REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 6

OGŁOSZENIE NR 2
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 21 stycznia 2019 r.

w sprawie opłat lotniskowych na lotnisku Zielona Góra-Babimost

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 77h ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637) ogłasza się, obowiązującą od 25 grudnia 2018 r., taryfę opłat lotniskowych na lotnisku Zielona Góra-Babimost, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

 

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Samson

 

Załącznik 1. [TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU ZIELONA GÓRA-BABIMOST]

Załącznik do ogłoszenia nr 2
Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 21 stycznia 2019 r.

TARYFA OPŁAT LOTNISKOWYCH NA LOTNISKU ZIELONA GÓRA-BABIMOST

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1.1. Opłaty lotniskowe pobierane są przez Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze", zwane dalej "PPL", które jest zarządzającym lotniskiem Zielona Góra-Babimost, wpisanym do rejestru lotnisk prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

1.2. Opłaty lotniskowe są pobierane za korzystanie z obiektów, urządzeń lub usług udostępnianych przez PPL, związanych ze startem, lądowaniem, oświetleniem, parkowaniem statków powietrznych lub obsługą pasażerów. Opłaty lotniskowe pobierane są niezależnie od opłat nawigacyjnych, opłat z tytułu obsługi naziemnej i opłat za inne usługi, nie wymienione w niniejszym dokumencie.

1.3. Opłaty lotniskowe za usługi standardowe składają się z:

a) opłaty za lądowanie,

b) opłaty pasażerskiej,

c) opłaty postojowej.

1.4. Skorzystanie ze świadczonych przez PPL usług, za które są pobierane opłaty lotniskowe, jest jednoznaczne z akceptacją przez usługobiorcę wszystkich opłat i warunków przedstawionych w niniejszym dokumencie.

1.5. Definicje:

1.5.1. Maksymalna masa startowa statku powietrznego (MTOM) - maksymalna masa statku powietrznego dopuszczalna do startu, podana w świadectwie zdatności statku powietrznego w zakresie hałasu, instrukcji użytkowania w locie statku powietrznego lub w innym oficjalnym dokumencie uznanym przez PPL.

1.5.2. Użytkownik statku powietrznego - właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych prowadzonego w państwie, w którym statek powietrzny jest zarejestrowany.

1.5.3. Usługobiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na rzecz której udostępniane są przez PPL obiekty, urządzenia lub usługi, o których mowa w pkt 1.2. Usługobiorcą może być:

a) użytkownik statku powietrznego,

b) inny podmiot eksploatujący statek powietrzny w momencie wykonywania operacji lotniczej, a w szczególności:

- przewoźnik lotniczy, z którego numerem rejsu jest wykonywany lot, a w sytuacji operacji startu lub lądowania wykonywanych w ramach umów o wspólnym oznaczaniu rejsów (code-share) - przewoźnik lotniczy, który faktycznie wykonuje daną operację,

- osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, użytkująca statek powietrzny nie będąc jego właścicielem, na podstawie umowy dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innej o podobnym charakterze, upoważniającej do użytkowania statku powietrznego.

1.5.4. Przewoźnik lotniczy - usługobiorca uprawniony do wykonywania przewozów lotniczych na podstawie koncesji - w przypadku polskiego przewoźnika lotniczego lub na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu obcego państwa - w przypadku obcego przewoźnika lotniczego.

1.5.5. Pasażer - osoba znajdująca się na pokładzie statku powietrznego w momencie wykonywania przez ten statek operacji startu lub lądowania, niebędąca członkiem jego załogi.

1.5.6. Pasażer w tranzycie bezpośrednim - pasażer, który przyleciał na lotnisko Zielona Góra-Babimost i kontynuuje podróż bez opuszczania pokładu statku powietrznego.

1.5.7. Regularne przewozy lotnicze - przewozy lotnicze, w których w każdym locie miejsca w statku powietrznym przeznaczone do przewozu pasażerów, bagażu, towarów lub poczty są publicznie oferowane do nabycia, a przewóz jest wykonywany między tymi samymi punktami według opublikowanego rozkładu lotów albo w stałych odstępach czasu lub z częstotliwością wskazującą na regularność lotów.

1.5.8. Lot handlowy - lot związany z lądowaniem handlowym, tj. lądowaniem w celu zabrania lub pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów lub poczty, przewożonych odpłatnie.

1.5.9. Lot rozkładowy - lot handlowy, oznaczony kodem rodzaju lotu "J" (dla lotu pasażerskiego), wykonywany w celu regularnego przewozu lotniczego przez przewoźnika posiadającego wymagane przez polskie prawo uprawnienia do wykonywania regularnego przewozu lotniczego na trasie, na której lot ten jest wykonywany.

1.5.10. Lot szkolny - lot wykonywany przez kandydatów na członków personelu lotniczego lub przez członków personelu lotniczego w celu nabycia określonych kwalifikacji lotniczych.

1.5.11. Operacja "touch and go" - operacja polegająca na lądowaniu statku powietrznego, bezpośrednio po którym następuje start, bez zatrzymania i opuszczenia przez ten statek powietrzny drogi startowej.

1.6. Do podanych stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami prawa polskiego, obowiązującymi w dniu wykonania usługi. Na dzień publikacji stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się do usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym. Do pozostałych usług stosuje się stawkę podatku VAT w wysokości 23%. Warunkiem zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 0% jest:

a) w odniesieniu do przewoźników mających siedzibę działalności gospodarczej na terytorium Polski - umieszczenie przewoźnika na liście przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej,

b) w odniesieniu do przewoźników niemających siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski - posiadanie uprawnień do wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym na podstawie odpowiedniego aktu właściwego organu państwa siedziby tego przewoźnika, w szczególności koncesji lub certyfikatu przewoźnika lotniczego lub wpisanie przewoźnika na liście przewoźników wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym, ogłoszonej przez właściwy organ państwa siedziby danego przewoźnika.

1.7. Usługobiorcy zobowiązani są do przesyłania do PPL - Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost, aktualnych informacji dotyczących statków powietrznych, które będą użytkować w lotach na lotnisko Zielona Góra-Babimost, z podaniem ich znaków rejestracyjnych, typu i wersji, MTOM oraz liczby miejsc pasażerskich, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanego rozpoczęcia wykonywania lotów. Niezwłocznie należy przekazywać informacje aktualizujące, jeżeli nastąpiły zmiany.

1.8. Do informacji, o których mowa w pkt 1.7., należy dołączyć dokument, o którym mowa w pkt 1.5.1., zawierający oficjalne potwierdzenie MTOM.

1.9. Dla celów naliczania opłat lotniskowych wykorzystywane będą dane zawarte w będących w posiadaniu PPL - Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost dokumentach, o których mowa w pkt 1.8., z najpóźniejszą datą wystawienia. Jeśli jeden dokument lub kilka dokumentów z tą samą najpóźniejszą datą zawierają kilka MTOM, dla celów naliczania opłat lotniskowych będzie brana pod uwagę najwyższa z nich. Aktualne informacje zawarte w tych dokumentach będą uwzględniane przy naliczaniu opłat lotniskowych wyłącznie za usługi wykonane od dnia następnego po ich otrzymaniu przez PPL - Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost, z zastrzeżeniem pkt 1.11.

1.10. Przewoźnicy niemający siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski są zobowiązani do przesłania do PPL - Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost dokumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w pkt 1.6.b). Uprawnienia te będą zastosowane począwszy od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego, w trakcie którego wpłynął do PPL - Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost potwierdzający je dokument, o ile w tym czasie obowiązywały, z zastrzeżeniem pkt 1.11.

1.11. Usługobiorca dokonujący płatności z tytułu opłat lotniskowych w "Punkcie pobierania opłat lotniskowych" jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 1.8. i 1.10. przed wystawieniem faktury.

1.12. Jeżeli usługobiorca nie przekazał do PPL - Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost dokumentów zgodnie z pkt 1.8. lub nie przedstawił tych dokumentów zgodnie z pkt 1.11., dla celów naliczania opłat lotniskowych będzie przyjęta największa istniejąca MTOM danego typu i wersji statku powietrznego według danych posiadanych przez PPL - Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost. Przekazanie tych informacji po dniu wykonania lotu nie uprawnia do dokonania korekty naliczonej opłaty i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tego tytułu, z wyjątkiem operacji lądowania w sytuacjach awaryjnych.

1.13. Niniejsze opłaty obowiązują od 25 grudnia 2018 r.

2. OPŁATY ZA USŁUGI STANDARDOWE

2.1. OPŁATA ZA LĄDOWANIE

2.1.1. Opłata za lądowanie obejmuje udostępnienie i utrzymanie obiektów i urządzeń lotniska Zielona Góra-Babimost w celu wykonania operacji lądowania i startu statku powietrznego oraz standardowe usługi służb lotniskowych związane z obsługą tych operacji, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

2.1.2. Opłata jest pobierana za każde lądowanie statku powietrznego na lotnisku Zielona Góra-Babimost od usługobiorcy wykonującego lądowanie.

2.1.3. Wysokość opłaty za lądowanie wynosi:

Jednostka nauczenia opłaty

Stawka opłaty

dla statków powietrznych o MTOM do 2 ton włącznie (z wyjątkiem śmigłowców)

za każde lądowanie (niezależnie od MTOM statku powietrznego)

50,00 PLN

dla statków powietrznych o MTOM powyżej 2 ton (z wyjątkiem śmigłowców)

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego

30,00 PLN

dla śmigłowców

za każdą rozpoczętą tonę MTOM

15,00 PLN

 

2.2. OPŁATA PASAŻERSKA

2.2.1. Opłata pasażerska obejmuje udostępnienie i utrzymanie obiektów i urządzeń lotniska Zielona Góra-Babimost związanych z obsługą pasażerów odlatujących, przylatujących i tranzytowych w celu rozpoczęcia, zakończenia lub kontynuacji ich podróży lotniczej oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej, w tym standardowe usługi ochrony i kontroli bezpieczeństwa pasażerów i ich bagażu.

2.2.2. Opłata pasażerska jest pobierana za każdego pasażera znajdującego się na pokładzie statku powietrznego w momencie startu z lotniska Zielona Góra-Babimost od usługobiorcy wykonującego start, z zastrzeżeniem pkt 2.2.4.

2.2.3. Wysokość opłaty pasażerskiej wynosi:

za każdego pasażera

24,00 PLN

 

2.2.4. Opłaty pasażerskiej nie pobiera się za:

a) pasażerów w tranzycie bezpośrednim,

b) dzieci do lat 2.

2.2.5. Usługobiorca jest zobowiązany do przesyłania do PPL depesz w formacie AHM IATA, zawierających wszystkie dane o liczbie pasażerów odlatujących, przylatujących, tranzytowych i w tranzycie bezpośrednim, niezbędne do prawidłowego naliczenia opłaty pasażerskiej oraz zniżek od tej opłaty, w czasie zapewniającym odbiór tych depesz przez PPL w ciągu 1 h od czasu ATOT (Actual Take-Off Time). Brak depesz lub danych może skutkować naliczeniem opłaty pasażerskiej w wysokości równej iloczynowi stawki opłaty pasażerskiej określonej w pkt 2.2.3. i maksymalnej liczby miejsc pasażerskich w statku powietrznym danego typu i wersji (według danych posiadanych przez PPL - Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost) oraz brakiem naliczenia zniżek od opłaty pasażerskiej. Wymóg ten nie dotyczy lotów lotnictwa ogólnego (ang. "general aviation").

2.3. OPŁATA POSTOJOWA

2.3.1. Opłata postojowa obejmuje udostępnienie i utrzymanie miejsca do postoju statku powietrznego na płycie postojowej lotniska Zielona Góra-Babimost oraz standardowe usługi służb lotniskowych z tym związane, z wyjątkiem usług obsługi naziemnej.

2.3.2. Wysokość opłaty postojowej wynosi:

Jednostka nauczenia opłaty

Stawka opłaty

dla statków powietrznych o MTOM do 2 ton włącznie

za każde rozpoczęte 24 godziny postoju

8,00 PLN

dla statków powietrznych o MTOM powyżej 2 ton

za każdą rozpoczętą tonę MTOM statku powietrznego i każde rozpoczęte 24 godziny postoju

4,00 PLN

 

2.3.3. Nie pobiera się opłaty postojowej za postój trwający do 4 godzin włącznie.

2.3.4. Czas postoju jest liczony od momentu zatrzymania się statku powietrznego na płycie postojowej po lądowaniu do momentu rozpoczęcia kołowania lub holowania statku powietrznego do startu lub na stanowisko odladzania przed startem. Zmiana stanowiska postojowego stanowi kontynuację rozpoczętego postoju, a czas kołowania lub holowania statku powietrznego między stanowiskami wlicza się do łącznego czasu postoju. Jeśli po odladzaniu zaistnieje konieczność kontynuacji postoju, czas od momentu zatrzymania się statku powietrznego po powrocie na płytę postojową do ponownego rozpoczęcia kołowania lub holowania do startu lub na stanowisko odladzania przed startem dolicza się do łącznego czasu postoju.

2.3.5. Czas postoju jest obliczany na podstawie danych ewidencjonowanych przez PPL.

2.3.6. Opłata postojowa za dany postój jest pobierana od usługobiorcy, który wykonał start kończący ten postój.

2.3.7. Opłatę postojową podwyższa się o 100% w razie zatrzymania statku powietrznego w celu zabezpieczenia roszczenia z tytułu opłat lotniskowych należnych od użytkownika statku powietrznego i szkód wyrządzonych przez niego na lotnisku.

2.4. ODSTĘPSTWA

2.4.1. Nie pobiera się opłat lotniskowych od podmiotu realizującego w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotu:

1) w celu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego, chyba że lot ten jest wykonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- HOSP (lot statku powietrznego wykonywany w celu niesienia pomocy medycznej zgłoszony przez odpowiednie służby medyczne), lub

- SAR (lot statku powietrznego wykonującego akcję poszukiwawczą-ratowniczą), lub

- HUM (lot statku powietrznego biorącego udział w akcji humanitarnej), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

2) w przypadkach ochrony granic, zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego - potwierdzonego:

a) statusem lotu:

- STATE (lot państwowego i cywilnego statku powietrznego w misjach wojskowych, policyjnych, celnych lub Straży Granicznej), lub

- GARDA (hasło, na jakie statek powietrzny wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem powszechnym, porządkiem publicznym i ochroną granicy), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu;

3) wyłącznie w celu przewozu, w oficjalnej misji, panującego monarchy i jego najbliższej rodziny, głowy państwa, przewodniczącego parlamentu lub jego izby, szefa rządu lub osoby zajmującej stanowisko równorzędne - potwierdzonego:

a) statusem lotu HEAD (lot polskiego statku powietrznego nadany przez Szefa Biura Ochrony Rządu), lub

b) odpowiednią uwagą w planie lotu.

2.4.2. Podmiot realizujący w interesie publicznym zadania związane z wykonaniem lotów, o których mowa w pkt 2.4.1., potwierdza prawo do skorzystania ze zwolnienia z opłat lotniskowych, przesyłając pocztą elektroniczną do PPL, nie później niż w ciągu 24 godzin od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą do pobierania opłat lotniskowych, kopię planu lotu. Jeśli kopia planu lotu zawierająca informację o statusie lotu uprawniającym do zwolnienia lub odpowiednią uwagę nie zostanie przesłana lub zostanie przesłana po upływie tego terminu, podmiot ten jest zobowiązany do zapłaty wszystkich opłat lotniskowych w pełnej wysokości. Przekazanie kopii planu lotu po upływie powyższego terminu nie uprawnia do dokonania korekty naliczonej opłaty i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji z tego tytułu. Dla potwierdzenia prawa do skorzystania ze zwolnienia z opłat lotniskowych lotów o statusie STATE wystarczające jest przesłanie do PPL - Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost planu lotu w systemie AFTN.

3. ZNIŻKI

3.1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1.1.Zniżki stosuje się na zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji w odniesieniu do każdego usługobiorcy spełniającego określone poniżej warunki i kryteria udzielania zniżek.

3.1.2. Zniżki udzielane są po spełnieniu łącznie warunków szczegółowych określonych dla każdej ze zniżek i warunków dodatkowych, o których mowa w pkt 3.5.

3.2. Zniżka dla nowych tras

3.2.1. Zniżka od opłaty za lądowanie dla nowych tras jest udzielana w wysokości:

Rok wykonywania lotów na nowej trasie

1

2

3

Wysokość zniżki:

85%

75%

50%

 

3.2.2. Zniżka od opłaty pasażerskiej dla nowych tras jest udzielana w wysokości:

Rok wykonywania lotów na nowej trasie

1

2

3

Wysokość zniżki:

30%

20%

10%

 

3.2.3. Za nową trasę uznaje się trasę z lotniska Zielona Góra-Babimost do portu lotniczego, do którego w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia na tej trasie nie były wykonywane pasażerskie loty rozkładowe.

3.2.4. Zniżka jest udzielana wyłącznie przewoźnikowi lotniczemu w odniesieniu do pasażerskich lotów rozkładowych, wykonywanych przez niego na danej trasie z częstotliwością nie mniejszą, niż jeden raz w tygodniu, jeżeli przewoźnik ten oferuje publicznie do nabycia średnio w ciągu miesiąca kalendarzowego nie mniej niż 50% miejsc pasażerskich oferowanych przez niego w tych lotach na tej trasie. Ponadto przewóz przez tego przewoźnika przynajmniej 50% pasażerów na tej trasie w ciągu sezonu rozkładowego musi być wykonany na podstawie biletów oferowanych publicznie do nabycia przez tego przewoźnika.

3.2.5. Na żądanie PPL przewoźnik jest zobowiązany do wykazania, w szczególności przez umożliwienie PPL wglądu do wewnętrznej dokumentacji, spełnienia wymogów, o których mowa w pkt 3.2.4.

3.2.6. Przewoźnik, który nie będzie w stanie wykazać spełnienia na danej trasie wymogów, o których mowa w pkt 3.2.4., nie uzyska wnioskowanej zniżki, o której mowa w pkt 3.2.1. i 3.2.2., a jeśli uzyskał ją wcześniej, będzie zobowiązany do jej zwrotu w odniesieniu do tej trasy.

3.2.7. Zniżka na danej trasie jest udzielana każdemu przewoźnikowi lotniczemu, niezależnie od przyznania zniżki na tej trasie innym przewoźnikom, spełniającemu warunki określone w pkt 3.2.4. i rozpoczynającemu wykonywanie pasażerskich lotów rozkładowych w okresie obowiązywania zniżki na tej trasie.

3.2.8. Okres obowiązywania zniżki dla danej trasy rozpoczyna się od dnia wykonania pierwszego pasażerskiego lotu rozkładowego na tej trasie.

3.2.9. Jeżeli w czasie krótszym niż 30 dni od rozpoczęcia okresu obowiązywania zniżki na danej trasie wykonywanie pasażerskich lotów rozkładowych zostanie wstrzymane, okres obowiązywania zniżki rozpoczyna się ponownie od dnia ich uruchomienia przez innego przewoźnika.

3.2.10. Zniżka nie przysługuje przewoźnikowi, który w ciągu 1 roku przed datą rozpoczęcia lotów na nowej trasie zaprzestał wykonywania pasażerskich lotów rozkładowych na trasie do innego portu lotniczego, obsługującego tę samą konurbację niespełniającej kryteriów nowej trasy, jeżeli spowodowało to całkowitą likwidację połączenia do tego portu z lotniska Zielona Góra-Babimost. Jeżeli jednak trasa zlikwidowana spełniała kryteria nowej trasy, to przewoźnik zachowuje prawo do zniżki dla nowych tras w okresie:

a) do 5 lat od rozpoczęcia udzielania zniżki na trasie zlikwidowanej, jeśli na nowej trasie w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia nie były wykonywane pasażerskie loty rozkładowe,

b) do 5 lat od dnia wykonania pierwszego lotu handlowego w celu pasażerskiego regularnego przewozu lotniczego na nowej trasie, jeśli były na niej w ciągu 1 roku przed datą uruchomienia połączenia wykonywane pasażerskie loty rozkładowe.

3.3. POZOSTAŁE ZNIŻKI

3.3.1. Udziela się zniżki od opłaty za lądowanie dla operacji "touch and go" w wysokości 90%.

3.3.2. Udziela się zniżki od opłaty za lądowanie w lotach szkolnych w następującej wysokości:

Liczba lądowań w lotach szkolnych wykonanych przez danego usługobiorcę w roku kalendarzowym na lotnisku Zielona Góra-Babimost

Wysokość zniżki

do 4 000 włącznie

50%

powyżej 4 000 do 5 000 włącznie

55%

powyżej 5 000

60%

 

Zniżka nie dotyczy operacji, o których mowa w pkt 3.3.1. Przy ustalaniu wysokości zniżki nie uwzględnia się operacji, o których mowa w pkt 3.3.1.

3.3.3. Wysokość zniżki, o której mowa w pkt 3.3.2. dotyczy wszystkich lądowań w lotach szkolnych wykonanych przez danego usługobiorcę w danym roku kalendarzowym. Zniżka w wysokości 50% jest udzielana na bieżąco. Po przekroczeniu przez usługobiorcę liczby 4 000 operacji zniżka w wysokości powyżej 50% jest udzielana po zakończeniu roku kalendarzowego. Wysokość zniżki należnej danemu usługobiorcy zostanie obliczona przez PPL nie później niż 2 miesiące po zakończeniu roku kalendarzowego, którego dotyczy.

Powstała z tytułu udzielonej zniżki nadpłata jest zaliczana na poczet aktualnych lub przyszłych należności usługobiorcy z tytułu opłat lotniskowych. W przypadku zakończenia wykonywania przez danego usługobiorcę lotów na lotnisko Zielona Góra-Babimost i braku należności z tytułu opłat lotniskowych, nadpłata zostanie zwrócona na rachunek usługobiorcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy po terminie naliczenia zniżki.

3.3.4. Udziela się zniżki w wysokości 99% od opłaty za lądowanie statku powietrznego, jeśli zaistniała konieczność jego powrotu, bez żadnego międzylądowania, na lotnisko Zielona Góra-Babimost z przyczyn meteorologicznych lub w sytuacjach awaryjnych (w szczególności usterka techniczna statku powietrznego lub nagła choroba pasażera, lub członka załogi).

3.4. WNIOSKI O UDZIELENIE ZNIŻEK

Przyznanie zniżek, o których mowa w pkt 3.2. i 3.3.2. następuje na pisemny wniosek zainteresowanego usługobiorcy, zgodny ze wzorem ustalonym przez PPL, dostępnym na stronie internetowej www.polish-airports.com, złożony najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem lotów, których dotyczy zniżka. Zniżka jest udzielana nie wcześniej niż od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku do PPL - Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost. Pozostałe zniżki stosowane są bez konieczności składania wniosku.

3.5. POSTANOWIENIA DODATKOWE

3.5.1. Zniżki są uwzględniane na bieżąco w momencie naliczania opłat lotniskowych, z zastrzeżeniem pkt 3.3.3.

3.5.2. Wstrzymuje się udzielanie zniżek, o których mowa w pkt 3.2. i 3.3.2. usługobiorcy, który w ciągu kolejnych sześciu miesięcy kalendarzowych w okresie korzystania ze zniżek, więcej niż w dwóch okresach rozliczeniowych opóźnił płatności na rzecz PPL z tytułu opłat lotniskowych na lotnisku Zielona Góra-Babimost o więcej niż 5 dni w stosunku do terminów płatności wskazanych na fakturach. Usługobiorca ten może ponownie uzyskać zniżkę od następnego miesiąca po 3 miesiącach terminowego regulowania należności wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych na lotnisku Zielona Góra-Babimost, pod warunkiem całkowitego uregulowania wszystkich wymagalnych zobowiązań wobec PPL z tytułu opłat lotniskowych na tym lotnisku. Dotyczy to zarówno zniżek, z których przewoźnik korzysta, jak i zniżek, o które wnioskuje, z zastrzeżeniem pkt 3.5.3.

3.5.3. Wniosek, o którym mowa w pkt 3.4., od przewoźnika który w dniu złożenia wniosku nie korzysta z żadnej zniżki, zostanie przyjęty tylko pod warunkiem, że przewoźnik ten w dniu złożenia wniosku nie ma wymagalnych zobowiązań z tytułu opłat lotniskowych na lotnisku Zielona Góra-Babimost. Przewoźnik może złożyć taki wniosek po uregulowaniu powyższych zobowiązań w pełnej wysokości.

3.5.4. Dla celów decyzji o wstrzymaniu lub braku udzielenia zniżek nie są brane pod uwagę opóźnienia płatności o wartości nieprzekraczającej 1% wartości zobowiązań z tytułu opłat lotniskowych danego przewoźnika w danym okresie rozliczeniowym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-01-21
  • Data wejścia w życie: 2018-12-25
  • Data obowiązywania: 2020-12-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA