REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 61

ZARZĄDZENIE NR 4
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 11 marca 2009 r.

w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Członka Załogi - CREW MEMBER CERTIFICATE - CMC

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) w związku z pkt 3.67 Załącznika 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.2)), wprowadzonego oświadczeniem rządowym z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie mocy obowiązującej załączników do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1413) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się:

1) procedury stosowane przy wydawaniu Certyfikatu Członka Załogi (CREW MEMBER CERTIFICATE - CMC), o których mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia;

2) wzór wniosku o wydanie Certyfikatu Członka Załogi, o którym mowa w załączniku nr 2 do zarządzenia;

3) wzór Certyfikatu Członka Załogi, o którym mowa w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Członka Załogi - CREW MEMBER CERTIFICATE - CMC.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 20 dni od dnia podpisania.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz Kruszyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829 z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. Nr24, poz. 137i 138, z 1969 r. Nr27, poz. 210 i 211, z 1976 r. Nr21, poz. 130 i 131, Nr 32, poz. 188 i 189 i Nr 39, poz. 227 i 228, z 1984 r. Nr 39, poz. 199 i200, z2000 r. Nr 39, poz. 446 i 447, z2002 r. Nr 58, poz. 527 i 528 oraz z 2003 r. Nr 78, poz. 700 i 701.

Załącznik 1. [PROCEDURY STOSOWANE PRZY WYDAWANIU CERTYFIKATU CZŁONKA ZAŁOGI]

Załączniki do Zarządzenia Nr 4 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 11 marca 2009 r.

Załącznik nr 1

PROCEDURY STOSOWANE PRZY WYDAWANIU CERTYFIKATU CZŁONKA ZAŁOGI

§ 1. Ilekroć w załączniku jest mowa o:

1) Urzędzie - rozumie się przez to Urząd Lotnictwa Cywilnego;

2) CMC - rozumie się przez to Certyfikat Członka Załogi (CREW MEMBER CERTIFICATE) opracowany jako karta identyfikująca członka załogi lotniczej wykonującego zadania w trakcie lotu statku powietrznego na rzecz polskiego przewoźnika lotniczego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej zgodnie z pkt 3.67 część N Załącznika Nr 9 - Ułatwienia, do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.;

3) wniosku - rozumie się przez to wniosek o wydanie CMC, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

4) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;

5) przewoźniku - rozumie się przez to podmiot posiadający certyfikat AOC lub AWC, wydany przez Prezesa Urzędu.

§ 2. CMC wydaje się członkowi załogi lotniczej statku powietrznego wykonującemu czynności zarobkowe na rzecz przewoźnika na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

§ 3. Opłaty za wydanie CMC pobierane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opłaty lotniczej (Dz. U. Nr 176, poz. 1718 z późn. zm.).

§ 4. 1. Wniosek o wydanie CMC dla członka załogi lotniczej statku powietrznego składa zainteresowany przewoźnik do Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, rozpatrywany jest w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym.

3. W celu zapewnienia ochrony lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji, przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, przewoźnik dokonuje sprawdzenia przeszłości osoby ubiegającej się o CMC, zgodnie z pkt 2.2.1.(ii), w związku z pkt 1.5. załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2320/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającego wspólne zasady w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego - Deklaracja międzyinstytucjonalna (Dz. Urz. WE L 355 z 30.12.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 181) i odpowiednią informację zaznacza we wniosku.

§ 5. 1. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania CMC podejmuje Prezes Urzędu.

2. W oparciu o informacje znajdujące się we wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, w szczególności braku sprawdzenia przeszłości, o której mowa w § 4 ust. 3, Prezes Urzędu może podjąć decyzję o odmowie wydania CMC.

§ 6. 1. CMC wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę zawartej na czas określony przez przewoźnika z członkiem załogi lotniczej statku powietrznego, CMC wydaje się na okres trwania tej umowy, jednakże nie dłużej niż okres, o którym mowa w ust. 1.

§ 7. 1. Odbiór CMC następuje w siedzibie Urzędu.

2. W przypadku posiadania CMC przez członka załogi lotniczej statku powietrznego, nowe CMC jest wydawane po zwrocie przez tego członka załogi dotychczasowego CMC.

3. Zwrócone CMC, o którym mowa w ust. 2, podlega zniszczeniu w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym.

§ 8. Z chwilą ustania powodów, dla których CMC zostało wydane, w szczególności w przypadku rozwiązania umowy o pracę lub upływu terminu, na który ta umowa lub umowa cywilnoprawna została zawarta, CMC jest zwracane do Departamentu Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym. § 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 9. 1. Po otrzymaniu informacji o przypadku zniszczenia lub utraty CMC przez członka załogi lotniczej statku powietrznego, Prezes Urzędu powiadamia o tym Straż Graniczną.

2. Do wydania nowego CMC stosuje się odpowiednio przepisy § 4 ust. 1 i 2, § 6, § 7 ust. 1 oraz §8.

§ 10. Rejestr wydanych CMC prowadzony jest w Departamencie Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym.

Załącznik 2.

Załącznik Nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR CERTYFIKATU CZŁONKA ZAŁOGI]

Załącznik Nr 3

WZÓR CERTYFIKATU CZŁONKA ZAŁOGI

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-03-26
  • Data wejścia w życie: 2009-04-01
  • Data obowiązywania: 2009-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA