reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 14
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie ustalenia zakresu czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Na podstawie art. 37 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) ustalam, co następuje:

§ 1.

Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz (MZR):

1) z upoważnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej „Ministrem”, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) dróg i autostrad,

b) transportu drogowego,

c) lotnictwa;

2) odpowiada za współpracę z Sejmem i Senatem, pełniąc funkcję sekretarza parlamentarnego;

3) z upoważnienia Ministra:

a) występuje o nadanie odznaczeń państwowych,

b) nadaje i wręcza honorowe odznaki resortowe i udziela w tym zakresie dalszych pełnomocnictw;

4) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Dróg i Autostrad (TA),

b) Departament Transportu Drogowego (TD),

c) Departament Lotnictwa (TL);

5) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad,

b) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,

c) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

d) Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze”,

e) Polską Agencją Żeglugi Powietrznej,

f) Instytutem Transportu Samochodowego,

g) Transportowym Dozorem Technicznym,

h) Instytutem Badawczym Dróg i Mostów;

6) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

§ 2.

Podsekretarz Stanu Andrzej Massel (MAM):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach kolejnictwa;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez Departament Transportu Kolejowego (TK);

3) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego,

b) Instytutem Kolejnictwa;

4) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych;

5) w imieniu Ministra reprezentuje Skarb Państwa w spółkach PKP SA i PKP PLK SA.

§ 3.

Podsekretarz Stanu Maciej Jankowski (MMJ):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

a) polityki transportowej,

b) współpracy z Unią Europejską i organizacjami międzynarodowymi;

2) odpowiada za:

a) koordynację procesu wdrażania prawa Unii Europejskiej do polskiego systemu prawnego,

b) koordynację działalności legislacyjnej w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanym dalej „Ministerstwem”;

3) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Polityki Transportowej i Współpracy Międzynarodowej (TP),

b) Departament Prawny (DP);

4) reprezentuje Ministra w Komitecie do Spraw Europejskich oraz uczestniczy w posiedzeniach stałego komitetu Rady Ministrów.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Patrycja Wolińska-Bartkiewicz (MPW):

1) z upoważnienia Ministra:

a) podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach:

– wykorzystania środków z funduszy UE,

– związanych z przygotowaniem i wykonywaniem budżetu państwa w częściach, których dysponentem jest Minister,

b) pełni funkcję Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego dla projektów Funduszu Spójności 2004–2006 w sektorze transport,

c) pełni funkcję Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów Phare pozostających w kompetencji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;

2) wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej (IP) w zarządzaniu Funduszem Spójności 2004–2006;

3) wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej (IP) w zarządzaniu Sektorowym Programem Operacyjnym Transport (SPOT);

4) wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej (IP) dla priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ);

5) wykonuje zadania Instytucji Zarządzającej dla Funduszu TENT;

6) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Funduszy UE (DF),

b) Departament Budżetu (DB);

7) uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji;

8) prowadzi sprawy wynikające z podległości Centrum Unijnych Projektów Transportowych Ministrowi.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Anna Wypych-Namiotko (MAW):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach gospodarki morskiej oraz żeglugi śródlądowej;

2) nadzoruje merytorycznie realizację zadań przez Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi (GT);

3) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Dyrektorami Urzędów Morskich,

b) Dyrektorami Urzędów Żeglugi Śródlądowej,

c) Akademią Morską w Gdyni,

d) Akademią Morską w Szczecinie,

e) Instytutem Morskim w Gdańsku,

f) Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa,

g) Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni,

h) Izbą Morską w Szczecinie,

i) Odwoławczą Izbą Morską w Gdańsku z siedzibą w Gdyni;

4) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń (MPS):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach mieszkalnictwa i gospodarki nieruchomościami;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Mieszkalnictwa (BS),

b) Departament Gospodarki Nieruchomościami (BN).

§ 7.

Podsekretarz Stanu Janusz Żbik (MJZ):

1) z upoważnienia Ministra podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym oraz budownictwa;

2) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez:

a) Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (BP),

b) Departament Orzecznictwa I (BO I),

c) Departament Orzecznictwa II (BO II);

3) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad:

a) Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,

b) Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie,

c) Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie,

d) Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie.

§ 8.

1. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, są upoważnieni, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, do załatwiania spraw w imieniu Ministra, w tym do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu, każdy w zakresie określonym zarządzeniem, w szczególności podpisują:

1) korespondencję dotyczącą projektów dokumentów rządowych, w tym aktów normatywnych, kierowanych do konsultacji społecznych i na posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

2) upoważnienia do udziału przedstawicieli Ministra w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich;

3) odpowiedzi na interpelacje, interwencje, zapytania i wystąpienia poselskie oraz na oświadczenia i wystąpienia senatorskie skierowane do Ministra;

4) korespondencję do Podsekretarzy Stanu, a w przypadku Sekretarza Stanu również do Sekretarzy Stanu, w innych urzędach organów administracji publicznej;

5) korespondencję do organów administracji rządowej oraz organów administracji samorządowej i innych podmiotów publicznych.

3. Sekretarz i Podsekretarze Stanu wykonują inne zadania określone przez Ministra, wynikające w szczególności z aktów wewnętrznych Ministra, wydanych na podstawie przepisów ustawy o Radzie Ministrów oraz innych ustaw.

4. Wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, udzielanie odpowiedzi na skargi przewidziane w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnoszenie środków odwoławczych oraz innych pism procesowych w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także pism przedsądowych w sprawach cywilnych i pism w postępowaniu egzekucyjnym wymaga odrębnego upoważnienia.

5. Złożenie przez Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu oświadczenia woli w imieniu Ministra wymaga uprzedniego uzyskania pełnomocnictwa w formie prawem przewidzianej.

§ 9.

Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu nadzorują i monitorują wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej w nadzorowanych komórkach organizacyjnych Ministerstwa i jednostkach w działach administracji rządowej, którymi kieruje Minister.

§ 10.

Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu przed podjęciem rozstrzygnięcia w sprawie, którą mogą być zainteresowani inni członkowie Kierownictwa Ministerstwa, uzgadnia projekt tego rozstrzygnięcia z właściwymi w sprawie: Sekretarzem Stanu lub Podsekretarzami Stanu. W przypadku rozbieżności stanowisk sprawę rozstrzyga Minister.

§ 11.

Do wyłącznej kompetencji Ministra zastrzegam:

1) akceptowanie projektów założeń do projektów ustaw, projektów ustaw, rozporządzeń i uchwał Rady Ministrów oraz projektów strategii, programów i polityk, kierowanych przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych;

2) podpisywanie:

a) rozporządzeń Ministra oraz rozporządzeń wydawanych wspólnie z innymi ministrami lub w porozumieniu z Ministrem, z tym że Minister może wyznaczyć do podpisywania tych rozporządzeń Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu;

b) aktów normatywnych innych niż wymienione w lit. a, w szczególności zarządzeń i innych aktów wewnętrznych Ministra,

c) korespondencji kierowanej do Prezydenta RP, Marszałków Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów, Prezesa i Wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Przewodniczącego Trybunału Stanu, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz korespondencji do innych członków Rady Ministrów i wojewodów w sprawach o szczególnym znaczeniu dla działów administracji rządowej, którymi kieruje Minister;

3) występowanie do Prezesa Rady Ministrów o powołanie lub odwołanie z określonych stanowisk lub funkcji;

4) powoływanie i wyznaczanie, a także odwoływanie i cofanie wyznaczenia na określone stanowiska lub funkcje, w ramach właściwości wynikającej z obowiązujących przepisów;

5) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Gabinetu Politycznego Ministra.

§ 12.

1. Ministrowi podlegają:

1) pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie;

2) kierownik komórki audytu wewnętrznego w Ministerstwie;

3) rzecznik prasowy.

2. Minister nadzoruje realizację zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra (MGP);

2) Biuro Ministra (BM);

3) Departament Kontroli, w tym pion audytu wewnętrznego (DK);

4) Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (TRD).

§ 13.

Zakres zastępowania Ministra przez Sekretarza Stanu podczas nieobecności Ministra obejmuje wszystkie sprawy, w których właściwy jest Minister, z wyjątkiem wymienionych w § 11 pkt 3–5 oraz udzielania upoważnień i pełnomocnictw, o których mowa w § 8 ust. 4 i 5.

§ 14.

1. W przypadku nieobecności:

1) Sekretarza Stanu Zbigniewa Rynasiewicza – sprawy, o których mowa w § 1, prowadzi Podsekretarz Stanu Maciej Jankowski;

2) Podsekretarza Stanu Andrzeja Massela – sprawy, o których mowa w § 2, prowadzi Podsekretarz Stanu Anna Wypych-Namiotko;

3) Podsekretarza Stanu Macieja Jankowskiego – sprawy, o których mowa w § 3, prowadzi Sekretarz Stanu Zbigniew Rynasiewicz;

4) Podsekretarza Stanu Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz – sprawy, o których mowa w § 4, prowadzi Podsekretarz Stanu Andrzej Massel;

5) Podsekretarza Stanu Anny Wypych-Namiotko – sprawy, o których mowa w § 5, prowadzi Podsekretarz Stanu Patrycja Wolińska-Bartkiewicz;

6) Podsekretarza Stanu Piotra Stycznia – sprawy, o których mowa w § 6, prowadzi Podsekretarz Stanu Janusz Żbik;

7) Podsekretarza Stanu Janusza Żbika – sprawy, o których mowa w § 7, prowadzi Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń.

2. W przypadku nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu zastępującego innego członka kierownictwa Ministerstwa, decyzję o zastępstwie podejmuje Minister.

3. Biuro Ministra zawiadamia komórki organizacyjne Ministerstwa oraz zainteresowane jednostki organizacyjne o nieobecnościach Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu oraz o zastępstwach, w przypadkach określonych w ust. 2.

§ 15.

Traci moc zarządzenie Nr 68 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra przez Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. Urz. MTBiGM poz. 87) i zarządzenie Nr 10 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie tymczasowego ustalenia zakresu czynności Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra na czas nieobecności Sekretarza Stanu (Dz. Urz. MTBiGM poz. 23).

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama