Kategorie

Dzienniki Urzędowe

WYTYCZNE NR 7
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO

z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 16 i art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970 oraz z 2021 r. poz. 784 i 847) oraz art. 56 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) Nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE. L 212 z 22.08.2018, str. 1) w związku z zawarciem w dniu 6 listopada 2019 r. Porozumienia administracyjnego, dotyczącego powierzenia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej niektórych kompetencji właściwego organu, w celu realizacji zadań określonych w art. 18 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 45, z późn. zm.1) ), zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 18 maja 2020 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 30 lipca 2020 r. ogłasza się, co następuje:

§ 1.

W celu realizacji obowiązków wynikających z art. 18 lit. a-e oraz g-k i m oraz art. 20-22 rozporządzenia nr 2019/947/UE z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych, mając na względzie art. 21 ustawy z dnia 3 lipca 2002 - Prawo lotnicze, art. 56 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) Nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 oraz zawarcie w dniu 6 listopada 2019 r. Porozumienia administracyjnego, zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 18 maja 2020 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 30 lipca 2020 r., zaleca się stosowanie niniejszych wytycznych.

§ 2.

Wytyczne określają:

1) warunki wykonywania operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii "otwartej" i kategorii "szczególnej", w tym w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego - stanowiące załącznik nr 1 do wytycznych;

2) sposób prowadzenia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego rejestru operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych - stanowiący załącznik nr 2 do wytycznych;

3) sposób wyznaczania oraz uznawania przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego podmiotów przeprowadzających szkolenia i egzaminy uprawniające do uzyskania kompetencji pilota do wykonywania operacji w kategorii "szczególnej" - stanowiący załącznika nr 3 do wytycznych;

4) rodzaje oraz sposób wydawania dokumentów potwierdzających kompetencje pilotów bezzałogowych statków powietrznych uprawniających do wykonywania operacji systemami bezzałogowych statków powietrznych w kategorii "otwartej" i "szczególnej" oraz sposób przeprowadzania szkoleń i egzaminów, w celu uzyskania tych kompetencji - stanowiący załącznik nr 4 do wytycznych;

5) sposób przeprowadzania konwersji dokumentów wydanych do dnia 30 grudnia 2020 r. operatorom bezzałogowych statków powietrznych UAVO, na podstawie przepisów ustawy - Prawo lotnicze oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, pozwalających na wykonywanie operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w terminach przewidzianych w art. 20-23 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych - stanowiący załącznik nr 5 do wytycznych.

§ 3.

Użyte w wytycznych określenia i skróty oznaczają:

1) bezpieczna odległość - odległość bezzałogowego statku powietrznego od innych statków powietrznych, przeszkód, osób postronnych lub zwierząt, umożliwiającą uniknięcie kolizji, wynikającą z analizy panujących warunków meteorologicznych, otoczenia i przeszkód znajdujących się w obszarze wykonywania operacji oraz rodzaju używanego bezzałogowego statku powietrznego i kwalifikacji pilota;

2) kontakt wzrokowy nieuzbrojonym okiem - obserwację wzrokową prowadzoną przez pilota lub obserwatora bez używania przyrządów optycznych, z wyłączeniem szkieł korekcyjnych noszonych w celu korekcji posiadanej wady wzroku;

3) kategoria "otwarta" - kategorię operacji wykonywanej systemem bezzałogowego statku powietrznego, określona w art. 4 rozporządzenia nr 2019/947/UE;

4) kategoria "szczególna" - kategorię operacji wykonywanej systemem bezzałogowego statku powietrznego, określona w art. 5 rozporządzenia nr 2019/947/UE;

5) kategoria "certyfikowana" - kategorię operacji wykonywanej systemem bezzałogowego statku powietrznego, określona w art. 6 rozporządzenia nr 2019/947/UE;

6) model latający - system bezzałogowego statku powietrznego wykorzystywany do operacji wykonywanych w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego zgodnie z zezwoleniem, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia nr 2019/947/UE;

7) obserwator - obserwatora bezzałogowego statku powietrznego w rozumieniu art. 2 pkt 24 lub pkt 25 rozporządzenia nr 2019/947/UE;

8) operacja automatyczna - operację, w której bezzałogowy statek powietrzny w sposób automatyczny realizuje start i lądowanie w wyznaczonym miejscu oraz lot po zaprogramowanej trasie, gdy pilot jedynie pełni zdalny nadzór nad operacją, zachowując możliwość niezwłocznego przejęcia zdalnego sterowania bezzałogowym statkiem powietrznym lub podjęcia innych działań na wypadek wystąpienia sytuacji niebezpiecznej;

9) operacja autonomiczna - operację autonomiczną w rozumieniu art. 2 pkt 17 rozporządzenia nr 2019/947/UE;

10) pilot - pilota bezzałogowego statku powietrznego w rozumieniu art. 3 pkt 31 rozporządzenia nr 2018/1139/UE;

11) rozporządzenie nr 2018/1139/UE - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) Nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91;

12) rozporządzenie nr 2019/947/UE - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych;

13) system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576), będący unikalnym formatem cyfrowym w rozumieniu art. 15 ust. 3 rozporządzenia nr 2019/947/UE;

14) szczególna ostrożność - ostrożność polegającą na zwiększeniu uwagi, dostosowaniu zachowania pilota lub zabezpieczenia i przystosowania miejsca startu i lądowania bezzałogowego statku powietrznego lub terenu, nad którym lot się odbywa, do warunków i sytuacji zmieniających się podczas wykonywania operacji, w stopniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie lotu;

15) środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

16) wyznaczony podmiot - kwalifikowaną jednostkę, o której mowa w art. 3 pkt 11 rozporządzenia nr 2018/1139/UE), wyznaczoną przez Prezesa Urzędu do przeprowadzania:

a) dodatkowego egzaminu teoretycznego dla operacji w podkategorii A2 kategorii "otwartej", o którym mowa w UAS.OPEN.030 pkt 2 lit. c części A załącznika do rozporządzenia 2019/947/UE, albo

b) szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz egzaminu teoretycznego i praktycznego, oraz wydawania certyfikatu wiedzy teoretycznej i potwierdzenia ukończenia szkolenia praktycznego, w przypadku wykonywania operacji w kategorii "szczególnej", o których mowa w UAS.SPEC.050 pkt 1 lit. d ppkt (i), (iii) i (iv) części B załącznika do rozporządzenia lub UAS.STS-01.020, lub UAS.STS-02.020 dodatku 1 do załącznika lub w zezwoleniu na operację, o którym mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 2019/947/UE lub krajowych scenariuszach standardowych;

17) uznany podmiot - podmiot, który złożył oświadczenie, określone w dodatku 6 załącznika do rozporządzenia nr 2019/947/UE lub oświadczenie, o którym mowa w krajowych scenariuszach standardowych, w celu prowadzenia szkolenia praktycznego i oceny umiejętności praktycznych pilotów bezzałogowych statków powietrznych w przypadku wykonywania operacji w kategorii "szczególnej", który otrzymał od Prezesa Urzędu potwierdzenie odbioru i kompletności tego oświadczenia;

18) Prezes Urzędu - Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

19) Agencja - Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

§ 4.

Uchyla się wytyczne nr 25 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobów wykonywania operacji przy użyciu systemów bezzałogowych statków powietrznych w związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych.

§ 5.

Wytyczne są publikowane w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

§ 6.

Wytyczne wchodzą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Piotr Samson


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 255 z 04.10.2019, str. 11, Dz. Urz. UE L 150 z 13.05.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 176 z 05.06.2020, str. 13.

Załącznik 1. [Wykonywanie operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii „otwartej” i kategorii „szczególnej”, w tym w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego]

Załączniki do wytycznych nr 7 Prezesa
Urzędu Lotnictwa Cywilnego
z dnia 9 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1

Wykonywanie operacji z użyciem systemu bezzałogowego statku powietrznego w kategorii "otwartej" i kategorii "szczególnej", w tym w ramach klubów i stowarzyszeń modelarstwa lotniczego

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Rejestr operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych]

Załącznik nr 2

Rejestr operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 3. [Wyznaczone podmioty i uznane podmioty]

Załącznik nr 3

Wyznaczone podmioty i uznane podmioty

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 4. [Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pilotów bezzałogowych statków powietrznych, szkolenia i egzaminy]

Załącznik nr 4

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje pilotów bezzałogowych statków powietrznych, szkolenia i egzaminy

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Załącznik 5. [Sposób przeprowadzenia konwersji dokumentów wydanych do dnia 30 grudnia 2020 r. dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych UAVO]

Załącznik nr 5

Sposób przeprowadzenia konwersji dokumentów wydanych do dnia 30 grudnia 2020 r. dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych UAVO

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe