reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 55
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 25 września 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 76 Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Gór Stołowych (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 4, poz. 72), w załączniku nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt I „Działania ochronne na obszarach ochrony ścisłej”, lit. A „Ochrona czynna gatunków roślin” otrzymuje brzmienie:

A. Ochrona czynna gatunków roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Skalnica zwodnicza (Saxifraga sponhemica)

Ocena stanu populacji w rejonie Rogowej Kopy, na powierzchni 0,5 ha (jedyne stanowisko w kraju)

Coroczny monitoring liczebności i struktury populacji

2

Turzyca skąpokwiatowa (Carex pauciflora), bagno zwyczajne (Ledum palustre), modrzewnica zwyczajna (Andromeda polifolia), nasięźrzał pospolity (Ophioglossum vulgatum)

Uaktualnienie miejsc występowania celem objęcia stanowisk szczególną ochroną

Monitoring miejsc występowania i liczebności stanowisk oraz wzmożony dozór terenu w celu zabezpieczenia istniejących populacji

3

Rodzime gatunki roślin m.in. konietlica łąkowa (Trisetum flavescens), rajgras wyniosły (Arrhenatherum elatius), lilia bulwkowata (Lilium bulbiferum), lilia złotogłów (Lilium

Monitoring obszarów ochrony ścisłej w zakresie występowania inwazyjnych gatunków roślin wypierających gatunki rodzime, takich jak:

W przypadku stwierdzenia inwazyjnych gatunków roślin:

1) koszenie,

2) wykopywanie,

3) wywiezienie poza granice Parku,

 

 

martagon), zerwa kulista (Phyteuma orbiculare), pełnik europejski (Trollius europaeus), świerząbek orzęsiony (Chaerophyllum hirsutum), ostrożeń warzywny (Cirsium oleraceum)

1) rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria japonica),

4) zniszczenie

2) rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis),

 

3) rdestowiec pośredni (Reynoutria x bohemica),

 

4) barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi),

 

5) barszcz Mantegazziego (Heracleum mantegazianum),

 

6) niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera)

 

4

Sosna drzewokosa (Pinus x rhaetica)

1. Monitoring populacji.

Zbiór szyszek z około 50 osobników”

2. Działania zmierzające do powiększenia liczebności populacji i stanowisk

 2) w pkt II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”,

a) w lit. A „Ochrona czynna gatunków roślin”, w tabeli, lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5

Sosna drzewokosa (Pinus x rhaetica)

Działania zmierzające do powiększenia liczebności populacji i stanowisk

1. Wysiew nasion.

2. Hodowla sadzonek

Inwentaryzacja sosny w obwodzie ochronnym Bukowina

Zbiór igieł (po 4 sztuki z osobnika)”

b) lit. B „Ochrona czynna gatunków zwierząt” otrzymuje brzmienie: „B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Lp.

Nazwa gatunków

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

Puchacz (Bubo Bubo), sóweczka (Glaucidium passerinum), włochatka (Aegolius funereus), bocian czarny (Ciconia nigra)

Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania i rozrodu

1. Monitoring miejsc występowania, liczebności i parametrów rozrodczych poszczególnych gatunków.

2. Ograniczanie dostępu do miejsc rozrodu lub w ich bezpośrednie sąsiedztwo.

3. Wzmożony dozór terenu w celu ograniczenia płoszenia zwierząt.

4. Obrączkowanie.

5. Czyszczenie gniazd

2

Sowy – włochatka (Aegolius funereus), sóweczka (Glaucidium passerinum)

Zwiększenie ilości potencjalnych miejsc lęgowych

1. Wieszanie budek lęgowych (25 sztuk dla sóweczki i 25 sztuk dla włochatki) po rozpoznaniu miejsc występowania.

 

 

 

 

2. Czyszczenie starych budek

3

Popielicowate

Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania i rozrodu

Monitoring miejsc występowania

 

 

Inwentaryzacja składu gatunkowego

Prowadzenie odłowów –oznakowanie numeryczne, pobranie włosów i uwalnianie

 

 

Zwiększenie liczby potencjalnych miejsc rozrodczych

Wieszanie budek przeznaczonych dla popielicowatych (do 100 sztuk), ich kontrole i czyszczenie

4

Nietoperze

Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania, zarówno schronień zimowych i letnich (w tym miejsc rozrodu).

1. Monitoring miejsc występowania i liczebności poszczególnych gatunków.

 

 

2. Ograniczanie dostępu do miejsc rozrodu lub w ich bezpośrednie sąsiedztwo.

 

 

 

3. Wzmożony dozór terenu w celu ograniczenia płoszenia zwierząt.

 

 

Zwiększenie liczby potencjalnych schronień letnich (w tym miejsc rozrodu)

Wieszanie budek (do 100 sztuk) dla nietoperzy w drzewostanach

5

Bocian czarny (Ciconia nigra)

Zwiększenie liczby potencjalnych miejsc lęgowych

1. Dostosowanie starych gniazd poprzez ich czyszczenie.

 

 

 

2. Budowa i wywieszenie platform na nowe gniazda

6

Ssaki i ptaki żywiące się owocami

Wzbogacenie naturalnej bazy żerowej

1. Sadzenie sadzonek drzew i krzewów owocowych (do 1600 szt.).

2. Zabezpieczanie drzewek owocowych przed uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzęta roślinożerne za pomocą osłon indywidualnych”

 3) w pkt III „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej” lit. B „Ochrona czynna gatunków zwierząt” otrzymuje brzmienie:

B. Ochrona czynna gatunków zwierząt

Nazwa gatunków

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

Derkacz (Crex crex)

Rozpoznanie w terenie celem objęcia ochroną miejsc ich występowania i rozrodu

1. Monitoring miejsc występowania i liczebności poszczególnych gatunków.

2. Ograniczanie dostępu do miejsc rozrodu lub w ich bezpośrednie sąsiedztwo.

3. Wzmożony dozór terenu w celu ograniczenia płoszenia zwierząt”

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama