| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 59
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 24 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 3 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM Nr 1, poz. 1 oraz z 2012 r. poz. 48) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. Regulamin organizacyjny Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwany dalej „Regulaminem”, określa zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministerstwem”, wymienionych w zarządzeniu nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (M. P. Nr 111, poz. 1133 i z 2012 r. poz. 665).”;

2) w § 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (TRD).”;

3) w § 30:

a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ustawy o drogach publicznych dotyczące:

a) zwolnienia z opłat w przypadku wykonywania przejazdów w ramach pomocy humanitarnej lub medycznej,

b) odmowy wydania certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego i odmowy przedłużenia certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.”,

b) uchyla się ust. 5;

4) dodaje się § 42 w brzmieniu:

„§ 42. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest właściwy w sprawach wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym – w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podległość merytoryczną i zadania Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego określają odrębne przepisy.”.

§ 2.

1. Kierujący komórką organizacyjną, której zakres zadań ulega zmianie na podstawie niniejszego zarządzenia, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Biuro Dyrektora Generalnego przedkłada projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej wraz z opisami stanowisk pracy Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do zatwierdzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »