reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 9 Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Gorczańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2:

a) w pkt I „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony ścisłej”:

– lit. B „W ekosystemach leśnych” otrzymuje brzmienie:

„A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Monitoring stanu populacji kornika drukarza (Ips typographus), drwalnika paskowanego (Trypodendron lineatum) i brudnicy mniszki (Lymantria monacha) za pomocą pułapek feromonowych

Do 400 sztuk

Obszar Parku objęty ochroną ścisłą

2

Monitoring występowania owadów z rodzaju zasnuja (Cephalcia) w oparciu o pomiary na powierzchniach próbnych

Według potrzeb

 

3

Monitoring stanu populacji kornika drukarza (Ips typographus)oraz niektórych gatunków towarzyszących z podrodziny kornikowatych (Scolytinae) za pomocą drzew pułapkowych (zaadaptowanie w tym celu drzew połamanych i przewróconych), celem oceny stopnia rozwoju populacji

Do 30 sztuk

 

4

Monitoring stanu sanitarnego drzewostanów w oparciu o metody fotograficzne z wykorzystaniem samolotu, motolotni lub paralotni

Według potrzeb

5

Monitoring stanu sanitarnego drzewostanów świerkowych i z dużym udziałem świerka (Picea) (powyżej 40%) na stałych powierzchniach próbnych

6

Monitoring roślinności przy wybranych szlakach i ścieżkach edukacyjnych

7

Monitoring presji jeleniowatych (Cervidae) na odnowienia w drzewostanach

8

Monitoring zimowy dużych ssaków drapieżnych i kopytnych (Ungulata)

9

Monitoring sów (Strigiformes) i dzięciołów (Pincinae)

10

Monitoring aktywności procesów erozyjnych na wybranych powierzchniach szlaków i ścieżek edukacyjnych

11

Ochrona przeciwpożarowa:

1) patrole ochronne,

2) utrzymanie drożności dróg dojazdowych i pożarowych,

 

 

3) utrzymanie łączności,

 

 

4) dozorowanie pożarzysk

12

Czyszczenie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, spacerowych, dróg stokowych i dojazdowych oraz ścieżek patrolowych z zarastających drzew, drzew powalonych i złamanych wraz z usunięciem drzew silnie nachylonych stojących przy ich obrzeżach, z jednoczesnym pozostawieniem ich biomasy w ekosystemie

13

Utrzymanie obiektów historycznych (miejsc obozów partyzanckich, miejsc pochówków i pamięci z okresu II wojny światowej, historycznych punktów granicznych), przez:

7 obiektów

Oddziały – 103a, 105b, 138b, 140c, 155b, 160a, 138c/178a

1) punktowe usunięcie odnowień drzew, krzewów i krzewinek z powierzchni obiektów (z miejsc ziemianek, mogił, pomników i kopców granicznych),

2) przecięcie i odsunięcie powalonych drzew,

3) odsunięcie opadłych liści i gałęzi w najbliższym otoczeniu obiektów

14

Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego:

Według potrzeb

Obszar Parku objęty ochroną ścisłą

1) remonty i modernizacje szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych,

2) remonty małej architektury turystycznej,

3) czytelne oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, w tym instalowanie nowych drogowskazów, tablic i tabliczek informacyjnych z renowacją istniejących,

 

4) zmiana przebiegu szlaków turystycznych

Około 1 km

Oddziały – 100a, 97a, c, 96 g,h

15

Odtwarzanie znaków granicy zewnętrznej i wewnętrznej Parku

Według potrzeb

Obszar Parku objęty ochroną ścisłą

16

Odtwarzanie znaków linii oddziałowych –malowanie linii na korze drzew, wkopanie i oznakowanie słupków granicznych

Według potrzeb

Obszar Parku objęty ochroną ścisłą”

 

b) w pkt II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony czynnej”:

– w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli, w lp. 20 kolumna druga otrzymuje brzmienie:

„Czyszczenie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, spacerowych, dróg stokowych i dojazdowych oraz ścieżek patrolowych z zarastających drzew, drzew powalonych i złamanych wraz z usunięciem drzew silnie nachylonych stojących przy ich obrzeżach”,

– w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”:

– – lp. 13–16 otrzymują brzmienie:

„13

Odsłanianie i przebudowa istniejących oraz wykonywanie nowych kopców z kamieni na polanach reglowych w celu zabezpieczenia miejsc rozrodu i bytowania gadów

Według potrzeb

Obszar Parku objęty ochroną czynną

14

Utrzymanie ujęć źródlisk stanowiących siedliska bezkręgowców krenobiontycznych i krenofilnych

15

Zapewnienie właściwej obsługi i usprawnienie przebiegu ruchu turystycznego:

1) remonty i modernizacje szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych,

2) remonty małej architektury turystycznej,

 

3) czytelne oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, w tym instalowanie nowych drogowskazów, tablic i tabliczek informacyjnych z renowacją istniejących,

 

 

4) budowa toalet wraz z doprowadzeniem wody z ujęć powierzchniowych

2 obiekty

Miejsca biwakowe na polanach – Trusiówka, Oberówka”

16

Odtwarzanie znaków granicy zewnętrznej i wewnętrznej Parku

Według potrzeb

Obszar Parku objęty ochroną czynną”

 

– – dodaje się lp. 21 w brzmieniu:

„21

Utwardzenie i ogrodzenie miejsca z przeznaczeniem do realizacji zadań edukacyjnych i rekreacji oraz doraźnie jako miejsce postojowe samochodów

1 obiekt

Polana Trusiówka, oddział 77f”

 

c) w pkt III „Sposoby ochrony czynnej na obszarach ochrony krajobrazowej”:

– w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli, w lp. 11, kolumna druga otrzymuje brzmienie:

„Czyszczenie szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych, spacerowych, dróg stokowych i dojazdowych oraz ścieżek patrolowych z zarastających drzew, z drzew powalonych i złamanych wraz z usunięciem drzew silnie nachylonych stojących przy ich obrzeżach”,

– w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli, lp. 7 otrzymuje brzmienie:

„7

Remont lub odbudowa budynków pasterskich na polanach z ich przystosowaniem na schrony i magazyny

7 obiektów

Polany – Mostownica, Jaworzyna Kamienicka, Łonna, Przysłopek, Przysłop Górny, Stawieniec, Wzorowa”

 

2) w załączniku nr 5, w tabeli, dodaje się lp. 4 w brzmieniu:

„4

Miejsce utwardzone na polanie Trusiówka

150”

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama