11

 

1. ZASADY OGÓLNE

Instrukcja stałego dyżuru w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej „Urzędem”, określa organizację oraz zadania osób wchodzących w skład stałego dyżuru. 

1.1. Cel organizacji stałego dyżuru

Celem organizacji stałego dyżuru jest zapewnienie ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchamiania realizacji zadań związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa, w szczególności:

1.1.1. przekazywanie wykonawcom decyzji i zadań otrzymanych od ministra właściwego ds. transportu i Prezesa Urzędu zgodnie ze schematami, o których mowa w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej instrukcji;

1.1.2. ewidencjonowanie przyjętych i przekazanych decyzji i zadań, o których mowa w pkt 1.1.1;

1.1.3. utrzymywanie łączności z Prezesem Urzędu, stałym dyżurem ministra właściwego do spraw transportu, jednostkami nadzorowanymi przez Prezesa Urzędu (Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”, Polskich Linii Lotniczych „LOT” S. A., Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej) oraz Delegaturami Terenowymi Urzędu zgodnie ze schematem, o którym mowa w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji;

1.1.4. powiadamianie osób wyznaczonych do Zespołu Zarządzania Kryzysowego Urzędu o obowiązku niezwłocznego stawienia się w miejscu pracy.

1.2. Zadania realizowane w ramach stałego dyżuru

Do podstawowych zadań realizowanych w ramach stałego dyżuru należy:

1.2.1. uruchamianie w warunkach wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa, procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej państwa;

1.2.2. przekazywanie decyzji upoważnionych organów w sprawie uruchomienia określonych zadań, wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa;

1.2.3. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz Prezesowi Urzędu informacji o stanie sił uruchamianych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;

1.2.4. przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz Prezesowi Urzędu informacji o stopniu realizacji zadań wynikających z wprowadzania wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

1.3. Skład osobowy i czas pełnienia stałego dyżuru

1.3.1. Funkcjonowanie stałego dyżuru zapewnia Prezes Urzędu wyznaczając jego skład.

1.3.2. Osoby wyznaczane do stałego dyżuru muszą być zatrudnione w Urzędzie na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz posiadać poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej „zastrzeżone”. Wzór wykazu pracowników zamieszczono w załączniku nr 3 do niniejszej instrukcji.

1.3.3. Skład jednej zmiany stałego dyżuru stanowią dwie osoby: kierownik zmiany i dyżurny.

1.3.4. Czas pełnienia stałego dyżuru obejmuje czas od godz. 09.00 do godz. 09.00 dnia następnego.

1.3.5. Stały dyżur pełniony jest w sposób ciągły, od momentu uruchomienia do czasu jego odwołania.

1.4. Miejsce pełnienia stałego dyżuru i jego podległość

1.4.1. Miejscem pełnienia stałego dyżuru jest Centrum Reagowania Kryzysowego znajdujące się w pokoju nr 263, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa.

1.4.2. Osoby pełniące stały dyżur podlegają Prezesowi Urzędu.

1.5. Kontrola i nadzór nad stałym dyżurem

1.5.1. Stały dyżur mogą kontrolować:

1.5.1.1. minister właściwy ds. transportu;

1.5.1.2. Prezes Urzędu;

1.5.1.3. osoby upoważnione przez podmioty, o których mowa w 1.5.1.1 i 1.5.1.2.

1.5.2. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem stałego dyżuru sprawuje w imieniu Prezesa Urzędu Dyrektor Biura Spraw Obronnych (BSO).

1.5.3. Do obowiązków Dyrektora BSO w zakresie, o którym mowa w pkt 1.5.2, należy:

1.5.3.1. przygotowanie stałego dyżuru;

1.5.3.2. nadzór nad dokumentacją i wyposażeniem pomieszczenia stałego dyżuru;

1.5.3.3. udzielanie instruktażu osobom pełniącym stały dyżur;

1.5.3.4. kontrola pełnienia stałego dyżuru;

1.5.3.5. prowadzenie szkoleń z osobami wyznaczonymi do stałego dyżuru;

1.5.3.6. zapewnienie gotowości do wprowadzenia stałego dyżuru zgodnie z otrzymanym poleceniem od Prezesa Urzędu lub ministra właściwego do spraw transportu.

1.5.4. Do uprawnień Dyrektora BSO w zakresie, o którym mowa w pkt 1.5.2, należy egzekwowanie od odpowiednich kierowników komórek organizacyjnych Urzędu:

1.5.4.1. wyznaczenia pracowników do składu stałego dyżuru, zgodnie z warunkami określonymi w pkt 1.3.2,

1.5.4.2. niezbędnych warunków do pracy stałego dyżuru, w szczególności wyposażenia w odpowiedni sprzęt łączności, materiały biurowe, sprzęt logistyczny oraz przydzielenia pojazdu służbowego na potrzeby stałego dyżuru,

1.5.4.3. uczestnictwa osób wyznaczonych do pełnienia stałego dyżuru w szkoleniach i treningach, oraz

1.5.4.4. w przypadkach pilnej potrzeby zachowania ciągłości działania stałego dyżuru, Dyrektor BSO może doraźnie wyznaczyć osoby do pełnienia tego dyżuru.

2. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

2.1. Uprawnienia osób pełniących stały dyżur (kierownika zmiany i dyżurnego):

2.1.1. wydawanie poleceń pracownikom Urzędu w sprawach należących do kompetencji stałego dyżuru podczas nieobecności Prezesa Urzędu;

2.1.2. przyjmowanie i przekazywanie sygnałów związanych z realizacją zadań obronnych z lub do jednostek, o których mowa w pkt 1.1.3;

2.1.3. egzekwowanie od pracowników Urzędu informacji o stanie realizacji decyzji i zadań otrzymanych od ministra właściwego ds. transportu, Prezesa Urzędu oraz ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Urzędu w celu uaktualniania dokumentacji stałego dyżuru;

2.1.4. wykorzystywanie w celach służbowych przydzielonych środków transportowych, o których mowa w załączniku nr 4 do niniejszej instrukcji.

2.2. Zadania osób pełniących stały dyżur:

2.2.1. znajomość Instrukcji stałego dyżuru w Urzędzie;

2.2.2. znajomość struktury organizacyjnej Urzędu;

2.2.3. znajomość aktualnego stanu realizacji decyzji i zadań, o których mowa w pkt 2.1.3;

2.2.4. znajomość sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania zgodnie z „Tabelą sygnałów alarmowych” znajdującą się w pomieszczeniu stałego dyżuru;

2.2.5. umiejętność posługiwania się środkami łączności oraz urządzeniami biurowymi, znajdującymi się na wyposażeniu stałego dyżuru;

2.2.6. utrzymywanie łączności z Prezesem Urzędu i jednostkami, o których mowa w pkt 1.1.3;

2.2.7. przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

2.2.8. osobiste powiadomienie kierownictwa Urzędu o obowiązku stawienia się w miejscu pracy, w kolejności ustalonej w planie powiadamiania;

2.2.9. przyjmowanie oraz przekazywanie adresatom informacji i decyzji;

2.2.10. przyjmowanie sygnałów o zagrożeniach oraz ogłaszanie i odwoływanie alarmów - zgodnie z „Tabelą sygnałów alarmowych”;

2.2.11. opracowanie zbiorczej informacji dobowej oraz osobistego przekazanie tej informacji Prezesowi Urzędu do godz. 8.30;

2.2.12. określenie toku pełnienia dyżuru, w tym stałych czynności, o których mowa w załączniku nr 5 do niniejszej instrukcji;

2.2.13. utrzymanie ciągłości funkcjonowania stałego dyżuru zgodnie z niniejszą instrukcją.

2.3. Zadania zmiany przyjmującej stały dyżur:

2.3.1. przyjęcie dokumentacji stałego dyżuru;

2.3.2. przyjęcie wyposażenia pomieszczeń stałego dyżuru;

2.3.3. sprawdzenie sprawności środków łączności oraz urządzeń biurowych będących na wyposażeniu stałego dyżuru;

2.3.4. sprawdzenie dostępności środków transportu wraz z kierowcami, wyznaczonymi do dyspozycji stałego dyżuru;

2.3.5. zapoznanie się ze zbiorczą informacją dobową, o której mowa w pkt 2.2.11;

2.3.6. potwierdzenie faktu przyjęcia stałego dyżuru w dzienniku działania;

2.4. Zadania zmiany zdającej stały dyżur:

2.4.1. uaktualnienie dziennika działania i przekazanie zmianie przyjmującej stały dyżur;

2.4.2. zapoznanie zmiany przyjmującej stały dyżur ze zbiorczą informacją dobową, o której mowa w pkt 2.2.11;

2.4.3. przedstawienie spraw wymagających dalszego działania w trakcie kolejnej zmiany wraz z ewentualną informacją o sposobie i terminie ich realizacji;

2.4.4. zapoznanie zmiany przyjmującej stały dyżur z miejscem pobytu Prezesa Urzędu oraz wydanych przez niego decyzjach dotyczących stałego dyżuru;

2.4.5. przygotowanie dokumentacji i wyposażenie pomieszczeń do przekazania zmianie przyjmującej stały dyżur;

2.4.6. potwierdzenie faktu przekazania stałego dyżuru w dzienniku działania.

2.5. Zadania i obowiązki kierowcy pojazdu służbowego przydzielonego na potrzeby stałego dyżuru:

2.5.1. pozostanie w dyspozycyjności i utrzymanie kontaktu telefonicznego z osobami pełniącymi stały dyżur;

2.5.2. przewóz osób oraz przesyłek i przedmiotów do miejsca wskazanego przez kierownika zmiany bądź dyżurnego stałego dyżuru;

2.5.3. odpowiada za gotowość pojazdu służbowego przydzielonego przez Prezesa Urzędu zgodnie z wykazem, o którym mowa w załączniku nr 4 do niniejszej instrukcji.

3. INFORMACJE DODATKOWE

3.1. Wykaz załączników

Załącznik 1 - Schemat powiadamiania w ULC

Załącznik 2 - Schemat łączności telefonicznej

Załącznik 3 - Wykaz pracowników Urzędu wyznaczonych do stałego dyżuru

Załącznik 4 - Wykaz środków transportu stałego dyżuru

Załącznik 5 - Stałe czynności zmiany dyżurnej


Załącznik nr 1

SCHEMAT POWIADAMIANIA W ULC

infoRgrafika

Załącznik nr 2

SCHEMAT ŁĄCZNOŚCI TELEFONICZNEJ

infoRgrafika

Załącznik nr 3

WYKAZ
pracowników ULC wyznaczonych do składu stałego dyżuru (wzór)

l.p.

Imię i nazwisko pracownika

Komórka organizacyjna w ULC

Stanowisko

Adres
(miejsce zamieszkania)

Telefon służbowy domowy (komórkowy)

Klauzula poświadczenia
(termin ważności)

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4

WYKAZ
ŚRODKÓW TRANSPORTU STAŁEGO DYŻURU

Lp.

Nazwa i typ pojazdu

Nr rejestracyjny pojazdu

Nazwisko kierowcy

Adres
(miejsce zamieszkania)

Telefon
- służbowy
- domowy

Uwagi

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 5

STAŁE CZYNNOŚCI ZMIANY DYŻURNEJ

I. Ustalenia dotyczące składania codziennych zbiorczych meldunków

W ramach systemu stałych dyżurów ustala się następujący tryb składania codziennych zbiorczych meldunków:

a) do godz. 7.30 składają nadzorowane jednostki organizacyjne lotnictwa cywilnego kierownikowi zmiany (dyżurnemu) stałego dyżuru w Urzędzie;

b) do godz. 8.30 kierownik zmiany stałego dyżuru w Urzędzie składa meldunek Prezesowi Urzędu. Po akceptacji jego treści przez Prezesa Urzędu, składa meldunek do zespołu stałego dyżuru Ministerstwa Infrastruktury;

c) ponadto na polecenie Ministra Infrastruktury, Prezesa Urzędu mogą być wprowadzone meldunki uzupełniające (doraźne), których treść i zakres może odbiegać od codziennych zbiorczych meldunków.

II. Spożywanie posiłków i odpoczynek nocny osób pełniących stały dyżur

1. Spożywanie posiłków i odpoczynek osób pełniących stały dyżur odbywa się w Centrum Reagowania Kryzysowego (CRK) Urzędu lub innych pobliskich właściwych pomieszczeniach.

2. Zmianie dyżurnej przysługuje całodzienne wyżywienie w systemie: śniadanie - obiad - kolacja.

3. Spożywanie posiłków odbywa się w systemie zmianowym - zapewniając stałą obecność osób dyżurnych w Centrum Reagowania Kryzysowego.

4. Odpoczynek nocny dla kierownika zmiany dyżurnej i dyżurnego organizuje się w pokoju nr 263 lub innym, sąsiednim pomieszczeniu w godzinach od 22.00 do 6.00 dnia następnego.

5. Czas i kolejność odpoczynku ustala kierownik zmiany.

III. Inne niezbędne ustalenia

1. W przypadku uruchomienia systemu stałego dyżuru, wyznaczony kierowca samochodu służbowego pozostaje w dyspozycji na telefon w dzień i nocy, do realizacji zadań postawionych przez osoby pełniące stały dyżur.

2. W sytuacjach szczególnych stały dyżur działa następująco:

a) w przypadku pożaru - zgodnie z instrukcją przeciwpożarową;

b) w przypadku niestawienia się osoby (osób) wyznaczonej do pełnienia stałego dyżuru, właściwi ich przełożeni wyznaczą ze składu stałego dyżuru, następną osobę i zapewniają działanie stałego dyżuru w zmienionym składzie do czasu przybycia osoby uzupełniającej zmianę;

c) w przypadku choroby osoby pełniącej stały dyżur - wzywa się pogotowie ratunkowe lub, w zależności od sytuacji i rodzaju choroby - podejmuje się decyzję o przewiezieniu chorego do lekarza lub na pogotowie ratunkowe. W miejsce chorego wzywa się następną osobę ze składu stałego dyżuru;

d) osoby, które kończą stały dyżur o godz. 9.00 zwalnia się w tym dniu od zajęć służbowych (pracy) i udają się na odpoczynek.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-08-01
  • Data wejścia w życie: 2008-07-21
  • Data obowiązywania: 2008-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA