REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 78

WYTYCZNE NR 5
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 17 lipca 2013 r.

w sprawie opracowywania Indywidualnych Programów Szkolenia (IPS) w Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia (ATO)1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 3 oraz pkt FCL.625 lit. c) i pkt FCL.740 lit. b) Załącznika nr 1 (Cześć-FCL) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/20083) zwanym dalej „rozporządzeniem (UE) nr 1178/2011” oraz pkt AMC1 FCL.625(c) lit. b) i pkt AMC1 FCL.740(b)(1) lit. b) akceptowalnych sposobów potwierdzenia spełnienia wymagań (AMC) oraz materiałów zawierających wytyczne (GM) do Załącznika nr 1 do rozporządzenia (UE) nr 1178/20114), w sytuacjach, o których mowa w § 1 niniejszych wytycznych, zatwierdzona organizacja szkolenia lotniczego, zwana dalej „ATO”, może odstąpić od realizacji pełnego szkolenia lotniczego zarówno teoretycznego, jak i praktycznego oraz opracować i zatwierdzić Indywidualny Program Szkolenia, zwany dalej „IPS”, dla osoby posiadającej udokumentowaną wiedzę i praktykę lotniczą w zakresie niezbędnym do uzyskania licencji lub uprawnienia lotniczego. Celem niniejszych wytycznych jest wskazanie ATO procedury postępowania, określającej sytuacje w jakich możliwym jest sporządzenie IPS oraz zarekomendowanie trybu postępowania przy sporządzaniu IPS.

§ 1.

 ATO może odstąpić od realizacji pełnego szkolenia lotniczego zarówno teoretycznego, jak i praktycznego oraz opracować i zatwierdzić IPS dla osoby posiadającej udokumentowaną wiedzę i praktykę lotniczą w zakresie do uzyskania licencji lub uprawnienia lotniczego w przypadku:

1) wznawiania ważności uprawnienia na typ lub klasę statku powietrznego;

2) wznawiania ważności uprawnienia IR;

3) kontynuowania szkolenia rozpoczętego i przerwanego w innej ATO, za wyjątkiem przypadków określonych w Dodatku 3 pkt 2 Części-FCL do rozporządzenia UE nr 1178/2011 (szkolenie do licencji CPL lub ATPL);

4) szkolenia kandydatów posiadających licencję pilota, na inną kategorię statku powietrznego lub posiadających wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca (np. przy wnioskowaniu o licencję LAPL);

5) wydawania licencji Part-FCL na podstawie licencji państwa trzeciego.

§ 2.

 1. Decyzję o przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o IPS podejmuje Kierownik Szkolenia (zwany dalej: HT) danego ATO, po wcześniejszym dokonaniu wstępnej analizy przedłożonych przez kandydata dokumentów, o których mowa w ust. 2.

2. W zależności od zaistniałej indywidualnie sytuacji, oprócz dokumentów określonych w instrukcjach wykonawczych ATO, zaleca się aby kandydat przedłożył do HT między innymi następujące dokumenty:

1) przy wznawianiu ważności uprawnienia:

- licencję z wpisanym uprawnieniem lub inny dokument potwierdzający wcześniej zdobyte kwalifikacje dotyczące nieważnego uprawnienia;

2) przy kontynuowaniu szkolenia rozpoczętego i przerwanego w innej ATO:

- potwierdzoną przez HT kopię karty przebiegu szkolenia w innej ATO lub zaświadczenie o zakresie odbytego nieukończonego szkolenia;

3) przy szkoleniu kandydatów posiadających licencję pilota, na inną kategorię SP lub posiadających wcześniejsze doświadczenie jako pilot dowódca (dotyczy licencji LAPL):

- dokumenty określone programem szkolenia dla danej licencji;

4) przy wydawaniu licencji Part-FCL na podstawie licencji państwa trzeciego:

- obcą licencję (wraz z jej uwierzytelnionym tłumaczeniem jeżeli ATO uzna to za konieczne) oraz zaświadczenie o zgodności ww. licencji z wymaganiami (standardami określonymi Załącznikiem 1 ICAO, w sytuacji, gdy powyższe nie wynika z treści licencji).

§ 3.

 1. Weryfikacji wiedzy teoretycznej kandydata, polegającej na analizie złożonych przez niego dokumentów oraz przeprowadzeniu wewnętrznego testu wiedzy dokonuje:

1) HT lub

2) Szef instruktorów wyszkolenia teoretycznego (CTKI) lub

3) Instruktor szkolenia teoretycznego wyznaczony do tego zadania przez HT.

2. Od przeprowadzenia wewnętrznego testu wiedzy można odstąpić w przypadku, gdy z analizy dokumentów kandydata wynika, że posiada on ważne zaliczenie egzaminów państwowych lub kontroli wiadomości teoretycznych przeprowadzonej w danej ATO, które pokrywają swoim zakresem wymagane szkolenie teoretyczne. Decyzję w powyższym zakresie podejmuje HT.

§ 4.

 1. Weryfikację umiejętności praktycznych kandydata, polegającą na analizie dokumentów potwierdzających wcześniejsze szkolenia praktyczne oraz dotychczasowe doświadczenie jak również przeprowadzenie lotu kontrolnego, w którym powinny zostać wykonane elementy najważniejsze dla rodzaju i kategorii danej licencji lub uprawnienia, o które kandydat się ubiega, przeprowadza:

1) HT lub

2) Szef instruktorów szkolenia praktycznego (CFI) lub

3) Instruktor szkolenia praktycznego wyznaczony do tego zadania przez HT.

2. Możliwym jest odstąpienie od wykonania lotu kontrolnego z kandydatem w przypadkach, gdy z dokonanej analizy dokumentów dotyczących szkolenia kandydata oraz posiadanego przez niego dotychczasowego doświadczenia praktycznego wynika konieczność przeprowadzenia szkolenia praktycznego uzupełniającego. Decyzję w powyższym zakresie podejmuje HT.

§ 5.

 1. Po dokonaniu analizy wyników weryfikacji, o której mowa w § 3 i 4 wytycznych, zaleca się aby HT podjął odpowiednio decyzję o:

1) ustaleniu zakresu wymaganego doszkolenia teoretycznego lub

2) ustaleniu zakresu wymaganego doszkolenia praktycznego lub

3) ustaleniu zakresu wymaganego doszkolenia teoretycznego i praktycznego.

2. W przypadku, gdy w procesie weryfikacji, o którym mowa w § 3 i 4, oprócz HT biorą udział inne osoby, zaleca się aby analizy wyników tej weryfikacji dokonywał Zespół pod kierownictwem HT, składający się z osób, które oprócz niego uczestniczyły w tym procesie.

§ 6.

 1. IPS opracowuje się w oparciu o weryfikację wiedzy, umiejętności lub udokumentowanej praktyki lotniczej kandydata, w odniesieniu do i w ramach programu szkolenia zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, do użytku w tym ATO, w którym dokonuje się ww. weryfikacji.

2. IPS opracowuje HT lub osoba przez niego wyznaczona.

§ 7.

 IPS zatwierdzony przez HT, jak również podpisane przez HT protokoły z przeprowadzenia kontroli wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych przechowuje się i archiwizuje w ten sam sposób, w jaki przechowywana jest pozostała dokumentacja przebiegu szkolenia w ATO.

§ 8.

 Przeprowadzone i ukończone w oparciu o zatwierdzony IPS szkolenie uzupełniające dla kandydata, ATO potwierdza wydaniem odpowiedniego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego lub praktycznego z jednoczesną rekomendacją do dopuszczenia ww. do państwowego egzaminu teoretycznego lub praktycznego lub wpisu uprawnienia.

§ 9.

 Do zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na podstawie IPS, przekazywanego egzaminatorowi państwowemu komisji egzaminacyjnej, ATO dołącza odpowiednio:

1) poświadczoną przez HT za zgodność z oryginałem kopię IPS;

2) poświadczoną przez HT za zgodność z oryginałem kopię protokołu z kontroli wiedzy teoretycznej lub umiejętności praktycznych, z odpowiednim uzasadnieniem dotyczącym przyczyn zwolnienia kandydata ze szkolenia uzupełniającego, jeżeli powyższe nie stoi w sprzeczności z przepisami rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.

§ 10

. Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

wz. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
Wiceprezes ds. Standardów Lotniczych

Piotr Kasprzyk

 

 

1) Zastrzeżenie prawne: Niniejsze wytyczne Prezesa ULC nie mają mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Stanowią one jedynie źródło wiedzy o sposobach realizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które w ocenie Prezesa ULC będą mogły zostać uznane za spełniające wymagania prawne.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.

3) Dz. U. L 311 z 25.11.2011, s. 1.

4) AMC oraz GM do Załącznika nr 1 (Część-FCL) do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011 wprowadzono Wytycznymi nr 3 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie ogłoszenia akceptowalnych sposobów potwierdzania spełnienia wymagań oraz materiałów zawierających wytyczne do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 (Dz. Urz. ULC z 2012 r., poz. 67).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-22
  • Data wejścia w życie: 2013-07-22
  • Data obowiązywania: 2015-07-14
  • Dokument traci ważność: 2021-03-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA