REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 3

ZARZĄDZENIE Nr 3
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 27 grudnia 2011 r.

w sprawie Centrum Projektów Informatycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zmienia się nazwę Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, utworzonego na podstawie zarządzenia Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 4, poz. 12, z późn. zm.2)) na Centrum Projektów Informatycznych.

§ 2.

Centrum Projektów Informatycznych nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3.

Zadania i projekty powierzone Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w drodze decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub zaakceptowane w drodze decyzji przez tego Ministra są realizowane przez Centrum Projektów Informatycznych.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2008 r. Nr 9, poz. 43 i poz. 45, z 2009 r. Nr 1, poz. 5 i Nr 8, poz. 44, z 2010 r. Nr 10, poz. 46 oraz z 2011 r. Nr 9, poz. 46.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH]

Załącznik do Zarządzenia Nr 3
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 27 grudnia 2011 r.

STATUT
CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

§ 1. 1. Centrum Projektów Informatycznych, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

2. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2. 1. Centrum realizuje zadania w zakresie informatyzacji i teleinformatyki:

1) powierzone, w drodze decyzji, przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i pozostające w jego właściwości;

2) przekazane do realizacji przez podmioty administracji publicznej, po uzyskaniu, w drodze decyzji, akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji;

3) wykonywane w ramach projektów dofinansowywanych ze środków krajowych lub europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)), w tym będących uzupełnieniem lub rozszerzeniem zadań wskazanych w pkt 1 i 2, po uzyskaniu w drodze decyzji akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, wydanej po potwierdzeniu przyznania wyżej wspomnianych środków finansowych na realizację tych zadań.

2. Czynności służące przygotowaniu do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, są podejmowane po uprzedniej zgodzie Ministra Administracji i Cyfryzacji.

3. Centrum zapewnia obsługę Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym, ustanowionego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej (Dz. U. Nr 281, poz. 2788, z późn. zm.2)).

4. Centrum realizuje we własnym imieniu zadania, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 6.

5. Centrum we własnym imieniu przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami Centrum, o których mowa w ust. 1 i 3, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.3)).

6. W przypadkach, kiedy odrębne przepisy, umowy bądź inne obowiązujące akty, w szczególności dotyczące sposobu wykorzystywania środków krajowych oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przewidują działanie Ministra Administracji i Cyfryzacji albo innego podmiotu administracji publicznej, uniemożliwiające Centrum realizację zadań we własnym imieniu, Dyrektor Centrum oraz jego Zastępcy działają na podstawie odpowiedniego upoważnienia Ministra Administracji i Cyfryzacji albo tego podmiotu.

§ 3. Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1, polegają w szczególności na:

1) realizacji projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu w tym sektorowych i ponadsektorowych projektów informatycznych;

2) nieodpłatnym świadczeniu na rzecz podmiotów administracji publicznej usług powiązanych z projektami, o których mowa w pkt 1;

3) prowadzeniu prac analityczno-koncepcyjnych mających na celu unowocześnienie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi w tym zakresie;

4) dokumentowaniu, analizie i weryfikacji wymagań technicznych i funkcjonalnych na potrzeby rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych powstających w wyniku realizacji prowadzonych przez Centrum projektów, o których mowa w pkt 1.

§ 4. 1. Centrum, realizując zadania o których mowa w § 2 ust. 1–3, występuje we własnym imieniu z wnioskami o dofinansowanie ze środków krajowych i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Realizacja i rozliczanie projektów, które uzyskają dofinansowanie, następować będzie każdorazowo na warunkach określonych w zawartej umowie lub porozumieniu o dofinansowanie projektu ze środków krajowych i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 5. 1. W skład Centrum wchodzą:

1) Kierownictwo Centrum:

a) Dyrektor,

b) Zastępcy Dyrektora;

2) Główny Księgowy;

3) Wydział Projektów Informatycznych;

4) Wydział Planowania i Organizacji Projektów Informatycznych;

5) Wydział Projektów Europejskich;

6) Wydział Administracyjny;

7) Zespół Zamówień Publicznych;

8) Zespół Finansowo-Księgowy;

9) Zespół do spraw Kadr i Płac;

10) Zespół Audytu Wewnętrznego;

11) Zespół Obsługi Prawnej;

12) Zespół do spraw Promocji;

13) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych;

14) Samodzielne Stanowisko do spraw BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.

2. Dyrektor może powoływać, w drodze decyzji, zespoły zadaniowe o charakterze doraźnym, nie wchodzące w skład komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1, w celu realizacji określonych zadań.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, określa w szczególności strukturę organizacyjną zespołu i zakres jego zadań.

§ 6. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz. W sprawach dotyczących zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji, Dyrektor reprezentuje Centrum na podstawie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw.

2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji.

3. Dyrektor Centrum realizuje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych Centrum.

4. Powołania i odwołania Zastępców dokonuje Minister Administracji i Cyfryzacji na wniosek Dyrektora Centrum.

5. W razie nieobecności Dyrektora działalnością Centrum kieruje Zastępca Dyrektora bądź upoważniony przez Dyrektora na piśmie inny pracownik Centrum. W przypadku powołania więcej niż jednego Zastępcy Dyrektora, Dyrektor na piśmie wskazuje Zastępcę Dyrektora kierującego działalnością Centrum pod jego nieobecność.

6. Dyrektor może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z zakresem działania Centrum.

7. Dyrektor może upoważniać innych pracowników Centrum do dokonywania określonych czynności faktycznych lub prawnych w jego imieniu, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych.

8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy wskutek długotrwałej niezdolności do pracy lub innych przypadków losowych Dyrektor Centrum nie może pełnić swojej funkcji, powołanie lub odwołanie Zastępcy Dyrektora może nastąpić bez wniosku, o którym mowa w ust. 4.

§ 7. Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum, oraz samodzielnych stanowisk pracy określa Dyrektor Centrum w regulaminie organizacyjnym.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 449, Nr 196, poz. 1629, z 2006 r. Nr 227, poz. 1659, z 2007 r. Nr 62, poz. 420, Nr 188, poz. 1344, z 2008 r. Nr 225, poz. 1489 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 1060.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA