REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 28

UCHWAŁA NR 398/2023
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 27 października 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze na rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, 825, 1705, 1723 i 1843) oraz art. 12 ust. 1b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 344/2023 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 września 2023 r. w sprawie „Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego" (Dz. Urz. KNF poz. 23), w załączniku do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prezes Sądu Polubownego z urzędu pełni funkcję arbitra, o ile spełnia wymogi określone w ust. 1 oraz w § 8. Zaprzestanie pełnienia funkcji Prezesa Sądu Polubownego nie wpływa na pełnienie funkcji arbitra w danej kadencji.";

2) w § 8 w ust. 1 uchyla się pkt 6;

3) w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) spełniająca wymogi określone w § 8 ust. 1 pkt 2-5.";

4) w § 10:

a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Arbitrów i mediatorów powołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Sądu Polubownego, kierując się w szczególności potrzebami Sądu Polubownego danej kadencji, w tym spodziewaną liczbą i charakterem spraw, oraz koniecznością powołania arbitrów i mediatorów, którzy w najwyższym stopniu spełniają kryteria określone odpowiednio w § 8 albo § 9.",

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Prezes Sądu Polubownego może określić, w drodze zarządzenia, wykaz dokumentów i informacji umożliwiających ocenę spełnienia przez kandydatów do pełnienia funkcji arbitrów i mediatorów kryteriów, o których mowa odpowiednio w § 8 albo § 9.";

5) w § 13 uchyla się pkt 3;

6) w § 34 w ust. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Informację o możliwości prowadzenia przez mediatora mediacji w sprawach, o których mowa w ust. 2, udostępnia się na stronie internetowej KNF.";

7) w § 38 w ust. 2 w zdaniu drugim skreśla się wyraz „pisemnej".

§ 2.

1. Przepisy § 7 ust. 1a, § 8 ust. 1, § 9 pkt 2, § 13 i § 34 ust. 4 Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą, stosuje się po raz pierwszy do kadencji arbitrów i mediatorów, która rozpocznie się po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy Regulaminu Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

W imieniu
Komisji Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-31
  • Data wejścia w życie: 2023-11-01
  • Data obowiązywania: 2023-11-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA