reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 9
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego, zwanego dalej „Parkiem”, na lata 2013-2015.
§ 2.
Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) wskazanie miejsc udostępnianych w celach rekreacyjnych z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337 oraz z 2012 r. poz. 985.

Załącznik 1. [IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW]

Załącznik do zarządzenia nr 9 Ministra Środowiska
z dnia 29 stycznia 2013 r.

Załącznik nr 1

IDENTYFIKACJA I OCENA ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ SPOSOBY ELIMINACJI LUB OGRANICZANIA TYCH ZAGROŻEŃ I ICH SKUTKÓW

I. Zagrożenia wewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
i ich skutków

1

Zagrożenie drzewostanów świerkowych (powyżej 80%) i z dużym udziałem świerka (Picea) (powyżej 40%) na skutek żerów kambiofagów oraz infekcji grzybami pasożytniczymi – w ekosystemach leśnych Parku przeznaczonych do przebudowy składu gatunkowego

1. Przebudowa drzewostanów.

2. Usuwanie (ścinanie, wywóz) drzew zasiedlonych przez kambiofagi lub grzyby.

3. Wykładanie pułapek na owady.

4. Korowanie zasiedlonego drewna, niszczenie kory.

5. Prognozowanie występowania owadów.

6. Monitoring (w tym fotograficzny) stanu drzewostanów Parku

2

Uszkadzanie odnowień i młodników leśnych przez zwierzęta

1. Przebudowa drzewostanów.

2. Zabezpieczanie odnowień i młodników przed uszkodzeniami.

3. Odstrzały redukujące liczebność populacji jelenia (Cervus elaphus) pod warunkiem potwierdzenia takiej konieczności w oparciu o analizę uwarunkowań ekologicznych (relacja drapieżnik-ofiara, możliwości migracji, stały monitoring wielkości populacji, analiza wielkości wyrządzanych szkód).

4. Ochrona ostoi dużych drapieżników

3

Niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy niektórych drzewostanów (głównie sztucznych świerczyn) oraz ich struktura przestrzenna

1. Przebudowa drzewostanów.

2. Wykorzystanie odnowień naturalnych lub sztucznych

4

Pojawianie się niepożądanych gatunków drzew, krzewów oraz roślin zielnych w cennych przyrodniczo ekosystemach nieleśnych i leśnych, powodujące obniżenie ich różnorodności biologicznej

1. Wykaszanie roślin zielnych.

2. Usuwanie drzew i krzewów z powierzchni ekosystemów nieleśnych i leśnych

5

Zanikanie niektórych gatunków roślin w następstwie zaniechania gospodarki pasterskiej

1. Wykaszanie roślin zielnych.

2. Nawożenie organiczne oraz wypas owiec i bydła w celu zatrzymania degradacji cennych zespołów roślinnych

6

Zanikanie niektórych gatunków roślin w następstwie intensywnej gospodarki pasterskiej

1. Czasowe grodzenie powierzchni w celu zabezpieczenia cennych gatunków roślin przed zgryzaniem.

2. Czasowe grodzenie powierzchni porównawczych

7

Zagrożenie dla ekosystemów wskutek niewłaściwej gospodarki rolnej i leśnej (melioracje odwadniające, przekształcanie pastwisk na grunty rolne, zalesianie polan, antropopresja) prowadzonej przez prywatnych właścicieli gruntów na obszarze Parku

Wykupy gruntów prywatnych na obszarze Parku

 

8

Zagrożenia populacji niektórych gatunków ptaków, m.in. głuszca (Tetrao urogallus) i jarząbka (Tetrastes bonasia) oraz innych zwierząt (m. in. dużych drapieżników), na skutek oddziaływania niekorzystnych czynników biotycznych (zmiany środowiska) i antropogenicznych (naruszanie ostoi)

1. Ochrona rejonów występowania (patrole, strefy ochronne, tablice informacyjne).

2. Monitoring wybranych gatunków

9

Zagrożenia siedlisk nieleśnych na skutek oddziaływania niekorzystnych czynników biotycznych

Czynna ochrona siedlisk nieleśnych (koszenie, usuwanie krzewów)

10

Zanikanie miejsc rozrodu dla płazów i bezkręgowców związanych ze stagnującą wodą

1. Zachowanie i odtwarzanie niewielkich zbiorników wodnych, wykorzystywanych przez płazy oraz wodne bezkręgowce jako miejsca rozrodu.

2. Okresowe usuwanie namułów i nadmiernie rozwijającej się roślinności

11

Duża śmiertelność płazów w okresie godowym podczas ich przechodzenia przez drogi oraz w koleinach znajdujących się na drogach wewnętrznych Parku

Wykonywanie zabezpieczeń przy drogach w miejscach wędrówek płazów oraz likwidacja kolein w trakcie remontowania dróg

12

Zanikanie miejsc rozrodu i bytowania gadów

1. Wykaszanie roślin zielnych, usuwanie drzew i krzewów z powierzchni ekosystemów nieleśnych.

2. Zachowanie i odtwarzanie niewielkich zbiorników wodnych oraz śródpolnych kopców kamieni wykorzystywanych przez gady jako miejsca rozrodu i bytowania.

3. Usuwanie ekspansywnej roślinności z otoczenia kopców kamieni

13

1. Mała ilość miejsc lęgowych dla ptaków gniazdujących w dziuplach.

2. Zagrożenie ptaków w okresie zimy z powodu ograniczonej ilości pokarmu

1. Wywieszanie skrzynek lęgowych dla ptaków w drzewostanach z małą ilością drzew dziuplastych.

2. Sporadyczne dokarmianie ptaków zimą ograniczone do otoczenia budynków stanowiących własność Parku oraz rejonów dolnych części głównych dolin użytkowanych turystycznie (jako działanie o charakterze edukacyjnym)

14

Zanikanie endemicznych bezkręgowców wodnych (krenobiontycznych i krenofilnych) w obszarach źródlisk

Utrzymanie i konserwacja techniczna ujęć źródlisk, szczególnie na polanach

15

Niszczenie siedlisk przyrodniczych w wyniku ruchu turystycznego

Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego przez remonty i modernizację szlaków, ścieżek edukacyjnych, miejsc biwakowych, małej architektury turystycznej oraz ich czytelne oznakowanie

16

1. Zanikanie kultury pasterskiej.

2. Niszczenie szałasów związanych z dawną gospodarką pasterską oraz innych obiektów historycznych

1. Prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji lokalnych społeczności w kierunku podtrzymywania dawnych form gospodarki pasterskiej.

2. Remont, odbudowa lub utrzymanie zagrożonych obiektów kultury pasterskiej oraz innych obiektów historycznych

 

17

Pojawianie się niepożądanych gatunków drzew, krzewów oraz roślin zielnych w obszarze parku dworskiego w Porębie Wielkiej oraz w innych miejscach historycznych, powodujące obniżanie ich wartości estetycznej i dydaktycznej

1. Usuwanie nadmiernie rozwijających się drzew i krzewów oraz pielęgnacja zadrzewień istniejących, wykaszanie roślinności zielnej.

2. Prace porządkowe

18

Uszkodzenia oraz zanikanie drzewostanu i roślinności zielnej, wprowadzonej pierwotnie przez twórców założenia ogrodowego w obszarze parku dworskiego w Porębie Wielkiej na skutek czynników biotycznych (patogeny) i abiotycznych (uszkodzenia przez wiatr, nadmierne opady śniegu)

Działania konserwatorskie w istniejącym drzewostanie oraz wprowadzanie nowych nasadzeń, nawiązujących rozmieszczeniem i składem gatunkowym do założenia pierwotnego

19

Erozja dróg i ścieżek powodowana przez wody opadowe

Techniczne zabezpieczenia przeciwerozyjne spowalniające spływ powierzchniowy wód opadowych z dróg i ścieżek

20

Erozja szlaków i ścieżek edukacyjnych w miejscach ruchu turystycznego

Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego przez remonty i modernizację szlaków, ścieżek edukacyjnych, miejsc biwakowych, małej architektury turystycznej oraz ich czytelne oznakowanie

21

Zanikanie znaków granic wewnętrznych w Parku

Odtwarzanie znaków granic wewnętrznych w Parku

 

II. Zagrożenia wewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
i ich skutków

1

Zagrożenie pożarami

Ochrona przeciwpożarowa (patrole ochronne, utrzymanie drożności dróg dojazdowych i pożarowych, utrzymanie łączności, dozorowanie pożarzysk)

2

Występowanie silnych wiatrów, a także okiści powodujących uszkodzenia w drzewostanach oraz implikujących zagrożenia dla przebywających w nich osób

1. Usuwanie wiatrowałów i wiatrołomów drzew iglastych z powierzchni uszkodzonych drzewostanów.

2. Usuwanie powalonych i uszkodzonych, a także silnie nachylonych drzew i ich części z obrzeży oraz z powierzchni szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, spacerowych, edukacyjnych, dróg dojazdowych

3

Nieuregulowany stan własności niektórych gruntów prywatnych na obszarze Parku

Uregulowanie stanu własności w odniesieniu do gruntów prywatnych na obszarze Parku

 

III. Zagrożenia zewnętrzne istniejące1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
i ich skutków

1

Zagrożenia populacji niektórych gatunków ptaków, między innymi głuszca (Tetrao urogallus) i jarząbka (Tetrastes bonasia) oraz innych zwierząt (m. in. dużych drapieżników), na skutek oddziaływania niekorzystnych czynników antropogenicznych (zmiany warunków środowiska przyrodniczego w obszarach graniczących z Parkiem) oraz antropogenicznych (naruszanie ostoi)

1. Ochrona rejonów występowania (patrole, strefy ochronne, tablice informacyjne).

2. Monitoring wybranych gatunków

 

2

Duża śmiertelność płazów w okresie godowym podczas ich przechodzenia przez drogi w jego otoczeniu, w tym w otulinie Parku

Nadzór nad wykonywaniem zabezpieczeń przy drogach w miejscach wędrówek płazów

3

Zanikanie miejsc rozrodu dla płazów i bezkręgowców związanych ze stojącą wodą w otoczeniu Parku

Zachowanie i odtwarzanie niewielkich zbiorników wodnych, wykorzystywanych przez płazy oraz wodne bezkręgowce jako miejsca rozrodu

4

Pojawianie się niepożądanych gatunków roślin zielnych (gatunków inwazyjnych) w cennych przyrodniczo ekosystemach nieleśnych i leśnych, powodujące obniżenie ich różnorodności biologicznej

Usuwanie (również z użyciem środków chemicznych) niepożądanych roślin zielnych

5

Presja na budowę nowych ujęć wody w obszarze przygranicznym Parku, powodujących osuszanie tego terenu oraz degradacja cennych siedlisk przyrodniczych

Możliwość konserwacji oraz przebudowy istniejących ujęć wody na terenie Parku, pozwalających na pobór wody

6

Zanikanie znaków granic zewnętrznych Parku

Odtwarzanie i konserwacja znaków granicy zewnętrznej Parku

7

Nielegalne wejścia i wjazdy w obszar Parku przez osoby nieupoważnione

1. Patrole ochronne.

2. Wystawianie tablic informacyjnych.

3. Odtwarzanie i konserwacja znaków granicy zewnętrznej Parku

 

IV. Zagrożenia zewnętrzne potencjalne1)

Lp.

Identyfikacja i ocena zagrożeń

Sposoby eliminacji lub ograniczenia zagrożeń
i ich skutków

1

Zagrożenie pożarami

1. Współpraca z sąsiednimi jednostkami Straży Pożarnej w ochronie przeciwpożarowej.

2. Działania edukacyjne w szkołach, głównie w otulinie Parku

2

Zagrożenia ze strony nielegalnych inwestycji budowlanych na terenie Parku oraz jego otuliny

1. Monitorowanie zamierzeń inwestycyjnych.

2. Współpraca z właściwymi organami administracji publicznej

1) Zagrożenia uszeregowano od najistotniejszego. Dopuszczenie eliminacji lub ograniczania zagrożeń jest zależne od rodzaju ochrony.

Załącznik 2. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załącznik nr 2

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej

B. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Monitoring stanu populacji kornika drukarza (Ips typographus), drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum) i brudnicy mniszki (Lymantria monacha) za pomocą pułapek feromonowych

Do 400 sztuk

Na całym obszarze Parku objętym ochroną ścisłą

2

Monitoring występowania owadów z rodzaju zasnują (Cephalcia) w oparciu o pomiary na powierzchniach próbnych

Według potrzeb

 

3

Monitoring stanu populacji kornika drukarza (Ips typographus) oraz niektórych gatunków towarzyszących
z podrodziny kornikowatych (Scolytinae)
za pomocą drzew pułapkowych (zaadaptowanie w tym celu drzew połamanych i przewróconych), celem oceny stopnia rozwoju populacji

Do 30 sztuk

 

4

Monitoring stanu sanitarnego drzewostanów w oparciu o metody fotograficzne z wykorzystaniem samolotu, motolotni lub paralotni

Według potrzeb

 

5

Monitoring stanu sanitarnego drzewostanów świerkowych i z dużym udziałem świerka (Picea) (powyżej 40%) na stałych powierzchniach próbnych

 

6

Monitoring roślinności przy wybranych szlakach i ścieżkach edukacyjnych

 

7

Monitoring presji jeleniowatych (Cervidae) na odnowienia w drzewostanach

 

8

Monitoring zimowy dużych ssaków drapieżnych i kopytnych (Ungulata)

 

9

Monitoring sów (Strigiformes) i dzięciołów (Pincinae)

 

10

Monitoring aktywności procesów erozyjnych na wybranych powierzchniach szlaków i ścieżek edukacyjnych

 

11

Ochrona przeciwpożarowa przez:

1) patrole ochronne,

2) utrzymanie drożności dróg dojazdowych i pożarowych,

3) utrzymanie łączności,

4) dozorowanie pożarzysk

 

12

Czyszczenie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, spacerowych, dróg stokowych i dojazdowych z drzew je zarastających, powalonych i złamanych wraz z usunięciem drzew silnie nachylonych stojących przy ich obrzeżach, z jednoczesnym pozostawieniem ich biomasy w ekosystemie

 

 

13

Utrzymanie obiektów historycznych (miejsc obozów partyzanckich, miejsc pochówków i pamięci z okresu II wojny światowej, historycznych punktów granicznych), przez:

7 obiektów

Oddziały – 103a, 105b, 138b, 140c, 155b, 160a, 138c/178a

1) punktowe usunięcie odnowień drzew, krzewów i krzewinek z powierzchni obiektów (z miejsc ziemianek, mogił, pomników i kopców granicznych),

2) przecięcie i odsunięcie powalonych drzew,

3) odsunięcie opadłych liści i gałęzi w najbliższym otoczeniu obiektów

14

Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego:

Według potrzeb

Na całym obszarze Parku objętym ochroną ścisłą

1) remonty i modernizacje szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych,

2) remonty małej architektury turystycznej,

3) czytelne oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, w tym instalowanie nowych drogowskazów, tablic i tabliczek informacyjnych z renowacją istniejących

15

Odtwarzanie znaków granicy zewnętrznej i wewnętrznej Parku

16

Odtwarzanie znaków linii oddziałowych – malowanie linii na korze drzew, wkopanie i oznakowanie słupków granicznych

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

 

1

Monitoring roślinności przy wybranych szlakach i ścieżkach edukacyjnych

Według potrzeb

Na całym obszarze Parku objętym ochroną ścisłą

 

2

Monitoring aktywności procesów erozyjnych na wybranych szlakach i ścieżkach edukacyjnych

 

3

Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego:

 

1) remonty i modernizacje szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych,

 

2) remonty małej architektury turystycznej,

 

3) czytelne oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, w tym instalowanie nowych drogowskazów, tablic i tabliczek informacyjnych z renowacją istniejących

 

4

Odtwarzanie znaków granicy zewnętrznej i wewnętrznej Parku

 

 

 

 

 

C. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

Monitoring zmian w środowisku przyrodniczym, w związku z procesem likwidacji kolein drogowych oraz odtwarzaniem zbiorników wodnych jako miejsc rozrodu i bytowania dla płazów i bezkręgowców

Według potrzeb

Na całym obszarze Parku objętym ochroną ścisłą

 

D. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Zabudowa przeciwerozyjna użytkowanych dróg i dawnych szlaków zrywkowych, przez:

Według potrzeb

Na całym obszarze Parku objętym ochroną ścisłą

1) budowę stopni z drewna,

2) wypełnianie rowów erozyjnych rumoszem skalnym

2

Zabezpieczenia przeciwerozyjne na skarpach i przepustach drogowych

3

Remonty nawierzchni szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych oraz dróg

4

Likwidacja kolein na drogach stokowych Parku jako miejsc zagrażających uwięzieniem lub jako potencjalnych miejsc rozrodu dla wielu gatunków fauny, w szczególności płazów. Miejsca te mogą się przyczyniać do nieumyślnego uśmiercania zwierząt w wyniku ich rozjeżdżania w koleinach oraz w przypadku gwałtownego wymywania osobników w trakcie intensywnych opadów i spływu powierzchniowego

 

II. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Usuwanie zasiedlonych przez kambiofagi drzew świerkowych (posusz czynny) z ich korowaniem i niszczeniem kory oraz stopniowe usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów zasiedlonych przez kambiofagi. Zabieg nie dotyczy drzew dziuplastych i drzew obumarłych. Wykonywanie zabiegu jest związane z prowadzoną przebudową drzewostanów na obszarze Parku

Według potrzeb

Oddziały – 1a, b, c, 2a, b, c, d, f, h, 3b, c, d, 7a, b, c, d, 9a, 10a, b, c, 11a, b, c, d, g, h, 19a, 22a, b, f, g, h, 23a, b, c, 25g, h, 29b, 30h, 31a, 32a, b, c, d, f, g, 36a, b, c, d, f, g, 37a, b, c, d, f, g, h, 38a, b, d, 39a, 42a, b, c, d, 43a, b, c, d, f, 44a, d, f, j, k, l, m, n, o, 45a, b, c, d, f, g, 46a, b, c, d, f, 47a, b, c, d, 48a, b, c, d, f, 49a, b, c, f, 50a, b, c, d, f, 51a, b, c, d, f, 52c, 56a, b, c, d, g, h, i, 58a, 59a, 60b, 62a, b, c, d, 64f, 65a, 66a, f, 68d, f, 71c, d, 72c, d, 73c, d, 74d, 75c, 76a, b, 77b, c, d, f, g, 78b, 79a, b, c, d, 80a, 85a, 88a, b, c, f, 93a, f, 96b, d, 101b, 105c, 106f, i, 107a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 108a, b, c, d, f, 109a, b, 110a,b, c, d, f, 111a, c, d, f, 112a, 113d, 114b, c, 116a, b, c, 119a, b, 120a, 121a, 122b, 123c, d, 128a, b, 129a, b, c, 130a, b, c, d, 131a, b, c, d, 132a, b, c, d, f, 133c, 135b, 136f, 145a, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 146a, b, c, d, f, 147a, b, c, 148a, b, c, d, 149d, 150a, b, 156c, 161a, b, c, d, f, g, 162a, b, c, 163a, 164b, 173a, b, 174a, b, c, d, 175a, b, c, d, f, 176a, b, 181a, b, c, d, f, g, h, 182a, b, c, d, f, g, h, i, 183a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 185c, 186a, 189d, 190b, 191a, b, 192a, b, c, d, f, g, 194a, c, 195a, b, 196a, b, c, d, f, 197a, b, c, d, f, g, h, i, 198a, b, d, f, 199a, b, c, d, f, g, h, i, j, 200b, 201b, c, d, 202a, 203b, c, 204a, b, 205a, b, c, d, 206a, b, c, d, f, g, 207a, b, c, d, f, g, 208a, b, c, d, f, g, h, 209a, b, c, 210a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s

2

Odnowienia sztuczne z wprowadzaniem domieszek biocenotycznych i wykorzystaniem odnowienia naturalnego na powierzchniach wylesionych wskutek żerów kornika drukarza (Ips typographus), poprzedzone usunięciem pojedynczych egzemplarzy gatunków lekkonasiennych

1,8 ha

Oddziały – 203c, 206g, 208b

3

Palikowanie odnowień sztucznych

1,8 ha

Oddziały – 203c, 206g, 208b

4

Pielęgnacja gleby i koszenie chwastów na istniejących i powstałych uprawach

3,8 ha

Oddziały – 203c, 206g, 208b, 209b

5

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na kornika drukarza (Ips typographus), drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum) i brudnicę mniszkę (Lymantria monacha)

Do 300 sztuk

Na całym obszarze Parku objętym ochroną czynną

6

Wyłożenie drzew pułapkowych, przygotowanych z wiatrołomów i wiatrowałów iglastych w celu oceny stopnia rozwoju populacji kornika drukarza (Ips typographus)

Do 60 sztuk

7

Monitoring owadów z rodzaju zasnuja (Cephalcia) w oparciu o pomiary na powierzchniach próbnych

Według potrzeb

8

Monitoring stanu sanitarnego drzewostanów w oparciu o metody fotograficzne z wykorzystaniem samolotu, motolotni lub paralotni

9

Monitoring stanu sanitarnego drzewostanów świerkowych i z udziałem świerka (Piceana) stałych powierzchniach próbnych

10

Monitoring szaty roślinnej przy wybranych szlakach i ścieżkach edukacyjnych

 

 

11

Monitoring presji jeleniowatych (Cervidae) na odnowienia w drzewostanach

12

Monitoring zimowy dużych ssaków drapieżnych i kopytnych (Ungulata)

13

Monitoring sów (Strigiformes) i dzięciołów (Pincinae)

14

Monitoring aktywności procesów erozyjnych na wybranych powierzchniach szlaków i ścieżek edukacyjnych

15

Zdejmowanie, zbędnych mechanicznych zabezpieczeń (tuby) przed zgryzaniem przez zwierzęta z pojedynczych drzewek gatunków liściastych

Oddziały – 11d, 43b, c, 45f, 46c, 47c, d, 116a, 119a, 182b, c, h, f, 183i, 191a, 192b, 198f, 208a, d, f

16

Mechaniczne zabezpieczanie (spiralami) upraw i młodników jodłowych przed zgryzaniem przez jeleniowate (Cervidae)

190 ha

Oddziały - 1a, b, 2a, b, c, 3b, c, 9a, 10a, b, 11d, g, h, 18c, 22a, b, g, 23a, b, c, 31a, 32d, f, g, 36a, b, d, 37b, 38a, b, 39a, 42a, b, d, 43a, b, c, d, 45g, 46a, b, c, 47a, b, c, 48b, c, 49a, 50b, c, 51b, c, 52c, 56c, d, f, 58a, 59a, 79c, d, 80a, 85a, 108b, c, d, f, 109a, 110a, c, 111f, 114b, 116a, b, 119a, b, 121a, 122b, 123c, d, 128a, b, 129a, b, c, 130a, b, 131a, b, c, d, 132b, c, d, 145h, f, 146f, 147b, 148a, 161a, b, 162b, 164b, 173a, b, 175f, 176a, b, 181h, 182a, b, d, f, h, i, 183i, 190b, 191a, 192a, b, 194a, 195a, 197a, b, c, g, 199i, j, 201b, 203a, b, 204a, b, 206a, 207a, 208a, b, d, f, h, 209a, b

17

Zabezpieczanie upraw i młodników jodłowych zapachowymi środkami odstraszającymi (repelentami) przed jeleniowatymi (Cervidae)

140 ha

Oddziały – 1b, 2a, b, g, 3a, b, c, 7a, b, 9a, 11d, h, f, 18a, b, c, 19a, b, 22a, b, g, 23a, b, c, 29a, 31a, 32a, b, 36b, c, d, f, g, 37b, 38a, b, c, d, 39b, 42a, c, d, 43a, b, c, 44f, 45a, f, g, 46a, b, c, 47a, b, c, d, 48a, b, 49f, 50b, c, 51a, b, c, d, 52c, 56c, d, f, 58a, 59a, 62a, 78a, 79c, d, 80a, 108b, c, d, f, 109a, b, 110a, c, 111a, b, d, f, 112a, 114a, b, 116a, b, 119a, b, 120a, 121a, 122b, 123c, d, 128a, b, 129a, b, c, 130a, 131a, 132a, b, c, d, 145a, 176b, 182a, b, d, 183i, j, 190b, 191a, 192b, 194a, 196a, c, f, 197g, 198a, b, d, f, 199a, b, c, h, j, 201b, 203b, 205a, 206a, 207a, g, 208a, b, c, d, f, 209a, b

18

Odstrzały redukujące nadmierną liczebność populacji jelenia (Cervus elaphus) w miejscach o potwierdzonym nasileniu szkód, w uprawach i młodnikach. W przypadku stwierdzenia dużej aktywności drapieżników, wilka (Canis lapus) i rysia (Lynx lynx) lub innych czynników powodujących naturalne ograniczenie wielkości populacji jelenia (Cervus elaphus) (o przyrost zrealizowany), redukcja będzie ograniczana lub wstrzymana. Zabieg będzie poprzedzony określeniem stopnia szkód w drzewostanach i inwentaryzacją liczebności zwierząt oraz analizą uwarunkowań ekologicznych

Do 28 sztuk (zakładaną wielkość redukcji podano łącznie w odniesieniu do obszaru ochrony krajobrazowej)

Obwody ochronne – Turbacz, Kudłoń, Suhora

19

Ochrona przeciwpożarowa, przez:

Według potrzeb

Na całym obszarze Parku objętym ochroną czynną

1) patrole ochronne,

2) utrzymanie drożności dróg dojazdowych i pożarowych,

3) utrzymanie łączności,

4) dozorowanie pożarzysk

20

Czyszczenie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, spacerowych, dróg stokowych i dojazdowych z drzew je zarastających, powalonych i złamanych oraz z drzew silnie nachylonych, stojących przy ich obrzeżach, wraz z ich usunięciem

21

Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego:

1) remonty i modernizacje szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych,

2) remonty małej architektury turystycznej

22

Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego przez czytelne oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, w tym instalowanie nowych drogowskazów, tablic i tabliczek informacyjnych z renowacją istniejących

23

Utrzymanie obiektów historycznych (miejsc obozów partyzanckich, miejsc pochówków i pamięci z okresu II wojny światowej, pozostałości historycznych budynków) przez:

5 obiektów

Oddziały – 116c/119a, 130c, 145f, 207f, 192b/191a

1) usunięcie odnowień drzew, krzewów i krzewinek z powierzchni obiektów (z miejsc ziemianek, mogił, pomników i pozostałości budynków),

2) przecięcie i odsunięcie powalonych drzew,

3) odsunięcie opadłych liści i gałęzi w najbliższym otoczeniu obiektów

24

Odtwarzanie znaków granicy zewnętrznej i wewnętrznej Parku

Według potrzeb

Na całym obszarze Parku objętym ochroną czynną

25

Odtwarzanie znaków linii oddziałowych:

1) malowanie linii na korze drzew,

2) wkopanie i oznakowanie słupków granicznych oddziałów

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

 

1

Monitoring szaty roślinnej przy wybranych powierzchniach szlaków i ścieżek edukacyjnych

Według potrzeb

Na całym obszarze Parku objętym ochroną czynną

 

2

Monitoring wpływu zabiegów ochrony czynnej na wybrane gatunki roślin ze szczególnym uwzględnieniem krokusa (Crocus scepusiensis) i przebiśniega (Galanthus nivalis)

 

 

3

Czasowe grodzenie części powierzchni ze stanowiskami niektórych cennych gatunków roślin oraz powierzchni porównawczych

 

 

4

Monitoring aktywności procesów erozyjnych na wybranych szlakach i ścieżkach edukacyjnych

 

 

5

Wycinanie niepożądanych drzew i krzewów wraz z kształtowaniem biogrup oraz strefy ekotonowej (m.in. w kompleksie zabytkowego parku dworskiego w Porębie)

1,0 ha

Oddziały – 22c, 37g, 50f, 207f, 210 c, d, f, i, j, k, l, m, n, o, p, r.

 

6

Usuwanie inwazyjnych gatunków roślin takich jak rdestowiec ostrokończysty (Reynoutria Japonia) czy niecierpek gruczołowaty (Impatiens glandulifera)

Według potrzeb

Na całym obszarze Parku objętym ochroną czynną

 

7

Koszenie mechaniczne i ręczne roślin zielnych na polanach (z pozostawieniem niedokosów) oraz gromadzenie na nich skoszonej biomasy w pryzmach

63,5 ha

Oddziały – 25g, h, 28f, 30h, 48f, 56i, 60b, 62c, 65a, 66a, f, 68d, 77f, 87a, 88c, 107a, d, h, j, 113d, 148d, 156c, 181g, 182g, 183c, 206d, 207f, 210c, d, f, g, h, i, j, k, l, p, r, s

 

8

1. Wypas owiec i bydła na polanach.

2. W przypadku braku możliwości prowadzenia wypasu – mechaniczne lub ręczne koszenie powierzchni polan

13,26 ha

Oddziały – 22c, 29b, 30h, 37g, 46f, 68d, 96b,d, 145d, i, 161f, 162c, 186a, 210d, f, j, k, l, p, s.

 

9

Nawożenie organiczne polan objętych zabiegiem koszenia (kompost z biomasy pozyskanej przy koszeniu danej polany)

Według potrzeb

Wybrane polany objęte zabiegiem koszenia

 

10

Prace pielęgnacyjne w kompleksie zabytkowego parku dworskiego w Porębie Wielkiej:

1) konserwacja drzew z usunięciem egzemplarzy zagrażających bezpieczeństwu,

2) cięcia pielęgnacyjne krzewów i podrostów,

3) nasadzenia drzew i krzewów,

4) koszenie roślinności zielnej

24,06 ha

Oddział – 210a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s

 

11

Konserwacja oraz remont koryta, przepustów i kładek cieku wodnego w kompleksie zabytkowego parku dworskiego w Porębie Wielkiej

Według potrzeb

Oddział – 210f, h m, n, o, p

 

12

Dokończenie utwardzania ścieżek spacerowych wraz z urządzeniami odwadniającymi (przepusty) oraz postawieniem tablic informacyjnych wokół stawów dworskich na trasie ścieżki edukacyjnej w kompleksie parku dworskiego w Porębie Wielkiej

Około 250 m

Oddział – 210j,o, p

 

13

Odsłanianie i przebudowa istniejących oraz wykonywanie nowych kopców z kamieni na polanach reglowych w celu zabezpieczenia miejsc rozrodu i bytowania gadów

Według potrzeb

Na całym obszarze Parku objętym ochroną czynną

14

Utrzymanie ujęć źródlisk stanowiących siedliska bezkręgowców krenobiontycznych i krenofilnych

 

15

Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego:

1) remonty i modernizacje szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych,

2) remonty małej architektury turystycznej,

3) czytelne oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, w tym instalowanie nowych drogowskazów, tablic i tabliczek informacyjnych z renowacją istniejących

 

16

Odtwarzanie znaków granicy zewnętrznej i wewnętrznej Parku

 

17

Remont zespołu obiektów historycznych w kompleksie parku dworskiego w Porębie Wielkiej (budynki i ogrodzenie)

1 zespół obiektów

Oddział – 210d, h, m, n

18

Prace pielęgnacyjne w drzewostanie otaczającym osadę „Gajówka Mikołaja”

Według potrzeb

Oddział – 192g

19

Umocnienie skarp potoku Łopuszna oraz remonty umocnień mostu przy „Gajówce Mikołaja”

 

Oddział – 192g

20

Remont lub wykonanie nowej studni na wodę przy osadzie służbowej w Łopusznej

1 sztuka

Oddział –183l

 

C. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Odtwarzanie niewielkich zbiorników wodnych, służących jako miejsca rozrodu i bytowania płazów oraz niektórych gadów z zabezpieczeniem w nich odpowiedniego poziomu wody i dostępu światła

Do 10 sztuk

Na całym obszarze Parku objętym ochroną czynną

2

Monitoring zmian w środowisku przyrodniczym w związku z procesem likwidacji kolein drogowych oraz odtwarzaniem zbiorników wodnych jako miejsc rozrodu i bytowania dla płazów i bezkręgowców

Według potrzeb

 

3

Konserwacja istniejących miejsc rozrodu płazów (niewielkich zbiorników wodnych), przez:

1) pogłębianie, poszerzanie i zabezpieczanie brzegów,

2) zabezpieczenie dopływu wody i światła,

3) remont pomostów do prowadzenia obserwacji

Do 22 sztuk

 

4

Utrzymanie istniejących na terenie Parku ujęć wody pitnej i zbiorników retencyjnych z możliwością ich przebudowy i konserwacji w celu zabezpieczenia potrzeb lokalnych społeczności oraz niedopuszczenia do powstawania nowych ujęć, mogących powodować degradację cennych siedlisk przyrodniczych w wyniku osuszania terenów przyległych do granicy Parku

34 sztuki

Oddziały – 37b, c, g, 46b, d, 47d, 62a, 76a, b, 77b, f, 107k, 144b, 145c, d, 148d, 161a,g, 181g, 192f, 196a, 197a, b, 200a, 206g, 210a,g

 

D. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Zabudowa przeciwerozyjna użytkowanych dróg i dawnych szlaków zrywkowych przez:

1) budowę stopni z drewna,

2) wypełnianie rowów erozyjnych rumoszem skalnym

Według potrzeb

Na całym obszarze Parku objętym ochroną czynną

2

Zabezpieczenia przeciwerozyjne na skarpach i przepustach drogowych

 

3

Remont nawierzchni szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych oraz dróg

 

4

Likwidacja kolein na drogach stokowych Parku jako miejsc zagrażających uwięzieniem lub jako potencjalnych miejsc rozrodu dla wielu gatunków fauny, w szczególności płazów. Miejsca te mogą się przyczyniać do nieumyślnego uśmiercania zwierząt w wyniku ich rozjeżdżania w koleinach oraz w przypadku gwałtownego wymywania osobników w trakcie intensywnych opadów i spływu powierzchniowego

 

 

III. Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Usuwanie zasiedlonych przez kambiofagi drzew świerkowych (posusz czynny) z ich korowaniem i niszczeniem kory oraz stopniowe usuwanie wiatrołomów i wiatrowałów zasiedlonych przez kambiofagi. Zabieg nie dotyczy drzew dziuplastych i drzew obumarłych. Wykonywanie zabiegu jest związane z prowadzoną przebudową drzewostanów na obszarze Parku

Według potrzeb

Na całym obszarze Parku objętym ochroną krajobrazową

2

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) na:

1) kornika drukarza (Ips trypographus),

2) drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum),

3) brudnicę mniszkę (Lymantria monacha)

Do 500 sztuk

 

3

Monitoring owadów z rodzaju zasnuja (Cephalcia) w oparciu o pomiary na powierzchniach próbnych

Według potrzeb

 

4

Monitoring stanu sanitarnego drzewostanów w oparciu o metody fotograficzne z wykorzystaniem samolotu, motolotni lub paralotni

 

 

5

Monitoring roślinności przy wybranych szlakach i ścieżkach edukacyjnych

 

 

6

Monitoring zimowy dużych ssaków drapieżnych i kopytnych (Ungulata)

 

7

Monitoring aktywności procesów erozyjnych na wybranych szlakach i ścieżkach edukacyjnych

 

8

Monitoring wpływu jeleniowatych (Cervidae) na ekosystemy leśne

 

9

Odstrzały redukujące nadmierną liczebność populacji jelenia (Cervus elaphus) w miejscach o potwierdzonym nasilenia szkód, w uprawach i młodnikach. W przypadku stwierdzenia dużej aktywności drapieżników, wilka (Canis lapus) i rysia (Lynx lynx) lub innych czynników powodujących naturalne ograniczenie wielkości populacji jelenia (Cervus elaphus) (o przyrost zrealizowany) redukcja będzie ograniczana lub wstrzymana. Zabieg będzie poprzedzony określeniem stopnia szkód w drzewostanach i inwentaryzacją liczebności zwierząt oraz analizą uwarunkowań ekologicznych

Do 28 sztuk (zakładaną wielkość redukcji podano łącznie w odniesieniu do obszaru ochrony czynnej)

W Obwodach ochronnych Turbacz, Kudłoń, Suhora

10

Ochrona przeciwpożarowa:

1) patrole ochronne,

2) utrzymanie drożności dróg dojazdowych i pożarowych,

3) utrzymanie łączności,

4) dozorowanie pożarzysk

Według potrzeb

Na całym obszarze Parku objętym ochroną krajobrazową

11

Czyszczenie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, spacerowych, dróg stokowych i dojazdowych z drzew je zarastających, powalonych i złamanych oraz z drzew silnie nachylonych stojących przy ich obrzeżach, wraz z ich usunięciem

 

12

Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego:

1) remonty i modernizacje szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych,

2) remonty małej architektury turystycznej

3) czytelne oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, w tym instalowanie nowych drogowskazów, tablic i tabliczek informacyjnych z renowacją istniejących

 

13

Odtwarzanie znaków granicy zewnętrznej i wewnętrznej Parku

 

14

Odtwarzanie znaków linii oddziałowych (malowanie linii na korze drzew, wkopanie i oznakowanie słupków granicznych oddziałów)

 

15

Wykupy gruntów

 

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Wycinanie niepożądanych drzew i krzewów na polanach, kształtowanie biogrup i stref ekotonowych

3,0 ha

Polany – Aniołówka, Cioski, Figurki, Francisyna, Gabrowska Duża, Gronie Drożdżowe, Gronie Chowańcowe, Hala Młyńska, Jaworzyna Kamienicka, Jonkówki, Jonkówka Podwyszańska, Kopa, Kudłoń, Kułachowa, Łonna, Przysłopek, Przysłopy, Przysłop Górny, Średniak, Skole Jędrasowe, Skole Pradelowe, Solnisko, Zielenica, Żubrowisko

2

Koszenie mechaniczne i ręczne roślin zielnych na polanach (z pozostawieniem niedokosów) oraz gromadzenie na nich skoszonej biomasy w pryzmach

96,50 ha

Polany – Adamówka, Biedowa, Bieniowe, Borysówka Dolna, Figurki Dolne, Górne i Średnie, Francisyna, Gorc Porębski, Jaworzyna Kamienicka, Jasinkowa, Jonkówki, Józefowa, Kopa, Kudłoń, Kułachowa, Ludwikowa, Łąki, Łonna, Młynarska, Mostownica, Podmostownica, Podskały, Podwyszańska, Przysłop Górny, Przysłopek, Pustak, Rąbaniska, Szałasisko Porębskie, Solnisko, Starmaszka, Stawieniec, Suhora, Śmierdząca, Średniak, Średnie, Tobołów, Turbaczyk, Ustępne, Wierchy Zarębskie, Zielenica

3

1. Wypas owiec i bydła na polanach.

2. W przypadku braku możliwości prowadzenia wypasu – mechaniczne lub ręczne koszenie powierzchni polan

84,32 ha

Polany – Cioski, Gabrowska Duża, Gąsiorowska, Jaworzynka, Jonkówki, Mostownica, Przysłopy, Starmaszka, Średniak, Suhora, Tobołów, Wierchy Zarębskie, Wolnica, Wzorowa, Zielenica

4

Nawożenie organiczne polan objętych zabiegiem koszenia (kompost z biomasy pozyskanej przy koszeniu danej polany)

Według potrzeb

Wybrane polany objęte zabiegiem koszenia

5

Odsłanianie i przebudowa istniejących oraz wykonywanie nowych kopców z kamieni na polanach reglowych celem zabezpieczenia miejsc rozrodu i bytowania gadów

Na całym obszarze Parku objętym ochroną krajobrazową

6

Utrzymanie ujęć źródlisk stanowiących siedliska bezkręgowców krenobiontycznych i krenofilnych

Na całym obszarze Parku objętym ochroną krajobrazową

7

Remont lub odbudowa budynków pasterskich na polanach z ich przystosowaniem na schrony-magazyny

6 obiektów

Polany – Mostownica, Jaworzyna Kamienicka, Łonna, Przysłopek, Stawieniec, Przysłop Górny

8

Utrzymanie obiektów historycznych (miejsc pochówków i pamięci z okresu II wojny światowej, pozostałości historycznych budynków), przez:

1) usunięcie odnowień drzew, krzewów i krzewinek z powierzchni obiektów (z miejsc ziemianek, mogił, pomników i pozostałości budynków),

2) przecięcie i odsunięcie powalonych drzew,

3) odsunięcie opadłych liści i gałęzi w najbliższym otoczeniu obiektów

6 obiektów

Polany – Bieniowe, Gorv Troszacki, Stawieniec, Ustępne, Wzorowa

9

Monitoring wpływu zabiegów ochrony czynnej na wybrane gatunki roślin w szczególności krokusa (Crocus scepusiensi) i przebiśniega (Galanthuas nivalis)

Według potrzeb

Na całym obszarze Parku objętym ochroną krajobrazową

10

Czasowe grodzenie części powierzchni ze stanowiskami niektórych cennych gatunków roślin oraz powierzchni porównawczych

11

Monitoring stanu entomofauny epigeicznej na polanach za pomocą pułapek ziemnych Barbera wraz z odłowem tych owadów

Do 330 sztuk

12

Monitoring roślinności przy wybranych szlakach i ścieżkach edukacyjnych

Według potrzeb

13

Monitoring aktywności procesów erozyjnych na wybranych powierzchniach szlaków i ścieżek edukacyjnych

14

Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego:

1) remonty i modernizacje szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych,

2) remonty małej architektury turystycznej,

3) czytelne oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, w tym instalowanie nowych drogowskazów, tablic i tabliczek informacyjnych z renowacją istniejących

15

Usuwanie inwazyjnych gatunków roślin, miedzy innymi rdestowca ostrokończystego (Reynoutria Japonia) i niecierpka gruczołowatego (Impatiens glandulifera)

16

Odtwarzanie znaków granicy zewnętrznej i wewnętrznej Parku

17

Wykupy gruntów

 

C. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Zabudowa przeciwerozyjna dróg i dawnych szlaków zrywkowych przez:

1) budowę stopni z drewna,

2) wypełnianie rowów erozyjnych rumoszem skalnym

Według potrzeb

Na całym obszarze Parku objętym ochroną krajobrazową

2

Zabezpieczenia przeciwerozyjne na skarpach i przepustach drogowych

3

Remont nawierzchni szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych oraz dróg

4

Likwidacja kolein na drogach stokowych Parku jako miejsc zagrażających uwięzieniem lub jako potencjalnych miejsc rozrodu dla wielu gatunków fauny, a w szczególności płazów – miejsca te mogą się przyczyniać do nieumyślnego uśmiercania zwierząt w wyniku rozjeżdżania oraz w przypadku gwałtownego ich rozmywania w trakcie opadów i spływu powierzchniowego

 

D. W ekosystemach wodnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Odtwarzanie niewielkich zbiorników wodnych, służących jako miejsca rozrodu i bytowania płazów oraz niektórych gadów z zabezpieczeniem w nich odpowiedniego poziomu wody i dostępu światła

Do 5 sztuk

Na całym obszarze Parku objętym ochroną krajobrazową

2

Monitoring zmian w środowisku przyrodniczym, w związku z procesem likwidacji kolein drogowych oraz odtwarzaniem zbiorników wodnych jako miejsc rozrodu i bytowania dla płazów i bezkręgowców

Według potrzeb

3

Konserwacja istniejących miejsc rozrodu płazów (niewielkich zbiorników wodnych) przez:

1) pogłębianie, poszerzanie i zabezpieczanie brzegów,

2) zabezpieczenie dopływu wody i światła,

3) remont pomostów do prowadzenia obserwacji

Do 5 sztuk

4

Utrzymanie istniejących na terenie Parku ujęć wody pitnej i zbiorników retencyjnych z możliwością ich przebudowy i konserwacji w celu zabezpieczenia potrzeb lokalnych społeczności oraz niedopuszczenia do powstawania nowych ujęć, mogących powodować degradację cennych siedlisk przyrodniczych w wyniku osuszania terenów przyległych do granicy Parku

3 sztuki

Hala Wzorowa

 

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą przeglądową Parku, w skali 1:20000, według stanu na 1 stycznia 1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Poręba Wielka.

Załącznik 3. [OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT]

Załącznik nr 3

OPIS SPOSOBÓW CZYNNEJ OCHRONY GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT

I. Obszary ochrony ścisłej

A. Ochrona zwierząt

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Kumak górski (Bombina variegata).

2. Żaba trawna (Rana temporaria).

3. Traszki:

1) karpacka (Lissotriton montandoni),

2) górska (Triturus alpestris),

3) zwyczajna (Lissotriton vulgaris),

4) grzebieniasta (Triturus cristatus)

Likwidacja kolein na drogach stokowych, szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych

1. Zasypywanie kolein po uprzednim przeniesieniu osobników danego gatunku bądź innych jego stadiów rozwojowych.

2. Wyrównywanie, utwardzanie i odwadnianie powierzchni wybranych odcinków dróg stokowych, szlaków turystycznych i spacerowych oraz ścieżek edukacyjnych

3. Działania techniczne przy zastosowaniu materiałów lokalnego pochodzenia

2

1. Głuszec (Tetrao urogallus).

2. Jarząbek (Tetrastes bonasia)

1. Monitoring stanu populacji i zagrożeń.

2. Ochrona rejonu występowania gatunków

1. Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego zapobiegających nadmiernej presji antropogenicznej, poprzez:

1) remonty i modernizację szlaków, miejsc biwakowych, małej architektury turystycznej, ścieżek edukacyjnych i dróg dojazdowych z zachowaniem ich drożności (usuwanie drzew silnie pochylonych, wiatrowałów i wiatrołomów),

2) korygowanie przebiegu szlaków turystycznych zgodnie z potrzebami, wraz z ich czytelnym oznakowaniem (umieszczenie drogowskazów, tablic i tabliczek informacyjnych).

2. Oznakowanie stref ochronnych.

3. Montaż szlabanów na drogach wjazdowych.

4. Patrole ochronne

3

1. Bocian czarny (Ciconia nigra).

2. Derkacz (Crex crex).

3. Dzięcioły:

1) białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

2) trójpalczasty (Picoides tridactylus),

3) zielonosiwy (Picus canus),

4) czarny (Dryocopus martinus).

4. Gąsiorek (Lanius collurio).

5. Muchołówka mała (Ficedula parva).

6. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina).

7. Orzeł przedni (Aquila chrysaetos).

8. Trzmielojad (Pernis apivorus).

9. Puchacz (Bubo bubo).

10. Sóweczka (Glaucidium passerinum).

11. Włochatka (Aegolius funereus).

12. Gacek brunatny (Plecotus auritus).

13. Karlik większy (Pipistrellus nathusii).

14. Mroczki:

1) posrebrzany (Vespertilio murinus),

2) pozłocisty (Eptesicus nilssonii).

15. Nocki:

1) duży (Myotis myotis),

2) rudy (Myotis daubentonii).

16. Wilk (Canis lupus).

17. Ryś (Lynx lynx).

18. Niedźwiedź (Ursus arctos).

19. Wydra (Lutra lutra).

20. Tchórz (Mustela putorius).

21. Kuna leśna (Marten martes).

22. Jeleń (Cervus elaphus).

23. Sarna (Capreolus capreolus)

 

II. Obszary ochrony czynnej

A. Ochrona zwierząt i roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis).

2. Kumak górski (Bombina variegata),

3. Żaba trawna (Rana temporaria).

4. Traszki:

1) karpacka (Lissotriton montandoni),

2) górska (Triturus alpestris),

3) zwyczajna (Lissotriton vulgaris),

4) grzebieniasta (Triturus cristatus)

Odtworzenie miejsc rozrodu

Odtworzenie dawnych zbiorników wodnych lub wykonanie nowych oraz zapewnienie w nich odpowiedniego poziomu wody i dostępu światła

Konserwacja i rozbudowa istniejących miejsc rozrodu z ich przystosowaniem do prowadzenia obserwacji

1. Utrzymanie szczelności zbiorników (z użyciem gleby ilastej lub bentonitu) z zapewnieniem dopływu wody (udrażnianie dopływów wody) i dostępności światła (usuwanie drzew silnie zacieniających zbiornik).

2. Zapobieganie wypłycaniu zbiorników poprzez okresowe usuwanie namułów i osadów.

3. Remonty pomostów obserwacyjnych

2

Żaba trawna (Rana temporaria)

Zabezpieczanie szlaków migracji

Wystawianie płotków zabezpieczających przy drogach

3

1. Kumak górski (Bombina variegata).

2. Żaba trawna (Rana temporaria).

2. Traszki:

1) karpacka (Lissotriton montandoni),

2) górska (Triturus alpestris),

3) zwyczajna (Lissotriton vulgaris),

4) grzebieniasta (Triturus cristatus)

Likwidacja kolein na drogach stokowych, szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych

1. Zasypywanie kolein po uprzednim przeniesieniu osobników danego gatunku bądź innych jego stadiów rozwojowych.

2. Wyrównywanie, utwardzanie i odwadnianie powierzchni wybranych odcinków dróg stokowych, szlaków turystycznych i spacerowych oraz ścieżek edukacyjnych.

3. Działania techniczne w oparciu o materiały lokalnego pochodzenia

4

1. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca).

2. Żmija zygzakowata (Vipera berus).

3. Jaszczurki:

1) zwinka (Lacerta agilis),

2) żyworodna (Zootoca vivipara)

Zabezpieczenie miejsc rozrodu i bytowania

Odsłanianie istniejących i wykonywanie nowych kopców z kamieni na polanach reglowych

5

1. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca).

2. Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix).

3. Żmija zygzakowata (Vipera berus)

4. Jaszczurki:

1) zwinka (Lacerta agilis),

2) żyworodna (Zootoca vivipara).

5. Padalec zwyczajny (Anguis fragilis)

Konserwacja istniejących miejsc rozrodu i bytowania

1. Wykaszanie roślin zielnych, usuwanie drzew i krzewów z powierzchni ekosystemów nieleśnych.

2. Pogłębienie, poszerzenie, zabezpieczenie brzegów oraz zapewnienie dopływu wody i światła w istniejących zbiornikach wodnych

6

1. Dzięcioły:

1) zielonosiwy (Picus canus),

2) białogrzbiety (Cendrocopos leucotos),

3) zielony (Picus viridis),

4) duży (Dendrocopos major),

5) dzięciołek (Dendrocopos mminor).

2. Rudzik (Erithacus rubecula).

3. Kos (Turdus merula).

4. Paszkot (Turdus viscivorus).

5. Mysikrólik (Regulus regulus).

6. Zniczek (Regulus ignicapilla).

7. Sikory:

1) uboga (Poecile palustris),

2) czarnogłowa (Parus montanus),

3) czubatka (Parus cristatus),

4) sosnówka (Periparus ater),

5) bogatka (Parus major),

6) modra (Cyanistes caeruleus).

8. Kowalik (Sitta europaea).

9. Pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla).

10. Płochacz pokrzywnica (Prunella modularis).

Dokarmianie ptaków w okresie zimowym

Wykładanie karmy ograniczone do budynków wolnostojących (osady leśne) oraz wzdłuż dolnych części głównych dolin, użytkowanych turystycznie i spacerowo w okresie zimowym

 

 

11. Sójka (Garrulus glandarius).

12. Sroka (Pica pica).

13. Orzechówka (Nucifraga caryocatactes).

14. Wrona (Corvus cornix).

15. Gawron (Corvus frugilegus).

16. Wróbel (Passer domesticus).

17. Mazurek (Passer montanus).

18. Zięba (Fringilla coelebs).

19. Dzwoniec (Chloris chloris).

20. Szczygieł (Carduelis carduelis).

21. Czyż (Carduelis spinus).

22. Gil (Pyrrhula pyrrhula).

23. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes).

24. Trznadel (Emberiza citrinella).

25. Jer (Fringilla montifringilla).

26. Czeczotka (Carduelis flammea)

 

 

7

1. Sikory:

1) sosnówka (Periparus ater),

2) bogatka (Parus major),

3) modra (Cyanistes caeruleus),

4) uboga (Poecile palustris),

5) czarnogłowa (Parus montanus),

6) czubatka (Parus cristatus).

2. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus).

3. Mazurek (Passer montanus).

4. Szpak (Sturnus vulgaris).

5. Krętogłów (Jynx torquilla).

6. Kowalik (Sitta europaea)

Poprawa bazy lęgowej dla ptaków

Wymiana zniszczonych skrzynek lęgowych dla ptaków przy osadach leśnych oraz wzdłuż dolnych części głównych dolin, w ilości do 100 sztuk

8

1. Głuszec (Tetrao urogallus).

2. Jarząbek (Tetrastes Banasia)

1. Monitoring stanu populacji i zagrożeń.

2. Ochrona rejonu występowania gatunków

1. Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego zapobiegających nadmiernej presji antropogenicznej, poprzez:

1) remonty i modernizację szlaków, miejsc biwakowych, małej architektury turystycznej, ścieżek edukacyjnych i dróg dojazdowych z zachowaniem ich drożności (usuwanie drzew silnie pochylonych, wiatrowałów i wiatrołomów),

 

9

1. Bocian czarny (Ciconia nigra).

2. Derkacz (Crex crex).

3. Dzięcioły:

1) białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

2) trójpalczasty (Picoides tridactylus)

3) zielonosiwy (Picus canus),

4) czarny (Dryocopus martinus).

4. Gąsiorek (Lanius collurio).

5. Muchołówka mała (Ficedula parva).

6. Orlik krzykliwy (Aquilla pomarina).

7. Orzeł przedni (Aquila chrysaetos).

8. Trzmielojad (Pernis apivorus).

9. Puchacz (Bubo bubo).

10. Sóweczka (Glaucidium passerinum).

11. Włochatka (Aegolius funereus).

12. Gacek brunatny (Plecotus auritus).

13. Karlik większy (Pipistrellus nathusii).

14. Mroczki:

1) posrebrzany (Vespertilio murinus),

2) pozłocisty (Eptesicus nilssonii).

15. Nocki:

1) duży (Myotis myotis),

2) rudy (Myotis daubentonii).

16. Wilk (Canis lupus).

17. Ryś (Lynx lynx).

18. Niedźwiedź (Ursus arctos).

19. Wydra (Lutra lutra).

20. Tchórz (Mustela putorius).

21. Kuna leśna (Martes martes).

22. Jeleń (Cervus elaphus).

23. Sarna (Capreolus capreolus)

 

2) korygowanie przebiegu szlaków turystycznych zgodnie z potrzebami, wraz z ich czytelnym oznakowaniem (umieszczenie drogowskazów, tablic i tabliczek informacyjnych).

2. Oznakowanie stref ochronnych.

3. Montaż szlabanów na drogach wjazdowych.

4. Patrole ochronne

11

1. Pełnik europejski (Trollius europaeus).

2. Podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria)

Zabezpieczenie przed zgryzaniem przez owce i bydło

Czasowe grodzenie wybranych powierzchni

12

1. Szafran spiski (Crocus scepusiensis).

2. Podkolan biały (Platanthera bifolia).

3. Goryczuszka orzęsiona (Gentianella ciliata).

4. Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis).

5. Gnidosz rozesłany (Pedicularis sylvatica).

6. Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus).

7. Gołek białawy (Pseudorchis albida).

8. Gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea).

9. Storczyca kulista (Traunsteinera globosa)

Ograniczanie spadku liczebności osobnika wybranych gatunków

Nawożenie organiczne wybranych polan objętych zabiegiem koszenia (kompostem powstałym z biomasy pozyskanej przy koszeniu danej polany)

 

III. Obszary ochrony krajobrazowej

A. Ochrona zwierząt i roślin

Lp.

Nazwa gatunku

Rodzaj zadań ochronnych

Opis sposobów ochrony

1

1. Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis).

2. Kumak górski (Bombina variegata).

3. Żaba trawna (Rana temporaria).

4. Traszki:

1) karpacka (Lissotriton montandoni),

2) górska (Triturus alpestris),

3) zwyczajna (Lissotriton vulgaris),

4) grzebieniasta (Triturus cristatus)

Odtworzenie miejsc rozrodu

Odtworzenie dawnych zbiorników wodnych lub wykonanie nowych oraz zapewnienie w nich odpowiedniego poziomu wody i dostępu światła

2

1. Zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis).

2. Kumak górski (Bombina variegata).

3. Żaba trawna (Rana temporaria).

4. Traszki:

1) karpacka (Lissotriton montandoni),

2) górska (Triturus alpestris),

3) zwyczajna (Lissotriton vulgaris),

4) grzebieniasta (Triturus cristatus)

Konserwacja i rozbudowa miejsc rozrodu z ich przystosowaniem do prowadzenia obserwacji

1. Utrzymanie szczelności zbiorników (z użyciem gleby ilastej lub bentonitu) z zapewnieniem dopływu wody (udrażnianie dopływów wody) i dostępności światła (usuwanie drzew silnie zacieniających zbiornik).

2. Zapobieganie wypłycaniu zbiorników poprzez okresowe usuwanie namułów i osadów.

3. Remonty pomostów obserwacyjnych

3

Żaba trawna (Rana temoraria)

Zabezpieczanie szlaków migracji

Wystawianie płotków zabezpieczających przy drogach

4

1. Kumak górski (Bombina variegata).

2. Żaba trawna (Rana temporaria).

3. Traszki:

1) karpacka (Lissotriton montandoni),

2) górska (Triturus alpestris),

3) zwyczajna (Lissotriton vulgaris),

4) grzebieniasta (Triturus cristatus)

Likwidacja kolein na drogach stokowych, szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych

1. Zasypywanie kolein po uprzednim przeniesieniu osobników danego gatunku bądź innych jego stadiów rozwojowych.

2. Wyrównywanie, utwardzanie i odwadnianie powierzchni wybranych odcinków dróg stokowych, szlaków turystycznych i spacerowych oraz ścieżek edukacyjnych.

3. Działania techniczne w oparciu o materiały lokalnego pochodzenia

5

1. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca).

2. Żmija zygzakowata (Vipera berus).

3. Jaszczurki:

1) zwinka (Lacerta agilis),

2) żyworodna (Zootoca vivipara)

Zabezpieczanie miejsc rozrodu i bytowania

Odsłanianie istniejących i wykonywanie nowych kopców z kamieni na polanach reglowych

6

1. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca).

2. Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix).

3. Żmija zygzakowata (Vipera berus).

4. Jaszczurki:

1) zwinka (Lacerta agilis),

2) żyworodna (Zootoca vivipara).

5. Padalec zwyczajny (Anguis fragilis)

Konserwacja istniejących miejsc rozrodu i bytowania

1. Wykaszanie roślin zielnych, usuwanie drzew i krzewów z powierzchni ekosystemów nieleśnych.

2. Pogłębienie, poszerzenie, zabezpieczenie brzegów oraz dopływu wody i światła w istniejących zbiornikach wodnych

 

7

1. Dzięcioły:

1) zielonosiwy (Picus canus),

2) białogrzbiety (Cendrocopos leucotos),

3) zielony (Picus viridis),

4) duży (Dendrocopos major),

5) dzięciołek (Dendrocopos mminor).

2. Rudzik (Erithacus rubecula).

3. Kos (Turdus merula).

4. Paszkot (Turdus viscivorus).

5. Mysikrólik (Regulus regulus).

6. Zniczek (Regulus ignicapilla).

7. Sikory:

1) uboga (Poecile palustris),

2) czarnogłowa (Parus montanus),

3) czubatka (Parus cristatus),

4) sosnówka (Periparus ater),

5) bogatka (Parus major),

6) modra (Cyanistes caeruleus).

8. Kowalik (Sitta europaea).

9. Pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla).

10. Płochacz pokrzywnica (Prunella modularis).

11. Sójka (Garrulus glandarius).

12. Sroka (Pica pica).

13. Orzechówka (Nucifraga caryocatactes).

14. Wrona (Corvus cornix).

15. Gawron (Corvus frugilegus).

16. Wróbel (Passer domesticus).

17. Mazurek (Passer montanus).

18. Zięba (Fringilla coelebs).

19. Dzwoniec (Chloris chloris).

20. Szczygieł (Carduelis carduelis).

21. Czyż (Carduelis spinus).

22. Gil (Pyrrhula pyrrhula).

23. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes).

24. Trznadel (Emberiza citrinella).

25. Jer (Fringilla montifringilla).

26. Czeczotka (Carduelis flammea)

Dokarmianie ptaków w okresie zimowym

Wykładanie karmy przy budynkach wolnostojących (osady leśne) oraz wzdłuż dolnych części głównych dolin, użytkowanych turystycznie i spacerowo w okresie zimowym

8

1. Sikory:

1) bogatka (Parus major),

2) modra (Cyanistes caeruleus),

3) uboga (Poecile palustris),

4) czarnogłowa (Parus montanus),

5) czubatka (Parus cristatus).

2. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus).

3. Mazurek (Passer montanus).

4. Szpak (Sturnus vulgaris).

5. Krętogłów (Jynx torquilla).

6. Kowalik (Sitta europaea)

Poprawa bazy lęgowej dla ptaków

Wymiana zniszczonych skrzynek lęgowych dla ptaków przy osadach leśnych oraz wzdłuż dolnych części głównych dolin, w ilości do 100 sztuk

 

9

1. Głuszec (Tetrao urogallus).

2. Jarząbek (Tetrastes bonasia)

1. Monitoring stanu populacji i zagrożeń.

2. Ochrona rejonu występowania gatunków

1. Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego zapobiegających nadmiernej presji antropogenicznej,

10

1. Bocian czarny (Ciconia nigra).

2. Derkacz (Crex crex).

3. Dzięcioły:

1) białogrzbiety (Dendrocopos leucotos),

2) trójpalczasty (Picoides tridactylus),

3) zielonosiwy (Picus canus),

4) czarny (Dryocopus martinus).

4. Gąsiorek (Lanius collurio).

5. Muchołówka mała (Ficedula parva).

6. Orlik krzykliwy (Aquila pomarina).

7. Orzeł przedni (Aquila chrysaetos).

8. Trzmielojad (Pernis apivorus).

9. Puchacz (Bubo bubo).

10. Sóweczka (Glaucidium passerinum).

11. Włochatka (Aegolius funereus).

12. Gacek brunatny (Plecotus auritus).

13. Karlik większy (Pipistrellus nathusii).

14. Mroczki:

1) posrebrzany (Vespertilio murinus),

2) pozłocisty (Eptesicus nilssonii).

3) Nocki:

4) duży (Myotis myotis),

5) rudy (Myotis daubentonii).

15. Wilk (Canis lupus).

16. Ryś (Lynx lynx).

17. Niedźwiedź (Ursus arctos).

18. Wydra (Lutra lutra).

19. Tchórz (Mustela putorius).

20. Kuna leśna (Martes martes).

21. Jeleń (Cervus elaphus).

22. Sarna (Capreolus capreolus)

1) remonty i modernizację szlaków, miejsc biwakowych, małej architektury turystycznej, ścieżek edukacyjnych i dróg dojazdowych z zachowaniem ich drożności (usuwanie drzew silnie pochylonych, wiatrowałów i wiatrołomów),

2) korygowanie przebiegu szlaków turystycznych zgodnie z potrzebami, wraz z ich czytelnym oznakowaniem (umieszczenie drogowskazów, tablic i tabliczek informacyjnych).

2. Oznakowanie stref ochronnych.

3. Montaż szlabanów na drogach wjazdowych.

4. Patrole ochronne

11

1. Pełnik europejski (Trollius europaeus).

2. Podejźrzon księżycowy (Botrychium lunaria)

Zabezpieczenie przed zgryzaniem przez owce i bydło

Czasowe grodzenie wybranych powierzchni

12

1. Szafran spiski (Crocus scepusiensis).

2. Podkolan biały (Platanthera bifolia).

3. Goryczuszka orzęsiona (Gentianella ciliata).

4. Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis).

5. Gnidosz rozesłany (Pedicularis sylvatica).

6. Mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus).

7. Gołek białawy (Pseudorchis albida).

8. Gółka długoostrogowa (Gymnadenia conopsea).

9. Storczyca kulista (Traunsteinera globosa)

Ograniczanie spadku liczebności osobniczej wybranych gatunków

Nawożenie organiczne (kompostem powstałym z biomasy pozyskanej przy koszeniu danej polany) wybranych polan objętych zabiegiem koszenia

 

Załącznik 4. [WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ]

Załącznik nr 4

WSKAZANIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OCHRONĄ ŚCISŁĄ, CZYNNĄ ORAZ KRAJOBRAZOWĄ

Lp.

Rodzaj ochrony

Lokalizacja1)

Powierzchnia ogółem
w ha

1

Ochrona ścisła

Oddziały – 4a, b, c, d, f, 5a, b, c, 6a, b, c, d, 7f, 8a, b, c, 9b, c, 12a, b, c, d, 13a, b, c, 14a, b, c, 15a, b, 16a, b, c, d, 17a, b, c, 20a, b, c, 21a, b, 24a, b, c, d, 25a, b, c, d, f, 26a, b, c, d, f, g, 27a, b, c, 28a, b, c, d, 30a, b, c, d, f, g, 33a, b, c, d, 34a, b, c, d, f, 35a, b, c, d, f, 39c, 40a, b, c, 41a, b, 53a, b, c, d, f, 54a, 55a, b, c, d, f, g, 57b, 58b, 59b, c, d, f, g, h, 60a, 61a, b, c, 63a, b, c, 64a, b, c, d, g, 65b, 66b, c, d, 67a, b, 68a, b, c, 69a, b, 70a, b, c, d, 71a, b, 72a, b, 73a, b, 74a, b, c, 75a, b, 81a, b, c, d, 82a, b, c, d, f, g, 83a, b, 84a, 85b, 86a, b, c, d, f, 87a, b, c, d, 89a, 90a, b, c, d, 91a, b, c, d, f, 92a, b, c, d, 93b, c, d, 94a, 95a, b, c, 96a, c, f, g, h, 97a, b, c, d, f, 98a, b, 99a, b, 100a, 101a, 102a, b, c, d, 103a, 104a, b, 105a, b, d, f, g, 106a, b, c, d, g, h, 113a, b, c, f, g, h, i, j, k, 115a, b, c, d, 117a, b, 118a, b, 122a, 123a, b, 124a, b, 125a, 126a, b, 127a, b, 133a, b, 134a, 135a, 136a, b, c, d, 137a, b, c, d, f, 138a, b, c, 139a, b, 140a, b, c, d, 141a, b, 142a, b, c, 143a, b, 144a, b, c, 151a, b, c, 152a, 153a, b, c, 154a, b, c, d, 155a, b, c, 156a, b, d, 157a, b, d, 158a, b, c, 159a, b, c, d, 160a, b, 164a, 165a, 166a, b, 167a, 168a, b, 169a, b, 170a, 171a, 172a, b, c, 177a, b, c, 178a, b, c, 179a, b, c, 180a, b, c, 184a, b, c, d, f, g, h, 185a, b, d, f, 186b, c, 187a, b, c, 188a, b, c, d, 189a, b, c, 190a, 193a

3 611,07

2

Ochrona czynna

Oddziały – 1a, b, c, 2a, b, c, d, f, g, h, 3a, b, c, d, f, 7a, b, c, d, 9a, 10a, b, c, 11a, b, c, d, f, g, h, 18a, b, c, 19a, b, 22a, b, c, d, f, g, h, 23a, b, c, 25g, h, 29a, b, 30h, 31a, 32a, b, c, d, f, g, h, 36a, b, c, d, f, g, 37a, b, c, d, f, g, h, 38a, b, c, d, 39a, b, 42a, b, c, d, 43a, b, c, d, f, 44a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, 45a, b, c, d, f, g, 46a, b, c, d, f, 47a, b, c, d, 48a, b, c, d, f, 49a, b, c, d, f, 50a, b, c, d, f, 51a, b, c, d, f, 52a, b, c, 56a, b, c, d, f, g, h, i, 57a, 58a, 59a, 60b, 62a, b, c, d, f, 64f, 65a, 66a, f, 68d, f, 71c, d, 72c, d, 73c, d, 74d, 75c, 76a, b, c, 77a, b, c, d, f, g, 78a, b, 79a, b, c, d, f, 80a, b, c, 85a, 88a, b, c, d, f, g, 93a, f, 96b, d, 101b, 105c, 106f, i, 107a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 108a, b, c, d, f, 109a, b, 110a, b, c, d, f, 111a, b, c, d, f, 112a, b, 113d, 114a, b, c, 116a, b, c, 119a, b, 120a, 121a, 122b, 123c, d, 128a, b, 129a, b, c, 130a, b, c, d, 131a, b, c, d, 132a, b, c, d, f, 133c, 135b, 136f, 145a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, 146a, b, c, d, f, 147a, b, c, 148a, b, c, d, 149a, b, c, d, 150a, b, 156c, 157c, 161a, b, c, d, f, g, 162a, b, c, 163a, 164b, 173a, b, 174a, b, c, d, 175a, b, c, d, f, 176a, b, 181a, b, c, d, f, g, h, 182a, b, c, d, f, g, h, i, 183a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, 185c, 186a, 189d, 190b, 191a, b, 192a, b, c, d, f, g, 194a, b, c, 195a, b, c, d, f, 196a, b, c, d, f, 197a, b, c, d, f, g, h, i, 198a, b, c, d, f, 199a, b, c, d, f, g, h, i, j, 200a, b, 201a, b, c, d, 202a, 203a, b, c, 204a, b, 205a, b, c, d, 206a, b, c, d, f, g, 207a, b, c, d, f, g, 208a, b, c, d, f, g, h, 209a, b, c, 210a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s

2 880,81

3

Ochrona krajobrazowa

1. Obręb ewidencyjny Konina – 2557, 2583, 2584, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 5359, 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, 5366, 5367, 5368, 5369, 5370, 5371, 5372, 5373, 5374, 5375, 5376, 5377, 5378, 5379, 5380, 5381, 5382, 5383, 5384, 5385, 5386, 5387, 5388, 5389, 5392, 5393, 5394, 5395, 5396, 5397, 5398, 5400, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5418, 2556/1, 2556/2, 5391/1, 5391/2, 5411/1, 5411/2, 5411/3.

537,97

2. Obręb ewidencyjny Lubomierz – 4821, 4822, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4941, 4942, 4943, 4944, 4946, 4961, 4962, 4963, 4964, 4971, 4973, 4974, 4975, 4976, 4977, 4979, 4981, 4982, 4983, 4984, 4985, 4986, 4987, 4988, 4989, 4990, 4991, 4992, 4993, 4994, 4995, 4996, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5011, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5020, 5022, 5023, 5024, 5025, 5026, 5027, 5028, 5029, 5031, 5032, 5033, 5034, 5035, 5036, 5037, 5038, 5039, 5040, 5042, 5043, 5044, 4978/1, 4978/2, 4980/1, 4980/2, 5017/1, 5017/2, 5017/3, 5018/1, 5018/2, 5018/3, 5018/4, 5018/5, 5019/1, 5019/2, 5021/1, 5067/2.

3. Obręb ewidencyjny Łopuszna – 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 238, 239, 243, 246, 303, 307, 310, 312, 319, 325, 330, 331, 332, 333, 348, 2372, 2373, 2374, 2375, 2379, 2380, 2382, 2383, 2721, 2792, 2795, 2796, 2797, 2816, 2819, 2821, 2822, 2823, 2827, 2828, 2840, 2841, 2842, 2843, 4154, 4163, 4164, 4165, 4166, 2381/1, 2381/2, 2381/3, 2384/1, 2384/2, 2384/3, 2720/1, 2720/2, 2793/3, 2793/4, 2799/1, 2799/2, 2799/3, 2800/1, 2800/2, 2800/3, 2801/1, 2802/1, 2802/2, 2802/3, 2802/4, 2804/1, 2804/2, 2804/3, 2804/4, 2804/5, 2807/1, 2807/2, 2808/1, 2809/1, 2809/2, 2810/1, 2810/2, 2811/3, 2811/4, 2814/1, 2814/2, 2814/3, 2814/4, 2815/1, 2815/4, 2815/5, 2815/6, 2815/7, 2815/8, 2818/1, 2818/2, 2818/3, 2818/4, 2820/1, 2820/2, 2820/3, 2820/4, 2824/9, 2824/10, 2824/11, 2824/12, 2830/1, 2839/1, 2839/2, 2839/3, 2839/4, 2844/1, 2844/2, 4152/2, 4153/1, 4153/2, 4153/3, 4155/1, 4155/2, 4157/1, 4162/1, 4167/1, 4167/2, 4206/1, 2824/13, 2824/15, 2824/16, 2824/17, 2824/18, 2824/19, 2824/20, 2824/21, 2824/22, 2824/23, 2829/31, 2829/32, 2829/33, 2829/34, 2829/35, 2829/36,4188/218.

4. Obręb ewidencyjny Ochotnica Górna – 1127, 1130, 1175, 1176, 1178, 1179, 1910, 1939, 1940, 14398, 14399, 14401, 14402, 14405, 14408, 14647, 14387/7, 14387/9, 14388/1, 14388/2, 14388/3, 14388/5, 14388/6, 14388/7, 14397/139, 14397/140, 14397/69, 14397/70, 14397/71, 14397/72, 14397/73, 14397/74, 14397/75, 14400/1, 14400/2, 14400/3, 14404/3, 14404/4, 14404/5, 14404/6, 14406/1, 14406/2, 14411/1, 14411/12, 14411/13, 14411/14, 14411/15, 14411/16, 14411/17, 14411/19, 14411/2, 14411/21, 14411/22, 14411/23, 14411/24, 14411/25, 14411/26, 14411/27, 14411/28, 14411/29, 14411/3, 14411/30, 14411/31, 14411/32, 14411/33, 14411/34, 14411/35, 14411/36, 14411/37, 14411/38, 14411/39, 14411/4, 14411/40, 14411/41, 14411/42, 14411/43, 14411/44, 14411/45, 14411/46, 14411/47, 14411/48, 14411/49, 14411/5, 14411/50, 14411/51, 14411/52, 14411/53, 14411/54, 14411/55, 14411/7, 14411/9, 14413/1, 14413/10, 14413/11, 14413/12, 14413/13, 14413/14, 14413/15, 14413/16, 14413/17, 14413/2, 14413/20, 14413/21, 14413/22, 14413/23, 14413/25, 14413/26, 14413/27, 14413/28, 14413/29, 14413/3, 14413/30, 14413/31, 14413/32, 14413/33, 14413/34, 14413/35, 14413/36, 14413/37, 14413/38, 14413/39, 14413/4, 14413/40, 14413/41, 14413/44, 14413/45, 14413/46, 14413/47, 14413/48, 14413/49, 14413/5, 14413/50, 14413/6, 14413/7, 14413/8, 14413/9, 14484/1129, 14484/1137, 14484/1138, 14484/1216, 14484/1217, 14484/1247, 14484/1248, 14484/1249, 14484/1250, 14484/1251, 14484/539, 14484/723, 14484/724, 14484/856, 14484/857, 14484/858, 14484/859, 14484/860, 14484/861, 14484/864, 14484/865, 14484/869, 14484/870, 14493/1, 14493/2, 14627/120, 14627/121, 14627/122, 14627/123, 14627/124, 14627/53, 14630/2, 14630/3, 14643/10, 14643/11, 14643/14, 14643/15, 14643/19, 14643/20, 14643/21, 14643/22, 14643/23, 14643/24, 14643/25, 14643/26, 14643/4, 14643/6, 14643/7, 14643/8, 14643/9, 14645/10, 14645/11, 14645/12, 14645/13, 14645/14, 14645/15, 14645/16, 14645/17, 14645/18, 14645/19, 14645/20, 14645/21, 14645/3, 14645/5, 14645/6, 14645/7, 14645/8, 14646/10, 14646/11, 14646/17, 14646/18, 14646/19, 14646/20, 14646/22, 14646/23, 14646/24, 14646/26, 14646/27, 14646/28, 14646/29, 14646/3, 14646/30, 14646/31, 14646/32, 14646/33, 14646/34, 14646/35, 14646/36, 14646/4, 14646/6, 14646/7, 14646/8, 14646/9, 14648/1, 14648/10, 14648/2, 14648/3, 14648/4, 14648/5, 14648/6, 14648/7, 14648/8, 14648/9.

5. Obręb ewidencyjny Olszówka – 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696, 4697, 4698, 4690/1, 4690/2.

6. Obręb ewidencyjny Poręba Wielka – 55/2, 178/2, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2482, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4199, 4200, 4202, 4205, 4207, 4208, 4209, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4241, 4242,4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4290, 4291, 3702/1, 3702/2, 3764/1, 3765/1, 3765/2, 3765/3, 3766/1, 3766/2, 3766/3, 3767/1, 3767/2, 3767/3, 4188/1, 4188/2, 4188/3, 4188/4, 4197/1, 4197/2, 4198/1, 4198/2, 4201/1, 4201/2, 4203/1, 4203/2, 4204/1, 4204/2, 4206/1, 4206/2, 4210/1, 4210/2, 4210/3, 4230/1, 4230/2, 4282/1, 4282/2, 4334/131/, 4334/131/4, 4335/132/2, 4335/132/5, 4335/132/6, 4339/136/2, 4349/2, 4352/131/6, 4354/137/4.

7. Obręb ewidencyjny Zasadne – 1439, 1440, 1441,1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1477, 1479, 1480, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1493, 1494, 1496, 1497, 1481/1, 1598/144

Razem

7029,85

 

1) Ekosystemy leśne i nieleśne lądowe podzielone są na oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami. Podział ten jest zgodny z mapą przeglądową Parku, w skali 1:20000, według stanu na 1 stycznia 1998 r. Mapy znajdują się w siedzibie Parku w miejscowości Poręba Wielka. W przypadku gruntów stanowiących własność prywatną, które znalazły się w obszarze ochrony krajobrazowej, numery działek ewidencyjnych oznaczono liczbami. Podział ten jest zgodny z mapą ewidencyjną dla obrębów: Konina, Lubomierz, Olszówka, Poręba Wielka i Zasadne w skali 1:2000 oraz dla obrębów Łopuszna i Ochotnica w skali 1:2880.

Załącznik 5. [WSKAZANIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH REKREACYJNYCH Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 5

WSKAZANIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH REKREACYJNYCH Z PODANIEM MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

Miejsca udostępniane w celach rekreacyjnych

Lp.

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w danym miejscu

1

Polany – Tobołów, Starmaszka

900

2

Pole biwakowe na polanie Oberówka

45

3

Pole biwakowe na polanie Trusiówka

45

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama