REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 2

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 25 stycznia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Centrum Projektów Informatycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 3 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie Centrum Projektów Informatycznych (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 3), załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 1456.

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH]

Załącznik
do Zarządzenia Nr 2
Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 25 stycznia 2013 r.

STATUT
CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

§ 1.

1. Centrum Projektów Informatycznych, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką budżetową podległą Ministrowi Administracji i Cyfryzacji.

2. Siedzibą Centrum jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 2.

1. Centrum realizuje zadania w zakresie informatyzacji i teleinformatyki:

1) powierzone, w drodze decyzji, przez Ministra Administracji i Cyfryzacji i pozostające w jego właściwości;

2) przekazane do realizacji przez podmioty administracji publicznej, po uzyskaniu, w drodze decyzji, akceptacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

2. Czynności służące przygotowaniu do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, są podejmowane po uprzedniej zgodzie Ministra Administracji i Cyfryzacji.

3. Centrum realizuje we własnym imieniu zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Centrum we własnym imieniu przygotowuje i przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych związanych z zadaniami Centrum, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)).

5. W przypadkach, kiedy odrębne przepisy, umowy bądź inne obowiązujące akty, w szczególności dotyczące sposobu wykorzystywania środków krajowych oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 1, 2, i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przewidują działanie Ministra Administracji i Cyfryzacji albo innego podmiotu administracji publicznej, uniemożliwiające Centrum realizację zadań we własnym imieniu, Centrum działa na podstawie odpowiedniego upoważnienia, udzielonego przez Ministra Administracji i Cyfryzacji albo inny podmiot administracji publicznej, Dyrektorowi Centrum lub innemu pracownikowi Centrum wyznaczonemu przez Dyrektora Centrum.

§ 3.

Zadania, o których mowa w § 2 ust. 1, polegają w szczególności na:

1) realizacji projektów informatycznych mających na celu w szczególności:

a) informatyzację administracji publicznej,

b) rozwój systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;

2) prowadzeniu działań mających na celu rozwój technologii i technik informacyjnych przeznaczonych do wykorzystywania przez administrację publiczną, w tym prac analityczno-koncepcyjnych zmierzających do unowocześnienia systemów informatycznych używanych do realizacji zadań publicznych oraz współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi w tym zakresie;

3) rozwoju standardów informatycznych wykorzystywanych przez administrację publiczną;

4) dokumentowaniu, analizie i weryfikacji wymagań technicznych i funkcjonalnych na potrzeby rozwiązań informatycznych powstających w wyniku realizacji prowadzonych przez Centrum projektów, o których mowa w pkt 1.

§ 4.

1. Centrum, realizując zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2, występuje we własnym imieniu z wnioskami o dofinansowanie ze środków krajowych i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Realizacja i rozliczanie projektów, które uzyskają dofinansowanie, następować będzie każdorazowo na warunkach określonych w zawartej umowie lub porozumieniu o dofinansowanie projektu ze środków krajowych i środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 5.

1. W skład Centrum wchodzą:

1) Dyrektor;

2) Główny Księgowy;

3) Wydział Projektów Informatycznych;

4) Wydział Planowania i Organizacji Projektów Informatycznych;

5) Wydział Administracyjny;

6) Wydział Zamówień Publicznych;

7) Wydział Finansowo-Księgowy;

8) Wydział do spraw Kadr i Płac;

9) Wydział Audytu Wewnętrznego;

10) Wydział Obsługi Prawnej;

11) Wydział do spraw Promocji;

12) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

13) Samodzielne Stanowisko do spraw BHP i Ochrony Przeciwpożarowej.

2. Dyrektor może powoływać, w drodze decyzji, zespoły zadaniowe o charakterze doraźnym, niewchodzące w skład komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1, w celu realizacji określonych zadań.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, określa w szczególności strukturę organizacyjną zespołu i zakres jego zadań.

§ 6.

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji.

3. W razie nieobecności Dyrektora działalnością Centrum kieruje upoważniony przez Dyrektora na piśmie kierownik wydziału.

4. Dyrektor może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z zakresem działania Centrum.

5. Dyrektor może upoważniać innych pracowników Centrum do dokonywania określonych czynności faktycznych lub prawnych w jego imieniu, w tym do zawierania umów cywilnoprawnych.

§ 7.

Szczegółową strukturę organizacyjną Centrum oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Centrum określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271 i 1529.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
  • Data wejścia w życie: 2013-02-12
  • Data obowiązywania: 2013-02-12
  • Z mocą od: 2013-01-01
  • Dokument traci ważność: 2015-11-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA