REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 23

UCHWAŁA NR 344/2023
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie „Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze na rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, 825, 1705 i 1723) oraz art. 12 ust. 1b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się „Regulamin Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Pozostają w mocy wszelkie czynności podjęte na podstawie Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, stanowiącego załącznik do uchwały uchylanej w § 5, oraz inne utrzymane w mocy czynności dotyczące organizacji i funkcjonowania Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „Sądem Polubownym", w tym:

1) powołania mediatorów i arbitrów Sądu Polubownego,

2) powołanie Prezesa Sądu Polubownego,

3) powołanie Sekretarza Sądu Polubownego,

4) czynności w toku postępowań przed Sądem Polubownym wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia niniejszej uchwały

- o ile nie zostały odwołane lub nie wygasły przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

2. Kadencja arbitrów i mediatorów Sądu Polubownego, wpisanych w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały odpowiednio na „Listę arbitrów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego" oraz „Listę mediatorów Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego", nie ulega przerwaniu.

3. Kadencja Prezesa Sądu Polubownego pełniącego funkcję w dniu wejścia w życie uchwały nie ulega przerwaniu.

§ 3.

Do postępowań przed Sądem Polubownym, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, stosuje się regulamin, o którym mowa w § 1, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 5.

Traci moc uchwała nr 106/2019 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie „Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego" (Dz. Urz. KNF z 2021 r. poz. 37).

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W imieniu
Komisji Nadzoru Finansowego
Jacek Jastrzębski

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik 1. [REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO]

Załącznik do uchwały nr 344/2023
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 września 2023 r.
(poz. 23)

REGULAMIN SĄDU POLUBOWNEGO PRZY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-25
  • Data wejścia w życie: 2023-10-10
  • Data obowiązywania: 2023-11-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA