reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 61
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 24 października 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 3 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM Nr 1, poz. 1 oraz z 2012 r. poz. 48 i 66) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Dyrektor komórki organizacyjnej może wyznaczyć pracownika do koordynowania realizacji zadań komórki organizacyjnej określając zakres koordynowanych zadań oraz nadzorowane wydziały, zespoły lub stanowiska pracy, informując o tym Dyrektora Generalnego Ministerstwa. W przypadku braku dyrektora, pracownika do koordynowania może wyznaczyć pracownik kierujący komórką organizacyjną.”;

2) w § 17 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich;”;

3) w § 29:

a) w ust. 2 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) ustawy o podatku od towarów i usług – dotyczące potwierdzania zamówień dostaw sprzętu komputerowego przez Akademię Morską w Gdyni i Akademię Morską w Szczecinie.”,

b) w ust. 4 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich – w zakresie wymierzania kar pieniężnych.”,

c) w ust. 6 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) współdziałania z Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich.”;

4) w § 30 w ust. 1 w pkt 6 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 7.;

5) w § 35 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Departament prowadzi postępowania administracyjne, w sprawach należących do kompetencji ministra właściwego do spraw transportu i gospodarki morskiej rozpoznawanych na podstawie ustawy o finansach publicznych – w zakresie wydawania decyzji o ulgach w spłacie należności dotyczących wykorzystania funduszy unijnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko.”;

6) w § 39 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) obsługi Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich;”;

7) w § 40 w ust. 2 pkt 30 otrzymuje brzmienie:

„30) obsługi finansowo-księgowej Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, komisji dyscyplinarnej i rzecznika dyscyplinarnego;”.

§ 2.

1. Kierujący komórką organizacyjną, której zakres zadań ulega zmianie na podstawie niniejszego zarządzenia, przekazuje do Biura Dyrektora Generalnego projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

2. Biuro Dyrektora Generalnego przedkłada projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego komórki organizacyjnej wraz z opisami stanowisk pracy Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do zatwierdzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 października 2012 r.

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działami administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska oraz transport, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama